Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Pokračovat
IMG_187
Lipno.info - zážitky a ubytování pro rodiny s dětmi Skiareál Provozní řády Skiareál Lipno

Skiareál Lipno

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
odpovědná osoba: Petr Kovářík

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do Skiareálu Lipno s tímto provozním řádem a po celou dobu svého pobytu ve Skiareálu Lipno beze zbytku dodržovat jeho ustanovení.

Obsah:

 1. Všeobecné podmínky
 2. Provoz lanových drah
 3. Provoz sjezdových tratí
 4. Provoz snowparku a skicrossové dráhy
 5. Provoz sjezdové tratě Školní
 6. Přepravní a tarifní podmínky
 7. Společná ustanovení

I. Všeobecné podmínky

Skiareál Lipno (dále také jen „Skiareál Lipno“, „Skiareál“ nebo „lyžařský areál“) se nachází v obci Lipno nad Vltavou na pozemcích, které jsou ve vlastnictví, v nájmu či jiném užívání společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., jakožto provozovatele tohoto Skiareálu (dále též jen „provozovatel“). Ve Skiareálu Lipno se nacházejí 3 lanové dráhy, sjezdové tratě, snowpark a skicrossová dráha, výukové hřiště FOX PARK a SKISCHOOL LIPNO PARK. Na prostor výukového hřiště FOX PARK a SKISCHOOL LIPNO PARK se tento provozní řád nevztahuje. 

Ve Skiareálu Lipno se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí a berou na vědomí, že lyžování/snowboarding je sportem, jehož výkon s sebou nese riziko zranění či vzniku jiné újmy. Návštěvníci dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy. Provozovatel dále neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků Skiareálu Lipno, pokud budou způsobeny náhodou či chováním, které neodpovídá platným právním předpisům, tomuto provoznímu řádu či pokynům provozovatele. Provozovatel upozorňuje návštěvníky, že místa určená k odkládání lyží, lyžařských holí a snowboardů nejsou určena pro odkládání jiných osobních věcí návštěvníků (např. batohů, bund, lyžařských helem apod.). Pro účely odkládání těchto věcí je zřízen SKIDEPOT. Provozovatel ve smyslu § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zcizení věcí, která budou odložena na místech určených k odkládání lyží, lyžařských holí a snowboardů.

Dodržování provozního řádu ve Skiareálu Lipno mohou kontrolovat k tomu oprávněné osoby (dále též jen „oprávněná osoba“). Oprávněná osoba je každý pracovník společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., který je oblečený do jednotného zimního obleku společnosti LIPNO SERVIS s.r.o.  a označen logem Lipno.skiareal anebo logem Lipno – skipatrola, nebo pracovník společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., který se představí a sdělí svoji funkci ve společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. a prokáže své pověření průkazem vydaným společností LIPNO SERVIS s.r.o.

Návštěvník porušující platné právní předpisy, tento provozní řád, pokyny provozovatele nebo ohrožující svým chováním bezpečnost vlastní či bezpečnost ostatních návštěvníků Skiareálu může být oprávněnou osobou vykázán z lyžařského areálu nebo vyloučen z přepravy, když v takovém případě mu bude zablokována jízdenka a tato jízdenka nebude dále použitelná, a to bez náhrady nominální ceny jízdenky.

Návštěvníci se zavazují dodržovat níže uvedených deset pravidel chování na sjezdových tratích vydaných Mezinárodní lyžařskou federací (FIS). Nedodržování následujících pravidel chování na sjezdových tratích, jakož i nedodržování provozního řádu či nerespektování pokynů oprávněných osob je považováno za nedodržení provozního řádu.

 1. OHLEDUPLNOST K JINÝM – Každý lyžař nebo snowboardista se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.
 2. PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST – Každý lyžař nebo snowboardista musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím, jakož i hustotou provozu.
 3. VOLBA SMĚRU – Má-li lyžař nebo snowboardista možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem či snowboardistou, pohybujícím se na svahu pod ním.
 4. PŘEDJÍŽDĚNÍ – Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře či snowboardisty.
 5. PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY – Lyžař nebo snowboardista vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.
 6. ZASTAVENÍ – Lyžař nebo snowboardista nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař nebo snowboardista na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.
 7. STOUPÁNÍ – Lyžař nebo snowboardista stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař nebo snowboardista po sjezdovce pěšky.
 8. RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE – Všichni lyžaři nebo snowboardisti musí na sjezdovkách respektovat jejich označení a signalizaci.
 9. V PŘÍPADĚ NEHODY – Každý je povinen v případě nehody poskytnout první pomoc.
 10. IDENTIFIKACE – Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout osobní údaje o své osobě.

