Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Pokračovat
IMG_187
Lipno.info - zážitky a ubytování pro rodiny s dětmi Skiareál Provozní řády Skiareál Lipno

Skiareál Lipno

PROVOZNÍ ŘÁD - SKIAREÁL LIPNO

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.

Se sídlem Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78

IČ: 260 16 885

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229

Odpovědná osoba: Antonín Kolář

Všeobecné podmínky užívání sportovní výzbroje

(dále jen „všeobecné podmínky“)

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do SKIAREÁLU LIPNO s tímto provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

Obsah:

I.    Všeobecné podmínky
II.    Provoz lanových drah
III.    Provoz sjezdových tratí
IV.    Provoz snowparku a skicrossové dráhy
V.    Přepravní a tarifní podmínky
VI.    Společná ustanovení

I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 • Vstup do Skiareálu Lipno (dále také jen „Skiareál Lipno“, „skiareál“ nebo „lyžařský areál“) provozovaného společností LIPNO SERVIS s.r.o. (tj. na pozemky, které jsou ve vlastnictví, v nájmu či jiném užívání společností LIPNO SERVIS s.r.o.) je na vlastní riziko návštěvníka.Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků Skiareálu Lipno, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům a provoznímu řádu Skiareálu Lipno vydanému společností LIPNO SERVIS s.r.o.
 • Dodržování provozního řádu ve Skiareálu Lipno mohou kontrolovat k tomu oprávněné osoby (dále též jen „oprávněná osoba“). Oprávněná osoba je každý pracovník společnosti LIPNO SERVIS s. r. o., který je oblečený do jednotného zimního obleku společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. (vždy označeného názvem firmy) nebo pracovník, který se představí a sdělí svoji funkci ve společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. a prokáže své pověření průkazem vydaným společností LIPNO SERVIS s. r. o. Návštěvník porušující provozní řád může být osobou oprávněnou kontrolovat jeho dodržování  vykázán z lyžařského areálu nebo vyloučen z přepravy.V celém lyžařském areálu (lanové dráhy, vleky, jiné stavby a pozemky, které jsou ve vlastnictví nebo nájmu společnosti LIPNO SERVIS s. r. o.) je bez předchozího písemného souhlasu společnosti LIPNO SERVIS s. r. o. nebo bez předchozí písemně uzavřené smlouvy se společností LIPNO SERVIS s. r. o. zakázáno osobám v něm se zdržujícím provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit (např. provozování občerstvovacích zařízení, prodej sportovního vybavení, provozování lyžařských škol atd.) bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být z lyžařského areálu vykázána, popř. může být vyloučena z přepravy.V zájmu bezpečnosti ostatních uživatelů lyžařského areálu je osoba oprávněně organizující hromadný výcvik (více jak 2 žáci a instruktor) povinna předem oznámit svůj záměr provozovateli lyžařského areálu. Nesplnění této povinnosti se považuje za porušení provozního řádu s možností vykázání z lyžařského areálu nebo vyloučení z přepravy. Za takovou osobu se považuje i osoba, která je v pracovněprávním, služebním nebo v jiném obdobném vztahu k takovému organizátorovi.
 • Návštěvníci berou na vědomí, že ve SKI AREÁLU LIPNO mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky návštěvníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující návštěvníky. Návštěvníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.cz, www.skiareallipno.cz, zima.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz,  www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín  či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, ve kterých může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v marketingovém oddělení společnosti Lipno Servis s.r.o. 

