Všeobecné smluvní podmínky

1. PREAMBULE

1.1. Všeobecné obchodní podmínky programu LIPNOCARD vydává v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky společnost LIPNO SERVIS s.r.o., se sídlem Lipno nad Vltavou č.p. 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, IČ: 260 16 885, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229 (dále jen "LS s.r.o.").

1.2. Všeobecné obchodní podmínky programu LIPNOCARD (dále jen "VOP") podrobně upravují vzájemná práva a povinnosti mezi zákazníkem a LS s.r.o. v rámci programu LIPNOCARD, zejména podmínky při vydávání karet LIPNOCARD, jejich používání a podmínky nákupu zboží či služeb programu LIPNOCARD ať již realizovaných na dálku v případě internetového obchodu na www.lipnocard.cz mezi LS s.r.o. jako prodávajícím a členem programu jako kupujícím nebo v provozech a zařízeních provozovaných LS s.r.o., Obchodními partnery LS s.r.o. či jinými subjekty, a to vždy na základě smluvního vztahu Konkrétní práva a povinnosti související s nákupem zboží či s poskytováním jednotlivých služeb, které prostřednictvím LIPNOCARD člen programu LIPNOCARD čerpá, jsou dále upraveny v provozním řádu / obchodních podmínkách, které upravují nákup dotčeného zboží či poskytování dotčené služby. Člen programu je povinen se s provozním řádem / obchodními podmínkami pro nákup zboží či pro čerpání jednotlivých služeb předem seznámit.

1.3. Cílem programu LIPNOCARD je poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky zboží a služeb nabízených v tomto programu využitelných podle vlastního uvážení zákazníka v internetovém obchodě programu LIPNOCARD, v provozech LS s.r.o. jakož i v provozech Obchodních partnerů LS s.r.o.

1.4. Technickým nosičem a plnohodnotným autorizačním prvkem, jehož prostřednictvím člen programu uplatňuje slevy ve vybraných a označených provozech a zařízeních LS s.r.o., v provozech a zařízeních Obchodních partnerů LS s.r.o. či v rámci internetového obchodu programu LIPNOCARD je Karta LIPNOCARD (dále jen „Karta LIPNOCARD“).

1.5. Obchodní akceptační místa, ve kterých členové programu mohou uplatnit, resp. využít výhody, slevy a služby získané členstvím v programu LIPNOCARD (dále jen „Obchodní akceptační místa“), jsou místa provozoven právnických nebo fyzických osob, které jsou ve smluvním vztahu s LS s.r.o. jako provozovatelem programu LIPNOCARD a jsou způsobilé v souladu s příslušnými právními předpisy dodávat členům programu výrobky nebo služby a poskytovat slevy a jsou označeny symbolem LIPNOCARD (dále jen "Obchodní partner LS s.r.o. ").

1.6. Smlouva uzavřená mezi LS s.r.o. a Obchodním partnerem LS s.r.o. není přístupná členům programu LIPNOCARD a ani jiné veřejnosti. Podléhá mlčenlivosti o všech skutečnostech v ní uvedených. Z uvedené smlouvy nevznikají přímá práva a povinnosti členům programu LIPNOCARD.

1.7. Seznam aktuálních slev, výhod a služeb, včetně podmínek jejich uplatnění, je uveden v aktuálních cenících zboží a služeb v označených provozech a zařízeních LS s.r.o., v Obchodních akceptačních místech a v internetovém obchodě programu LIPNOCARD, jehož provozovatelem je LS s.r.o.

1.8. V rámci programu LIPNOCARD lze samostatnou smlouvou mezi LS s.r.o. a právnickou nebo fyzickou osobou – zaměstnavatelem (dále jen „zaměstnavatel“) sjednat tzv. zaměstnanecký program LIPNOCARD, který umožní zaměstnancům zaměstnavatele (dále jen „zaměstnanci“) čerpat zaměstnanecké výhody programu LIPNOCARD za podmínek dohodnutých smlouvou mezi LS s.r.o. a zaměstnavatelem (dále jen „zaměstnanecký program LIPNOCARD“) a těmito VOP. Zaměstnanci jsou povinni se za účelem čerpání zaměstnaneckých výhod programu LIPNOCARD registrovat v programu LIPNOCARD. Na vztahy mezi zaměstnanci a LS s.r.o. či Obchodními partnery LS s.r.o. se vztahují tyto VOP, není-li ve smlouvě mezi zaměstnavatelem a LS s.r.o, výslovně sjednáno něco jiného. 

2. ČLENSTVÍ V PROGRAMU LIPNOCARD A ČLEN PROGRAMU LIPNOCARD

2.1. Členem programu LIPNOCARD se může stát fyzická osoba, která splňuje dále uvedené podmínky pro členství v programu LIPNOCARD. Členem programu LIPNOCARD se nemůže stát právnická osoba a ani fyzická osoba podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti.

2.2. Členství v programu LIPNOCARD vzniká registrací prostřednictvím webové stránky www.lipnocard.cz.

2.3. K registraci je vždy nezbytné uvést platnou emailovou adresu. LS s.r.o. umožňuje na obchodních místech provozovaných LS s.r.o. nebo Obchodními partnery LS s.r.o., označených jako LIPNOCARD Point, přístup k PC a internetu za účelem provedení registrace.