V celém lyžařském areálu je bez předchozího písemného souhlasu společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. nebo bez předchozí písemně uzavřené smlouvy se společností LIPNO SERVIS s.r.o. zakázáno osobám v něm se zdržujícím provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit (např. provozování občerstvovacích zařízení, prodej sportovního vybavení, provozování lyžařských škol atd.) bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být z lyžařského areálu vykázána, popř. může být vyloučena z přepravy.

V zájmu bezpečnosti ostatních uživatelů lyžařského areálu je osoba oprávněně organizující hromadný výcvik (více jak 2 žáci a instruktor) povinna předem oznámit svůj záměr provozovateli. Nesplnění této povinnosti se považuje za porušení provozního řádu s možností vykázání z lyžařského areálu nebo vyloučení z přepravy. Za takovou osobu se považuje i osoba, která je v pracovněprávním, služebním nebo v jiném obdobném vztahu k takovému organizátorovi.

Návštěvníci Skiareálu Lipno berou na vědomí, že v těchto prostorách mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky návštěvníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující návštěvníky. Návštěvníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy, na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.cz, www.skiareallipno.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.lipnoservis.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, v nichž může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí u pokladen Skiareálu či v marketingovém oddělení společnosti LIPNO SERVIS s.r.o.

II. Provoz lanových drah

Zakoupením jízdního dokladu – jízdenky (dále jen „jízdní doklad“ nebo „jízdenka“) se účastníci přepravy zavazují respektovat Přepravní a tarifní podmínky, podrobněji specifikované bodem V. tohoto provozního řádu, a tento provozní řád.

Každý účastník přepravy si ihned po zakoupení překontroluje všechny údaje na jízdence. Jakékoliv nesrovnalosti v těchto údajích je povinen nahlásit bezodkladně po zakoupení jízdenky na pokladně. Na pozdější žádosti o opravu těchto údajů nebude brán zřetel.

Účastník přepravy je povinen zejména:

 • mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby se jí kdykoli prokázat,
 • před nástupem na dopravní zařízení projít kontrolním turniketem, který jízdenku zkontroluje a eviduje,
 • dbát pokynů oprávněné osoby a pokynů (značky, upozornění, výstrahy atd.) umístěných na dopravních zařízeních v okolním prostoru.

Platným jízdním dokladem je:

 • jízdenka pro jednotlivou jízdu na příslušné dopravní zařízení (dále jen „Jednorázová jízdenka“),
 • jízdenka časová, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu na všech dopravních zařízeních ve Skiareálu Lipno (dále jen „Časová jízdenka“),
 • jízdenka bodová, opravňující k více jízdám podle počtu bodů na jízdence a typu zvoleného přepravního zařízení.

Časová jízdenka vydaná na více než 1 den opravňuje majitele jízdenky užívat dopravní zařízení ve Skiareálu Lipno stanovený počet dní po sobě jdoucích, nejedná-li se o Časovou jízdenku, která opravňuje majitele jízdenky využít ji 10, 20 nebo 30 dní ze sezóny. Časovou jízdenkou je též jízdenka celosezónní a společná sezónní lyžařská jízdenka Czech Skipass.

Jízdenka, není-li dále stanoveno jinak, je nepřenosná a opravňuje k užití dopravních zařízení ve Skiareálu Lipno po stanovenou dobu platnosti vždy pouze toho účastníka přepravy, který aktivoval danou jízdenku prvním projetím kontrolním turniketem (dále též jen „majitel jízdenky“). Majitel jízdenky nesmí po stanovenou dobu platnosti jízdenky umožnit třetí osobě, aby ji využila za účelem užití dopravních zařízení ve Skiareálu Lipno, nesmí ji prodat třetí osobě, půjčovat či pronajímat třetí osobě, kopírovat ji či jinak ji pozměnit (dále jen „povinnost nepřenosnosti jízdenky“). Provozovatel je oprávněn kontrolovat plnění této povinnosti majitelem jízdenky a v případě jejího porušení postupovat dle pravidel dále v tomto provozním řádu stanovených.

