Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Pokračovat
Lipno.info - zážitky a ubytování pro rodiny s dětmi Provozní řády

Provozní řády

Provozní řád Skiareálu Lipno

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
odpovědná osoba: Petr Kovářík

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do Skiareálu Lipno s tímto provozním řádem a po celou dobu svého pobytu ve Skiareálu Lipno beze zbytku dodržovat jeho ustanovení.

Obsah:

 1. Všeobecné podmínky
 2. Provoz lanových drah
 3. Přepravní a tarifní podmínky
 4. Společná ustanovení

I. Všeobecné podmínky

Skiareál Lipno (dále také jen „Skiareál Lipno“, „Skiareál“ nebo „areál“) se nachází v obci Lipno nad Vltavou na pozemcích, které jsou ve vlastnictví, v nájmu či jiném užívání společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., jakožto provozovatele tohoto Skiareálu (dále též jen „provozovatel“). Ve Skiareálu Lipno se nacházejí 3 lanové dráhy LIPNO EXPRESS (v letní sezoně v provozu), PROMENÁDNÍ (v letní sezoně v provozu), a STŘECHA (v letní sezoně mimo provoz), terénní cyklistické stezky FLOUTREJL a BIKE PARK LIPNO, a stezky pro pěší návštěvníky. Pravidla provozu FLOUTREJL a BIKE PARK LIPNO jsou upravena v samostatném provozním řádu.
Ve Skiareálu Lipno se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí. Návštěvníci dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy. Provozovatel dále neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků Skiareálu Lipno, pokud budou způsobeny náhodou či chováním, které neodpovídá platným právním předpisům, tomuto provoznímu řádu či pokynům provozovatele.

Dodržování provozního řádu ve Skiareálu Lipno mohou kontrolovat k tomu oprávněné osoby (dále též jen „oprávněná osoba“). Oprávněná osoba je každý pracovník společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., který je oblečený do jednotného obleku společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. a označený logem Lipno. Skiareál, nebo pracovník společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., který se představí a sdělí svoji funkci ve společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. a prokáže své pověření průkazem vydaným společností LIPNO SERVIS s.r.o.

Návštěvník porušující platné právní předpisy, tento provozní řád, pokyny provozovatele nebo ohrožující svým chováním bezpečnost vlastní či bezpečnost ostatních návštěvníků Skiareálu může být oprávněnou osobou vykázán ze Skiareálu nebo vyloučen z přepravy, když v takovém případě mu bude zablokována jízdenka a tato jízdenka nebude dále použitelná, a to bez náhrady nominální ceny jízdenky.

V celém areálu je bez předchozího písemného souhlasu společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. nebo bez předchozí písemně uzavřené smlouvy se společností LIPNO SERVIS s.r.o. zakázáno osobám v něm se zdržujícím provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit (např. provozování občerstvovacích zařízení, prodej sportovního vybavení atd.) bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být z areálu vykázána, popř. může být vyloučena z přepravy.

Návštěvníci Skiareálu Lipno berou na vědomí, že v těchto prostorách mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky návštěvníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující návštěvníky. Návštěvníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy, na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.cz, www.skiareallipno.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.lipnoservis.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, v nichž může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí u pokladen Skiareálu či v marketingovém oddělení společnosti LIPNO SERVIS s.r.o.

II. Provoz lanových drah

Zakoupením jízdního dokladu – jízdenky (dále jen „jízdní doklad“ nebo „jízdenka“) se účastníci přepravy zavazují respektovat Přepravní a tarifní podmínky, podrobněji specifikované bodem III. tohoto provozního řádu, a tento provozní řád.

V letní sezoně jsou v provozu výlučně osobní visutá lanová dráha LIPNO EXPRESS a osobní visutá lanová dráha PROMENÁDNÍ, které jsou dráhou, určenou pro veřejnou přepravu osob v letním období pro denní provoz v obou směrech a v souladu s platným jízdním řádem též pro provoz večerní v obou směrech.

Každý účastník přepravy si ihned po zakoupení překontroluje všechny údaje na jízdence. Jakékoliv nesrovnalosti v těchto údajích je povinen nahlásit bezodkladně po zakoupení jízdenky na pokladně. Na pozdější žádost o opravu těchto údajů nebude brán zřetel.

Účastník přepravy je povinen zejména:

 • mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby se jí kdykoli prokázat,
 • před nástupem na dopravní zařízení projít kontrolním turniketem, který jízdenku zkontroluje a eviduje,
 • dbát pokynů oprávněné osoby a pokynů (značky, upozornění, výstrahy atd.) umístěných na dopravních zařízeních v okolním prostoru.

Platným jízdním dokladem je:

 • jízdenka pro jednotlivou jízdu na příslušné dopravní zařízení (dále jen „Jednorázová jízdenka“),
 • jízdenka časová, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu na všech dopravních zařízeních ve Skiareálu Lipno, která jsou v letní sezoně v provozu (dále jen „Časová jízdenka“),
 • jízdenka bodová, opravňující k více jízdám podle počtu bodů na jízdence a typu zvoleného přepravního zařízení, které je v letní sezoně v provozu.

Časová jízdenka vydaná na více než 1 den opravňuje majitele jízdenky užívat dopravní zařízení ve Skiareálu Lipno, která jsou v letní sezoně v provozu, stanovený počet dní po sobě jdoucích, nejedná-li se o Časovou jízdenku, která opravňuje majitele jízdenky využít ji 10, 20 nebo 30 dní ze sezóny. Časovou jízdenkou je též jízdenka celosezónní.

Jízdenka, není-li dále stanoveno jinak, je nepřenosná a opravňuje k užití dopravních zařízení ve Skiareálu Lipno po stanovenou dobu platnosti vždy pouze toho účastníka přepravy, který aktivoval danou jízdenku prvním projetím kontrolním turniketem (dále též jen „majitel jízdenky“). Majitel jízdenky nesmí po stanovenou dobu platnosti jízdenky umožnit třetí osobě, aby ji využila za účelem užití dopravních zařízení ve Skiareálu Lipno, nesmí ji prodat třetí osobě, půjčovat či pronajímat třetí osobě, kopírovat ji či jinak ji pozměnit (dále jen „povinnost nepřenosnosti jízdenky“). Provozovatel je oprávněn kontrolovat plnění této povinnosti majitelem jízdenky a v případě jejího porušení postupovat dle pravidel dále v tomto provozním řádu stanovených.

Povinnost nepřenosnosti jízdenky se nevztahuje na tyto druhy jízdenek: Jednorázová jízdenka, Bodová jízdenka, Časová jízdenka, která opravňuje majitele jízdenky využít ji 10, 20 nebo 30 dní ze sezóny. Pravidla používání Czech Skipass včetně pravidla nepřenosnosti Czech Skipassu jsou upravena ve Všeobecných obchodních podmínkách Czech Skipass. Provozovatel upozorňuje účastníky přepravy na to, že z důvodu kontroly plnění povinnosti nepřenosnosti jízdenky je při prvním projití a první aktivaci jízdenky kontrolními turnikety pořízena fotografie majitele jízdenky (dále jen „referenční fotografie“). Kontrolní turnikety jsou za tímto účelem automaticky vybaveny kamerou. Účastník přepravy projitím kontrolního turniketu dává provozovateli souhlas k pořizování fotografií jeho osoby. Tato referenční fotografie je osobou pověřenou provozovatelem průběžně porovnávána s fotografiemi pořízenými při dalším procházení kontrolními turnikety účastníky provozu (dále jen „kontrolní fotografie“). Kontrolní fotografie je automaticky mazána každou další kontrolní fotografií, pořízenou vždy při každém dalším průchodu majitele jízdenky kontrolním turniketem.

V případě, že je zjištěna neshoda referenční a kontrolní fotografie, je provozovatel oprávněn zablokovat jízdenku a tato jízdenka nebude dále použitelná, a to bez náhrady nominální ceny jízdenky. Majitel jízdenky je v takovém případě oprávněn řešit důvody zablokování jízdenky na reklamační pokladně Skiareálu Lipno. Reklamační pokladna bude provozovatelem takto výslovně označena.

V případě celosezónní jízdenky je provozovatel oprávněn vedle shora uvedené kontroly pomocí pořízených referenčních a kontrolních fotografií kontrolovat, zda je celosezónní jízdenka užívána majitelem jízdenky, též vizuálně přímo při průchodu osoby užívající celosezónní jízdenku kontrolními turnikety. Oprávněná osoba v takovém případě vyzve majitele jízdenky, aby se identifikovat (např. sundal helmu, kuklu, čepici apod.) či aby jiným způsobem prokázal, že je majitelem jízdenky.

Náhrada jízdného nebo jeho části se poskytuje v případě technické poruchy více jak 50 % přepravních zařízení ve Skiareálu Lipno, která jsou v provozu v letní sezoně, trvající nepřetržitě po dobu delší než dvě hodiny. Náhrada se poskytuje ve formě nové jízdenky, která odpovídá svými parametry parametrům jízdenky, jejíž využití bylo v den poruchy přepravních zařízení touto poruchou znemožněno či omezeno, a to v rozsahu tohoto znemožnění či omezení.

Skupinové slevy platí pro organizované skupiny. Při uplatnění slevy musí být předložen jmenný seznam všech členů skupiny s razítkem školy nebo organizace.

Oprávněná osoba má právo znehodnotit jízdenku bez náhrady nominální ceny vstupenky zejména v případech, že:

 • jízdenka je úmyslně poškozena,
 • jízdenka je použita neoprávněnou osobou,
 • jízdenka je z jiného důvodu neplatná,
 • účastník přepravy hrubě porušuje provozní řád

Na přepravních zařízeních je zakázáno kouřit a užívat jich pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Z přepravy budou vyloučeny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky Skiareálu. Vyloučení z přepravy má právo provést oprávněná osoba.

Nástup na lanovou dráhu pro veřejnost je denně dle platného jízdního řádu, který je zveřejněn u pokladny lanové dráhy a na všech zastávkách lanové dráhy. Poslední jízda z dolní a horní stanice lanové dráhy je vždy 20 minut před plánovaným ukončením provozu.

Přeprava jízdních kol a spoluzavazadel
Pro lanovou dráhu LIPNO EXPRESS a PROMENÁDNÍ je povolena každému cestujícímu s platnou jízdenkou přepravit jako spoluzavazadlo věci snadno přenosné, které svým charakterem vyžadují umístnění na zvlášť určeném místě drážního vozidla ( dětské kočárky, invalidní vozíky, taška, baťohy a pod., v letních měsících jízdní  kolo a elektrokolo s maximální vahou 20kg, mimo kola vícemístného, tříkolky a pod.). Elektrokola se přepravují pouze s vyjmutou baterií.

Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem, doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s ní přepravovaným nezbytnou pomoc a je povinna nad přepravovanými dětmi po celou dobu přepravy vykonávat dohled. Přeprava skupin dětí může být předmětem zvláštního ustanovení.

Nástup na lanové dráhy pro veřejnost je denně:

III. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY

OSOBNÍ VISUTÉ LANOVÉ DRÁHY LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ, STŘECHA

V souladu s § 49 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., ze dne 15. června 2000, o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, v platném znění, zveřejňuje LIPNO SERVIS s.r.o. podstatnou část ze Smluvních přepravních podmínek osobní visuté dráhy LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ, STŘECHA (dále též jen „SPP LD“).

Vysvětlení jednotlivých ustanovení jsou na požádání povinni podat zaměstnanci provozovatele určení k obsluze lanové dráhy, kteří také umožní nahlédnout do SPP LD.

Základním dokumentem je zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění.

Podle § 37 uvedeného zákona vyhlásilo ministerstvo dopravy a spojů vyhl. č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, (dále přepravní řád), v platném znění, přepravní řád pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále též jen „přepravní řád“). Podle § 49 vyhl. č. 175/2000 Sb., LIPNO SERVIS s.r.o. vyhlásil s účinností od 05. prosince 2008 vlastní smluvní přepravní podmínky jako SPP LD.

Přepravní smlouva a jízdní doklady:

Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob (dále jen "přepravní smlouva") vzniká mezi provozovatelem, jakožto dopravcem, a cestujícím na základě přepravního řádu, tarifu a vyhlášených SPP LD závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek provozovatele přepravit cestujícího z nástupní do cílové stanice řádně a včas prostřednictvím drážního vozidla lanové dráhy dle platného jízdního řádu a závazek cestujícího zaplatit za přepravu cenu dle platného tarifu a dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ve SPP LD.

 1. Přeprava se provádí v rámci smlouvy mezi provozovatelem a cestujícími. Smlouva je vyjádřena ve formě jízdenky. SPP LD jsou nedílnou součástí smlouvy a cestující je povinen je dodržovat. Zakoupením jízdního dokladu - jízdenky se cestující zavazuje respektovat přepravní řád a SPP LD, ve všech jejich ustanoveních. SSP LD platí od okamžiku vstupu do dopravního zařízení do okamžiku, kdy ho cestující opouští.
 2. Jízdní doklady se prodávají u pokladny lanové dráhy. Cestující je povinen předložit jízdní doklad ke kontrole při každé výzvě pověřeného a řádně označeného zaměstnance provozovatele určeného k obsluze lanové dráhy, kdykoliv během přepravy, nebo při pobytu v prostoru lanové dráhy, označeného jako prostor veřejnosti přístupný s platným jízdním dokladem.
 3. Jízdní doklad je nepřenosný, pokud není provozovatelem výslovně stanoveno jinak.

