Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Pokračovat
Lipno.info - zážitky a ubytování pro rodiny s dětmi Lipno.card Smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

1.PREAMBULE

1.1. Všeobecné obchodní podmínky programu LIPNOCARD vydává v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky společnost LIPNO SERVIS s.r.o., se sídlem Lipno nad Vltavou č.p. 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, IČ: 260 16 885, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229 (dále jen "LS s.r.o.").

1.2. Všeobecné obchodní podmínky programu LIPNOCARD (dále jen "VOP") podrobně upravují vzájemná práva a povinnosti mezi zákazníkem a LS s.r.o. v rámci programu LIPNOCARD, zejména podmínky při vydávání karet LIPNOCARD, jejich používání a podmínky nákupu služeb programu LIPNOCARD ať již realizovaných na dálku v případě internetového obchodu na www.lipnocard.cz mezi LS s.r.o. jako prodávajícím a členem programu jako kupujícím nebo v provozech a zařízeních provozovaných LS s.r.o. a Obchodními partnery LS s.r.o..

1.3. Cílem programu LIPNOCARD je poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky služeb nabízených v tomto programu využitelných podle vlastního uvážení zákazníka v internetovém obchodě programu LIPNOCARD, v provozech LS s.r.o. jakož i v provozech Obchodních partnerů LS s.r.o.

1.4. Technickým nosičem a plnohodnotným autorizačním prvkem, jehož prostřednictvím člen programu uplatňuje slevy ve vybraných a označených provozech a zařízeních LS s.r.o., v provozech a zařízeních Obchodních partnerů LS s.r.o. či v rámci internetového obchodu programu LIPNOCARD je Karta LIPNOCARD (dále jen „Karta LIPNOCARD“).

1.5. Obchodní akceptační místa, ve kterých členové programu mohou uplatnit, resp. využít výhody, slevy a služby získané členstvím v programu LIPNOCARD (dále jen „Obchodní akceptační místa“), jsou místa provozoven právnických nebo fyzických osob, kteří jsou ve smluvním vztahu s LS s.r.o. jako provozovatelem programu LIPNOCARD a jsou způsobilí v souladu s příslušnými právními předpisy dodávat členům programu výrobky nebo služby a poskytovat slevy (dále jen "Obchodní partner LS s.r.o. ") a jsou označeny symbolem LIPNOCARD.

1.6. . Smlouva uzavřená mezi LS s.r.o. a Obchodním partnerem LS s.r.o. není přístupná členům programu LIPNOCARD a ani jiné veřejnosti. Podléhá mlčenlivosti o všech skutečnostech v ní uvedených. Z uvedené smlouvy nevznikají přímá práva a povinnosti členům programu LIPNOCARD.

1.7. Seznam aktuálních slev, výhod a služeb, včetně podmínek jejich uplatnění, je uveden v aktuálních cenících zboží a služeb v označených provozech a zařízeních LS s.r.o.., v Obchodních akceptačních místech a v internetovém obchodě programu LIPNOCARD, jehož provozovatelem je LS s.r.o..

2. ČLENSTVÍ V PROGRAMU LIPNOCARD A ČLEN PROGRAMU LIPNOCARD

2.1. Členem programu LIPNOCARD se může stát fyzická osoba, která splňuje dále uvedené podmínky pro členství v programu LIPNOCARD. Členem programu LIPNOCARD se nemůže stát právnická osoba a ani fyzická osoba podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti.

2.2. Členství v programu LIPNOCARD vzniká registrací prostřednictvím webové stránky www.lipnocard.cz.

2.3. K registraci je vždy nezbytné uvést platnou emailovou adresu. LS s.r.o. umožňuje na obchodních místech provozovaných LS s.r.o. nebo Obchodními partnery LS s.r.o. označených jako LIPNOCARD Point přístup k PC a internetu za účelem provedení registrace.

2.4. Pro vznik členství v programu LIPNOCARD je v rámci registrace do programu LIPNOCARD nutné vyjádřit souhlas s VOP a se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném při registraci na webové stránce www.lipnocard.cz. Po zaregistrování je každému členu v programu LIPNOCARD interně přiřazeno jeho unikátní identifikační číslo člena programu LIPNOCARD.

2.5. Pro účely programu LIPNOCARD se za člena programu LIPNOCARD považuje:

2.5.1. Hlavní uživatel – fyzická osoba starší 15 let, která provedla registraci a která má zřízené tzv. Hlavní konto v programu LIPNOCARD

(Hlavní uživatel dále jen "člen programu LIPNOCARD", Hlavní konto dále jen „konto“).