Povinnost nepřenosnosti jízdenky se nevztahuje na tyto druhy jízdenek: Jednorázová jízdenka, Bodová jízdenka, Časová jízdenka, která opravňuje majitele jízdenky využít ji 10, 20 nebo 30 dní ze sezóny. Pravidla používání Czech Skipass včetně pravidla nepřenosnosti Czech Skipassu jsou upravena ve Všeobecných obchodních podmínkách Czech Skipass. Provozovatel upozorňuje účastníky přepravy na to, že z důvodu kontroly plnění povinnosti nepřenosnosti jízdenky je při prvním projití a první aktivaci jízdenky kontrolními turnikety pořízena fotografie majitele jízdenky (dále jen „referenční fotografie“). Kontrolní turnikety jsou za tímto účelem automaticky vybaveny kamerou. Účastník přepravy projitím kontrolního turniketu dává provozovateli souhlas k pořizování fotografií jeho osoby. Tato referenční fotografie je osobou pověřenou provozovatelem průběžně porovnávána s fotografiemi pořízenými při dalším procházení kontrolními turnikety účastníky provozu (dále jen „kontrolní fotografie“). Kontrolní fotografie je automaticky mazána každou další kontrolní fotografií, pořízenou vždy při každém dalším průchodu majitele jízdenky kontrolním turniketem.

V případě, že je zjištěna neshoda referenční a kontrolní fotografie, je provozovatel oprávněn zablokovat jízdenku a tato jízdenka nebude dále použitelná, a to bez náhrady nominální ceny jízdenky. Majitel jízdenky je v takovém případě oprávněn řešit důvody zablokování jízdenky na reklamační pokladně Skiareálu Lipno. Reklamační pokladna bude provozovatelem takto výslovně označena.

V případě celosezónní jízdenky je provozovatel oprávněn vedle shora uvedené kontroly pomocí pořízených referenčních a kontrolních fotografií kontrolovat, zda je celosezónní jízdenka užívána majitelem jízdenky, též vizuálně přímo při průchodu osoby užívající celosezónní jízdenku kontrolními turnikety. Oprávněná osoba v takovém případě vyzve majitele jízdenky, aby se identifikovat (např. sundal lyžařskou helmu, kuklu, čepici apod.) či aby jiným způsobem prokázal, že je majitelem jízdenky.

Náhrada jízdného nebo jeho části se poskytuje v případě technické poruchy více jak 50 % přepravních zařízení ve Skiareálu Lipno, trvající nepřetržitě po dobu delší než dvě hodiny. Náhrada se poskytuje ve formě nové jízdenky, která odpovídá svými parametry parametrům jízdenky, jejíž využití bylo v den poruchy přepravních zařízení touto poruchou znemožněno či omezeno, a to v rozsahu tohoto znemožnění či omezení.

Skupinové slevy platí pro organizované skupiny.  Při uplatnění slevy musí být předložen jmenný seznam všech členů skupiny s razítkem školy nebo organizace.

Oprávněná osoba má právo znehodnotit jízdenku bez náhrady nominální ceny vstupenky zejména v případech, že:

 • jízdenka je úmyslně poškozena,
 • jízdenka je použita neoprávněnou osobou,
 • jízdenka je z jiného důvodu neplatná,
 • účastník přepravy hrubě porušuje provozní řád na dopravních zařízeních nebo sjezdových tratích.

Na dopravních zařízeních je zakázáno kouřit a užívat jich pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Z přepravy budou vyloučeny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky Skiareálu. Vyloučení z přepravy má právo provést oprávněná osoba.

Nástup na lanové dráhy pro veřejnost je denně:

 • LIPNO EXPRESS
  • 8:30 –  16:00 hodin
  • 18:00 – 21:00 hodin
 • PROMENÁDNÍ 
  • 8:30 – 15:45 hodin
 • STŘECHA
  • 8:30 – 16:00 hodin

Děti s výškou do 1,25 m včetně mohou být přepravovány pouze s doprovodem, doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s ní přepravovaným nezbytnou pomoc a je povinna nad přepravovanými dětmi po celou dobu přepravy vykonávat dohled.  Přeprava skupin dětí může být předmětem zvláštního ustanovení.