Jízdní doklad je neplatný, pokud:

 • pro jeho použití cestující nedodržel podmínky stanovené přepravním řádem nebo SPP LD,
 • je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
 • údaje na něm neodpovídají skutečnosti, byly neoprávněně pozměněny,
 • jízdní doklad je užit neoprávněnou osobou, v rozporu s platným Ceníkem jízdného,
 • uplynula doba jeho platnosti,
 • nejde o originál.
 1. Za ztracené nebo odcizené jízdní doklady se náhrada neposkytuje, ani se nevystavují duplikáty jízdních dokladů.
 2. Platnost jízdního dokladu je závislá podle typu jízdného v den vyznačení na jízdence.
 3. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace je prováděna naprosto individuálně podle stupně zdravotního postižení cestujícího Cestující neprodleně před vlastní přepravou informuje o této skutečnosti zaměstnance provozovatele určené k obsluze lanové dráhy, kteří těmto cestujícím věnují náležitou pozornost a patřičnou pomoc a na požádání mohou chod lanové dráhy zpomalit, případně i zastavit.
 4. Kouření a používání elektronických cigaret včetně zahřívaných tabákových výrobků je zakázáno ve všech prostorách určených pro veřejnost. Porušení zákazu kouření se považuje za porušení přepravních podmínek dle čl. 19 SPP LD.

Zvláštní pravidla přepravy na lanové dráze:

 1. Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem, doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s ní přepravovaným nezbytnou pomoc. Přeprava skupin dětí může být předmětem zvláštního ustanovení.
 2. Cestující smí vstupovat do nástupního prostoru pouze tehdy, jsou-li přítomni provozní pracovníci provozovatele určení k obsluze lanové dráhy.
 3. Cestující, který nebyl schopen řádně nastoupit, se nesmí držet sedačky, ale musí se jí ihned pustit.
 4. Otevírání a zavírání pojistné brány se řídí značkami umístěnými v prostoru lanové dráhy. Každý cestující musí dávat pozor na své spolucestující z téže sedačky.
 5. Je zakázáno skákat ze sedačky i v případě déle trvajícího zastavení zařízení.
 6. Pro cestující u lanové dráhy LIPNO EXPRESS a PROMENÁDNÍ je:
  • nástupní stanicí: LIPNO, KYSELOV
  • výstupní stanicí: VYHLÍDKA, SLUPEČNÝ VRCH
 7. Před vystupováním ze sedačky jsou cestující povinni přesvědčit se, že nejsou připoutáni k sedačce.
 8. Jestliže cestující nevystoupí na výstupní stanici, musí zůstat na sedačce a čekat na instrukce provozních pracovníků.

Chování cestujících na lanové dráze – základní pravidla:

 1. Cestující se musí chovat s ohledem na druh zařízení tak, aby neohrožovali vlastní bezpečnost, bezpečnost zařízení ani jiných cestujících nebo prostředí, a tak nerušili hladký provoz lanové dráhy.
 2. K tomuto cíli se od nich zvláště požaduje aby:
  • při nástupu do drážního vozidla lanové dráhy, pobytu v něm a při výstupu z drážního vozidla se chovali tak, aby neohrozili svou bezpečnost, bezpečnost jiných osob, bezpečnost a plynulost drážní dopravy, dbali zvýšené opatrnosti, přiměřené pro přepravu na lanové dráze, přísně dodržovali pro ně určené návody a označení, na které jsou upozorňováni značkami (piktogramy),
  • vstupovali pouze do prostoru na ty části zařízení, do kterých mají podle ukazatelů dovoleno vstupovat,
  • dodržovali stanovené cesty, nastupovali a vystupovali v místech k tomu určených,
  • ihned po ukončení jízdy plynule opouštěli prostor určený pro výstup ve směru určeném značkami,
  • nezpůsobovali kývání sedaček lanové dráhy,
  • nepoškozovali, nebo neznečišťovali zařízení lanové dráhy,
  • nebránili plynulému provozu,
  • nevstupovali nebo se nezdržovali v průjezdném průřezu lanové dráhy,
  • po dobu jízdy na lanové dráze nekouřili,
  • uposlechli slovní nebo akustickou výzvu zaměstnanců lanové dráhy, dbali pokynů a příkazů pověřených zaměstnanců lanové dráhy, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, bezpečnosti cestujícího a ostatních cestujících.

Z přepravy jsou vyloučeny:

 • Osoby, které porušují přepravní podmínky a odmítnou nebo nemohou se prokázat platným jízdním dokladem,
 • Osoby, které nedodržují platné právní předpisy a podmínky přepravy,
 • Osoby, které se nepodřídí pravidlům bezpečnosti a pořádku vydanými provozovatelem nebo jeho provozními pracovníky,
 • Osoby, které pro svůj stav nebo chování ohrožují bezpečnost svou nebo ostatních cestujících nebo narušují veřejný pořádek,
 • Osoby, které svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžují.

Při vyloučení z přepravy je cestující povinen prokázat své osobní údaje k zajištění práva, pokud tak stanoví obecně závazné právní předpisy. Pokud cestující odmítne nebo nemůže své osobní údaje prokázat, bude o pomoc požádána Policie ČR [§ 37 odst. 5 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění], cestující na výzvu pověřené osoby tuto následuje na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo setrvá na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího.

Stížnosti, oznámení, podněty:

Případné stížnosti, oznámení nebo podněty lze uplatnit u náčelníka lanové dráhy nebo jeho zástupce u pokladny lanové dráhy zápisem do Knihy přání a stížností, která je k dispozici v pokladně lanové dráhy. Stížnost vyřídí LIPNO SERVIS s.r.o. do 30 dnů, o výsledku šetření bude stěžovatel písemně informován.

Omezení přepravy:

 1. Pro každé roční období bude vydáván platný jízdní řád zvlášť pro letní a zvlášť pro zimní provoz. Jízdní řád bude zveřejněn na všech stanicích lanové dráhy.
 2. V případě nepříznivého počasí nebo nadměrné rychlosti větru je provozovatel v zájmu zachování bezpečnosti cestujících povinen omezit přepravní kapacitu dopravních zařízení, nebo dopravní zařízení zcela uzavřít bez vrácení jízdného. Náhrada jízdného nebo jeho poměrné části se poskytuje v případě technické poruchy, kterou je zasaženo více jak 50 % přepravních zařízení firmy LIPNO SERVIS, s.r.o., trvá-li tato porucha nepřetržitě déle než dvě hodiny. Náhrada se poskytuje ve formě nově vystaveného jízdního dokladu, který odpovídá svými parametry jízdnímu dokladu, jenž nemohl být v den poruchy na přepravním zařízení z důvodu této poruchy v rozsahu způsobeném poruchou využit, a to v rozsahu tohoto znemožnění či omezení jeho využití.
 3. Osobní visutá lanová dráha LIPNO EXPRESS a PROMENÁDNÍ jsou dráhou určenou pro veřejnou přepravu osob v letním období v obou směrech a v souladu s platným jízdním řádem též pro večerní provoz v obou směrech.
 4. Cestující s platnou jízdenkou je oprávněn přepravit jako spoluzavazadlo věci snadno přenosné, které svým charakterem vyžadují umístění na zvlášť určeném místě drážního vozidla (jízdní kolo, mimo kola vícemístného, dětské kočárky, invalidní vozíky, tašky, batohy apod.), nebude-li převzetí takové věci k přepravě odmítnuto. Rozhodnutí o přepravě spoluzavazadla nebo o odmítnutí přepravy spoluzavazadla z technologických či bezpečnostních důvodů přísluší výhradně pracovníku LIPNO SERVIS s.r.o. Jen ten může provést nakládku i vykládku spoluzavazadla a je odpovědný za řádné a spolehlivé uložení a zabezpečení vlastní přepravy spoluzavazadla. Na jednom drážním vozidle smí být přepravováno pouze jedno kolo a cestovat max. tři cestující.

 

IV.  PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY
OSOBNÍ VISUTÉ LANOVÉ DRAHY LIPNO EXPRESS,PROMENÁDNÍ, STŘECHA A OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ SKIAREÁLU LIPNO

V zimním provozu je :
a) nástupní stanicí : LD LIPNO EXPRESS

- pro lyžaře a snowboardisty : LD PROMENÁDNÍ : LD SŘECHA

b) výstupní stanicí : LD LIPNO EXPRESS pro lyžaře a snowboardisty : LD PROMENÁDNÍ

- pohonná stanice LIPNO
- pohonná stanice KYSELOV
- vratná stanice BŘEZOVICE
- vratná stanice VYHLÍDKA
- vratná stanice SLUPEČNÝ VRCH

- pohonná stanice KRAMOLÍN

V letním provozu je :
c) výstupní i nástupní stanicí

d) nástupní stanicí výstupní stanicí

Omezení přepravy :

: LD LIPNO EXPRESS - pohonná stanice LIPNO
- vratná stanice VYHLÍDKA

: LD PROMENÁDNÍ - pohonná stanice KYSELOV
: LD PROMENÁDNÍ - vratná stanice SLUPEČNÝ VRCH

: LD STŘECHA

1. Osobní visutá lanová dráha STŘECHA je určena pro veřejnou přepravu osob v zimním období v jednom směrudenníhoprovozu.Osobnívisutálanovádráha PROMENÁDNÍjedráhouurčenouproceloroční veřejnou přepravu osob a spoluzavazadel denního provozu v jednom směru, LD LIPNO EXPRESS je dráhou určenou pro celoroční veřejnou přepravu osob a spoluzavazadel denního i večerního provozu

v obou směrech.

2. Pro lanovou dráhu LIPNO EXPRESS a PROMENÁDNÍ je povolena každému cestujícímu s platnou jízdenkou bezplatná přeprava spoluzavazadla, tedy věci snadno přenosné, které svým charakterem vyžadují umístnění na zvlášť určeném místě drážního vozidla (dětské kočárky, invalidní vozíky, taška, baťohy, tříkolky apod. v obou směrech (vzestupný i sestupný). V letních měsících jedno kolo (mimo kola vícemístného) směrem vzestupným.

Rovněž je povolena přeprava jednoho elektro-kola různých značek a druhů směrem vzestupným, s přihlédnutím k možnosti maximálního porozumění a vyzvání cestujícího v případech, kde je to technicky možné o vyjmutí elektrobaterie. Ve sporných případech rozhodnutí přepravy spoluzavazadla nebo jeho odmítnutí z technologických (bezpečnostních) důvodů přísluší výhradně pracovníku (obsluze) lanové dráhy, jen ten může provést nakládku i vykládku spoluzavazadla a je odpovědný za řádné a spolehlivé uložení a zabezpečení vlastní přepravy. Přeprava kol i elektro-kol směrem sestupným je zakázána!

Spoluzavazadla nesmí přesahovat průjezdný průřez lanové dráhy, musí být zabezpečena volná průchodnost (stanice, trasa), bezpečný příchod a odchod cestujících a vzdálenost k zemi či pevným překážkám.

Na jednom drážním vozidle smí být přepravováno pouze jedno kolo a cestovat max. tři cestující.

V. Společná ustanovení

Ochrana osobních údajů cestujících:

 1. Prokázání osobních údajů v případech uvedených v obecně závazných předpisech [např. § 37 odst. 4 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění] není v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s účinností od 25. 5. 2018 ani v rozporu s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“), neboť zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele. Informace o zpracování osobních údajů pro tyto případy jsou k dispozici na pokladně Skiareálu Lipno.

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 27. 04. 2018

Petr Kovářík – jednatel
 

Petr Kovářík – jednatel

Provozní řád Skiareálu Lipno - zima

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
odpovědná osoba: Petr Kovářík

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do Skiareálu Lipno s tímto provozním řádem a po celou dobu svého pobytu ve Skiareálu Lipno beze zbytku dodržovat jeho ustanovení.

Obsah:

 1. Všeobecné podmínky
 2. Provoz lanových drah
 3. Provoz sjezdových tratí
 4. Provoz snowparku a skicrossové dráhy
 5. Provoz sjezdové tratě Školní
 6. Přepravní a tarifní podmínky
 7. Společná ustanovení

I. Všeobecné podmínky

Skiareál Lipno (dále také jen „Skiareál Lipno“, „Skiareál“ nebo „lyžařský areál“) se nachází v obci Lipno nad Vltavou na pozemcích, které jsou ve vlastnictví, v nájmu či jiném užívání společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., jakožto provozovatele tohoto Skiareálu (dále též jen „provozovatel“). Ve Skiareálu Lipno se nacházejí 3 lanové dráhy, sjezdové tratě, snowpark a skicrossová dráha, výukové hřiště FOX PARK a SKISCHOOL LIPNO PARK. Na prostor výukového hřiště FOX PARK a SKISCHOOL LIPNO PARK se tento provozní řád nevztahuje.