2.4. Pro vznik členství v programu LIPNOCARD je v rámci registrace do programu LIPNOCARD nutné vyjádřit souhlas s VOP a se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném při registraci na webové stránce www.lipnocard.cz. Po zaregistrování je každému členu v programu LIPNOCARD interně přiřazeno jeho unikátní identifikační číslo člena programu LIPNOCARD.

2.5. Pro účely programu LIPNOCARD se za člena programu LIPNOCARD považuje:

2.5.1. fyzická osoba starší 15 let, která provedla registraci a která má zřízené osobní konto v programu LIPNOCARD (dále též jen "člen programu LIPNOCARD", osobní konto v programu LIPNOCARD dále též jen „konto“).

3. KARTA LIPNOCARD

3.1. Kartu LIPNOCARD (dále jen "Karta LIPNOCARD") vydává LS s.r.o. s tím, že:

3.1.1. se vydává na dobu neurčitou

3.1.2. ji lze získat u vybraných ubytovatelů, na výdejních místech, jejichž seznam je uveden na www.lipnocard.cz či v rámci zaměstnaneckého programu od zaměstnavatele, a to na základě uhrazení vratné kauce ve výši 100,- Kč za každou vydanou kartu. V případě zaslání Karty LIPNOCARD poštovní zásilkou je tato zásilka zaslána na dobírku, kdy cena doběrečného zahrnuje vratné kauce podle počtu dodávaných Karet LIPNOCARD a rovněž náklady na poštovné ve výši dle aktuálního ceníku příslušného držitele poštovní licence.

3.1.3. členy programu LIPNOCARD může být Karta LIPNOCARD použita pro uplatnění klientských výhod. Za tím účelem musí člen programu LIPNOCARD kartu LIPNOCARD přiřadit ke svému kontu („aktivace Karty LIPNOCARD“). Tento krok učiní na webovém rozhraní www.lipnocard.cz, v osobní zóně, sekce LIPNOCARD, přehled karet, přidat kartu. Bez přiřazení karty – aktivace Karty LIPNOCARD – není možné čerpat klientské výhody v rámci programu LIPNOCARD.

3.1.4. Kartu LIPNOCARD může používat i osoba, která není členem programu LIPNOCARD. Takto používaná Karta LIPNOCARD je anonymní a nemůže být využívána v programu LIPNOCARD pro klientské výhody.

3.2. Karta LIPNOCARD se vydává v podobě bezkontaktní čipové karty a vždy obsahuje QR kód a unikátní WTP číslo.

3.3. Karta LIPNOCARD umožňuje nahrání jízdenky / skipasu platného ve středisku provozovaném LS s.r.o. nebo Obchodními partnery LS s.r.o. přímo do čipu. Tato jízdenka / skipas bude aktivována prvním průchodem turniketem lyžařského střediska. Vstupenky na ostatní atrakce provozované LS s.r.o. nebo Obchodními partnery LS s.r.o. jsou vždy aktivovány prvním průchodem turniketu dané atrakce. Tyto vstupenky nejsou nahrávány přímo do čipu Karty LIPNOCARD, ale člen programu LIPNOCARD obdrží unikátní QR kód, který jej opravňuje uplatnit tímto způsobem danou vstupenku.

3.4. Kartu LIPNOCARD lze vrátit výhradně na hlavních pokladnách Skiareálu Lipno. V tomto případě bude vrácena uhrazená kauce ve výši 100,- Kč za každou vrácenou Kartu LIPNOCARD, vyjma případů, kdy se jedná o speciální VIP Karty LIPNOCARD, jejichž nabytí není podmíněno uhrazením vratné kauce. Vrácením kauce podle tohoto bodu VOP nebudou členovi programu LIPNOCARD z jeho konta vymazány věrnostní body, které získal ke dni vrácení Karty LIPNOCARD, a zároveň nebude člen programu LIPNOCARD vymazán z programu LIPNOCARD. V případě ukončení programu LIPNOCARD je nezbytné požádat o vrácení uhrazené kauce ve výši 100,- Kč nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy bylo ukončení programu LIPNOCARD oznámeno LS s.r.o. prostřednictvím webových stránek www.lipnocard.cz.

3.5. Každý držitel Karty LIPNOCARD je povinen Kartu LIPNOCARD používat v souladu s VOP.

3.6. Ke dni zániku členství člena programu LIPNOCARD v programu LIPNOCARD dochází automaticky k deaktivaci všech Karet LIPNOCARD, které byly přiřazeny k jeho kontu.

3.7. Karta LIPNOCARD je nepřenosná.

3.9. V případě, že člen programu LIPNOCARD nemá k osobní dispozici Kartu LIPNOCARD, která byla aktivována a přiřazena k jeho kontu, není oprávněn uplatňovat klientské výhody z titulu členství v programu LIPNOCARD, a to ani dodatečně.

3.10. Pověření zaměstnanci LS s.r.o. a / nebo pověření zaměstnanci Obchodního partnera LS s.r.o. jsou oprávněni odebrat Kartu LIPNOCARD osobě, která ji používá neoprávněně, resp. v rozporu s těmito VOP. Pokud je Karta LIPNOCARD předložena k užití či užívána neoprávněně třetí osobou se souhlasem člena programu LIPNOCARD, k jehož kontu byla přiřazena, je LS s.r.o. oprávněn zablokovat využití této neoprávněně využívané služby – tedy zablokovat jízdenku / skipas/vstupenku, a tato jízdenka / skipas / vstupenka nebude dále použitelná, a to bez náhrady nominální ceny jízdenky / skipasu / vstupenky. Člen programu LIPNOCARD, k jehož kontu byla taková Karta LIPNOCARD přiřazena, je v takovém případě oprávněn řešit důvody zablokování na reklamační pokladně LS s.r.o. Reklamační pokladna bude takto výslovně označena.