Řádně označení žáci lyžařské školy SKISCHOOL LIPNO mají právo přednostního vstupu na vyhrazených dopravních zařízeních.

III.  Provoz sjezdových tratí

Sjezdové tratě jsou v provozu v době provozu lanových drah. Aktuální stav sjezdových tratí informující o jejich provozu, o provozu lanových drah a vleků je znázorněn na elektronické mapě, umístěné u pokladen.

Večerní lyžování je denně na sjezdové trati č. 7 JEZERNÍ v době 18.00 – 21.00 hodin, je-li v provozu lanová dráha.

Na upravené sjezdové trati se lyžaři a snowboardisté pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků.

Pěším turistům a sáňkařům je pohyb po sjezdových tratích zakázán.

V zájmu bezpečnosti ostatních uživatelů lyžařského areálu je zakázán pohyb po sjezdových tratích v podobě více jak 3 osob jedoucích za sebou (tzv. vláčky). Výjimku z tohoto zákazu může v odůvodněných případech (např. organizování výcvikového kurzu) povolit provozovatel lyžařského areálu. Osoby takto se pohybující jsou však vždy povinny použít dostatečně rozlišující výstrojové doplňky (reflexní vesty apod.) schválené provozovatelem lyžařského areálu. Nesplnění této povinnosti se považuje za porušení provozního řádu s možností vykázání z lyžařského areálu nebo vyloučení z přepravy.

Nedodržování zejména některé z následujících podmínek chování na sjezdových tratích je vždy nedodržením provozního řádu:

 • každý návštěvník je povinen vždy přizpůsobit volbu tratě a rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti, vytíženosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti;
 • předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran, za bezpečné předjetí vždy ručí předjíždějící;
 • je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí;
 • bez předchozího souhlasu společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. je zakázáno stavět na sjezdových tratích jakékoliv překážky nebo sněhové tvary (např. slalomy, sněhové můstky apod.);
 • každý návštěvník je povinen poskytnout zraněnému pomoc a neprodleně ohlásit úraz pracovníkům společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. nebo Horské službě;
 • každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob a pracovníků Horské služby. Při porušování těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na dopravních zařízeních a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli lyžařského areálu či třetím osobám takto způsobí;
 • je zakázáno pohybovat se po sjezdových tratích v podnapilém stavu nebo pod vlivem jiných omamných látek.

Úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu dopravních zařízení. Z toho důvodu jsou sjezdové tratě po skončení provozu v době od 16.15 hodin uzavřeny a platí přísný zákaz vstupu na sjezdové tratě vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku úrazu.

S ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky může dojít i za provozu Skiareálu:

 • k úpravě sjezdových tratí sněhovými vozidly. Ta jsou v tomto případě označena výstražným světlem.
 • k zasněžování sjezdovek technickým sněhem. Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena oplůtkem nebo sítí. Při provozu sněhových děl musí účastník provozu na sjezdové trati přizpůsobit rychlost jízdy pro bezpečné projetí zasněžovaného úseku a neohrožovat při tom další lyžaře či snowboardisty. Je přísně zakázáno manipulovat se sněhovými děly.

Společnost LIPNO SERVIS s. r. o. si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů na některé sjezdové trati Skiareálu Lipno. Návštěvníci budou o této situaci informováni formou písemného sdělení vyvěšeného u pokladny. Takto budou seznámeni s dobou tréninku nebo závodu a sjezdovou tratí nebo její částí, která k tomu bude využita. Určená sjezdová trať nebo její část bude organizátorem tréninku nebo závodu zřetelně uzavřena a označena.  Na takto uzavřenou a označenou sjezdovou trať platí přísný zákaz vstupu pro návštěvníky.

Při výuce lyžování odpovídá příslušný pedagogický pracovník zejména za to, že:

 • pro výuku zvolí sjezdovou trať s přiměřeným stupněm obtížnosti,
 • organizace výuky bude odpovídat aktuálnímu provozu na sjezdových tratích.  