II. PROVOZ LANOVÝCH DRAH

 • Zakoupením jízdenky se účastníci přepravy zavazují respektovat Přepravní a tarifní podmínky viz. bod V. a tento provozní řád vydaný společností LIPNO SERVIS s.r.o. ve Skiareálu Lipno.
 • Každý účastník přepravy si po zakoupení překontroluje všechny údaje na jízdence. Jakékoliv nesrovnalosti v těchto údajích je povinen reklamovat ihned po zakoupení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Účastník přepravy je povinen zejména:
  • mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby provozovatele se jí prokázat
  • před nástupem na dopravní zařízení projít odbavovacím turniketem, který jízdenku zkontroluje a eviduje
  • dbát pokynů oprávněné osoby provozovatele a pokynů (značky, upozornění, výstrahy atd.) umístěných na dopravních zařízeních v okolním prostoru
 • Platným jízdním dokladem je:
  • jízdenka pro jednotlivou jízdu na příslušné dopravní zařízení
  • jízdenka časová, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu na všech dopravních zařízeních firmy LIPNO SERVIS s.r.o. ve Skiareálu Lipno
  • jízdenka bodová, opravňující k více jízdám podle počtu bodů na jízdence a typu zvoleného přepravního zařízení
 • Náhrada jízdného nebo jeho části se poskytuje v případě technické poruchy více jak 50 % přepravních zařízení firmy LIPNO SERVIS s. r. o., trvající déle než dvě hodiny. Náhrada se poskytuje ve formě nové jízdenky, která odpovídá zakoupené jízdence v den poruchy přepravních zařízení.
 • Skupinové slevy platí pro organizované skupiny. Při uplatnění slevy musí být předložen jmenný seznam s razítkem školy nebo organizace.
 • Oprávněná osoba má právo znehodnotit jízdenku bez náhrady nominální ceny vstupenky zejména v případech:
  • jízdenka je úmyslně poškozena
  • jízdenka je použita neoprávněnou osobou
  • jízdenka je jiným způsobem neplatná
  • v případě hrubého porušení provozního řádu na dopravních zařízeních nebo sjezdových tratích
 • Na přepravních zařízeních je zakázáno kouřit. Z přepravy budou vyloučeny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu. Vyloučení z přepravy má právo provést oprávněná osoba.
 • Nástup na lanové dráhy pro veřejnost je denně :
  • LIPNO EXPRESS 8.30 – 16.00 18.00 - 21.00
  • PROMENÁDNÍ 8.30 – 15.45
  • STŘECHA 8.30 – 16.00
 • Návštěvníci, kteří pro přepravu využívají lanovou dráhu, musí respektovat přepravní řád lanové dráhy, který je volně k dispozici vně pokladny. Při nedodržování přepravního řádu lanové dráhy bude proti takové osobě postupováno podle českých právních norem.
 • Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem, doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s ní přepravovaným nezbytnou pomoc. Přeprava skupin dětí může být předmětem zvláštního ustanovení.
  Řádně označení žáci lyžařské školy SKISCHOOL LIPNO mají právo přednostního vstupu na vyhrazených přepravních zařízeních.

III. PROVOZ SJEZDOVÝCH TRATÍ.

 • Sjezdové tratě jsou v provozu v době provozu lanových drah. Aktuální stav informující o provozu sjezdových tratí, lanových drah a vleků je na elektronické mapě v místě pokladen.
 • Večerní lyžování je denně na sjezdové trati č. 7 JEZERNÍ v době 18.00 – 21.00 hodin.
 • Na upravené sjezdové trati se lyžaři a snowboardisté pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků. Pěším turistům a sáňkařům je pohyb po sjezdových tratích zakázán. V zájmu bezpečnosti ostatních uživatelů lyžařského areálu je zakázán pohyb po sjezdových tratích v podobě více jak 3 osob jedoucích za sebou (tzv. vláčky). Výjimku z této povinnosti může v odůvodněných případech (např. organizování výcvikového kurzu) povolit provozovatel lyžařského areálu. Osoba takto se pohybující je však vždy povinna použít dostatečně rozlišující výstrojové doplňky (reflexní vesty apod.) schválené provozovatelem lyžařského areálu. Nesplnění této povinnosti se považuje za porušení provozního řádu s možností vykázání z lyžařského areálu nebo vyloučení z přepravy.
 • Nedodržování zejména následujících podmínek chování na sjezdových tratích může být důvodem k vyloučení z provozu na sjezdových tratích:
  • každý návštěvník je povinen vždy přizpůsobit volbu tratě a rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti
  • předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran, za bezpečné předjetí vždy ručí předjíždějící
  • je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí
 • bez souhlasu vedení firmy LIPNO SERVIS je zakázáno stavět na sjezdových tratích jakékoliv překážky nebo sněhové tvary (např. slalomy, sněhové můstky apod.)
 • V zájmu bezpečnosti ostatních uživatelů lyžařského areálu je zakázán pohyb po sjezdových tratích v podobě více jak 3 osob bezprostředně jedoucích za sebou. Výjimku z této povinnosti může v odůvodněných případech (např. organizování výcvikového kurzu) povolit provozovatel lyžařského areálu. Osoba takto se pohybující je však vždy povinna použít dostatečně rozlišující výstrojové doplňky (reflexní vesty apod.) schválené provozovatelem lyžařského areálu. Nesplnění této povinnosti se považuje za porušení provozního řádu s možností vykázání z lyžařského areálu nebo vyloučení z přepravy.
 • každý účastník provozu na sjezdových tratích a dopravních zařízeních je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz pracovníkům firmy LIPNO SERVIS nebo Horské službě.
 • každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob firmy LIPNO SERVIS a pracovníků horské služby. Při porušování těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na dopravních zařízeních a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovatelům sportovního areálu i třetím osobám takto způsobí.
 • Úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu dopravních zařízení. Z toho důvodu jsou sjezdové tratě po skončení provozu v době od 16.15 hodin uzavřeny a platí přísný zákaz vstupu na sjezdovky vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku úrazu.
 • S ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky může dojít i za provozu skiareálu:
  • k úpravě sjezdových tratí sněhovými vozidly. Ta jsou v tomto případě označena výstražným světlem.
  • k zasněžování sjezdovek technickým sněhem. Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena oplůtkem nebo sítí. Při provozu sněhových děl musí účastník provozu na sjezdovce přizpůsobit rychlost jízdy pro bezpečné projetí zasněžovaného úseku a neohrožovat při tom další lyžaře. Je přísně zakázáno manipulovat se sněhovými děly.
 • Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů na některé sjezdové trati Skiareálu Lipno. Návštěvníci budou o této situaci informováni formou písemného sdělení vyvěšeného u pokladny pro vleky. Takto budou seznámeni s dobou tréninku nebo závodu a sjezdovou tratí nebo její částí, která k tomu bude využita. Určená sjezdová trať nebo její část bude organizátorem tréninku nebo závodu zřetelně uzavřena a označena.
 • Při výuce lyžování odpovídá příslušný pedagogický pracovník zejména za to, že:
  • pro výuku zvolí sjezdovou trať s přiměřeným stupněm obtížnosti
  • organizace výuky bude odpovídat aktuálnímu provozu na sjezdových tratích