3.11. Člen programu LIPNOCARD je povinen chránit Kartu LIPNOCARD před její ztrátou, poškozením nebo zničením. Je povinen zajistit, aby se Karta LIPNOCARD nedostala do rukou neoprávněné osoby.

3.12. Člen programu LIPNOCARD je povinen v případě ztráty, odcizení nebo poškození Karty LIPNOCARD, která byla aktivována, bez zbytečného odkladu sám odpojit tuto Kartu LIPNOCARD od svého konta LIPNOCARD na internetové stránce www.lipnocard.cz (tedy tuto Kartu LIPNOCARD deaktivovat). Deaktivací Karty LIPNOCARD od konta zůstávají všechny evidované záznamy a nastavení na kontě člena programu LIPNOCARD v platnosti.

3.13. Člen programu LIPNOCARD může v případě ztráty, poškození, odcizení Karty LIPNOCARD získat novou Kartu LIPNOCARD dle odst. 3.1. VOP. Pro čerpání klientských výhod pomocí nové Karty LIPNOCARD musí člen programu LIPNOCARD tuto novou kartu přiřadit – aktivovat, dle bodu 3.1.3. VOP.

3.14. V případě, že deaktivovaná Karta LIPNOCARD obsahovala bezkontaktní čip s nahraným skipasem nebo jízdenkou, musí se člen programu LIPNOCARD dostavit na LIPNOCARD point, kde mu LS s.r.o. převede na novou aktivovanou Kartu LIPNOCARD příslušný počet dní ze skipasu / jízdenky, neprojezděných ke dni deaktivace původní Karty LIPNOCARD, do jejíhož čipu byly tyto nahrány.

3.15. Člen programu LIPNOCARD nemá nárok na vrácení zaplacené částky nebo poměrné částky ceny skipasu / jízdenky, případně na jinou formu odškodnění za dny vyjeté, v důsledku opožděné deaktivace Karty LIPNOCARD nebo opožděného nahlášení ztráty, poškození nebo odcizení Karty LIPNOCARD. Člen programu LIPNOCARD nemá nárok na jakoukoliv finanční nebo nefinanční náhradu za body programu LIPNOCARD, které čerpaly / využívaly neoprávněně třetí osoby ke dni deaktivace Karty LIPNOCARD.

4. Konto LIPNOCARD

4.1. Každému členu programu LIPNOCARD je v rámci programu LIPNOCARD zřízeno jeho osobní konto LIPNOCARD.

4.2. Člen programu LIPNOCARD je oprávněn přiřadit v rámci svého konta max. 10 (deset) karet LIPNOCARD.

4.3. Člen programu LIPNOCARD má přístup ke svému kontu na internetové stránce www.lipnocard.cz po uvedení správného přihlašovacího e-mailu a hesla.

4.4. Přihlašovací e-mail a heslo si zadává každý člen programu LIPNOCARD a je platné po dobu trvání členství v programu LIPNOCARD.

4.5. Člen programu LIPNOCARD je oprávněn kdykoliv změnit heslo do konta, tel. číslo a adresu, uvedené při registraci do programu LIPNOCARD. Změna přihlašovacího emailu do konta je možná pouze na základě žádosti člena programu LIPNOCARD zaslané na emailovou adresu info@lipnocard.cz, která obsahuje původní přihlašovací emailovou adresu.

4.6. Člen programu LIPNOCARD provádí správu získaných voucherů LIPNOCARD a správu vydaných Karet LIPNOCARD k danému kontu v programu LIPNOCARD ve svém kontě.

4.7. LS s.r.o. nenese odpovědnost a neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s přístupem do konta na stránkách www.lipnocard.cz. Člen programu LIPNOCARD je povinen utajovat a chránit své přihlašovací údaje ke kontu s cílem zamezit jejich zneužití. LS s.r.o. nenese odpovědnost za škodu a za jiné důsledky způsobené zfalšováním nebo nesprávným vyplněním údajů při vzniku, změně nebo zániku členství v programu LIPNOCARD.

5. VĚRNOSTNÍ PROGRAM A ZAMĚSTNANECKÝ PROGRAM LIPNOCARD

5.1. LS s.r.o. si vyhrazuje právo vydat členu programu LIPNOCARD tzv. voucher. Voucher je speciální kód, který může LS s.r.o. poskytnout jakémukoli členu programu LIPNOCARD. Voucher obsahuje speciální klientskou výhodu. Pokud člen programu LIPNOCARD aktivuje voucher zapsáním kódu ve svém kontě, je tímto klientská výhoda aktivována a člen programu ji má připravenu pro využití na Kartě LIPNOCARD.