IV.  Provoz Snowparku a Skicrossové dráhy

Všichni návštěvníci Snowparku a Skicrossové dráhy jsou povinni nad rámec ostatních povinností plynoucích jim z provozního řádu dodržovat tato zvláštní ustanovení pro provoz Snowparku a Skicrossové dráhy, a to po celou dobu svého pobytu v areálu Snowparku a Skicrossové dráhy:

 • jízda a pohyb po snowparku a skicrosové dráze je výhradně na vlastní nebezpečí;
 • snowboardový park slouží pouze pro snowbording a freestyle lyžování, jiná činnost je zde zakázána;
 • skicrossová dráha je určena všem lyžařům, kteří mají odpovídající lyžařské schopnosti pro její bezpečné projetí;
 • v celém areálu Snowparku a Skicrossové dráhy platí přísný zákaz přenášení nebo jiné manipulace s překážkami. Tuto činnost má výhradně na starosti správce snowparku a skicrossové dráhy;
 • jezdci nesmí přeceňovat své možnosti, schopnosti a síly a jsou povinni dbát osobní bezpečnosti a používat chrániče a helmu po celou dobu svého pobytu v areálu Snowparku a Skicrossové dráhy;
 • provozovatel areálu nenese žádnou odpovědnost za úrazy a zranění vzniklá ve snowparku a na skicrossové dráze;
 • návštěvníci jsou povinni udržovat ve Snowparku a jeho okolí, resp. na Skicrossové dráze pořádek a svým chováním nesmí ohrožovat bezpečnost dalších návštěvníků;
 • v době úpravy rolbou je jízda ve Snowparku a Skicrossové dráze zakázána;
 • všichni návštěvníci Snowparku a Skicrossové dráhy jsou povinni respektovat pokyny a nařízení správce Snowparku a Skicrossové dráhy, při nerespektování těchto pokynů a nařízení mohou být návštěvníci z prostor Snowparku a Skicrossové dráhy s okamžitou platností správcem vykázáni;
 • oprávněná osoba je oprávněna vykázat ze Snowparku a Skicrossové dráhy kohokoliv, kdo bude narušovat tento provozní řád.  

V. Provoz Sjezdové tratě Školní

Všichni návštěvníci Skiareálu Lipno jsou povinni nad rámec ostatních povinností plynoucích jim z provozního řádu dodržovat tato zvláštní ustanovení pro provoz sjezdové tratě Školní, a to po celou dobu svého pobytu v areálu:

 • Sjezdová trať Školní byla vybudována za účelem provozování lyžařské školy SKISCHOOL LIPNO (provozní jednotka společnosti LIPNO SERVIS s. r. o.) a za tímto účelem je provozovatelem také provozována. Prostor Sjezdové tratě Školní je označen a jednoznačně oddělen od veřejných sjezdových tratí.
 • Sjezdová trať Školní je určena k výuce osob – klientů lyžařské školy SKISCHOOP LIPNO, které se na Sjezdové trati Školní pohybují zpravidla v doprovodu instruktora lyžařské školy SKISCHOOL LIPNO.
 • Na Sjezdové trati Školní se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků. Provozovatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům a provoznímu řádu.
 • Provoz na Sjezdové trati Školní řídí oprávněná osoba, která má oprávnění vykázat osoby, které budou porušovat provozní řád Sjezdové trati Školní, a je též oprávněna těmto osobám odepřít další přístup na Sjezdovou trať Školní. Osoby pohybující se na Sjezdové trati Školní jsou povinny se řídit pokyny oprávněné osoby.
 • Vstup na Sjezdovou trať Školní je umožněn pouze osobám, které se prokážou zakoupením lyžařského kurzu u lyžařské školy SKISCHOOL LIPNO.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout, že Sjezdová trať Školní bude po provozovatelem stanovené období zimní sezony či po určitou část kteréhokoliv dne přístupna všem návštěvníkům Skiareálu Lipno. Takové rozhodnutí provozovatele bude návštěvníkům Skiareálu oznámeno. V tomto případě se na provoz Sjezdové tratě Školní použije obdobně Provozní řád Skiareálu Lipno.