Ve Skiareálu Lipno se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí a berou na vědomí, že lyžování/snowboarding je sportem, jehož výkon s sebou nese riziko zranění či vzniku jiné újmy. Návštěvníci dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy. Provozovatel dále neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků Skiareálu Lipno, pokud budou způsobeny náhodou či chováním, které neodpovídá platným právním předpisům, tomuto provoznímu řádu či pokynům provozovatele. Provozovatel upozorňuje návštěvníky, že místa určená k odkládání lyží, lyžařských holí a snowboardů nejsou určena pro odkládání jiných osobních věcí návštěvníků (např. batohů, bund, lyžařských helem apod.). Pro účely odkládání těchto věcí je zřízen SKIDEPOT. Provozovatel ve smyslu § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zcizení věcí, která budou odložena na místech určených k odkládání lyží, lyžařských holí a snowboardů.

Dodržování provozního řádu ve Skiareálu Lipno mohou kontrolovat k tomu oprávněné osoby (dále též jen „oprávněná osoba“). Oprávněná osoba je každý pracovník společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., který je oblečený do jednotného zimního obleku společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. a označen logem Lipno.skiareal anebo logem Lipno – skipatrola, nebo pracovník společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., který se představí a sdělí svoji funkci ve společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. a prokáže své pověření průkazem vydaným společností LIPNO SERVIS s.r.o.

Návštěvník porušující platné právní předpisy, tento provozní řád, pokyny provozovatele nebo ohrožující svým chováním bezpečnost vlastní či bezpečnost ostatních návštěvníků Skiareálu může být oprávněnou osobou vykázán z lyžařského areálu nebo vyloučen z přepravy, když v takovém případě mu bude zablokována jízdenka a tato jízdenka nebude dále použitelná, a to bez náhrady nominální ceny jízdenky.

Návštěvníci se zavazují dodržovat níže uvedených deset pravidel chování na sjezdových tratích vydaných Mezinárodní lyžařskou federací (FIS). Nedodržování následujících pravidel chování na sjezdových tratích, jakož i nedodržování provozního řádu či nerespektování pokynů oprávněných osob je považováno za nedodržení provozního řádu.

 1. OHLEDUPLNOST K JINÝM – Každý lyžař nebo snowboardista se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.
 2. PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST – Každý lyžař nebo snowboardista musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím, jakož i hustotou provozu.
 3. VOLBA SMĚRU – Má-li lyžař nebo snowboardista možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem či snowboardistou, pohybujícím se na svahu pod ním.
 4. PŘEDJÍŽDĚNÍ – Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře či snowboardisty.
 5. PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY – Lyžař nebo snowboardista vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.
 6. ZASTAVENÍ – Lyžař nebo snowboardista nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař nebo snowboardista na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.
 7. STOUPÁNÍ – Lyžař nebo snowboardista stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař nebo snowboardista po sjezdovce pěšky.
 8. RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE – Všichni lyžaři nebo snowboardisti musí na sjezdovkách respektovat jejich označení a signalizaci.
 9. V PŘÍPADĚ NEHODY – Každý je povinen v případě nehody poskytnout první pomoc.
 10. IDENTIFIKACE – Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout osobní údaje o své osobě.

V celém lyžařském areálu je bez předchozího písemného souhlasu společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. nebo bez předchozí písemně uzavřené smlouvy se společností LIPNO SERVIS s.r.o. zakázáno osobám v něm se zdržujícím provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit (např. provozování občerstvovacích zařízení, prodej sportovního vybavení, provozování lyžařských škol atd.) bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být z lyžařského areálu vykázána, popř. může být vyloučena z přepravy.V celém lyžařském areálu je bez předchozího písemného souhlasu společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. nebo bez předchozí písemně uzavřené smlouvy se společností LIPNO SERVIS s.r.o. zakázáno osobám v něm se zdržujícím provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit (např. provozování občerstvovacích zařízení, prodej sportovního vybavení, provozování lyžařských škol atd.) bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být z lyžařského areálu vykázána, popř. může být vyloučena z přepravy.

V zájmu bezpečnosti ostatních uživatelů lyžařského areálu je osoba oprávněně organizující hromadný výcvik (více jak 2 žáci a instruktor) povinna předem oznámit svůj záměr provozovateli. Nesplnění této povinnosti se považuje za porušení provozního řádu s možností vykázání z lyžařského areálu nebo vyloučení z přepravy. Za takovou osobu se považuje i osoba, která je v pracovněprávním, služebním nebo v jiném obdobném vztahu k takovému organizátorovi.

Návštěvníci Skiareálu Lipno berou na vědomí, že v těchto prostorách mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky návštěvníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující návštěvníky. Návštěvníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy, na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.cz, www.skiareallipno.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.lipnoservis.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám.

II. Provoz lanových drah

Zakoupením jízdního dokladu – jízdenky (dále jen „jízdní doklad“ nebo „jízdenka“) se účastníci přepravy zavazují respektovat Přepravní a tarifní podmínky, podrobněji specifikované bodem V. tohoto provozního řádu, a tento provozní řád.

Každý účastník přepravy si ihned po zakoupení překontroluje všechny údaje na jízdence. Jakékoliv nesrovnalosti v těchto údajích je povinen nahlásit bezodkladně po zakoupení jízdenky na pokladně. Na pozdější žádosti o opravu těchto údajů nebude brán zřetel.

Účastník přepravy je povinen zejména:

 • mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby se jí kdykoli prokázat,
 • před nástupem na dopravní zařízení projít kontrolním turniketem, který jízdenku zkontroluje a eviduje,
 • dbát pokynů oprávněné osoby a pokynů (značky, upozornění, výstrahy atd.) umístěných na dopravních zařízeních v okolním prostoru.

Platným jízdním dokladem je:

 • jízdenka pro jednotlivou jízdu na příslušné dopravní zařízení (dále jen „Jednorázová jízdenka“),
 • jízdenka časová, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu na všech dopravních zařízeních ve Skiareálu Lipno (dále jen „Časová jízdenka“),
 • jízdenka bodová, opravňující k více jízdám podle počtu bodů na jízdence a typu zvoleného přepravního zařízení.

Časová jízdenka vydaná na více než 1 den opravňuje majitele jízdenky užívat dopravní zařízení ve Skiareálu Lipno stanovený počet dní po sobě jdoucích, nejedná-li se o Časovou jízdenku, která opravňuje majitele jízdenky využít ji 10, 20 nebo 30 dní ze sezóny. Časovou jízdenkou je též jízdenka celosezónní a společná sezónní lyžařská jízdenka Czech Skipass.

Jízdenka, není-li dále stanoveno jinak, je nepřenosná a opravňuje k užití dopravních zařízení ve Skiareálu Lipno po stanovenou dobu platnosti vždy pouze toho účastníka přepravy, který aktivoval danou jízdenku prvním projetím kontrolním turniketem (dále též jen „majitel jízdenky“). Majitel jízdenky nesmí po stanovenou dobu platnosti jízdenky umožnit třetí osobě, aby ji využila za účelem užití dopravních zařízení ve Skiareálu Lipno, nesmí ji prodat třetí osobě, půjčovat či pronajímat třetí osobě, kopírovat ji či jinak ji pozměnit (dále jen „povinnost nepřenosnosti jízdenky“). Provozovatel je oprávněn kontrolovat plnění této povinnosti majitelem jízdenky a v případě jejího porušení postupovat dle pravidel dále v tomto provozním řádu stanovených.

Povinnost nepřenosnosti jízdenky se nevztahuje na tyto druhy jízdenek: Jednorázová jízdenka, Bodová jízdenka, Časová jízdenka, která opravňuje majitele jízdenky využít ji 10, 20 nebo 30 dní ze sezóny. Pravidla používání Czech Skipass včetně pravidla nepřenosnosti Czech Skipassu jsou upravena ve Všeobecných obchodních podmínkách Czech Skipass. Provozovatel upozorňuje účastníky přepravy na to, že z důvodu kontroly plnění povinnosti nepřenosnosti jízdenky je při prvním projití a první aktivaci jízdenky kontrolními turnikety pořízena fotografie majitele jízdenky (dále jen „referenční fotografie“). Kontrolní turnikety jsou za tímto účelem automaticky vybaveny kamerou. Účastník přepravy projitím kontrolního turniketu dává provozovateli souhlas k pořizování fotografií jeho osoby. Tato referenční fotografie je osobou pověřenou provozovatelem průběžně porovnávána s fotografiemi pořízenými při dalším procházení kontrolními turnikety účastníky provozu (dále jen „kontrolní fotografie“). Kontrolní fotografie je automaticky mazána každou další kontrolní fotografií, pořízenou vždy při každém dalším průchodu majitele jízdenky kontrolním turniketem.

V případě, že je zjištěna neshoda referenční a kontrolní fotografie, je provozovatel oprávněn zablokovat jízdenku a tato jízdenka nebude dále použitelná, a to bez náhrady nominální ceny jízdenky. Majitel jízdenky je v takovém případě oprávněn řešit důvody zablokování jízdenky na reklamační pokladně Skiareálu Lipno. Reklamační pokladna bude provozovatelem takto výslovně označena.

V případě celosezónní jízdenky je provozovatel oprávněn vedle shora uvedené kontroly pomocí pořízených referenčních a kontrolních fotografií kontrolovat, zda je celosezónní jízdenka užívána majitelem jízdenky, též vizuálně přímo při průchodu osoby užívající celosezónní jízdenku kontrolními turnikety. Oprávněná osoba v takovém případě vyzve majitele jízdenky, aby se identifikovat (např. sundal lyžařskou helmu, kuklu, čepici apod.) či aby jiným způsobem prokázal, že je majitelem jízdenky.

Náhrada jízdného nebo jeho části se poskytuje v případě technické poruchy více jak 50 % přepravních zařízení ve Skiareálu Lipno, trvající nepřetržitě po dobu delší než dvě hodiny. Náhrada se poskytuje ve formě nové jízdenky, která odpovídá svými parametry parametrům jízdenky, jejíž využití bylo v den poruchy přepravních zařízení touto poruchou znemožněno či omezeno, a to v rozsahu tohoto znemožnění či omezení.

Skupinové slevy platí pro organizované skupiny. Při uplatnění slevy musí být předložen jmenný seznam všech členů skupiny s razítkem školy nebo organizace.

Oprávněná osoba má právo znehodnotit jízdenku bez náhrady nominální ceny vstupenky zejména v případech, že:

 • jízdenka je úmyslně poškozena,
 • jízdenka je použita neoprávněnou osobou,
 • jízdenka je z jiného důvodu neplatná,
 • účastník přepravy hrubě porušuje provozní řád na dopravních zařízeních nebo sjezdových tratích.

Na dopravních zařízeních je zakázáno kouřit a užívat jich pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Z přepravy budou vyloučeny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky Skiareálu. Vyloučení z přepravy má právo provést oprávněná osoba.

Nástup na lanové dráhy pro veřejnost je denně:

 • LIPNO EXPRESS
  • 8:30 – 16:00 hodin
  • 18:00 – 21:00 hodin
 • PROMENÁDNÍ 
  • 8:30 – 15:45 hodin
 • STŘECHA
  • 8:30 – 16:00 hodin

Děti s výškou do 1,25 m včetně mohou být přepravovány pouze s doprovodem, doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s ní přepravovaným nezbytnou pomoc a je povinna nad přepravovanými dětmi po celou dobu přepravy vykonávat dohled. Přeprava skupin dětí může být předmětem zvláštního ustanovení.

Řádně označení žáci lyžařské školy SKISCHOOL LIPNO mají právo přednostního vstupu na vyhrazených dopravních zařízeních.

III.  Provoz sjezdových tratí

Sjezdové tratě jsou v provozu v době provozu lanových drah. Aktuální stav sjezdových tratí informující o jejich provozu, o provozu lanových drah a vleků je znázorněn na elektronické mapě, umístěné u pokladen.

Večerní lyžování je denně na sjezdové trati č. 7 JEZERNÍ v době 18.00 – 21.00 hodin, je-li v provozu lanová dráha.

Na upravené sjezdové trati se lyžaři a snowboardisté pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků.

Pěším turistům a sáňkařům je pohyb po sjezdových tratích zakázán.

V zájmu bezpečnosti ostatních uživatelů lyžařského areálu je zakázán pohyb po sjezdových tratích v podobě více jak 3 osob jedoucích za sebou (tzv. vláčky). Výjimku z tohoto zákazu může v odůvodněných případech (např. organizování výcvikového kurzu) povolit provozovatel lyžařského areálu. Osoby takto se pohybující jsou však vždy povinny použít dostatečně rozlišující výstrojové doplňky (reflexní vesty apod.) schválené provozovatelem lyžařského areálu. Nesplnění této povinnosti se považuje za porušení provozního řádu s možností vykázání z lyžařského areálu nebo vyloučení z přepravy.

Nedodržování zejména některé z následujících podmínek chování na sjezdových tratích je vždy nedodržením provozního řádu:

 • každý návštěvník je povinen vždy přizpůsobit volbu tratě a rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti, vytíženosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti;
 • předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran, za bezpečné předjetí vždy ručí předjíždějící;
 • je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí;
 • bez předchozího souhlasu společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. je zakázáno stavět na sjezdových tratích jakékoliv překážky nebo sněhové tvary (např. slalomy, sněhové můstky apod.);
 • každý návštěvník je povinen poskytnout zraněnému pomoc a neprodleně ohlásit úraz pracovníkům společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. nebo Horské službě;
 • každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob a pracovníků Horské služby. Při porušování těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na dopravních zařízeních a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli lyžařského areálu či třetím osobám takto způsobí;
 • je zakázáno pohybovat se po sjezdových tratích v podnapilém stavu nebo pod vlivem jiných omamných látek.

Úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu dopravních zařízení. Z toho důvodu jsou sjezdové tratě po skončení provozu v době od 16.15 hodin uzavřeny a platí přísný zákaz vstupu na sjezdové tratě vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku úrazu.

S ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky může dojít i za provozu Skiareálu:

 • k úpravě sjezdových tratí sněhovými vozidly. Ta jsou v tomto případě označena výstražným světlem.
 • k zasněžování sjezdovek technickým sněhem. Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena oplůtkem nebo sítí. Při provozu sněhových děl musí účastník provozu na sjezdové trati přizpůsobit rychlost jízdy pro bezpečné projetí zasněžovaného úseku a neohrožovat při tom další lyžaře či snowboardisty. Je přísně zakázáno manipulovat se sněhovými děly.

Společnost LIPNO SERVIS s. r. o. si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů na některé sjezdové trati Skiareálu Lipno. Návštěvníci budou o této situaci informováni formou písemného sdělení vyvěšeného u pokladny. Takto budou seznámeni s dobou tréninku nebo závodu a sjezdovou tratí nebo její částí, která k tomu bude využita. Určená sjezdová trať nebo její část bude organizátorem tréninku nebo závodu zřetelně uzavřena a označena. Na takto uzavřenou a označenou sjezdovou trať platí přísný zákaz vstupu pro návštěvníky.

Při výuce lyžování odpovídá příslušný pedagogický pracovník zejména za to, že:

 • pro výuku zvolí sjezdovou trať s přiměřeným stupněm obtížnost,
 • organizace výuky bude odpovídat aktuálnímu provozu na sjezdových tratích.

IV.  Provoz Snowparku a Skicrossové dráhy

Všichni návštěvníci Snowparku a Skicrossové dráhy jsou povinni nad rámec ostatních povinností plynoucích jim z provozního řádu dodržovat tato zvláštní ustanovení pro provoz Snowparku a Skicrossové dráhy, a to po celou dobu svého pobytu v areálu Snowparku a Skicrossové dráhy:

 • jízda a pohyb po snowparku a skicrosové dráze je výhradně na vlastní nebezpečí;
 • snowboardový park slouží pouze pro snowbording a freestyle lyžování, jiná činnost je zde zakázána;
 • skicrossová dráha je určena všem lyžařům, kteří mají odpovídající lyžařské schopnosti pro její bezpečné projetí;
 • v celém areálu Snowparku a Skicrossové dráhy platí přísný zákaz přenášení nebo jiné manipulace s překážkami. Tuto činnost má výhradně na starosti správce snowparku a skicrossové dráhy;
 • jezdci nesmí přeceňovat své možnosti, schopnosti a síly a jsou povinni dbát osobní bezpečnosti a používat chrániče a helmu po celou dobu svého pobytu v areálu Snowparku a Skicrossové dráhy;
 • provozovatel areálu nenese žádnou odpovědnost za úrazy a zranění vzniklá ve snowparku a na skicrossové dráze;
 • návštěvníci jsou povinni udržovat ve Snowparku a jeho okolí, resp. na Skicrossové dráze pořádek a svým chováním nesmí ohrožovat bezpečnost dalších návštěvníků;
 • v době úpravy rolbou je jízda ve Snowparku a Skicrossové dráze zakázána;
 • všichni návštěvníci Snowparku a Skicrossové dráhy jsou povinni respektovat pokyny a nařízení správce Snowparku a Skicrossové dráhy, při nerespektování těchto pokynů a nařízení mohou být návštěvníci z prostor Snowparku a Skicrossové dráhy s okamžitou platností správcem vykázáni;
 • oprávněná osoba je oprávněna vykázat ze Snowparku a Skicrossové dráhy kohokoliv, kdo bude narušovat tento provozní řád.

V. Provoz Sjezdové tratě Školní

Všichni návštěvníci Skiareálu Lipno jsou povinni nad rámec ostatních povinností plynoucích jim z provozního řádu dodržovat tato zvláštní ustanovení pro provoz sjezdové tratě Školní, a to po celou dobu svého pobytu v areálu:

 • Sjezdová trať Školní byla vybudována za účelem provozování lyžařské školy SKISCHOOL LIPNO (provozní jednotka společnosti LIPNO SERVIS s. r. o.) a za tímto účelem je provozovatelem také provozována. Prostor Sjezdové tratě Školní je označen a jednoznačně oddělen od veřejných sjezdových tratí.
 • Sjezdová trať Školní je určena k výuce osob – klientů lyžařské školy SKISCHOOP LIPNO, které se na Sjezdové trati Školní pohybují zpravidla v doprovodu instruktora lyžařské školy SKISCHOOL LIPNO.
 • Na Sjezdové trati Školní se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků. Provozovatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům a provoznímu řádu.
 • Provoz na Sjezdové trati Školní řídí oprávněná osoba, která má oprávnění vykázat osoby, které budou porušovat provozní řád Sjezdové trati Školní, a je též oprávněna těmto osobám odepřít další přístup na Sjezdovou trať Školní. Osoby pohybující se na Sjezdové trati Školní jsou povinny se řídit pokyny oprávněné osoby.
 • Vstup na Sjezdovou trať Školní je umožněn pouze osobám, které se prokážou zakoupením lyžařského kurzu u lyžařské školy SKISCHOOL LIPNO.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout, že Sjezdová trať Školní bude po provozovatelem stanovené období zimní sezony či po určitou část kteréhokoliv dne přístupna všem návštěvníkům Skiareálu Lipno. Takové rozhodnutí provozovatele bude návštěvníkům Skiareálu oznámeno. V tomto případě se na provoz Sjezdové tratě Školní použije obdobně Provozní řád Skiareálu Lipno.

VI.  PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY

OSOBNÍ VISUTÉ LANOVÉ DRÁHY LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ, STŘECHA A OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ SKIAREÁLU LIPNO

V souladu s § 49 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., ze dne 15. června 2000, o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, v platném znění, zveřejňuje LIPNO SERVIS s.r.o. podstatnou část ze Smluvních přepravních podmínek osobní visuté lanové dráhy LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ, STŘECHA (dále též jen „SPP LD“).

Vysvětlení jednotlivých ustanovení jsou na požádání povinni podat zaměstnanci provozovatele určení k obsluze lanové dráhy, kteří také umožní nahlédnout do SPP LD.

Základním dokumentem je zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění.

Podle § 37 uvedeného zákona vyhlásilo ministerstvo dopravy a spojů vyhl. č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále "přepravní řád"), v platném znění, přepravní řád pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále též jen „přepravní řád“). Podle § 49 vyhl. č. 175/2000 Sb. LIPNO SERVIS s.r.o. vyhlásil s účinností od 05. prosince 2008 vlastní smluvní přepravní podmínky jako SPP LD.

Přepravní smlouva a jízdní doklady:

Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob (dále jen "přepravní smlouva") vzniká mezi provozovatelem, jakožto dopravcem, a cestujícím na základě přepravního řádu, tarifu a vyhlášených SPP LD závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek provozovatele přepravit cestujícího z nástupní do cílové stanice řádně a včas prostřednictvím drážního vozidla lanové dráhy dle platného jízdního řádu a závazek cestujícího zaplatit za přepravu cenu dle platného tarifu a dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ve SPP LD.

 1. Přeprava se provádí v rámci smlouvy mezi provozovatelem a cestujícími. Smlouva je vyjádřena ve formě jízdenky. SPP LD jsou nedílnou součástí smlouvy a cestující je povinen je dodržovat. Zakoupením jízdního dokladu – jízdenky se cestující zavazuje respektovat přepravní řád a SPP LD, ve všech jejich ustanoveních. SSP LD platí od okamžiku vstupu do dopravního zařízení do okamžiku, kdy ho cestující opouští.
 2. Jízdní doklady se prodávají u pokladny lanové dráhy. Cestující je povinen předložit jízdní doklad ke kontrole při každé výzvě pověřeného a řádně označeného zaměstnance provozovatele určeného k obsluze lanové dráhy, kdykoliv během přepravy, nebo při pobytu v prostoru lanové dráhy, označeného jako prostor veřejnosti přístupný s platným jízdním dokladem.
 3. Jízdní doklad je nepřenosný, pokud není provozovatelem výslovně stanoveno jinak.

Jízdní doklad je neplatný, pokud:

 • pro jeho použití cestující nedodržel podmínky stanovené přepravním řádem nebo SPP LD,
 • je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
 • údaje na něm neodpovídají skutečnosti, byly neoprávněně pozměněny,
 • jízdní doklad je užit neoprávněnou osobou, v rozporu s platným Ceníkem jízdného,
 • uplynula doba jeho platnosti,
 • nejde o originál.

V PŘÍPADĚ TAKOVÉHOTO ZJIŠTĚNÍ OPRÁVNĚNÁ OSOBA JÍZDNÍ DOKLAD ZNEHODNOTÍ BEZ NÁHRADY JÍZDNÉHO A CESTUJÍCÍHO BEZODKLADNĚ VYLOUČÍ Z PŘEPRAVY!!

 1. Za ztracené nebo odcizené jízdní doklady se náhrada neposkytuje, ani se nevystavují duplikáty jízdních dokladů.
 2. Platnost jízdního dokladu je závislá podle typu jízdného v den vyznačení na jízdence.
 3. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace je prováděna naprosto individuálně podle stupně zdravotního postižení cestujícího. Cestující neprodleně před vlastní přepravou informuje o této skutečnosti zaměstnance provozovatele určené k obsluze lanové dráhy, kteří těmto cestujícím věnují náležitou pozornost a patřičnou pomoc a na požádání mohou chod lanové dráhy zpomalit, případně i zastavit.
 4. Po dobu jízdy na lanové dráze je kouření přísně zakázáno.

Zvláštní pravidla přepravy na lanové dráze:

 1. Děti s výškou do 1,25 m včetně mohou být přepravovány pouze s doprovodem, doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s ní přepravovaným nezbytnou pomoc. Přeprava skupin dětí může být předmětem zvláštního ustanovení.
 2. Cestující smí vstupovat do nástupního prostoru pouze tehdy, jsou-li přítomni provozní pracovníci provozovatele určení k obsluze lanové dráhy.
 3. Před nastupováním musí cestující vytáhnout své ruce z poutek lyžařských holí, ale hole musí držet.
 4. Cestující, který nebyl schopen řádně nastoupit, se nesmí pokoušet držet sedačky, ale musí se ji ihned pustit.
 5. Otevírání a zavírání pojistné brány se řídí značkami umístěnými v prostoru lanové dráhy. Každý cestující musí dávat pozor na své spolucestující z téže sedačky.
 6. Je zakázáno skákat ze sedačky i v případě déle trvajícího zastavení zařízení.
 7. V zimním provozu se přeprava cestujících provádí výhradně s upnutými lyžemi, (skiboby, snowboardy, krátkými lyžemi) na nohou, přičemž lyže se zvednutými špičkami nahoru musí být drženy rovnoběžně se směrem jízdy a položeny na opěrkách pro nohy.
 8. Pro lyžaře a snowboardisty u lanových drah je:
  • nástupní stanicí: LD LIPNO EXPRESS, LD PROMENÁDNÍ a LD SŘECHA,
  • výstupní stanicí: LD LIPNO EXPRESS, LD PROMENÁDNÍ a LD STŘECHA
 9. Před vystupováním ze sedačky jsou cestující povinni přesvědčit se, že nejsou připoutáni k sedačce.
 10. Jestliže cestující nevystoupí na výstupní stanici, musí zůstat na sedačce a čekat na instrukce provozních pracovníků.

Chování cestujících na lanové dráze – základní pravidla:

 1. Cestující se musí chovat s ohledem na druh zařízení tak, aby neohrožovali vlastní bezpečnost, bezpečnost zařízení ani jiných cestujících nebo prostředí, a tak nerušili hladký provoz lanové dráhy.
 2. K tomuto cíli se od nich zvláště požaduje aby:
  • při nástupu do drážního vozidla lanové dráhy, pobytu v něm a při výstupu z drážního vozidla se chovali tak, aby neohrozili svou bezpečnost, bezpečnost jiných osob, bezpečnost a plynulost drážní dopravy, dbali zvýšené opatrnosti, přiměřené pro přepravu na lanové dráze, přísně dodržovali pro ně určené návody a označení, na které jsou upozorňováni značkami, (piktogramy),
  • vstupovali pouze na ty části zařízení do prostoru na ty části zařízení, do kterých mají podle ukazatelů dovoleno vstupovat,
  • dodržovali stanovené cesty, nastupovali a vystupovali v místech k tomu určených,
  • ihned po ukončení jízdy plynule opouštěli prostor určený pro výstup ve směru určeném značkami,
  • nezpůsobovali kývání sedaček lanové dráhy,
  • nepoškozovali, nebo neznečišťovali zařízení lanové dráhy,
  • nebránili plynulému provozu,
  • nevstupovali nebo se nezdržovali v průjezdném průřezu lanové dráhy,
  • uposlechli slovní nebo akustickou výzvu zaměstnanců lanové dráhy, dbali pokynů a příkazů pověřených zaměstnanců lanové dráhy, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, bezpečnosti cestujícího a ostatních cestujících.