5.2. LS s.r.o. na základě smlouvy se zaměstnavatelem vydává členu programu LIPNOCARD tzv. zaměstnanecký voucher. Zaměstnanecký voucher je speciální kód, který LS s.r.o. poskytuje zaměstnanci na základě smlouvy se zaměstnavatelem. Voucher obsahuje speciální zaměstnaneckou výhodou /zaměstnanecké výhody. Pokud člen programu LIPNOCARD aktivuje voucher zapsáním kódu ve svém kontě, je tímto zaměstnanecká výhoda aktivována a člen programu LIPNOCARD ji má připravenu pro využití na Kartě LIPNOCARD.

6. POSKYTOVÁNÍ KLIENTSKÝCH NEBO ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD ČLENŮM PROGRAMU LIPNOCARD

6.1. Člen programu LIPNOCARD má možnost čerpat klientské nebo zaměstnanecké výhody v podobě slevy z cen vybraných služeb či zboží nabízených LS s.r.o. nebo Obchodními partnery LS s.r.o. Nákup za zvýhodněné ceny realizuje člen programu LIPNOCARD po předložení své Karty LIPNOCARD v síti Obchodních akceptačních míst, v LIPNOCARD Pointech a / nebo v internetovém obchodě programu LIPNOCARD na stránce www.lipnocard.cz (viz článek 7. VOP) za ceny stanovené LS s.r.o. nebo Obchodními partnery LS s.r.o. platné v čase nákupu a měně CZK.

6.2. Pro přiznání slevy v provozech LS s.r.o. či Obchodních partnerů LS s.r.o. je nutné předložení aktivované Karty LIPNOCARD na pokladně příslušného provozu, a to při platbě za službu či zboží. Zpětné čerpání slevy po úhradě služby nebo zboží není možné.

6.3. Aktuální přehled klientských výhod pro členy programu LIPNOCARD je k dispozici vždy na internetové stránce www.lipnocard.cz. Aktuální přehled zaměstnaneckých výhod pro členy zaměstnaneckého programu LIPNOCARD má k dispozici zaměstnavatel. 

6.4. Člen programu LIPNOCARD bere na vědomí, že přehled klientských nebo zaměstnaneckých výhod i samotné poskytování klientských a zaměstnaneckých výhod pro členy programu LIPNOCARD se mění. LS s.r.o. a Obchodní partneři LS s.r.o. pravidelně aktualizují nabídku všech klientských výhod na internetové stránce www.lipnocard.cz.

6.5. Držitelé průkazu zdravotně těžce postižený (ZTP) nebo zdravotně těžce postižený s průvodcem (ZTP-S) si mohou uplatnit nárok na slevu z ceny služeb / produktů ve smyslu ceníku pouze na pokladnách LS s.r.o. nebo Obchodních partnerů LS s.r.o.

7. INTERNETOVÝ OBCHOD PROGRAMU LIPNOCARD + SAMOOBSLUŽNÉ POKLADNY SKIAREÁLU LIPNO (DÁLE JEN SPSL)

7.1. Objednání služeb: Nákup všech služeb či zboží nabízených v internetovém obchodě programu LIPNOCARD nebo SPSL se realizuje prostřednictvím objednávky a zaplacení kupní ceny. Objednávky se považují za závazné okamžikem jejich potvrzení ze strany LS s.r.o. (Nákup na www.lipnocard.cz) formou zaslání potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu člena programu LIPNOCARD zadanou při registraci.

7.2. Zaplacení kupní ceny objednané služby člen programu LIPNOCARD realizuje na www.lipnocard.cz nebo na SPSL:

7.2.1. finančními prostředky, a to pomocí služeb GP webpay kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT PŘEVODEM" (výhradně při službách, k jejichž čerpání dojde později než 48 hodin od zaplacení služby), nebo "ZAPLATIT KARTOU", platba bude stažena z bankovního účtu držitele bankovního účtu nebo bankovní karty (dle podmínek mezibankovního, resp. vnitrobankovního převodu peněz jednotlivých bank) nebo v hotovosti na pokladně (Info pointu) SPSL:

7.2.2. kombinací finančních prostředků a „SLEVOVÉHO KUPONU“ programu LIPNOCARD dle těchto VOP. V tomto případě bude nákup uhrazen kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT PŘES INTERNET BANKING" (výhradně při službách, jejichž čerpání je později než 48 hodin od zaplacení služby), nebo "ZAPLATIT KARTOU" (platba bude stažena z bankovního účtu držitele bankovní karty dle podmínek mezibankovního, resp. vnitrobankovním převodu peněz jednotlivých bank) a kliknutím na tlačítko SLEVOVÝ KUPON, a to jeho uplatněním v nákupním košíku v případech uvedených v odst. 5.1. či v bodě 7.5.2.4. VOP, kdy z konta člena programu LIPNOCARD bude tento SLEVOVÝ KUPON uplatněn v okamžiku platby.

7.3. LS s.r.o. si vyhrazuje právo rozšířit nebo omezit jednotlivé způsoby platby ve vztahu k jednotlivým službám nabízeným v internetovém obchodě programu LIPNOCARD.

7.4. Po zrealizování úhrady některým ze způsobů podle odst. 7.2 VOP člen programu LIPNOCARD následně obdrží na e-mailovou adresu zadanou při registraci potvrzení o přijetí a zaplacení objednávky s uvedením druhu a charakteru objednané služby či zboží a zjednodušený daňový doklad, v případě služby pak dále údaj o době poskytnutí služby a délce trvání smlouvy. Na vyžádání je možné klientovi na Info pointu vytisknout zjednodušený daňový doklad.