VI.  PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY

OSOBNÍ VISUTÉ LANOVÉ DRÁHY LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ, STŘECHA A OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ SKIAREÁLU LIPNO

V souladu s § 49 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., ze dne 15. června 2000, o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, v platném znění, zveřejňuje LIPNO SERVIS s.r.o. podstatnou část ze Smluvních přepravních podmínek osobní visuté lanové dráhy LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ, STŘECHA (dále též jen „SPP LD“).

Vysvětlení jednotlivých ustanovení jsou na požádání povinni podat zaměstnanci provozovatele určení k obsluze lanové dráhy, kteří také umožní nahlédnout do SPP LD.

Základním dokumentem je zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění.

Podle § 37 uvedeného zákona vyhlásilo ministerstvo dopravy a spojů vyhl. č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále přepravní řád), v platném znění, přepravní řád pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále též jen „přepravní řád“). Podle § 49 vyhl. č. 175/2000 Sb. LIPNO SERVIS s.r.o. vyhlásil s účinností od 05. prosince 2008 vlastní smluvní přepravní podmínky jako SPP LD.

Přepravní smlouva a jízdní doklady:

Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob (dále jen "přepravní smlouva") vzniká mezi provozovatelem, jakožto dopravcem, a cestujícím na základě přepravního řádu, tarifu a vyhlášených SPP LD závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek provozovatele přepravit cestujícího z nástupní do cílové stanice řádně a včas prostřednictvím drážního vozidla lanové dráhy dle platného jízdního řádu a závazek cestujícího zaplatit za přepravu cenu dle platného tarifu a dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ve SPP LD.

 1. Přeprava se provádí v rámci smlouvy mezi provozovatelem a cestujícími. Smlouva je vyjádřena ve formě jízdenky. SPP LD jsou nedílnou součástí smlouvy a cestující je povinen je dodržovat. Zakoupením jízdního dokladu – jízdenky se cestující zavazuje respektovat přepravní řád a SPP LD, ve všech jejich ustanoveních. SSP LD platí od okamžiku vstupu do dopravního zařízení do okamžiku, kdy ho cestující opouští.
 2. Jízdní doklady se prodávají u pokladny lanové dráhy. Cestující je povinen předložit jízdní doklad ke kontrole při každé výzvě pověřeného a řádně označeného zaměstnance provozovatele určeného k obsluze lanové dráhy, kdykoliv během přepravy, nebo při pobytu v prostoru lanové dráhy, označeného jako prostor veřejnosti přístupný s platným jízdním dokladem.
 3. Jízdní doklad je nepřenosný, pokud není provozovatelem výslovně stanoveno jinak.

Jízdní doklad je neplatný, pokud:

 • pro jeho použití cestující nedodržel podmínky stanovené přepravním řádem nebo SPP LD,
 • je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
 • údaje na něm neodpovídají skutečnosti, byly neoprávněně pozměněny,
 • jízdní doklad je užit neoprávněnou osobou, v rozporu s platným Ceníkem jízdného
 • uplynula doba jeho platnosti,
 • nejde o originál.

V PŘÍPADĚ TAKOVÉHOTO ZJIŠTĚNÍ OPRÁVNĚNÁ OSOBA JÍZDNÍ DOKLAD ZNEHODNOTÍ BEZ NÁHRADY JÍZDNÉHO A CESTUJÍCÍHO BEZODKLADNĚ VYLOUČÍ Z PŘEPRAVY!!

 1. Za ztracené nebo odcizené jízdní doklady se náhrada neposkytuje, ani se nevystavují duplikáty jízdních dokladů.
 2. Platnost jízdního dokladu je závislá podle typu jízdného v den vyznačení na jízdence.
 3. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace je prováděna naprosto individuálně podle stupně zdravotního postižení cestujícího. Cestující neprodleně před vlastní přepravou informuje o této skutečnosti zaměstnance provozovatele určené k obsluze lanové dráhy, kteří těmto cestujícím věnují náležitou pozornost a patřičnou pomoc a na požádání mohou chod lanové dráhy zpomalit, případně i zastavit.
 4. Po dobu jízdy na lanové dráze je kouření přísně zakázáno.