3. KARTA LIPNOCARD

3.1. Kartu LIPNOCARD (dále jen "Karta LIPNOCARD") vydává LS s.r.o. s tím, že:

3.1.1. se vydává na dobu neurčitou

3.1.2. ji lze získat u vybraných ubytovatelů nebo na výdejních místech, jejichž seznam je uveden na www.lipnocard.cz, a to na základě uhrazení vratné kauce ve výši 100,- Kč za každou vydanou kartu. V případě zaslání Karty LIPNOCARD poštovní zásilkou je tato zásilka zaslána na dobírku, kdy cena doběrečného zahrnuje vratné kauce podle počtu dodávaných LIPNOCARD a rovněž náklady na poštovné ve výši dle aktuálního ceníku příslušného držitele poštovní licence.

3.1.3. členy programu LIPNOCARD může být Karta LIPNOCARD použita pro uplatnění klientských výhod. Za tím účelem musí člen programu LIPNOCARD kartu LIPNOCARD přiřadit ke svému kontu („aktivace Karty LIPNOCARD“). Tento krok učiní na webovém rozhraní www.lipnocard.cz, v osobní zóně, sekce LIPNOCARD, přehled karet, přidat kartu. Bez přiřazení karty – aktivace Karty LIPNOCARD – není možné čerpat slevy a výhody v rámci programu LIPNOCARD.

3.1.4. Kartu LIPNOCARD může používat i osoba, která není členem programu LIPNOCARD. Takto používaná karta LIPNOCARD je anonymní a nemůže být využívána v programu LIPNOCARD pro slevy, výhody a služby v programu LIPNOCARD.

3.1.5. Kartu LIPNOCARD lze používat i bez její aktivace. Takto používaná karta LIPNOCARD je anonymní a nemůže být využívána v programu LIPNOCARD pro slevy, výhody a služby v programu LIPNOCARD.

3.2. Karta LIPNOCARD se vydává v podobě bezkontaktní čipové karty a vždy obsahuje QR kód a unikátní WTP číslo.

3.3. Karta LIPNOCARD umožňuje nahrání jízdenky / skipasu platného v středisku provozovaném LS s.r.o. a Obchodními partnery LS s.r.o. přímo do čipu. Tato jízdenka / skipas bude aktivován prvním průchodem turniketem lyžařského střediska.

3.4. Kartu LIPNOCARD může člen programu LIPNOCARD výhradně na hlavních pokladnách Skiareálu Lipno. V tomto případě bude členovi programu LIPNOCARD vrácena uhrazená kauce ve výši 100,- za každou vrácenou Kartu LIPNOCARD, vyjma případů, kde se jedná o speciální VIP Karty LIPNOCARD, jejichž nabytí není podmíněno uhrazením vratné zálohy. Vrácením poplatku, podle tohoto bodu VOP, nebudou hlavnímu uživateli z jeho Hlavního konta vymazány věrnostní body, které získal ke dni vrácení Karty LIPNOCARD, a zároveň nebude člen programu LIPNOCARD vymazán z programu LIPNOCARD.

3.5. Členy programu LIPNOCARD může být Karta LIPNOCARD, která byla aktivována, použita pro uplatnění klientských výhod.

3.6. Každý držitel Karty LIPNOCARD je povinen Kartu LIPNOCARD používat v souladu s VOP.

3.7. Ke dni zániku členství Hlavního uživatele v programu LIPNOCARD dochází automaticky k deaktivaci všech Karet LIPNOCARD, které byly přiřazeny ke kontu Hlavního uživatele programu LIPNOCARD. Při vrácení Karty LIPNOCARD na hlavních pokladnách Skiareálu Lipno bude vrácena zaplacená záloha. Vrácení Karty LIPNOCARD na výdejních místech LIPNOCARD Point nebo poštou není možné.

3.8. Karta LIPNOCARD je nepřenosná.

3.9. Karta LIPNOCARD, která byla aktivována, je platná jen s průkazem totožnosti člena programu LIPNOCARD, na jméno, na které je vedeno konto, ke kterému byla přiřazena. Kartu LIPNOCARD, která byla aktivována, je oprávněn používat výlučně člen programu LIPNOCARD, na jméno, na které je vedeno konto, ke kterému byla přiřazena. Za účelem výkonu kontroly se člen programu LIPNOCARD zavazuje poskytovat LS s.r.o. a Obchodním partnerům LS s.r.o. součinnost, a to zejména předložit identifikační doklad (občanský průkaz, cestovní pas) příslušnému zaměstnanci LS s.r.o. nebo zaměstnanci Obchodního partnera LS s.r.o. za účelem ověření identity člena programu LIPNOCARD. Totožnost dítěte do 15 let se prokazuje průkazem zdravotního pojištění nebo jiným dokladem prokazujícím věk dítěte.