Z přepravy jsou vyloučeny:

 • Osoby, které porušují přepravní podmínky a odmítnou nebo nemohou se prokázat platným jízdním dokladem,
 • Osoby, které nedodržují platné právní předpisy a podmínky přepravy stanovené tímto provozním řádem či SPP LD.
 • Osoby, které se nepodřídí pravidlům bezpečnosti a pořádku vydanými provozovatelem nebo jeho provozními pracovníky, tohoto provozního řádu,
 • Osoby, které pro svůj stav nebo chování ohrožují bezpečnost svou nebo ostatních cestujících nebo narušují veřejný pořádek,
 • Osoby, které svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžují.

Při vyloučení z přepravy je cestující povinen prokázat své osobní údaje k zajištění práva, pokud tak stanoví obecně závazné právní předpisy. Pokud cestující odmítne nebo nemůže své osobní údaje prokázat, bude o pomoc požádána Policie ČR (§ 37 odst. 5 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění), cestující na výzvu pověřené osoby tuto následuje na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího.

Ochrana osobních údajů cestujících:

 1. Prokázání osobních údajů v případech uvedených v obecně závazných právních předpisech není v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, neboť se nejedná o sběr dat za účelem jejich zpracování a shromažďování, ale jejich cílem je zajištění práva.

Stížnosti, oznámení, podněty:

Případné stížnosti, oznámení nebo podněty lze uplatnit u náčelníka lanové dráhy nebo jeho zástupce u pokladny lanové dráhy zápisem do Knihy přání a stížností, která je k dispozici v pokladně lanové dráhy. Stížnost vyřídí LIPNO SERVIS s.r.o. do 30 dnů, o výsledku šetření bude stěžovatel písemně informován.

Omezení přepravy:

 1. Pro každé roční období bude vydáván platný jízdní řád zvlášť pro letní a zvlášť pro zimní provoz. Jízdní řád bude zveřejněn na všech stanicích lanové dráhy.
 2. V případě nepříznivého počasí nebo nadměrné rychlosti větru je provozovatel v zájmu zachování bezpečnosti cestujících povinen omezit přepravní kapacitu dopravních zařízení, nebo dopravní zařízení zcela uzavřít bez vrácení jízdného. Náhrada jízdného nebo jeho poměrné části se poskytuje v případě technické poruchy, kterou je zasaženo více jak 50 % dopravních zařízení firmy LIPNO SERVIS s.r.o., trvá – li tato porucha nepřetržitě déle než dvě hodiny. Náhrada se poskytuje ve formě nově vystaveného jízdního dokladu, který odpovídá svými parametry jízdnímu dokladu, jenž nemohl být v den poruchy na přepravních zařízení z důvodu této poruchy v rozsahu způsobeném poruchou využit, a to v rozsahu tohoto znemožnění či omezení jeho využití.
 3. Osobní visutá lanová dráha STŘECHA je určena pro veřejnou přepravu osob v zimním období v jednom směru denního provozu. Osobní visutá lanová dráha PROMENÁDNÍ je dráhou určenou pro celoroční veřejnou přepravu osob a spoluzavazadel denního provozu v jednom směru, LD LIPNO EXPRESS je dráhou určenou pro celoroční veřejnou přepravu osob a spoluzavazadel denního i večerního provozu v obou směrech.
 4. Pro lanovou dráhu LIPNO EXPRESS a PROMENÁDNÍ je povolena každému cestujícímu s platnou jízdenkou bezplatná přeprava spoluzavazadla, tedy věci snadno přenosné, které svým charakterem vyžadují umístnění na zvlášť určeném místě drážního vozidla (dětské kočárky, invalidní vozíky, taška, baťohy, tříkolky apod. v obou směrech (vzestupný i sestupný). V letních měsících jedno kolo (mimo kola vícemístného) směrem vzestupným.

  Rovněž je povolena přeprava jednoho elektro-kola různých značek a druhů směrem vzestupným, s přihlédnutím k možnosti maximálního porozumění a vyzvání cestujícího v případech, kde je to technicky možné o vyjmutí elektrobaterie. Ve sporných případech rozhodnutí přepravy spoluzavazadla nebo jeho odmítnutí z technologických (bezpečnostních) důvodů přísluší výhradně pracovníku (obsluze) lanové dráhy, jen ten může provést nakládku i vykládku spoluzavazadla a je odpovědný za řádné a spolehlivé uložení a zabezpečení vlastní přepravy.
  Přeprava kol i elektro-kol směrem sestupným je zakázána!

  Spoluzavazadla nesmí přesahovat průjezdný průřez lanové dráhy, musí být zabezpečena volná průchodnost (stanice, trasa), bezpečný příchod a odchod cestujících a vzdálenost k zemi či pevným překážkám. Na jednom drážním vozidle smí být přepravováno pouze jedno kolo a cestovat max. tři cestující.

VII. Společná ustanovení

Ochrana osobních údajů cestujících:

 1. Prokázání osobních údajů v případech uvedených v obecně závazných předpisech [např. § 37 odst. 4 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění] není v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s účinností od 25. 5. 2018 ani v rozporu s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“), neboť zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele. Informace o zpracování osobních údajů pro tyto případy jsou k dispozici na pokladně Skiareálu Lipno.

Tento provozní řád se nevztahuje na výuková hřiště FOX PARK a SKISCHOOL Lipno Park, pro něž byl provozovatelem LIPNO SERVIS s.r.o. vydán vlastní provozní řád, jímž jsou návštěvníci výukového hřiště FOX PARK a SKISCHOOL Lipno Park povinni se řídit.

V případě, že dojde mezi společností LIPNO SERVIS s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Petr Kovářík – jednatel
 

Petr Kovářík – jednatel

Provozní řád výukového hřiště FOX PARK

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
odpovědná osoba: Petr Kovářík

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do Skiareálu Lipno s tímto provozním řádem a po celou dobu svého pobytu ve Skiareálu Lipno beze zbytku dodržovat jeho ustanovení.

 • FOX PARK byl vybudován za účelem provozování lyžařské školy SKISCHOOL (provozní jednotka společnosti LIPNO SERVIS s. r. o.) a za tímto účelem je společností LIPNO SERVIS s. r. o. také provozován.  FOX PARK je určen především pro výuku lyžování dětí mladších 15 let.
 • Kapacita FOX PARKU je omezená.
 • Vstup do FOX PARKU je omezený a je umožněn pouze osobám, které se prokážou zakoupením lyžařského kurzu u lyžařské školy SKISCHOOL. Je-li touto osobou dítě mladší 15 let, je vstup do FOX PARKU umožněn také doprovodu takové osoby (např. rodiče a jiní příbuzní starší 18 let) v počtu max. 2 osob.
 • Ve FOX PARKU se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků. Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům a provoznímu řádu.
 • Provoz ve FOX PARKU řídí určený zaměstnanec společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., který je oprávněn vykázat osoby, které budou porušovat provozní řád FOX PARKU či ohrožovat bezpečnost ostatních osob.
 • Vstup do FOX PARKU je povolen pouze s upnutými lyžemi na nohou. Pro pěší je vstup zakázán.
 • Sáňkování a bobování je zakázáno, není-li výslovně společností LIPNO SERVIS s.r.o. stanoveno jinak – v takovém případě je povoleno pouze na vybavení zapůjčeném společností LIPNO SERVIS s. r. o.
 • Vstup se snowboardem je do FOX PARKU zakázán.
 • Návštěvník ve FOX PARKU je povinen dodržovat pokyny obsluhy či instruktorů lyžařské školy, chovat se ohleduplně k ostatním a udržovat pořádek. Při nerespektování těchto svých povinností může být návštěvník z FOX PARKU vykázán oprávněnou osobou a další přístup do FOX PARKU mu může být odepřen. 
 • V celém areálu FOX PARKU je zakázáno osobám v něm se zdržujícím provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být z FOX PARKU vykázána. Tento zákaz se nevztahuje na provozování lyžařské školy SKISCHOOL Lipno.
 • Provozovatel FOX PARKU si za účelem propagace lyžařské školy SKISCHOOL Lipno a v rámci dalších marketingových aktivit vyhrazuje právo umožnit vstup do tohoto areálu také dalším osobám, a to zdarma a bez zakoupení lyžařského kurzu. Takové osoby však nemají právo na poskytování služeb lyžařské školy SKISCHOOL Lipno. Takto může být umožněn vstup všeobecně nebo konkrétně určeným osobám a dále na časově omezené období nebo denní dobu, anebo bez takového omezení, to vše v rámci provozní doby lyžařského areálu FOX PARK. V této souvislosti si provozovatel FOX PARKU dále vyhrazuje právo odvolat s okamžitou účinností své rozhodnutí o umožnění takového vstupu.  
 • Návštěvníci FOX PARKU berou na vědomí, že v těchto prostorách mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky návštěvníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující návštěvníky. Návštěvníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy, na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.cz, www.skiareallipno.cz, zima.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.lipnoservis.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín  či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, v nichž může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v marketingovém oddělení společnosti LIPNO SERVIS s.r.o.
 • Provozní doba FOX PARKU je v zimní sezóně každý den od 9.00 do 16.00 hodin a od 18.00 do 20.00 hodin (dále jen „provozní doba“), není-li provozovatelem výslovně určeno jinak. Mimo provozní dobu je do FOX PARKU vstup volný a návštěvníci se v něm pohybují zcela na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

V případě, že dojde mezi společností LIPNO SERVIS s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Platnost 1. prosince 2017

Petr Kovářík – jednatel
 

Petr Kovářík – jednatel

Provozní řád výukového hřiště SKISCHOOL PARK – BAMIBINI PARK

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
odpovědná osoba: Petr Kovářík

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do SKISCHOOL PARKU s tímto provozním řádem a po celou dobu svého pobytu ve SKISCHOOL PARKU beze zbytku dodržovat jeho ustanovení.

 • SKISCHOOL PARK byl vybudován za účelem provozování lyžařské školy SKISCHOOL (provozní jednotka společnosti LIPNO SERVIS s. r. o.) a za tímto účelem je společností LIPNO SERVIS s. r. o. také provozován.  SKISCHOOL PARK je určen především pro výuku lyžování dětí mladších 15 let.
 • Kapacita SKISCHOOL PARKU je omezená.
 • Vstup do SKISCHOOL PARKU je omezený a je umožněn pouze osobám, které se prokážou zakoupením lyžařského kurzu u lyžařské školy SKISCHOOL. Je-li touto osobou dítě mladší 15 let, je vstup do SKISCHOOL PARKU umožněn také doprovodu takové osoby (např. rodiče a jiní příbuzní starší 18 let) v počtu max. 2 osob.
 • Ve SKISCHOOL PARKU se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků. Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům a provoznímu řádu.
 • Provoz ve SKISCHOOL PARKU řídí určený zaměstnanec společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., který je oprávněn vykázat osoby, které budou porušovat provozní řád SKISCHOOL PARKU či ohrožovat bezpečnost ostatních osob.
 • Vstup do SKISCHOOL PARKU je povolen pouze s upnutými lyžemi na nohou. Pro pěší je vstup zakázán.
 • Sáňkování a bobování je zakázáno, není-li výslovně společností LIPNO SERVIS s.r.o. stanoveno jinak – v takovém případě je povoleno pouze na vybavení zapůjčeném společností LIPNO SERVIS s. r. o.
 • Vstup se snowboardem je do SKISCHOOL PARKU zakázán.
 • Návštěvník ve SKISCHOOL PARKU je povinen dodržovat pokyny obsluhy či instruktorů lyžařské školy, chovat se ohleduplně k ostatním a udržovat pořádek. Při nerespektování těchto svých povinností může být návštěvník ze SKISCHOOL PARKU vykázán oprávněnou osobou a další přístup do SKISCHOOL PARKU mu může být odepřen. 
 • V celém areálu SKISCHOOL PARKU je zakázáno osobám v něm se zdržujícím provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být ze SKISCHOOL PARKU vykázána. Tento zákaz se nevztahuje na provozování lyžařské školy SKISCHOOL Lipno.
 • Provozovatel SKISCHOOL PARKU si za účelem propagace lyžařské školy SKISCHOOL Lipno a v rámci dalších marketingových aktivit vyhrazuje právo umožnit vstup do tohoto areálu také dalším osobám, a to zdarma a bez zakoupení lyžařského kurzu. Takové osoby však nemají právo na poskytování služeb lyžařské školy SKISCHOOL Lipno. Takto může být umožněn vstup všeobecně nebo konkrétně určeným osobám a dále na časově omezené období nebo denní dobu, anebo bez takového omezení, to vše v rámci provozní doby lyžařského areálu SKISCHOOL PARK. V této souvislosti si provozovatel SKISCHOOL PARKU dále vyhrazuje právo odvolat s okamžitou účinností své rozhodnutí o umožnění takového vstupu.  
 • Návštěvníci SKISCHOOL PARKU berou na vědomí, že v těchto prostorách mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky návštěvníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující návštěvníky. Návštěvníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy, na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.cz, www.skiareallipno.cz, zima.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.lipnoservis.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín  či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, v nichž může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v  marketingovém oddělení společnosti LIPNO SERVIS s.r.o.
 • Provozní doba SKISCHOOL PARKU je v zimní sezóně každý den od 9.00 do 16.00 hodin (dále jen „provozní doba“), není-li provozovatelem výslovně určeno jinak. Mimo provozní dobu je do SKISCHOOL PARKU vstup volný a návštěvníci se v něm pohybují zcela na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