Zvláštní pravidla přepravy na lanové dráze:

 1. Děti s výškou do 1,25 m včetně mohou být přepravovány pouze s doprovodem, doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s ní přepravovaným nezbytnou pomoc.  Přeprava skupin dětí může být předmětem zvláštního ustanovení.
 2. Cestující smí vstupovat do nástupního prostoru pouze tehdy, jsou-li přítomni provozní pracovníci provozovatele určení k obsluze lanové dráhy.
 3. Před nastupováním musí cestující vytáhnout své ruce z poutek lyžařských holí, ale hole musí držet.
 4. Cestující, který nebyl schopen řádně nastoupit, se nesmí pokoušet držet sedačky, ale musí se ji ihned pustit.
 5. Otevírání a zavírání pojistné brány se řídí značkami umístěnými v prostoru lanové dráhy. Každý cestující musí dávat pozor na své spolucestující z téže sedačky.
 6. Je zakázáno skákat ze sedačky i v případě déle trvajícího zastavení zařízení.
 7. V zimním provozu se přeprava cestujících provádí výhradně s upnutými lyžemi, (skiboby, snowboardy, krátkými lyžemi) na nohou, přičemž lyže se zvednutými špičkami nahoru musí být drženy rovnoběžně se směrem jízdy a položeny na opěrkách pro nohy.
 8. Pro lyžaře a snowboardisty u lanových drah je:
  • nástupní stanicí: LIPNO, KYSELOV a BŘEZOVICE,
  • výstupní stanicí: VYHLÍDKA, SLUPEČNÝ VRCH a KRAMOLÍN
 9. Před vystupováním ze sedačky jsou cestující povinni přesvědčit se, že nejsou připoutáni k sedačce.
 10. Jestliže cestující nevystoupí na výstupní stanici, musí zůstat na sedačce a čekat na instrukce provozních pracovníků.

Chování cestujících na lanové dráze – základní pravidla:

 1. Cestující se musí chovat s ohledem na druh zařízení tak, aby neohrožovali vlastní bezpečnost, bezpečnost zařízení ani jiných cestujících nebo prostředí, a tak nerušili hladký provoz lanové dráhy.
 2. K tomuto cíli se od nich zvláště požaduje aby:
  • při nástupu do drážního vozidla lanové dráhy, pobytu v něm a při výstupu z drážního vozidla se chovali tak, aby neohrozili svou bezpečnost, bezpečnost jiných osob, bezpečnost a plynulost drážní dopravy, dbali zvýšené opatrnosti, přiměřené pro přepravu na lanové dráze, přísně dodržovali pro ně určené návody a označení, na které jsou upozorňováni značkami, (piktogramy),
  • vstupovali pouze na ty části zařízení do prostoru na ty části zařízení, do kterých mají podle ukazatelů dovoleno vstupovat,
  • dodržovali stanovené cesty, nastupovali a vystupovali v místech k tomu určených,
  • ihned po ukončení jízdy plynule opouštěli prostor určený pro výstup ve směru určeném značkami,
  • nezpůsobovali kývání sedaček lanové dráhy,
  • nepoškozovali, nebo neznečišťovali zařízení lanové dráhy,
  • nebránili plynulému provozu,
  • nevstupovali nebo se nezdržovali v průjezdném průřezu lanové dráhy,
  • uposlechli slovní nebo akustickou výzvu zaměstnanců lanové dráhy, dbali pokynů a příkazů pověřených zaměstnanců lanové dráhy, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, bezpečnosti cestujícího a ostatních cestujících.

Z přepravy jsou vyloučeny:

 • Osoby, které porušují přepravní podmínky a odmítnou nebo nemohou se prokázat platným jízdním dokladem,
 • Osoby, které nedodržují platné právní předpisy a podmínky přepravy stanovené tímto provozním řádem či SPP LD.
 • Osoby, které se nepodřídí pravidlům bezpečnosti a pořádku vydanými provozovatelem nebo jeho provozními pracovníky, tohoto provozního řádu,
 • Osoby, které pro svůj stav nebo chování ohrožují bezpečnost svou nebo ostatních cestujících nebo narušují veřejný pořádek,
 • Osoby, které svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžují.

Při vyloučení z přepravy je cestující povinen prokázat své osobní údaje k zajištění práva, pokud tak stanoví obecně závazné právní předpisy. Pokud cestující odmítne nebo nemůže své osobní údaje prokázat, bude o pomoc požádána Policie ČR (§ 37 odst. 5 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění), cestující na výzvu pověřené osoby tuto následuje na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího.