3.9. V případě, že člen programu LIPNOCARD nemá k osobní dispozici Kartu LIPNOCARD, která byla aktivována a přiřazena k jeho kontu, není oprávněn uplatňovat slevy, výhody či služby z titulu členství v programu LIPNOCARD, a to ani dodatečně.

3.10. Pověření zaměstnanci LS s.r.o. a / nebo pověření zaměstnanci Obchodního partnera LS s.r.o. jsou oprávněni odebrat Kartu LIPNOCARD osobě, která Kartu LIPNOCARD používá neoprávněně, resp. v rozporu s těmito VOP. Pokud je Karta LIPNOCARD předložena k užití či užívána neoprávněně třetí osobou se souhlasem člena programu LIPNOCARD, k jehož kontu byla přiřazena, je LS s.r.o. oprávněn zablokovat využití této neoprávněně využívané služby, – tedy jízdenku / skipas/vstupenku, a tato jízdenky / skipas / vstupenka nebude dále použitelná, a to bez náhrady nominální ceny jízdenky / skipasu / vstupenky. Člen programu LIPNOCARD, k jehož kontu byla taková Karta LIPNOCARD přiřazena, je v takovém případě oprávněn řešit důvody zablokování na reklamační pokladně LS s.r.o. Reklamační pokladna bude takto výslovně označena.

3.11. Člen programu LIPNOCARD je povinen chránit Kartu LIPNOCARD před její ztrátou, poškozením nebo zničením. Je povinen zajistit, aby se Karta LIPNOCARD nedostala do rukou neoprávněné osoby.

3.12. Člen programu LIPNOCARD (nebo zákonný zástupce) je povinen v případě ztráty, odcizení nebo poškození Karty LIPNOCARD bez zbytečného odkladu sám odpojit od svého účtu LIPNOCARD na internetové stránce www.lipnocard.cz (i Kartu LIPNOCARD Přiřazeného uživatele). Odpojením karty od účtu zůstávají všechny evidované záznamy a nastavení na Hlavním kontě Hlavního uživatele v platnosti.

3.13. Člen programu LIPNOCARD může v případě ztráty, poškození, odcizení Karty LIPNOCARD získat novou Kartu LIPNOCARD dle bodu 3.1.1. VOP. Pro čerpání výhod pomocí nové Karty LIPNOCARD musí člen programu LIPNOCARD tuto kartu přiřadit – aktivovat, dle bodu 3.1.2 těchto VOP.

3.14. V případě, že Karta LIPNOCARD obsahovala bezkontaktní čip s nahraným skipasem nebo vstupenkou nebo jízdenkou, musí se člen programu LIPNOCARD dostavit na LIPNOCARD Info point, kde mu LS s.r.o. převede na novou Kartu LIPNOCARD příslušný počet neprojezděných dní nebo vstupů, ke dni odpojení Karty LIPNOCARD.

3.15. Člen programu LIPNOCARD nemá nárok na vrácení zaplacené částky nebo poměrné částky ceny skipasu nebo vstupného, případně na jinou formu odškodnění za dny vyjeté, v důsledku opožděného nahlášení ztráty nebo odcizení Karty LIPNOCARD. Člen programu nemá nárok na jakoukoliv finanční nebo nefinanční náhradu za body programu LIPNOCARD, které čerpali / využívali neoprávněně osoby ke dni zablokování Karty LIPNOCARD

4. Konto LIPNOCARD

4.1. Každému Hlavnímu uživateli je v rámci programu LIPNOCARD zřízeno jeho osobní

konto LIPNOCARD (dále jen "Hlavní konto LIPNOCARD").

4.2. Hlavní uživatel je oprávněn přiřadit v rámci svého Hlavního účtu LIPNOCARD max. 10 (deset) karet LIPNOCARD.

4.3. Hlavní uživatel má přístup ke svému Hlavnímu kontu LIPNOCARD na internetové stránce www.lipnocard.cz po uvedení správného přihlašovacího e-mailu a hesla.