IV. PROVOZ SNOWPARKU A SKICROSSOVÉ DRÁHY

 • jízda a pohyb po snowparku a skicrosové dráze je výhradně na vlastní nebezpečí
 • snowboardový park slouží pouze pro snowbording a freestyle lyžování, jiná činnost je zde zakázána
 • skicrossová dráha je určena všem lyžařům kteří mají odpovídající lyžařské schopnosti pro její bezpečné projetí
 • je přísný zákaz přenášení nebo jiné manipulace s překážkami. Tuto činnost má výhradně na starosti správce snowparku a skicrossové dráhy
 • jezdci nesmí přeceňovat své možnosti, schopnosti a síly a jsou povinni dbát osobní bezpečnosti a používat chrániče a helmu
 • provozovatel areálu nenese žádnou odpovědnost za úrazy a zranění vzniklé ve snowparku a na skicrossové dráze
 • návštěvníci jsou povinni udržovat v parku a jeho okolí pořádek a svým chováním nesmí ohrožovat bezpečnost dalších účastníků
 • v době úpravy rolbou je jízda ve snowparku a skicrossové dráze zakázána
 • všichni návštěvníci snowparku a skicrossové dráhy jsou povinni respektovat pokyny a nařízení správce snowparku a skicrossové dráhy
 • oprávněná osoba je oprávněna vykázat ze snowparku a skicrossové dráhy kohokoliv, kdo bude narušovat tento provozní řád

V. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY OSOBNÍ VISUTÉ LANOVÉ DRÁHY LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ, STŘECHA A OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ SKIAREÁLU LIPNO

 • V souladu s § 49 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., ze dne 15.června 2000 o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu zveřejňuje LIPNO SERVIS, s.r.o. podstatnou část ze Smluvních přepravních podmínek pro veřejnou osobní dopravu ( dále jen SSP LD) a tarifu osobní visuté lanové dráhy a ostatních zařízení Skiareálu Lipno.
 • Vysvětlení jednotlivých ustanovení jsou na požádání povinni podat zaměstnanci LD, kteří také umožní nahlédnout do Smluvních přepravních podmínek LD.
 • Základním dokumentem je zákon č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění.
 • Podle § 37 uvedeného zákona vyhlásilo ministerstvo dopravy a spojů vyhl.č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu( dále přepravní řád), vlastní smluvní přepravní podmínky, které s.r.o. LIPNO SERVIS,s.r.o. vyhlásily s účinností od 05. prosince 2008 jako Smluvní přepravní podmínky osobní visuté lanové dráhy a ostatního zařízení Skiareálu Lipno. V oblasti tvorby cen se řídíme platným cenovým výměrem Ministerstva financí ČR.