7.5. Další podmínky nákupu v internetovém obchodě programu LIPNOCARD na www.lipnocard.cz nebo na SPSL:

7.5.1. Všechny služby nabízené v internetovém obchodě programu LIPNOCARD na www.lipnocard.cz nebo na SPSL mají uvedenou aktuální kupní cenu, která je platná v okamžiku zaslání objednávky členem programu LIPNOCARD. Všechny kupní ceny jsou včetně DPH. U vybraných služeb jsou zveřejněny kupní ceny omezené časově (délka trvání nabídek). Jakékoliv slevy poskytované členům programu LIPNOCARD nelze navzájem kombinovat. V případě nákupu na www.lipnocard.cz je prodávajícím LS s.r.o., tedy společnost LIPNO SERVIS s.r.o., se sídlem Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, Česká republika, IČ: 26016885, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou u C 9229, DIČ: CZ 26016885.

7.5.2. Odstoupení od smlouvy v případě nákupu služby na www.lipnocard.cz nebo na SPSL:

7.5.2.1. Člen programu bere na vědomí, že v souladu s § 1840 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), se ustanovení pododdílu 1 oddílu 2 občanského zákoníku, upravující uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory, a to včetně možnosti odstoupení od smlouvy v případech zákonem stanovených, nepoužijí na smlouvu o přepravě osoby. Člen programu LIPNOCARD tak není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zakoupení skipasu / jízdenky na lanovou dráhu.

7.5.2.2. Člen programu LIPNOCARD nemůže odstoupit od smlouvy v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku v případě koupě jakékoliv z nabízených vstupenek na Stezku korunami stromů Lipno, vstupenek do Království Lesa Lipno a kombinace těchto vstupenek v internetovém obchodě programu LIPNOCARD na www.lipnocard.cz  nebo na SPSL, pokud tato plnění poskytuje LS s.r.o. nebo Obchodní partner LS s.r.o. v určeném termínu.

7.5.2.3. Pokud plnění dle bodu 7.5.2.2. VOP není poskytováno v určeném termínu, je člen programu LIPNOCARD oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi vstupenek na Stezku korunami stromů Lipno, vstupenek do Království Lesa Lipno a kombinace těchto vstupenek nebo skipasu, která je uzavřena v internetovém obchodě programu LIPNOCARD, dle § 1829 občanského zákoníku. Člen programu LIPNOCARD je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů prostřednictvím emailu na emailovou adresu LS s.r.o. info@lipnocard.cz nebo doporučenou poštou na adresu LS s.r.o. Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, Česká republika. Počátek běhu této lhůty stanoví § 1829 občanského zákoníku. Při odstoupení od smlouvy jsou finanční prostředky představující kupní cenu produktu vráceny do 14 dnů od odstoupení bezhotovostním převodem na bankovní účet člena programu LIPNOCARD určený členem programu LIPNOCARD v odstoupení. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný LS s.r.o., jenž je uveden na webových stránkách www.lipnocard.cz.

7.5.2.4. Člen programu LIPNOCARD má možnost smlouvu vypovědět, s výjimkou smlouvy o poskytnutí služby sezónních skipasů / jízdenek, od okamžiku uzavření smlouvy do 23:59 hod. dne předcházejícího dni, ve kterém měly být služby na základě skipasu / bikepasu / jízdenky na lanovou dráhu / vstupenky nebo kombinace poskytnuty. Výpověď smlouvy je účinná zasláním výpovědi na emailovou adresu info@lipnocard.cz. Součástí emailu musí být daňový doklad a pokud člen programu LIPNOCARD obdržel, pak i výměnný poukaz a číslo účtu člena programu LIPNOCARD, na který požaduje zaslat uhrazenou kupní cenu. V případě výpovědi smlouvy podle tohoto bodu VOP, bude kupní cena za skipas / bikepas / jízdenku na lanovou dráhu / vstupenku nebo kombinaci zaplacená členem programu LIPNOCARD poukázána v uhrazené výši na členem programu LIPNOCARD zaslaný bankovní účet a to do 14 dnů od přijetí žádosti.

7.5.2.5. V případě, že člen programu LIPNOCARD nevyužije zakoupenou službu, neposkytuje z tohoto důvodu LS s.r.o. žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

7.5.2.6. Člen programu LIPNOCARD nemá možnost změnit ve svém kontě termín poskytnutí zakoupené služby – skipasu / bikepasu / jízdenky na lanovou dráhu / vstupenky nebo kombinace.

7.5.2.7. Reklamace služeb poskytovaných na základě zakoupených skipasů /bikepasů / jízdenek na lanovou dráhu / vstupenek nebo kombinací se řídí obchodními podmínkami vztahujícími se k jednotlivým skipasům / bikepasům / jízdenkám na lanovou dráhu / vstupenkám nebo kombinacím vydanými LS s.r.o. a Obchodními partnery LS s.r.o.