4.4. Přihlašovací e-mail a heslo si zadává každý Hlavní uživatel a je platné po dobu trvání členství v programu LIPNOCARD.

4.5. Hlavní uživatel je oprávněn kdykoliv změnit heslo do Hlavní konta LIPNOCARD, tel. číslo a adresu Hlavního uživatele, tel. číslo a adresu Přiřazeného uživatele uvedené při registraci do programu LIPNOCARD. Změna přihlašovacího emailu do Hlavního konta je možná pouze na základě žádosti Hlavního uživatele zaslané na emailovou adresu info@lipnocard.cz, která obsahuje původní přihlašovací emailovou adresu a / nebo číslo Karty LIPNOCARD.

4.6. Hlavní uživatel provádí správu získaných voucherů LIPNOCARD a správu vydaných Karet LIPNOCARD k danému kontu v programu LIPNOCARD ve svém Hlavním kontě LIPNOCARD.

4.7. LS s.r.o. nenese odpovědnost a neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s přístupem do Hlavního konta na stránkách www.lipnocard.cz. Hlavní uživatel je povinen utajovat a chránit své přihlašovací údaje k Hlavnímu kontu s cílem zamezit jejich zneužití. LS s.r.o. nenese odpovědnost za škodu a za jiné důsledky způsobené zfalšováním nebo nesprávným vyplněním údajů při vzniku, změně nebo zániku členství v programu LIPNOCARD.

5. VĚRNOSTNÍ PROGRAM LIPNOCARD

5.1. Při zakoupení rodinného vstupného do Království lesa získává člen programu LIPNOCARD slevu ve výši 100,- Kč na další nákup rodinného vstupného do Království lesa v dané letní sezoně. Sleva je přiřazena na „SLEVOVÝ KUPÓN“ v sekci „SLEVOVÉ CENTRUM“. Tento slevový kupón může Hlavní uživatel uplatnit při dalším nákupu služeb v internetovém obchodě programu LIPNOCARD na stránce www.lipnocard.cz. Pokud je rodinná vstupenka do Království lesa zakoupena v období mimo letní sezonu, tj. v období od 1. 11. do 30.4., platí slevový kupon v nejblíže následující letní sezoně. Slevový kupón je možné využít pouze jednorázově, a to stisknutím tlačítka “VLOŽIT DO KOŠÍKU“, na nákup rodinného vstupného do Království lesa. Slevový kupón není možné proplatit ani vyměnit za jinou formu.

6. POSKYTOVÁNÍ ZVÝHODNĚNÝCH CEN A VÝHOD ČLENŮM PROGRAMU LIPNOCARD

6.1. Nákup za zvýhodněné ceny realizuje člen programu LIPNOCARD (Hlavní uživatel po předložení své Karty LIPNOCARD v síti Obchodních akceptačních míst, v LIPNOCARD Pointech a / nebo v případě Hlavního uživatele i internetovém obchodě programu LIPNOCARD na stránce www.lipnocard.cz za ceny stanovené LS s.r.o. nebo Obchodními partnery LS s.r.o. platné v čase nákupu a měně CZK při nákupu na www.lipnocard.cz.

6.2. Člen programu LIPNOCARD má možnost čerpat slevy z cen vybraných služeb LS s.r.o. nebo Obchodních partnerů LS s.r.o. Pro přiznání slevy je nutné předložení aktivované Karty LIPNOCARD na pokladně příslušného provozu, a to při platbě za službu. Zpětné čerpání slevy po úhradě služby není možné

6.3. Aktuální přehled výhod a slev pro členy programu LIPNOCARD je k dispozici vždy na internetové stránce www.lipnocard.cz.

6.4. Člen programu LIPNOCARD bere na vědomí, že přehled výhod i samotné poskytování výhod a slev pro členy programu LIPNOCARD se mění. LS s.r.o. a Obchodní partner LS s.r.o. pravidelně aktualizují nabídku všech výhod a slev na internetové stránce www.lipnocard.cz

6.5. Držitelé ISIC karty si její číslo musí vložit do svého účtu na www.lipnocard.cz jako první v pořadí (ještě před vložením čísla regionálního nebo jiného slevového kódu), jelikož ISIC karta není jednorázová slevová karta, ale platná ISIC karta mění status jejího držitele na studentský status i tehdy, když se už podle věku jedná o dospělou osobu. Dodatečné, vložení čísla karty ISIC karty není možné a držitel nemá nárok na slevu / výhodu už zakoupené služby.