Přepravní smlouva a jízdní doklady:

 • 1. Přeprava se provádí v rámci smlouvy mezi provozovatelem a cestujícími. Smlouva je vyjádřena ve formě jízdenky. Přepravní podmínky jsou neoddělitelnou částí smlouvy a cestující je povinen je dodržovat. Zakoupením jízdenky se cestující zavazuje respektovat Smluvní a přepravní podmínky lanové dráhy LIPNO SERVIS,s.r.o., ve všech jeho ustanoveních. Platí od okamžiku vstupu do zařízení a okamžiku, kdy ho cestující opouští.
 • 2. Jízdní doklady se prodávají u pokladny LD, které je cestující povinen předložit ke kontrole při každé výzvě pověřeného a řádně označeného zaměstnance LD kdykoliv během přepravy, nebo při pobytu v prostoru LD, označeného jako prostor veřejnosti přístupný s platným jízdním dokladem.
 • Jízdní doklad je neplatný:
  • pro jehož použití cestující nedodržel podmínky stanovené SPP LD
  • je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití
  • údaje neodpovídají skutečnosti, byly neoprávněně pozměněny nebo je jízdní doklad použit neoprávněnou osobou, v rozporu s platným Ceníkem jízdného
  • V PŘÍPADĚ TAKOVÉHOTO ZJIŠTĚNÍ OPRÁVNĚNÁ OSOBA JÍZDNÍ DOKLAD ZNEHODNOTÍ BEZ NÁHRADY JÍZDNÉHO A CESTUJÍCÍHO VYLOUČÍ Z PŘEPRAVY!
 • 1. Za ztracené nebo odcizené jízdní doklady se náhrada neposkytuje, ani se nevystavují duplikáty jízdních dokladů.
 • 2. Platnost jízdenky je podle typu jízdného v den vyznačení na jízdence.
 • 3. Osoba s omezenou schopností pohybu, jejíž postižení, vzhledem k jeho povaze, vyžaduje zvláštní pomoc nebo použití zvláštních prostředků, musí souhlasit s dopravními ustanoveními provozovatele. Cestující neprodleně před vlastní přepravou informuje o této skutečnosti zaměstnance LD, kteří na požádání mohou chod LD zpomalit,př. i zastavit.
 • 4. Po dobu jízdy na LD je kouření přísně zakázáno.

Zvláštní pravidla:

 • Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem, doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s ní přepravovaným nezbytnou pomoc. Přeprava skupin dětí může být předmětem zvláštního ustanovení.
 •  Cestující smí vstupovat do nástupního prostoru pouze tehdy, jsou-li přítomni provozní pracovníci.
 •  Před nastupováním musí cestující vytáhnout své ruce z poutek lyžařských holí, ale hole musí držet.
 •  Cestující, který nebyl schopen řádně nastoupit se nesmí pokoušet držet sedačky, ale musí se ji ihned pustit.
 •  Otevírání a zavírání pojistné brány se řídí značkami umístěnými v prostoru lanové dráhy. Každý cestující musí dávat pozor na své spolucestující z téže sedačky.
 •  Je zakázáno skákat ze sedačky i v případě déle trvajícího zastavení zařízení.
 •  V zimním provozu se přeprava cestujících provádí výhradně s upnutými lyžemi,(skiboby,snowboardy, krátkými lyžemi) na nohou, přičemž lyže se zvednutými špičkami nahoru musí být drženy rovnoběžně se směrem jízdy a položeny na opěrkách pro nohy. Pro lyžaře u lanových drah je :
  • nástupní stanicí : LIPNO, KYSELOV a BŘEZOVICE,
  • výstupní stanicí : VYHLÍDKA, SLUPEČNÝ VRCH a KRAMOLÍN
 •  Před vystupováním se cestující musí přesvědčit, že nejsou připoutáni k sedačce.
 • Jestliže cestující nevystoupí na výstupním místě, musí zůstat na sedačce a čekat na instrukce provozních pracovníků.

Chování cestujících – základní pravidla

 1. Cestující se musí chovat s ohledem na druh zařízení tak, aby neohrožovali vlastní bezpečnost, bezpečnost zařízení ani jiných cestujících nebo prostředí a tak nerušili hladký provoz.
 2. K tomuto cíli se od nich zvláště požaduje aby:

Ochrana osobních údajů cestujících

 • Při vyloučení z přepravy je cestující povinen prokázat své osobní údaje k zajištění práva. Nesplnění této povinnosti může být posouzeno přivolanou hlídkou PČR jako přestupek ve smyslu zákona č. 200/1900 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Prokázání osobních údajů v případech uvedených v PŘ není v rozporu se zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, neboť se nejedná o sběr dat za účelem jejich zpracování a shromažďování, ale jejich cílem je zajištění práva.