V případě, že dojde mezi společností LIPNO SERVIS s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Platnost 1. prosince 2017

Petr Kovářík – jednatel
 

Petr Kovářík – jednatel

Provozní řád letní půjčovny INTERSPORT RENT Lipno

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
odpovědná osoba: Petr Kovářík

 • Zákazník je oprávněn používat sportovní výzbroj (kola, elektrokola, in line brusle, koloběžky, eletročluny, motorové čluny, šlapadla, veslice, paddleboardy, plachetnice a další vybavení a příslušenství), jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě, po dobu smluvenou v nájemní smlouvě. Text nájemní smlouvy je uveden na líci této listiny. Nedílnou součástí nájemní smlouvy jsou tyto všeobecné podmínky. Zákazník není oprávněn dát pronajatou sportovní výzbroj do užívání třetí osobě.
 • Podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy je úhrada nájemného na smluvenou dobu užívání (dále jen „nájemné“), jehož výše je stanovena v souladu s ceníkem zveřejněným v půjčovně (dále jen „ceník“). Zákazník prohlašuje, že se seznámil s tímto ceníkem a akceptuje jej.
 • Nájemné je splatné před převzetím sportovní výzbroje.
 • Zákazník je povinen vrátit sportovní výzbroj v místě jejího převzetí, v dohodnutém termínu a ve sjednaném čase, čistou a ve stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určena.
 • Při překročení smluvené doby užívání sportovní výzbroje se zavazuje zákazník doplatit nájemné ve výši dle ceníku za dobu, po kterou měl sportovní výzbroj ve svém užívání nad původně sjednanou dobu užívání.
 • Při předčasném vrácení sportovní výzbroje nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části nájemného.
 • Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě či odcizení sportovní výzbroje. V případě krádeže, ztráty sportovní výzbroje či jiné události, v důsledku níž zákazník sportovní výzbroj pronajímateli nevrátí, je zákazník povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu.
 • V případě, že dojde nedbalostním jednáním zákazníka k poškození sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části, je zákazník povinen uhradit pronajímateli plnou náhradu škody, tj. zejména náklady spojené s uvedením sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části do původního stavu dle ceníku servisních prací. Plnou náhradu škody je zákazník povinen pronajímateli uhradit rovněž, dojde-li k poškození sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části v důsledku úmyslného jednání zákazníka.
 • V případě úplného znehodnocení sportovní výzbroje nebo její části je zákazník povinen uhradit pronajímateli škodu ve výši zůstatkové hodnoty sportovní výzbroje nebo její nepoužitelné části.
 • Zásady používání sportovní výzbroje: Zákazník je povinen používat sportovní výzbroj pouze k účelu, ke kterému je určena, přičemž je povinen dbát, aby nebyla poškozena událostmi, které mohl předvídat.
 • Sportovní výzbroj je nutno vrátit očištěnou od hrubých nečistot.
 • Pronajímatel neodpovídá za vnesené věci, předměty či dokumenty (včetně dokladů) na palubu pronajaté sportovní výzbroje ani za škody na nich vzniklé ani za případnou újmu vzniklou zákazníkovi či ostatním osobám zdržujícím se na najatém plavidle; stejně tak neodpovídá za škody či újmu způsobené zákazníkem nebo ostatními osobami na jím najaté sportovní výzbroji třetím osobám.
 • Zákazník podpisem těchto všeobecných podmínek potvrzuje, že se seznámil s textem nájemní smlouvy i s textem těchto všeobecných podmínek a nemá vůči nim žádné výhrady.
 • Zákazník souhlasí s tím, aby pronajímatel načetl z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu strojově čitelné údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu, za účelem jejich dalšího zpracování dle článku 15. všeobecných podmínek.
 • Pronajímatel zpracovává osobní údaje (zejména identifikační, kontaktní a adresné údaje a údaje o plnění této Nájemní smlouvy) fyzických osob na straně Vaší, je-li fyzickou osobou, a dále ostatních osob zapojených na plnění této Nájemní smlouvy, a to pro účely spočívající v poskytnutí zboží a služeb, pro komunikaci marketingových sdělení*, pro prezentační a propagační činnost*, pro ochranu práv*, interní administrativní a statistické účely* a plnění povinností dle zákona. Proti zpracováním označeným * lze podat námitku na adresu gdpr@lipnoservis.cz. Osobní údaje dle předchozího odstavce mohou být předávány též dalším příjemcům, a to v roli zpracovatelů či dalších správců. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektu údajů, jako jsou mj. právo na přístup a právo na námitku, jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů naší společnosti, které jsou publikovány veřejně na našich webových stránkách, www.lipnoservis.cz
 • Zákazníci půjčovny berou na vědomí, že v půjčovně mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány pronajímatelem obrazové snímky zákazníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující zákazníky. Zákazníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby pronajímatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou zákazníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.cz, www.skiareallipno.cz, zima.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.lipnoservis.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín  či v tištěných informačních materiálech vydávaných pronajímatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, ve kterých může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v marketingovém oddělení pronajímatele.
 • V případě, že dojde mezi poskytovatelem/prodávajícím/provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy/ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz (mailto:adr@coi.cz), Web: adr.coi.cz (https://adr.coi.cz/). Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných obchodních podmínek. Změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

Petr Kovářík – jednatel
 

Petr Kovářík – jednatel

Provozní řád zimní půjčovny INTERSPORT RENT Lipno

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
odpovědná osoba: Petr Kovářík

 1. Zákazník je oprávněn používat sportovní výzbroj (lyže, snowboard, lyžařské, běžecké, snowboardové boty, hole a příslušenství), jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě, po dobu smluvenou v nájemní smlouvě. Text nájemní smlouvy je uveden na líci této listiny. Nedílnou součástí nájemní smlouvy jsou tyto všeobecné podmínky. Zákazník není oprávněn dát pronajatou sportovní výzbroj do užívání třetí osobě.
 2. Podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy je úhrada nájemného na smluvenou dobu užívání (dále jen „nájemné“), jehož výše je stanovena v souladu s ceníkem zveřejněným v půjčovně (dále jen „ceník“). Zákazník prohlašuje, že se seznámil s tímto ceníkem a akceptuje jej. Zákazník je povinen, s výjimkou postupu dle bodu 3. těchto všeobecných podmínek, uhradit spolu s nájemným nevratný příplatek, který se rovná částce odpovídající 3 % z nájemného (dále jen „příplatek“). Na líci této listiny je výše příplatku uvedena v kolonce „Příplatek – pojištění“. Příplatek bude vypočítán z plné výše nájemného bez ohledu na jakékoli slevy na nájemném poskytnuté pronajímatelem zákazníkovi. Jakákoli sleva se vztahuje výlučně na nájemné a výše příplatku nebude takovou slevou jakkoli dotčena.
 3. Zákazník je oprávněn nejpozději před zaplacením nájemného výslovně odmítnout zaplacení příplatku. V takovém případě bude v případě poškození sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části postupováno dle bodu 10. těchto všeobecných podmínek.
 4. Nájemné a příplatek jsou splatné před převzetím sportovní výzbroje.
 5. Zákazník je povinen vrátit sportovní výzbroj v místě jejího převzetí, v dohodnutém termínu a ve sjednaném čase, čistou a ve stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určena.
 6. Při překročení smluvené doby užívání sportovní výzbroje se zavazuje zákazník doplatit nájemné a částku odpovídající příplatku ve výši dle ceníku za dobu, po kterou měl sportovní výzbroj ve svém užívání nad původně sjednanou dobu užívání.
 7. Při předčasném vrácení sportovní výzbroje nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části nájemného ani příplatku.
 8. Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě či odcizení sportovní výzbroje. V případě krádeže, ztráty sportovní výzbroje či jiné události, v důsledku níž zákazník sportovní výzbroj pronajímateli nevrátí, je zákazník povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu.
 9. V případě, že zákazník uhradí v souladu s článkem 2. a 4. těchto všeobecných podmínek příplatek, smluvní strany sjednávají toto ujednání o způsobu a rozsahu náhrady škody: pronajímatel se zavazuje v případě, že dojde nedbalostním jednáním zákazníka k poškození sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části, použít příplatek k uspokojení svého nároku na náhradu škody, která pronajímateli takovým poškozením sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části vznikne. Uhrazením příplatku bude případný nárok pronajímatele na náhradu takto vzniklé škody zcela uspokojen. Výše škody se tímto vůči zákazníkovi redukuje na paušálně stanovenou částku, tj. příplatek. Zákazník nemá nárok na vrácení příplatku v případě, že dojde k vrácení sportovní výzbroje bez jakéhokoli poškození. Zaplacením příplatku není řešena náhrada škody v případě dle bodu 8. těchto všeobecných podmínek.
 10. V případě, že zákazník příplatek v souladu s článkem 3. všeobecných podmínek odmítne uhradit, a dojde nedbalostním jednáním zákazníka k poškození sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části, je zákazník povinen uhradit pronajímateli plnou náhradu škody, tj. zejména náklady spojené s uvedením sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části do původního stavu dle ceníku servisních prací. Plnou náhradu škody je zákazník povinen pronajímateli uhradit rovněž, dojde-li k poškození sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části v důsledku úmyslného jednání zákazníka.
 11. V případě úplného znehodnocení sportovní výzbroje nebo její části je zákazník povinen uhradit pronajímateli škodu ve výši zůstatkové hodnoty sportovní výzbroje nebo její nepoužitelné části.
 12. Zásady používání sportovní výzbroje: Zákazník je povinen používat sportovní výzbroj pouze k účelu, ke kterému je určena, přičemž je povinen dbát, aby nebyla poškozena událostmi, které mohl předvídat (např. je zakázáno lyžovat v terénu, kde není souvislá sněhová pokrývka, sušit lyžařskou obuv na tepelných zdrojích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, kde hrozí nebezpečí tepelného poškození, apod.).
 13. Sportovní výzbroj je nutno vrátit očištěnou od sněhu a hrubých nečistot.
 14. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných podmínek.
 15. Zákazník podpisem těchto všeobecných podmínek potvrzuje, že se seznámil s textem nájemní smlouvy i s textem těchto všeobecných podmínek a nemá vůči nim žádné výhrady.
 16. Zákazník souhlasí s tím, aby pronajímatel načetl z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu strojově čitelné údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu, za účelem jejich dalšího zpracování dle článku 17. všeobecných podmínek.
 17. Pronajímatel zpracovává osobní údaje (zejména identifikační, kontaktní a adresné údaje a údaje o plnění této Nájemní smlouvy) fyzických osob na straně Vaší, je-li fyzickou osobou, a dále ostatních osob zapojených na plnění této Nájemní smlouvy, a to pro účely spočívající v poskytnutí zboží a služeb, pro komunikaci marketingových sdělení*, pro prezentační a propagační činnost*, pro ochranu práv*, interní administrativní a statistické účely* a plnění povinností dle zákona. Proti zpracováním označeným * lze podat námitku na adresu gdpr@lipnoservis.cz. Osobní údaje dle předchozího odstavce mohou být předávány též dalším příjemcům, a to v roli zpracovatelů či dalších správců. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektu údajů, jako jsou mj. právo na přístup a právo na námitku, jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů naší společnosti, které jsou publikovány veřejně na našich webových stránkách, www.lipnoservis.cz.
 18. Zákazníci půjčovny berou na vědomí, že v půjčovně mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány pronajímatelem obrazové snímky zákazníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující zákazníky. Zákazníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby pronajímatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou zákazníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.cz www.skiareallipno.cz, zima.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.lipnoservis.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín či v tištěných informačních materiálech vydávaných pronajímatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, ve kterých může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v marketingovém oddělení pronajímatele.
 19. V případě, že dojde mezi poskytovatelem/prodávajícím/provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy/ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz (mailto:adr@coi.cz), Web: adr.coi.cz (https://adr.coi.cz/). Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 20. Platnost těchto všeobecných obchodních podmínek je 1. 12. 2018
 21. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných obchodních podmínek. Změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

Provozní řád lyžařské školy Lipno

Provozovatelem Ski School Lipno je LIPNO SERVIS s.r.o., se sídlem Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, IČ 26016885, společnost vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 9229 (dále jen „provozovatel").

Ski School Lipno je dále v těchto všeobecných obchodních podmínkách označena jako „Ski School Lipno“ nebo jako „lyžařská škola“. Lyžařská škola provozuje výuku lyžování a snowboardingu. Kancelář lyžařské školy je umístěna v areálu provozovatele v budově Chata Lanovka, 382 78 Lipno nad Vltavou 307 (dále jen „kancelář“).