Ochrana osobních údajů cestujících:

 1. Prokázání osobních údajů v případech uvedených v obecně závazných právních předpisech není v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, neboť se nejedná o sběr dat za účelem jejich zpracování a shromažďování, ale jejich cílem je zajištění práva.

Stížnosti, oznámení, podněty:

Případné stížnosti, oznámení nebo podněty lze uplatnit u náčelníka lanové dráhy nebo jeho zástupce u pokladny lanové dráhy zápisem do Knihy přání a stížností, která je k dispozici v pokladně lanové dráhy. Stížnost vyřídí LIPNO SERVIS s.r.o. do 30 dnů, o výsledku šetření bude stěžovatel písemně informován.

Omezení přepravy:

 1. Pro každé roční období bude vydáván platný jízdní řád zvlášť pro letní a zvlášť pro zimní provoz. Jízdní řád bude zveřejněn na všech stanicích lanové dráhy.
 2. V případě nepříznivého počasí nebo nadměrné rychlosti větru je provozovatel v zájmu zachování bezpečnosti cestujících povinen omezit přepravní kapacitu dopravních zařízení, nebo dopravní zařízení zcela uzavřít bez vrácení jízdného. Náhrada jízdného nebo jeho poměrné části se poskytuje v případě technické poruchy, kterou je zasaženo více jak 50 % dopravních zařízení firmy LIPNO SERVIS s.r.o., trvá – li tato porucha nepřetržitě déle než dvě hodiny. Náhrada se poskytuje ve formě nově vystaveného jízdního dokladu, který odpovídá svými parametry jízdnímu dokladu, jenž nemohl být v den poruchy na přepravních zařízení z důvodu této poruchy v rozsahu způsobeném poruchou využit, a to v rozsahu tohoto znemožnění či omezení jeho využití.
 3. Osobní visutá lanová dráha LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ a STŘECHA jsou dráhou určenou pro veřejnou přepravu osob v zimním období pouze v jednom směru denního provozu. Lanové dráha LIPNO EXPRES, (stanice LIPNO a VYHLÍDKA) je v zimním období určena i pro večerní provoz.

VII. Společná ustanovení

Tento provozní řád se nevztahuje na výuková hřiště FOX PARK a SKISCHOOL Lipno Park, pro něž byl provozovatelem LIPNO SERVIS s.r.o. vydán vlastní provozní řád, jímž jsou návštěvníci výukového hřiště FOX PARK a SKISCHOOL Lipno Park povinni se řídit.

V případě, že dojde mezi společností LIPNO SERVIS s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Platnost 1. prosince 2017

Petr Kovářík – jednatel
 

Petr Kovářík – jednatel

Vaše zážitky

Radi sa do kralovstvi lesa zase vratime. Andrea s Matejom.

Andrea Dikantová

....s dcerkou jsme měli 7.1. 2018 štěstí na úžasnou instruktorku, paní Jitušku Miglovou...při koupi kurzu pro malou jsme si nevšimly, že nám byl vystaven až na druhý den, paní Jitka ale vše vyřídila přímo ze stanoviště a poté se dcerky ujala...dcerka ale dostala velkou trému , což nebyl pro paní Miglovou problém, zachovala klid a po pár minutách se již dcerka smála a přestala se "bát". Musím paní Jitce "vyseknout poklonu" za scela profi přístup, který byl ale zároveň velmi vřelý a uvolněný plný srandy. Každý další by to asi již po "pár" minutách vzdal. Já jsem byla moc šťastná, že dcerka po hodině a půl krásně jezdila a už se těší na další kurzy a strachu se zbavila. Děkujeme moc!!!!

Denisa Ungrová

Skiareál Lipno - skvělé skoky - dobře upravená cross dráha .. perfekt snowboarding .. super zážitek :)

Daniela Vašicová

Super den!! Brusleni bylo skvele!! Dekujeme!!

Oksana Smola

Pobyt na Lipně byl super! Spousta krásných míst kam jít, mnoho příležitostí, kde si užít zábavu nebo se jen tak dívat do přírody. Kdo by měl náladu se fotit:-)

Eva Bártová

Partneři

Obec Lipno nad Vltavou
Lipno Card
Innogy
Stezka korunami stromů Lipno
Turistický spolek Lipensko