Stížnosti, oznámení, podněty
Případné stížnosti, oznámení nebo podněty lze uplatnit u náčelníka LD nebo jeho zástupce u pokladny lanové dráhy zápisem do Knihy přání a stížností, která je k dispozici v pokladně LD. Stížnost vyřídí LIPNO SERVIS, s.r.o. do 30 dnů, o výsledku šetření bude stěžovatel písemně informován.

Omezení přepravy

 • Pro každé roční období bude vydáván platný jízdní řád zvlášť pro letní a zvlášť pro zimní provoz. Jízdní řád bude zveřejněn na všech stanicích .
 • V případě nepříznivého počasí nebo nadměrné rychlosti větru je provozovatel v zájmu zachování bezpečnosti cestujících povinen omezit přepravní kapacitu dopravních zařízení, nebo dopravní zařízení uzavřít bez vrácení jízdného. Náhrada jízdného nebo jeho poměrné části se poskytuje v případě technické poruchy více, jak 50% přepravních zařízení firmy LIPNO SERVIS ,s.r.o. trvající déle, než dvě hodiny. Náhrada se poskytuje ve formě nově vystavené jízdenky, která odpovídá již dříve zakoupenému jízdnímu dokladu v den poruchy na přepravních zařízení.
 • Osobní visutá lanová dráha LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ a STŘECHA je dráhou určenou pro veřejnou přepravu osob v zimním období pouze v jednom směru denního provozu. U lanové dráhy LIPNO EXPRES, (stanice LIPNO a VYHLÍDKA), v zimním období i pro večerní provoz. V letním období pro denní provoz v obou směrech je určena lanová dráha LIPNO EXPRESS a PROMENÁDNÍ.
 • Na LD LIPNO EXPRESS (stanice LIPNO) a PROMENÁDNÍ (stanice Kyselov) v letním provozu je možné bezplatně přepravit pro každého cestujícího s platnou jízdenkou prostřednictvím pracovníků LD jedno kolo jako spoluzavazadlo na úchytném zařízení sedačky. Na sedačce, kde je přepravováno jízdní kolo smí cestovat jen dva cestující.

VI. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Tento provozní řád se nevztahuje na výuková hřiště FOX PARK a SKISCHOOL LIPNO PARK.

V případě, že dojde mezi poskytovatelem/prodávajícím/provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy/ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vaše zážitky

Už se těším až nandám lyže a pofrčím z kopce dolů, mám to ráda! Lipno miluji, narodila jsem se tam, jsem tam doma!Léto zima je tam príma! Renata

Renata Kováčová

Mé děti opět nezklamaly :-) Byly u Vás s manželem. Největším zážitkem pro ně byla holčička,která jela na lanovce a ke konci opomněla brzdit a "naprala" to do molitanu. Nesmím nevzpomenout také ohromnou hromadu kroket k obědu a zbytek co si přivezly v kelímku od limonády - prý "si to daly zabalit sebou". Jsem ráda, že jsme jim mohli udělat radost o prázdninách :-D

Lucie Boudová Petrová

U vas se letos nase dvojcatka naucila lyzovat ;) dvojcatkum jsou 3 roky a jedine u vas jsou na tyto prcky idealni podminky jak k uceni lyzovani, tak k jinym super aktivitam. A uz vzdy to bude tak ,, nase dvojcatka se naucila lyzovat na Lipne" drkujem ;)

Petra Kunzova

Lipno je nádherne naposled jsem zde byl jěště jako dítě školou povinné na školním výletu a ted se tu budu vracet každý rok, pohled z lanovky, ze Stezky k nezaplacení, projíždka lodí, kolo, atrakci pro děti, Království lesa a mnoho mnoho dalšího, ale především vidět moji mamku jak se po letech co tragicky zahynul jeji syn a můj bráška se smát zrovna tady na to ani nemam slov......

Petr Samec

Na Lipno jezdíme už 12 let celá početná 14ti člená rodinka. Super, super, super vyžití a lyžovačka. Příští rok opět. Po třinácté!!!!!!!!!!!!

Veronika Knotková

Partneři

Obec Lipno nad Vltavou
Lipno Card
Innogy
Stezka korunami stromů Lipno
Turistický spolek Lipensko
16.12. - Slavnostní zahájení sezony16.12. - Slavnostní zahájení sezony