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami Ski School Lipno provádí provozovatel obecnou regulaci práv a povinností účastníků smlouvy, podmínky rezervace služby, platební podmínky a další náležitosti vyžadované platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Všeobecné obchodní podmínky Ski School Lipno jsou dostupné v kanceláři provozovatele, na pokladně provozovatele a online na internetových stránkách provozovatele na adrese https://www.lipno.info/provozni-rady.html pod odkazem „lyžařská škola“ (dále jen „VOP“).

Provozovatel poskytuje službu výuky lyžování či výuku snowboardingu podle typu kurzu spočívající v odborné instruktáži a vedení, prováděném k tomu způsobilým instruktorem lyžování či instruktorem snowboardingu. Za účelem úpravy práv a povinností účastníků výuky a k zajištění průběhu a organizace výuky vydává provozovatel Provozní řád Ski School Lipno, dostupný v kanceláři provozovatele a na pokladně provozovatele.

A. Zápis do kurzu, zaplacení kurzovného

 1. Po zaplacení kurzovného obdrží klient doklad o zaplacení a dva kusy průkazu klienta lyžařské školy. Průkaz klienta lyžařské školy je nepřenosný. Zaplacením kurzovného vzniká klientovi nárok účastnit se výuky, jejíž čas a parametry jsou uvedeny na průkazu. Zaplacením kurzovného vyjadřuje klient svůj souhlas s VOP a Provozním řádem lyžařské školy.
 2. Před začátkem první výukové lekce odevzdá klient spodní část průkazu svému instruktorovi a horní část si ponechá pro případnou kontrolu, která může být provozovatelem provedena kdykoli během výuky.
 3. Klient je povinen se prokázat před započetím každé výukové lekce instruktorovi platným průkazem klienta lyžařské školy. Pokud tak neučiní, nemusí být na výuku přijat, přičemž nemá v takovém případě nárok na vrácení kurzovného.
 4. Ztrátu průkazu je klient povinen neprodleně nahlásit v kanceláři lyžařské školy, kde mu bude po předložení dokladu o zaplacení vystaven duplikát průkazu.
 5. Nevyužité lekce lyžařské školy propadají bez náhrady.
 6. Zápis do kurzu (dále jen „rezervace kurzu“) provede zájemce některým z následujících způsobů:
  a) online prostřednictvím internetových stránek provozovatele na adrese: https://lipno.skischoolshop.com kliknutím na tlačítko „dokončit rezervaci“,
  b) po telefonu na telefonní číslo provozovatele +420 731 410 812, či jiném uvedeném na pokladně provozovatele
  c) prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu provozovatele skischool@lipnoservis.cz,
  d) osobně na pokladně provozovatele.
  Rezervace kurzu provedená některým z výše uvedených způsobů je závazná.
 7. Aktuální ceník všech kurzů provozovatele pro danou sezonu je dostupný na pokladnách provozovatele a online na internetové adrese provozovatele https://www.lipno.info/lyzarska-skola.html u jednotlivých typů výuky.
 8. Úhrada kurzovného se provádí na pokladně provozovatele nejpozději 20 minut před začátkem výuky, jinak rezervace kurzu propadá bez náhrady. Platbu Kurzovného lze provést v hotovosti v CZK či EUR nebo platební kartou. Zaplacením kurzovného se zájemce stává klientem lyžařské školy a mezi klientem a provozovatelem je uzavřena smlouva o poskytnutí daného kurzu (dále též jen „smlouva“). Nárok na úhradu kurzovného vzniká provedením závazné rezervace kurzu. Pokud klient zruší závazně objednaný kurz před jeho započetím, uplatní se stornopoplatky dle bodu 28 níže.
 9. Po zaplacení kurzovného obdrží klient doklad o zaplacení a dva kusy průkazu klienta lyžařské školy. Průkaz klienta lyžařské školy je nepřenosný. Zaplacením kurzovného vzniká klientovi nárok účastnit se výuky, jejíž čas a parametry jsou uvedeny na průkazu. Zaplacením kurzovného vyjadřuje klient svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami lyžařské školy.
 10. Před začátkem první výukové lekce odevzdá klient spodní část průkazu svému instruktorovi a horní část si ponechá pro případnou kontrolu, která může být provozovatelem provedena kdykoli během výuky.
 11. Klient je povinen se prokázat před započetím každé výukové lekce instruktorovi platným průkazem klienta lyžařské školy. Pokud tak neučiní, nemusí být na výuku přijat, přičemž nemá v takovém případě nárok na vrácení kurzovného.
 12. Ztrátu průkazu je klient povinen neprodleně nahlásit v kanceláři lyžařské školy, kde mu bude po předložení dokladu o zaplacení vystaven duplikát průkazu.
 13. Nevyužité lekce lyžařské školy propadají bez náhrady.

B. Realizace a průběh výuky, povinnosti klienta a provozovatele

 1. Provozovatel je povinen zajistit službu výuky lyžování či výuku snowboardingu podle typu kurzu spočívající v odborné instruktáži a vedení, prováděném k tomu způsobilým instruktorem lyžování či instruktorem snowboardingu. Výuka je zaměřena na osvojení si techniky lyžařského sportu či snowboardingu a probíhá formou kurzů, sestávajících se z jednotlivých lekcí (dále jen „výukové lekce“). Lyžováním se v tomto provozním řádu dle okolností dále rozumí rovněž snowboarding, účastní-li se klient namísto lyžařského kurzu snowboardingu. Ustanovení tohoto provozního řádu o lyžování platí obdobně pro snowboarding.
 2. Klient se účastní výuky na vlastní odpovědnost a nebezpečí, a to při vědomí toho, že lyžování je sportovní činnost, při které je zvýšené riziko úrazu. Klient je povinen sdělit instruktorovi před zahájením kurzu stupeň svých již osvojených lyžařských schopností a dovedností a další důležité informace, zejména jakékoli zdravotní omezení či jiné významné skutečnosti týkající se zdravotního stavu klienta. Má se za to, že provozovatel vynaložil veškerou péči, kterou po něm lze požadovat za účelem zabránění vzniku škod, pokud před praktickou částí výuky s přihlédnutím ke stupni klientem již osvojených lyžařských schopností a dovedností tomuto podá teoretický výklad, a v závislosti na lyžařských schopnostech osvojených doposud klientem povede odbornou instruktáží zaměřenou na osvojení si techniky lyžařského sportu jízdu klienta. Provozovatel, pokud neporuší své zákonné povinnosti, neodpovídá za vznik škody způsobené při výuce na zdraví či majetku klienta či třetích osob, vzniklé ať již náhodou, způsobené klientem samotným, či vnější událostí. Zákonní zástupci nezletilých klientů jsou povinni zajistit, aby tito respektovali pokynů instruktora. Klient nebo jeho zákonný zástupce odpovídá za vhodné oblečení, sportovní vybavení a svůj zdravotní stav. Klient, jenž je na výuku zřejmě nevhodně oblečen, vybaven či je ve zdravotním stavu, jenž mu evidentně neumožňuje se výuky účastnit, nemusí být do výuky přijat, přičemž nemá v takovém případě nárok na vrácení kurzovného.
 3. V případě, že klient během výuky utrpí úraz či jakoukoli jinou újmu na zdraví, je povinen to ihned po zjištění újmy, nejpozději však po skončení výuky, ohlásit instruktorovi.
 4. V případě, že se klient nedostaví na výuku maximálně 10 minut po začátku lekce, nemusí být s ohledem na průběh výuky a metodické zásady na lekci přijat, přičemž nemá v takovém případě nárok na vrácení kurzovného.
 5. Po celou dobu výuky je klient povinen respektovat pokyny a doporučení instruktora. Klient je povinen po celou dobu trvání výuky dbát vlastní bezpečnosti a bezpečnosti třetích osob. Klient, jenž nerespektuje pokyny instruktora, může být z jednotlivé výukové lekce či z celé výuky bez nároku na vrácení kurzovného či jeho části vyloučen. Klient je po celou dobu výuky povinen dodržovat pravidla Mezinárodní lyžařské federace (FIS) pro chování lyžařů a snowboardistů na sjezdových tratích. Tato pravidla Mezinárodní lyžařské federace jsou umístěna na nástupní stanici lanové dráhy Lipno Express.
 6. V případě, že se klient chová při výuce zjevně nevhodně (tj. v rozporu s dobrými mravy či způsobem, který ohrožuje klienta, ostatní účastníky výuky či třetí osoby), bude z výukové lekce vyloučen bez nároku na vrácení uhrazeného kurzovného či jeho části. V případě opakovaného nevhodného chování klienta bude tento z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení uhrazeného kurzovného či jeho části.
 7. Klient musí být z důvodu bezpečnosti označen speciální vestou nebo rozlišovací páskou lyžařské školy. Děti do 15 let musí po celou dobu výuky nosit speciální vestu lyžařské školy, kterou si klient vyzvedne na pokladně Ski School Lipno před první výukovou lekcí. Z bezpečnostních důvodů je v průběhu výuky možné používat výhradně vesty lyžařské školy, klient neoznačený touto vestou nebude do výuky přijat.
 8. Vracení peněz za nevyužitou výuku v souladu se storno podmínkami, uvedenými v těchto všeobecných podmínkách lyžařské školy či vrácení peněz při odstoupení od smlouvy dle těchto všeobecných obchodních podmínek lyžařské školy, bude vždy realizováno stejným platebním způsobem, jímž byla realizována původní platba, v případě platby kartou bude vrácení kauce nebo peněz za nevyužitou výuku realizováno opět na platební kartu. Při platbě kartou není možné požadovat vrácení peněz v hotovosti.

C. Jednotlivé typy kurzů

 1. Provozovatel nabízí zejména následující způsoby výuky: skupinová, privátní a rodinná výuka. Provozovatel pořádá kurzy, jejichž úplný výčet, včetně ceny a parametrů každého jednotlivého kurzu, je obsažen v ceníku lyžařské školy platném pro rok, v němž je výuka realizována. Ceník všech kurzů provozovatele pro danou sezonu je dostupný na pokladnách provozovatele a online na internetové adrese provozovatele https://www.lipno.info/lyzarska-skola.html u jednotlivých typů výuky.
 2. Způsob výuky a konkrétní kurz z nabídky provozovatele si zájemce závazně volí před zaplacením výuky. Změny časů, popř. způsobu výuky po zaplacení výuky lze uskutečnit pouze v kanceláři, je-li provedení klientem požadované změny pro provozovatele s ohledem na jeho kapacitu realizovatelné.
 3. V případě, že provozovatel není z kapacitních důvodů schopen pokrýt všechny požadavky na privátní výuku, nabídne zájemci tuto výuku v jiném než zájemcem požadovaném čase, popř. nabídne zájemci skupinovou výuku namísto výuky individuální. Skupinová výuka je organizována v souladu s ustanoveními tohoto provozního řádu o skupinové výuce.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech (nemoc instruktora apod.) klienta přeřadit do jiného kurzu se srovnatelným způsobem výuky a srovnatelnou výkonnostní úrovní. V případě, že nebude přeřazení klienta z kapacitních nebo jiných důvodů možné, vrátí provozovatel klientovi kurzovné či jeho poměrnou část za výukové lekce, jež nebyly klientem z důvodu na straně provozovatele vyčerpány.
 5. Klient má po dobu trvání výukové lekce (tj. v čase, kdy jeho výuka probíhá), zajištěn volný vstup do Foxparku a Skischool Lipno parku.
 6. Klient zařazený do skupinové výuky je povinen si na dobu každé jednotlivé výukové lekce zakoupit skipas, jinak nebude na výuku přijat. Skipas platný po celou dobu trvání výuky je součástí ceny privátní výuky a rodinné výuky, s výjimkou večerní privátní nebo rodinné výuky, na níž je klient povinen si skipas zakoupit zvlášť.
 7. Provozovatel neposkytuje kompenzaci za nerealizovanou výuku, jež neproběhla z důvodu vyšší moci, zejména z důvodu špatných povětrnostních podmínek či v příčinné souvislosti s omezením provozu přepravního zařízení v důsledku nepřízně počasí.

D. Skupinová výuka

 1. V případě, že lyžařská škola není z kapacitních důvodů schopna pokrýt všechny požadavky na privátní výuku, nabídne zájemci tuto výuku v jiném čase, popř. skupinovou výuku.
 2. Skupinová výuka se koná pouze v případě, že je v dané skupině minimálně 5 klientů. Nenaplní-li se skupina, bude zájemci nabídnut jiný čas konání výuky (jiný kurz srovnatelných parametrů), případně jiný způsob výuky.
 3. Při prodlužování skupinové výuky se cena vypočítává rozdílem ceny nového kurzu a původního kurzu tak, že klient rozdíl cen doplatí tak, aby cena odpovídala ceně nového kurzu dle ceníku.

E. Práva z vadného plnění, reklamace

 1. Klient je povinen reklamaci kurzu či jednotlivé výukové lekce uplatnit osobně bez zbytečného odkladu po skončení kurzu či výukové lekce. Reklamace se uplatňuje v kanceláři provozovatele. Každá jednotlivá reklamace bude s klientem řešena individuálně bezprostředně po jejím uplatnění. Práva klienta se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Podle okolností je klient zejména oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kurzovného či od smlouvy odstoupit.