6.6. Držitelé průkazu zdravotně těžce postižený (ZTP) nebo zdravotně těžce postižený s průvodcem (ZTP-S) si mohou uplatnit nárok na slevu z ceny služeb / produktů ve smyslu ceníku pouze na pokladnách LS s.r.o. nebo obchodních partnerů LS s.r.o.

7. INTERNETOVÝ OBCHOD PROGRAMU LIPNOCARD

7.1. Objednání služeb: Nákup všech služeb nabízených v internetovém obchodě programu LIPNOCARD se realizuje prostřednictvím objednávky a zaplacení kupní ceny. Objednávky se považují za závazné okamžikem jejich potvrzení ze strany LS s.r.o. (Nákup na www.lipnocard.cz), formou zaslání potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu Hlavního uživatele zadanou při registraci.

7.2. Zaplacení kupní ceny objednané služby Hlavní uživatel realizuje na www.lipnocard.cz:

7.2.1. finančními prostředky, a to pomocí služeb GP webpay kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT PŘEVODEM" (výhradně při službách, jejichž čerpání je později než 48 hodin od zaplacení služby), nebo "ZAPLATIT KARTOU", platba bude stažena z bankovního účtu držitele bankovního účtu nebo bankovní karty (dle podmínek mezibankovního, resp. vnitrobankovního převodu peněz jednotlivých bank);

7.2.2. kombinací finančních prostředků a „SLEVOVÉHO KUPONU“ programu LIPNOCARD dle bodu 5.1. či bodu 7.6.2.4. VOP. V tomto případě bude nákup uhrazen kliknutím na tlačítko "ZAPLATIT PŘES INTERNET BANKING" (výhradně při službách, jejichž čerpání je později než 48 hodin od zaplacení služby), nebo "ZAPLATIT KARTOU", (platba bude stažena z bankovního účtu držitele bankovní karty dle podmínek mezibankovního, resp. vnitrobankovním převodu peněz jednotlivých bank) a SLEVOVÝM KUPONEM, a to jeo vložením do nákupního košíku postupem dle bodu 5.1. či bodu 7.6.2.4. VOP, kdy z v Hlavního konta Hlavního uživatele bude tento SLEVOVÝ KUPON uplatněn v okamžiku platby.

7.3. LS s.r.o. si vyhrazuje právo rozšířit nebo omezit jednotlivé způsoby platby ve vztahu k jednotlivým službám nabízeným v internetovém obchodě programu LIPNOCARD.

7.4. Po zrealizování úhrady některým ze způsobů podle bodu 7.2 VOP Hlavní uživatel následně obdrží na e-mailovou adresu zadanou při registraci potvrzení o přijetí a zaplacení objednávky s uvedením druhu a charakteru objednané služby, doby poskytnutí služby, délce trvání smlouvy a daňový doklad.

7.5. Nákup služeb na www.lipnocard.cz je oprávněn realizovat výlučně Hlavní uživatel v Hlavním kontě.

7.6. DODÁNÍ SLUŽBY v případě nákupu na www.lipnocard.cz

7.6.1. Všechny služby nabízené v internetovém obchodě programu LIPNOCARD na www.lipnocard.cz mají uvedenou aktuální kupní cenu, která je platná v okamžiku zaslání objednávky Hlavním uživatelem. Všechny kupní ceny jsou včetně DPH. U vybraných služeb jsou zveřejněny kupní ceny omezené časově (délka trvání nabídek). Jakékoliv slevy poskytované členům programu LIPNOCARD nelze navzájem kombinovat. V případě nákupu na www.lipnocard.cz je prodávajícím LS s.r.o., tedy společnost LIPNO SERVIS s.r.o., se sídlem Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, Česká republika, IČ: 26016885, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou u C 9229, DIČ: CZ 26016885.

7.6.2. Odstoupení od smlouvy v případě nákupu služby na www.lipnocard.cz:

7.6.2.1. Člen programu bere na vědomí, že v souladu s § 1840 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), se ustanovení pododdílu 1 oddílu 2 občanského zákoníku, upravující uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory, a to včetně možnosti odstoupení od smlouvy v případech zákonem stanovených, nepoužijí na smlouvu o přepravě osoby. Člen programu tak není oprávněn odstoupit od smlouvy o zakoupení skipasu / jízdenky na lanovou dráhu dle příslušných zákonných ustanovení tohoto pododdílu občanského zákoníku, není-li dále výslovně stanoveno jinak.