7.6. REKLAMAČNÍ ŘÁD: LS s.r.o. odpovídá za vady služeb ve smyslu platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku, ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a ostatních obecně závazných právních předpisů. V případě, že zakoupená služba či zboží obsahuje vady, je člen programu LIPNOCARD povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) ve lhůtě tří dnů poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, v případě služby pak v den, v němž nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká, a to osobně v závislosti na reklamované službě na provozech LS s.r.o., Infocentru Lipno nebo zasláním e-mailové zprávy na info@lipnocard.cz nebo písemnou reklamací formou poštovní zásilky na adresu LIPNO SERVIS s.r.o, Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou. LS s.r.o. po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Člen programu LIPNOCARD je povinen při vyřizování reklamace poskytnout LS s.r.o. potřebnou součinnost vyžadovanou LS s.r.o. Ve lhůtě na vyřízení reklamace zašle LS s.r.o. členovi programu LIPNOCARD formou e-mailu nebo prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci a o způsobu odstranění vad reklamované služby či zboží.

7.7. V případě, že člen programu LIPNOCARD není spokojen se způsobem, kterým LS s.r.o. vyřídil jeho reklamaci nebo se domnívá, že LS s.r.o. porušil jeho práva, má právo obrátit se na LS s.r.o. s žádostí o nápravu. V případě, že dojde mezi LS s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

8. ZÁNIK ČLENSTVÍ V PROGRAMU LIPNOCARD

8.1. Členství v programu LIPNOCARD zaniká:

8.1.1. okamžitým zánikem členství v programu LIPNOCARD z důvodů uvedených v odst. 8.2 VOP;

8.1.2. vypovězením členství v programu LIPNOCARD podle odst. 8.4 VOP;

8.1.3. ukončením činnosti programu LIPNOCARD na základě rozhodnutí LS s.r.o.

8.2. Členství v programu LIPNOCARD zaniká okamžitě, jestliže:

8.2.1. člen programu LIPNOCARD zneužil výhody poskytované programem LIPNOCARD, a to ke dni oznámení tohoto zneužití a zániku členství ze strany LS s.r.o. na email člena programu LIPNOCARD uvedený při registraci;

8.2.2. člen programu LIPNOCARD jiným způsobem porušil tyto VOP nebo porušil provozní řád / obchodní podmínky jakékoli služby / produktu společnosti LS s.r.o. nebo Obchodních partnerů LS s.r.o. zakoupené nebo využívané prostřednictvím programu LIPNOCARD, a to ke dni oznámení tohoto porušení a zániku členství ze strany LS s.r.o. na email člena programu LIPNOCARD uvedený při registraci;

8.2.3. člen programu LIPNOCARD poskytl nepravdivé údaje v žádosti o registraci, a to ke dni oznámení zániku členství ze strany LS s.r.o. na email člena programu LIPNOCARD uvedený při registraci;

8.2.4. člen programu LIPNOCARD používá Kartu LIPNOCARD v rozporu s VOP nebo umožnil, aby jeho Kartu LIPNOCARD používala jiná osoba než osoba, na kterou byla Karta LIPNOCARD registrována, a to ke dni oznámení zániku členství ze strany LS s.r.o. na email člena programu LIPNOCARD uvedený při registraci;

8.2.5. člen programu písemně oznámí LS s.r.o., že nesouhlasí se změnou VOP podle článku 11 odst. 11.3 VOP, a to postupem a ve lhůtě tam uvedené.

8.3. V případě, že LS s.r.o. zjistí, že u člena programu LIPNOCARD nastaly důvody pro okamžitý zánik členství podle bodů 8.2.1 až 8.2.4 VOP, je LS s.r.o. oprávněná zablokovat konto člena programu LIPNOCARD, a to i bez předchozího upozornění.

8.4. Člen programu LIPNOCARD je oprávněn vypovědět členství v programu LIPNOCARD, a to bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být doručena na adresu: LIPNO SERVIS s.r.o., Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou. V případě výpovědi členství podle tohoto bodu VOP, členství v programu LIPNOCARD zaniká vždy k poslednímu dni v kalendářním měsíci, v němž byla výpověď členství doručena LS s.r.o. Pokud má však člen programu LIPNOCARD zakoupenou službu, jejíž čerpání má nastat po uplynutí daného kalendářního měsíce, členství v programu zaniká až v den následující po vyčerpání, resp. po uplynutí doby, po kterou může / mohl zakoupené služby čerpat.

8.5. Ukončením členství v programu LIPNOCARD z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem ztrácí člen programu LIPNOCARD všechna práva a nároky, které souvisely s členstvím v programu LIPNOCARD, zejména nároky na slevy a výhody a služby vyplývající z členství v programu LIPNOCARD, s výjimkou ukončení členství z důvodů upravených v bodě 8.2.5 VOP a v odst. 11.3 VOP, kdy v těchto případech platí postup upravený v odst. 11.3. VOP. V případě zániku členství z důvodů uvedených v bodech 8.2.1 až 8.2.4 VOP nemá člen programu LIPNOCARD nárok na jakoukoliv finanční nebo nefinanční náhradu za nemožnost využití služeb zakoupených v internetovém obchodě programu LIPNOCARD, ani nárok na vrácení členem programu zaplacené ceny nebo její poměrné části.