7.6.2.2. Člen programu LIPNOCARD nemůže odstoupit od smlouvy v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů v případě koupě jakéhokoliv z nabízených vstupenek na Stezku korunami stromů Lipno, vstupenek do Království Lesa Lipno a kombinace těchto vstupenek v internetovém obchodě programu LIPNOCARD na www.lipnocard.cz, pokud tato plnění poskytuje LS s.r.o. nebo Obchodní partner LS s.r.o. v určitém termínu. .

7.6.2.3. Pokud plnění dle bodu 7.6.2.2. VOP není poskytováno v určitém termínu, je člen programu oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi vstupenek na Stezku korunami stromů Lipno, vstupenek do Království Lesa Lipno a kombinace těchto vstupenek, která je uzavřena v internetovém obchodě programu LIPNOCARD, dle § 1829 občanského zákoníku. Člen programu LIPNOCARD je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů prostřednictvím emailu na emailovou adresu provozovatele info@lipnocard.cz nebo doporučenou poštou na adresu provozovatele. Počátek běhu této lhůty stanoví § 1829 občanského zákoníku. Při odstoupení od smlouvy jsou finanční prostředky představující kupní cenu produktu vráceny do 14 dnů od odstoupení bezhotovostním převodem na bankovní účet člena programu určený členem programu v odstoupení. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný LS s.r.o., jenž je uveden na webových stránkách www.lipnocard.cz.

7.6.2.4. Hlavní uživatel má možnost smlouvu vypovědět, s výjimkou smlouvy o poskytnutí služby sezónních skipasů / jízdenek, od okamžiku uzavření smlouvy do 23:59 hod. dne předcházejícího dni, ve kterém měly být služby na základě skipasu / bikepasu / jízdenky na lanovou dráhu / vstupenky nebo kombinaci poskytnuty. Výpověď smlouvy je účinná kliknutím na tlačítko "STORNOVAT OBJEDNÁVKU" v sekci „MOJE OBJEDNÁVKY“. V případě výpovědi smlouvy podle tohoto bodu VOP, bude kupní cena za skipas / bikepas / jízdenku na lanovou dráhu / vstupenku nebo kombinaci zaplacená členem programu LIPNOCARD přeúčtována na „SLEVOVÝ KUPÓN“ v sekci „SLEVOVÉ CENTRUM“. Tento slevový kupón může HLAVNÍ UŽIVATEL uplatnit při dalším nákupu služeb v internetovém obchodě programu LIPNOCARD na stránce www.lipnocard.cz. Platnost slevového kupónu je 12 měsíců od data vystavení. Slevový kupón je možné využít pouze jednorázově, a to stisknutím tlačítka “VLOŽIT DO KOŠÍKU“, na jednu službu, jejíž cena převyšuje hodnotu slevového kupónu. Slevový kupón není možné proplatit ani vyměnit za jinou formu.

7.6.2.5. V případě, že člen programu LIPNOCARD nevyužije zakoupenou službu, neposkytuje z tohoto důvodu LS s.r.o. žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

7.6.2.6. Hlavní uživatel nemá možnost změnit v Hlavním kontě termín poskytnutí zakoupené služby – skipasu / bikepasu / jízdenky na lanovou dráhu / vstupenky nebo kombinaci.

7.6.2.7. Reklamace služeb poskytovaných na základě zakoupených skipasů /bikepasů / jízdenek na lanovou dráhu / vstupenek nebo kombinací se řídí obchodními podmínkami vztahujícími se k jednotlivým skipasům / bikepasům / jízdenkám na lanovou dráhu / vstupenkám nebo kombinacím vydanými LS s.r.o. a Obchodními partnery LS s.r.o.

7.6.3. Akce / zážitky:

7.7. REKLAMAČNÍ ŘÁD: LS s.r.o. odpovídá za vady služeb ve smyslu platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku, ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a ostatních obecně závazných právních předpisů. V případě, že zakoupená služba obsahuje vady, je člen programu LIPNOCARD povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj. v den, v němž nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká, a to osobně v závislosti na reklamované službě na provozech LS s.r.o., Infocentru Lipno nebo zasláním e- mailové zprávy na reklamace@lipnocard.cz nebo písemnou reklamací formou poštovní zásilky na adresu LIPNO SERVIS s.r.o, Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou. LS s.r.o. po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Člen programu LIPNOCARD je povinen při vyřizování reklamace poskytnout LS s.r.o. potřebnou součinnost vyžadovanou LS s.r.o. Ve lhůtě na vyřízení reklamace zašle LS s.r.o. členovi programu LIPNOCARD formou e-mailu nebo prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci a o způsobu odstranění vad reklamované služby.

7.8. V případě, že člen programu LIPNOCARD , není spokojen se způsobem, kterým LS s.r.o. jako prodávající odbavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že LS s.r.o. porušil jeho práva, má právo obrátit se na LS s.r.o. jako prodávajícího s žádostí o nápravu. V případě, že dojde mezi LS s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

8. ZÁNIK ČLENSTVÍ V PROGRAMU LIPNOCARD

8.1. Členství v programu LIPNOCARD zaniká:

8.1.1. okamžitým zánikem členství v programu LIPNOCARD z důvodů uvedených v bodě 8.2 VOP;

8.1.2. vypovězením členství v programu LIPNOCARD podle bodu 8.4 VOP;

8.1.3. ukončením činnosti programu LIPNOCARD na základě rozhodnutí LS s.r.o.

8.2. Členství v programu LIPNOCARD zaniká okamžitě, jestliže:

8.2.1. člen programu LIPNOCARD zneužil výhody poskytované programem LIPNOCARD, a to ke dni zjištění důvodů pro okamžitý zánik členství v programu LIPNOCARD;

8.2.2. člen programu LIPNOCARD jiným způsobem porušil tyto VOP nebo porušil obchodní podmínky jakékoli služby / produktu společnosti LS s.r.o. nebo Obchodních partnerů LS s.r.o. zakoupené nebo využívané prostřednictvím programu LIPNOCARD, a to ke dni zjištění důvodů pro okamžitý zánik členství v programu LIPNOCARD;

8.2.3. člen programu LIPNOCARD poskytl nepravdivé údaje v žádosti o registraci, a to ke dni zjištění důvodů pro okamžitý zánik členství v programu LIPNOCARD;

8.2.4. člen programu LIPNOCARD používá Kartu LIPNOCARD v rozporu s VOP nebo umožnil, aby jeho Kartu LIPNOCARD používala jiná osoba než osoba, na kterou byla Karta LIPNOCARD registrována a to ke dni zjištění důvodů pro okamžitý zánik členství v programu LIPNOCARD;

8.2.5. člen programu písemně oznámí LS s.r.o., že nesouhlasí se změnou VOP podle článku 1, bodu 11.3 VOP., a to dnem, kdy je toto oznámení doručeno

8.3. V případě, že LS s.r.o., zjistí, že u člena programu LIPNOCARD nastaly důvody pro okamžitý zánik členství podle bodů 8.2.1 až 8.2.4 VOP, je LS s.r.o. oprávněná zablokovat Hlavní / Přiřazené konto člena programu LIPNOCARD, a to i bez předchozího upozornění.

8.4. Člen programu LIPNOCARD je oprávněn vypovědět členství v programu LIPNOCARD i bez udání důvodu, a to na základě písemné výpovědi členství zaslané na adresu: LIPNO SERVIS s.r.o., Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou. V případě výpovědi členství podle tohoto bodu VOP, členství v programu LIPNOCARD zaniká vždy k poslednímu dni v měsíci, v němž byla výpověď členství doručena LS s.r.o. V případě, že má člen programu LIPNOCARD zakoupenou službu, jejíž čerpání má nastat po uplynutí výpovědní doby, členství v programu zaniká až v den následující po vyčerpání, resp. po uplynutí doby, po kterou může / mohl zakoupené služby čerpat.

8.5. Ukončením členství v programu LIPNOCARD z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem ztrácí člen programu LIPNOCARD všechna práva a nároky, které souvisely s členstvím v programu LIPNOCARD, zejména nároky na slevy a výhody a služby vyplývající z členství v programu LIPNOCARD. V případě zániku členství z důvodů uvedených v bodech 8.2.1 až 8.2.4 VOP nemá člen programu LIPNOCARD nárok na jakoukoliv finanční nebo nefinanční náhradu za nemožnost využití služeb zakoupených v internetovém obchodě programu LIPNOCARD, ani nárok na vrácení členem programu zaplacené ceny nebo její poměrné části. V případě zániku členství z důvodu uvedeného v bodě 8.2.5 VOP má člen programu LIPNOCARD nárok na vrácení členem programu zaplacené poměrné části ceny služby ke dni zániku členství v programu LIPNOCARD.