8.6. Vrácení Karty LIPNOCARD neznamená zánik členství v programu LIPNOCARD pro člena programu LIPNOCARD.

9. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Člen programu LIPNOCARD bere na vědomí, že LS s.r.o. v roli správce osobních údajů zpracovává osobní údaje člena programu LIPNOCARD (zejména identifikační, adresné, autentizační,  kontaktní údaje, údaje o plnění smluvních vztahů a jiné osobní údaje, kterými jsou nezbytné osobní údaje, zejména: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní email, kontaktní telefon, kontaktní adresa, autentizační údaje, případně u zaměstnaneckého programu LIPNOCARD dochází ke zpracování osobních údajů členů programu LIPNOCARD LS s.r.o., v roli zpracovatele osobních údajů,  a dochází ke zpracování osobních údajů spojených se zaměstnáním a zaměstnavatelem, údajů spojených s využitím služeb LS s.r.o. prostřednictvím finančních prostředků přidělených na konto LIPNOCARD člena programu, zaměstnavatelem), a to pro následující účely:

9.1.1 uzavření a plnění smluv;

9.1.2 registrace a členství v programu LIPNOCARD vč. věrnostním programu LIPNOCARD a Konta LIPNOCARD; registrace a členství v zaměstnaneckém programu LIPNOCARD

9.1.3 aktivace, vydání/poskytnutí a dobití LIPNOCARD;

9.1.4 internetový obchod a samoobslužné pokladny Skiareálu LIPNO;

9.1.5 propagační a marketingová činnost spočívající zejména v zasílání pravidelných novinek a informací o aktivitách, službách, zasílání našich nabídek a dalších obchodních sdělení, a to nejen ve formě newsletteru vydávaného v elektronické podobě a zasílání „PF“;

9.1.6 ochrana vlastních práv a právních nároků;

9.1.7 administrativní potřeby, evidence a tvorba statistik;

9.1.8 plnění obecných zákonných povinností.

9.2 Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

9.2.1 pro účel dle bodu 9.1.1 VOP nezbytnost pro plnění smluv, ve vztahu k údajům člena v programu LIPNOCARD nebo člena zaměstnaneckého programu LIPNOCARD jako fyzické osoby, a ve vztahu k údajům dalších osob oprávněný zájem LS na plnění uzavřených smluv;

9.2.2. oprávněný zájem LS s.r.o. pro poskytování jeho služeb dle bodu 9.1.2, 9.1.3 VOP, a na provozování internetového obchodu on-line pro účel dle bodu 9.1.4 VOP;

9.2.3. oprávněný zájem LS s.r.o. na rozvoji vlastního podnikáni a akvizici nových zákazníků pro účel dle bodu 9.1.5 VOP;

9.2.4. oprávněný zájem LS s.r.o. na řádné ochraně a účinného uplatňování práv a nároků LS pro účel dle bodu 9.1.6 VOP;

9.2.5. oprávněný zájem LS s.r.o. na administraci, evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik pro účel dle bodu 9.1.7 VOP,

9.2.6. nezbytnost pro plnění zákonných povinností LS s.r.o., zejména z oblasti daňové a účetní pro účel dle bodu 9.1.8 VOP.

9.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, respektive po dobu, po kterou bude účel stále aktuální, zejména:

9.3.1. pro účely dle bodu 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 a 9.1.4 VOP po dobu účinnosti smluvního vztahu anebo po dobu členství v programu LIPNOCARD;

9.3.2. pro účel dle bodu 9.1.5 VOP nejdéle po dobu 12 (dvanácti) měsíců po ukončení účinnosti smluvního vztahu anebo členství v programu LIPNOCARD;

9.3.3. pro účel dle bodu 9.1.6 a 9.1.7 VOP po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 (šestnáct) let po ukončení účinnosti smluvního vztahu anebo členství v programu LIPNOCARD;

9.3.4. pro účel dle bodu 9.1.8 VOP výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

9.4. Osobní údaje osob uváděných v odst. 9.1 VOP budou za výše uvedenými účely předávány dalším příjemcům v roli správců a zpracovatelů. Těmito příjemci mohou být:

9.4.1. Obchodní partner LS s.r.o.; Zaměstnavatel člena zaměstnaneckého programu LIPNOCARD;

9.4.1. orgány veřejné správy, jako jsou policie, exekutoři, generální finanční ředitelství, a to v případě, kdy toto ukládá LS s.r.o. právní povinnost nebo kdy je to nezbytné pro ochranu práv a právních nároků LS s.r.o.;

9.4.2. osoby zapojené do procesu obchodní a marketingové komunikace, jako jsou osoby zajišťující poštovní a e-mailové rozesílky;

9.4.3. osoby zejména vystupující jako správci a dodavatelé IT, poskytovatelé služeb, provozovatelé webových stránek a s tím souvisejících služeb správy a údržby a zajišťující technické operace nebo jiné operace zpracování, jako je: CONDUCO a.s., IČO: 26019558; LIPENSKO s.r.o., IČO: 28136420; STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o., IČO: 28142349, HOREKA LIPNO s.r.o., IČO: 08696551 a jejich smluvní pod zpracovatelé;

9.4.4. další kategorie příjemců uvedené na webových stránkách LS s.r.o.

9.5. Subjekty údajů jsou oprávněny:

9.5.1. požadovat přístup k jejich osobním údajům;

9.5.2. požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;

9.5.3. požadovat omezení zpracování osobních údajů;

9.5.4. požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;

9.5.5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to včetně námitky proti zpracování za marketingovými účely – tuto námitku je subjekt oprávněn vznést již při uzavíráni smlouvy, a případně při zaslání každého jednotlivého obchodního sdělení, nebo kdykoli jindy;

9.5.6. využít práva na přenositelnost osobních údajů;

9.5.7. využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9.6. Veškerá práva lze uplatnit na následujících kontaktech LS s.r.o.:

9.6.1. E-mail: gdpr@lipnoservis.cz;

9.6.2. Doručovací adresa: LIPNO SERVIS s.r.o., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Lipno nad Vltavou, č.p. 307, 382 78.