8.6. Vrácení Karty LIPNOCARD neznamená zánik členství v programu LIPNOCARD pro člena programu LIPNOCARD.

9. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Informace týkající se ochrany osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů LIPNO SERVIS s.r.o a jsou zveřejněny na internetové stráncehttps://www.lipno.info/osobni-udaje.html

10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

10.1. Všeobecné obchodní podmínky programu LIPNOCARD byly zveřejněny dne 01. 05. 2019 a nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 05. 2019.

10.2. LS s.r.o. je oprávněn VOP měnit z důvodu (i) změny politiky LS s.r.o. v oblasti poskytování výhod zákazníkům LS s.r.o. v rámci programu LIPNOCARD, (ii) změny finanční, hospodářské nebo sociální situace na území České republiky, (iii) změny příslušných právních předpisů nebo (iv) z jiného, blíže nespecifikovaného, závažného důvodu.

10.3. LS s.r.o je povinný zveřejnit aktuální znění VOP na stránce www.lipnocard.cz. V případě, kdy LS s.r.o. jednostranně změní ustanovení VOP, zavazuje se zveřejnit jejich aktuální znění na www.lipnocard.cz nejpozději do 5 dnů od schválení jejich změny a minimálně 15 dní před nabytím účinnosti nových VOP. Vznikem členství v programu LIPNOCARD člen programu souhlasí s tím, aby LS s.r.o. mohl jednostranně měnit VOP. V případě, že člen programu LIPNOCARD nesouhlasí se změnou VOP, je oprávněn ode dne zveřejnění VOP s okamžitou účinností ukončit členství v programu LIPNOCARD, a to zasláním písemného oznámení o ukončení členství na emailovou adresu: info@lipnocard.cz (registrace na www.lipnocard.cz). Okamžité ukončení členství nemá vliv na využití již zakoupených služeb a způsob jejich dočerpání bude individuálně dohodnutý s členem programu LIPNOCARD. Pokud člen programu LIPNOCARD ve smyslu předchozí věty neukončí členství v programu LIPNOCARD, platí, že se změnou VOP souhlasí. Za souhlas člena programu LIPNOCARD se změnou VOP se považují zejména konkludentní projevy vůle člena programu LIPNOCARD spočívající ve vykonání faktických nebo právních úkonů, kterými pokračuje v nákupu služeb v rámci programu LIPNOCARD nebo v nákupu zboží, služeb, produktů nebo čerpá věrnostní body v provozech LS s.r.o. a / nebo v provozech Obchodních partnerů LS s.r.o.

10.4. Veškeré vztahy neupravené těmito VOP se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky a zvláštními obchodními podmínky vztahujícími se na poskytování jednotlivých služeb nebo produktů.

11. KONTAKTNÍ ADRESA PROGRAMU LIPNOCARD

LIPNO SERVIS s.r.o. LIPNOCARD Lipno nad Vltavou 307 382 78 Lipno nad Vltavou, Česká republika Email: info@lipnocard.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROGRAMU LIPNOCARD

Vaše zážitky

Lipno navštěvuje v létě a nyní už i v zimě, prima lyžování. Děti si moc užili a hlavně se naučily lyžovat.Sjezdovky pěkně upravené.

Romana Kohárová

Na Lipno jsem jezdila jako malá holka na prázdniny, potom na sportovní kurzy s fakultou, po nějaké době i jako maminka s dětmi, které se tady ve FOX parku naučily lyžovat a před rokem jsem tady potkala někoho, s kým jsem objela Lipno na kole a doufám, že si to každý rok zopakujeme. Milovníkům cyklistiky a Lipna tento trip doporučuji.

Lucie Kličková

Po 20 letech jsem se u vás znovu stoupl na lyže a dokonce jsem naučil i dceru lyžovat. A rádi se zase v této sezóně k vám vrátíme.

Martin Kala

Na Lipně jsme poprvé a jízda koloběžkami dolů od Stezky korunami stromů byla prostě pecka!

Soňa Kudová

Na Lipno jezdíme každý rok, jak v létě , tak v zimě. Máme to tam moc rádi, každý den je možnost nějaké jiné aktivity. Letos zase přijedeme, už se moc těšíme na pořádnou lyžovačku .

Petra Kábrtová

Partneři

Obec Lipno nad Vltavou
Lipno Card
Innogy
Stezka korunami stromů Lipno
Turistický spolek Lipensko
Kooperativa
Vyrobil FT SunFT Sun