9.7. LS s.r.o. je povinna informovat osoby uvedené jako subjekty údajů v odst. 9.1 VOP o zpracování jejich osobních údajů v rozsahu informací, které jsou uvedeny v tomto čl. 9 VOP. LS s.r.o., dále je povinna informovat subjekty údajů podle tohoto odstavce bez zbytečného odkladu od účinnosti členství v programu LIPNOCARD a členství v zaměstnaneckém programu LIPNOCARD, o předání osobních údajů subjektu údajů příjemcům nebo zpracovatelům osobních údajů LS s.r.o. LS s.r.o. je povinen sdělit informace podle tohoto odstavce ve snadno srozumitelné podobě, s přihlédnutím k okolnostem a schopnostem subjektů údajů. V případě zpracování osobních údajů členů zaměstnaneckého programu LIPNOCARD je LS s.r.o., v roli zpracovatele osobních údajů členů zaměstnaneckého programu LIPNOCARD, povinna poskytnout správci osobních údajů (zaměstnavateli člena zaměstnaneckého programu LIPNOCARD) nezbytnou součinnost při plnění svých povinností a při vyřizování žádostí subjektů údajů dle odst. 9.5 a naplnit další povinnost plynoucí z uzavřených smluvních vztahů mezi správcem a zpracovatelem, plynoucí z platné legislativní úpravy, vztahující se k oblasti zpracování  a ochrany osobních údajů subjektů údajů. 

9.8. Povinnost LS s.r.o. informovat subjekty údajů podle odst. 9.7 VOP se obdobně uplatní i na veškeré případné změny týkající se informací o zpracování.

9.9. LS i člen programu LIPNOCARD potvrzují, že informace obsažené v tomto článku 9 VOP, nepředstavují smluvní ujednání. LS s.r.o. je povinen udržovat tyto informace o zpracování aktuální, a z tohoto důvodu se na jejich změny neaplikují omezení a navazující práva člena programu LIPNOCARD dle odst. 11.3 VOP; LS s.r.o. je oprávněn tyto informace změnit kdykoli a informovat o tom člena programu LIPNOCARD způsoby uvedenými v článku 11 VOP.

10. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Informace týkající se ochrany a zabezpečení osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů LIPNO SERVIS s.r.o a jsou zveřejněny na internetové stránce https://www.lipno.info/osobni-udaje.html

11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

11.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky programu LIPNOCARD byly zveřejněny dne 30. 11. 2020 a nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 12. 2020.

11.2. LS s.r.o. je oprávněn VOP měnit z důvodu (i) změny politiky LS s.r.o. v oblasti poskytování výhod zákazníkům LS s.r.o. v rámci programu LIPNOCARD, (ii) změny finanční, hospodářské nebo sociální situace na území České republiky, (iii) změny příslušných právních předpisů nebo (iv) z jiného, blíže nespecifikovaného, závažného důvodu.

11.3. LS s.r.o je povinný zveřejnit aktuální znění VOP na stránce www.lipnocard.cz. V případě, kdy LS s.r.o. jednostranně změní ustanovení VOP, zavazuje se zveřejnit jejich aktuální znění na www.lipnocard.cz minimálně 15 dní před nabytím účinnosti nových VOP. Vznikem členství v programu LIPNOCARD člen programu LIPNOCARD souhlasí s tím, aby LS s.r.o. mohl jednostranně měnit VOP. V případě, že člen programu LIPNOCARD nesouhlasí se změnou VOP, je oprávněn do 30 dnů ode dne zveřejnění VOP ukončit členství v programu LIPNOCARD, a to zasláním písemného oznámení o ukončení členství na emailovou adresu: info@lipnocard.cz (registrace na www.lipnocard.cz). Okamžité ukončení členství je účinné dnem doručení písemného oznámení na emailovou adresu výše uvedenou a nemá vliv na využití již zakoupených služeb. Způsob jejich dočerpání bude individuálně dohodnutý s členem programu LIPNOCARD. Pokud člen programu LIPNOCARD postupem výše uvedeným neukončí členství v programu LIPNOCARD, platí, že se změnou VOP souhlasí. Za souhlas člena programu LIPNOCARD se změnou VOP se považují mimo jiné konkludentní projevy vůle člena programu LIPNOCARD spočívající ve vykonání faktických nebo právních úkonů, kterými pokračuje v nákupu služeb v rámci programu LIPNOCARD nebo v nákupu zboží, služeb, produktů nebo čerpá věrnostní body v provozech LS s.r.o. a / nebo v provozech Obchodních partnerů LS s.r.o.

11.4. Veškeré vztahy neupravené těmito VOP se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky a zvláštními provozními řády / obchodními podmínky vztahujícími se na poskytování jednotlivých služeb nebo produktů.

12. KONTAKTNÍ ADRESA PROGRAMU LIPNOCARD

LIPNO SERVIS s.r.o. LIPNOCARD

Lipno nad Vltavou 307

382 78 Lipno nad Vltavou, Česká republika

Email: info@lipnocard.cz