F. Odstoupení od smlouvy

 1. Po započetí výuky nelze od smlouvy odstoupit. Klient je oprávněn od smlouvy po započetí výuky odstoupit v následujících případech:
  • Klient není schopen pokračovat v kurzu z důvodu zranění či nemoci, předloží-li zároveň potvrzení od lékaře, z nějž plyne, že klient není schopen se výuky účastnit pro zranění nebo nemoc. Pokud z tohoto důvodu klient kurz neabsolvuje ani zčásti, je klientovi vrácena úplata ve výši uhrazeného kurzovného. Pokud jej z části absolvuje, je mu vrácena poměrná výše kurzovného odpovídající nevyčerpané části.
  • Klient uplatnil oprávněně reklamaci kurzu způsobem podle bodu 32. těchto všeobecných obchodních podmínek a jako nárok z vadného plnění uplatnil odstoupení od smlouvy. Klientovi je v tomto případě vrácena poměrná výše kurzovného odpovídající nevyčerpané části kurzu.

G. Stornopodmínky

 1. Pokud klient zruší závazně objednaný kurz před jeho započetím, popř. pokud před započetím kurzu od smlouvy odstoupí, uplatní se tyto stornopoplatky a manipulační poplatky: Zrušení nebo změna zaplacené privátní, rodinné nebo skupinové výuky před zahájením první lekce
  • 0% storno poplatek
   • zrušení výuky více než 12 hodin před začátkem první lekce.
   • zrušení výuky méně než 12 hodin před začátkem první lekce při předložení potvrzení od lékaře o zranění nebo nemoci.
  • Manipulační poplatek – 0,- Kč
   • Změna již zaplacené výuky – navýšení počtu klientů (privátní a rodinná výuka) nebo prodloužení doby výuky.
  • Manipulační poplatek 300,- Kč
   • Zrušení výuky méně než 12 hodin před začátkem první lekce bez předložení potvrzení od lékaře o zranění nebo nemoci.
   • Změna zaplacené výuky – snížení počtu osob, zkrácení doby výuky.
  Zrušení nebo změna zaplacené privátní, rodinné výuky po zahájení výuky
  • 0 % storno poplatek
   • zrušení nevyužitých lekcí při předložení potvrzení od lékaře o zranění nebo nemoci.
  • 50 % storno poplatek z ceny první lekce
   • zrušení 1 lekce v případě, kdy byla lekce zrušena před uplynutím 50 % času lekce (hodinová lekce – 25 minut / dvouhodinová lekce – 50 minut). Cena za ostatní nevyužité lekce je vrácena v plné výši.
  • 100 % storno poplatek z ceny první lekce
   • zrušení 1 lekce v případě, kdy byla lekce zrušena po uplynutím 50 % času lekce (hodinová lekce – 25 minut / dvouhodinová lekce – 50 minut). Cena za ostatní nevyužité lekce je vrácena v plné výši.
  • Manipulační poplatek – 0,- Kč
   • Změna již zaplacené výuky – navýšení počtu klientů nebo prodloužení doby výuky
  • Manipulační poplatek 300,- Kč
   • zrušení nevyužitých lekcí bez předložení potvrzení od lékaře o zranění nebo nemoci
   • Změna zaplacené výuky – snížení počtu osob, zkrácení doby výuky
  Zrušení nebo změna zaplacené skupinové výuky po zahájení výuky
  • 0 % storno poplatek a 0 % manipulační poplatek
   • zrušení nevyužitých lekcí ve všech případech
  Změna on-line rezervace na přepážce Lipno.Skischool
  • Sleva 15 % za online rezervaci je klientovi ponechána
   • Změna rezervované výuky – navýšení počtu klientů nebo prodloužení doby výuky
  • Sleva 15 % za online rezervaci je klientovi odebrána
   • Změna rezervované výuky – snížení počtu klientů nebo zkrácení doby výuky
   • Rozdělení původně rezervované vícedenní výuky ne jednotlivé dny a platba po jednotlivých dnech

H. Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje (zejména identifikační, kontaktní a adresné údaje a údaje o plnění rezervace nebo on-line objednávky výuky (dále jen „výuky“) lyžařské školy a snowboardingu) fyzických osob na straně Vaší, je-li fyzickou osobou, a dále ostatních osob zapojených na plnění rezervace nebo on-line objednávky výuky, a to pro účely spočívající v rezervaci, objednání, zaplacení a poskytnutí služeb, pro komunikaci marketingových sdělení*, pro prezentační a propagační činnost*, pro ochranu práv*, interní administrativní a statistické účely* a plnění povinností dle zákona. Proti zpracováním označeným * lze podat námitku na adresu gdpr@lipnoservis.cz. Osobní údaje dle předchozího odstavce mohou být předávány též dalším příjemcům, a to v roli zpracovatelů či dalších správců.

  Klient zaplacením kurzovného či dokončením online rezervace potvrzuje, že byl řádně informován o všech svých právech a o všech skutečnostech, o kterých je provozovatel jako správce povinen klienta informovat.

  Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektu údajů, jako jsou mj. právo na přístup a právo na námitku, jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů naší společnosti, které jsou publikovány veřejně na našich webových stránkách, www.lipnoservis.cz.

I. Další podmínky

Zákazníci lyžařské školy berou na vědomí, že mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky zákazníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující zákazníky. Zákazníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou zákazníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.cz, www.skiareallipno.cz, zima.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, ve kterých může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v marketingovém oddělení společnosti LIPNO SERVIS s.r.o.

V případě, že dojde mezi poskytovatelem/prodávajícím/provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy/ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz (mailto:adr@coi.cz), Web: adr.coi.cz (https://adr.coi.cz/). Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

J. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 12. 2018.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných obchodních podmínek. Změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

PROVOZNÍ ŘÁD terénních cyklistických stezek FLOUTREJL a BIKEPARK LIPNO ve Skiareálu Lipno

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
odpovědná osoba: Petr Kovářík

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tento provozní řád obsahuje základní ustanovení, závazné pro všechny návštěvníky Skiareálu Lipno při jejich pohybu po terénních cyklistických stezkách FLOUTREJL a BIKEPARK LIPNO (dále jen „Stezky“). Stezky jsou tvořeny tratěmi v terénu, vyznačenými provozovatelem na mapě, která je zveřejněna na internetových stránkách www.lipno.info a je k dispozici též u výstupu z lanové dráhy. Stezky jsou v provozu v letní sezoně, a to v době provozu lanových drah LIPNO EXPRESS a PROMENÁDNÍ.

PROVOZ STEZEK

 • Na trasy Stezek je zakázán vstup pro chodce.
 • V období letní sezony a provozu lanových drah je možno využívat upravené Stezky výlučně pro sjíždění na kolech. Návštěvníci využívající Stezky k jízdě na kolech jsou dále označováni jen jako „jezdci“.
 • Jezdci mohou využívat jen vyznačené tratě, není dovoleno vyjíždět z vyznačených tratí a pohybovat se volně mimo ně.
 • Při vjezdu na Stezky je každý jezdec povinen se seznámit s Provozním řádem Skiareálu Lipno a s tímto provozním řádem a řídit se jejich ustanoveními.
 • Jezdci dbají na bezpečnost vlastní, dalších jezdců i ostatních návštěvníků Skiareálu Lipno a Stezek.
 • Každý jezdec vstupuje na jednotlivé Stezky a tyto užívá na vlastní nebezpečí a vstupem na Stezky bere na vědomí, že jízda na kole po Stezkách je sportem, jehož výkon s sebou nese riziko zranění či vzniku jiné újmy.
 • Provozovatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků Skiareálu Lipno, pokud budou způsobeny náhodou či chováním, které neodpovídá platným právním předpisům, tomuto provoznímu řádu či pokynům provozovatele.
 • Vyznačené tratě Stezek jsou rozděleny podle stupně stanovené obtížnosti. Každá trať je určena pouze jezdcům, kteří mají odpovídající schopnosti umožňující její bezpečné projetí. Každý jezdec je povinen přizpůsobit rychlost jízdy a volbu tratě svým schopnostem, obtížnosti, vytíženosti a stavu tratě, povětrnostním podmínkám a viditelnosti. V případě, že doprovází nezletilé osoby, je zodpovědný za jejich pohyb po trati a vyhodnocení jejich schopností vzhledem k obtížnosti trati.
 • Předjíždění na vyznačené trati je povoleno z obou stran, za bezpečné předjetí vždy odpovídá předjíždějící.
 • Je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích vyznačené trati.
 • Bez předchozího souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na vyznačené trati jakékoliv překážky nebo jiné tvary, jakož i platí přísný zákaz přenášení nebo jiné manipulace s překážkami. Tuto činnost má výhradně na starosti provozovatel.
 • Každý jezdec bere na vědomí, že se pohybuje v lesním prostředí, kde mohou vznikat nebezpečí pádu stromů nebo jejich částí.
 • Každý jezdec je povinen poskytnout v případě potřeby první pomoc zraněnému jezdci a ohlásit úraz Horské službě tel. +420 380 736 081 nebo na linku 112, popřípadě provozovateli na tel. +420 731 656 154 s uvedení místa, kde se zraněný nachází.
 • V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek (silný vítr, kdy se odlamují větve, bouřka, přívalové deště, vznik námrazy, sněhová pokrývka apod.) je jezdec povinen jízdu ukončit a v nejbližším možném místě trať opustit. Při těchto podmínkách je zakázáno vjíždět na Stezky.
 • Každý jezdec je povinen dbát ustanovení tohoto provozního řádu a pokynů oprávněných osob provozovatele. Při porušení tohoto provozního řádu, Provozního řádu Skiareálu Lipno či pokynů provozovatele může být jezdec vykázán ze Stezek či vyloučen z přepravy na dopravních zařízeních a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli či třetím osobám takto způsobí.
 • Provozovatel Stezek má právo v případě potřeby na přechodnou dobu Stezky uzavřít oznámením na centrální mapě a na jednotlivých navigačních tabulích – OTEVŘENO/ZAVŘENO. V případě uzavření není dovoleno vjíždět na Stezky.
 • Zájemci o jízdu na Stezkách musí toto uzavření respektovat.

STÍŽNOST, OZNÁMENÍ, PODNĚTY

 • Případné stížnosti, oznámení nebo podněty lze uplatnit zápisem do Knihy přání a stížností, která je k dispozici v pokladně lanové dráhy. Stížnost bude vyřízena do 30 dnů, o výsledku šetření bude stěžovatel vyrozuměn písemně.
 • V případě zjištění závadného stavu Stezky nebo překážky na ní či jiné okolnosti ohrožující bezpečnost při pohybu na Stezkách je jezdec povinen neprodleně kontaktovat provozovatele na tel. +420 731 656 154 nebo obsluhu lanové dráhy na místě s uvedením místa a popisu závady či nebezpečí.

V případě, že dojde mezi provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 27. 04. 2018

Petr Kovářík – jednatel
 

Petr Kovářík – jednatel

Provozní řád Sauny

Zásady chování

 • Návštěvník sauny je povinen uposlechnout pokynů obsluhovatele sauny.
 • V průběhu vlastní lázně je návštěvník zásadně nahý (z hygienických a fyziologických důvodů).
 • Návštěvník dbá na udržování hygieny prostředí. 
 • V prohřívárně a v odpočívárně (odpočívací lehátka – celkem 8 ks před ochlazovacím bazénkem) používá návštěvník zásadně přidělený ručník a prostěradlo.
 • V prostorách sauny se návštěvník pohybuje bos.
 • V sauně je zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek.
 • Při saunové lázni je nutno zachovávat klid.

Umístění lékárničky

Lékárnička je umístěna u vstupu do saunového provozu, místnost pro první pomoc je o patro výše.

Použití sauny

 • Lázeň v sauně je určena zdravým osobám a každý návštěvník ji podstupuje na vlastní odpovědnost.
 • K lázni v sauně nemají přístup osoby, které zjevně trpí příznaky akutního onemocnění (horečka, kašel, rýma, průjem apod.) a přenosnými záněty horních cest dýchacích. Totéž se týká osob, které trpí nemocemi projevujícími se kožní vyrážkou, otevřenými hnisajícími nebo krvácejícími ranami. Vstup dále není povolen osobám, které jsou bacilonosiči střevních chorob a též členům rodiny, jejíž členové trpí některou infekční chorobou.
 • Nemocní, trpící jinými chorobami než jaké jsou uvedeny, berou lázeň na vlastní odpovědnost, i když si vyžádali radu lékaře.
 • Zásadně není povolen vstup do sauny osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek..

Správný postup v sauně

 • V šatně (společná pro saunu i bazén) odložte obuv a oděv. Šperky a drahé věci osobní potřeby (mobilní telefon, peníze, osobní doklady aj.) zanechte v sejfu v pokladně nebo u obsluhy sauny. Na pokladně nemáme zaveden trezor. Vše si návštěvníci odkládají do skříněk. Za odcizené osobní věci odložené na místě určeném odpovídá provozovatel zařízení pouze do výše 5 000,-- Kč, a to včetně šperků a drahých osobních věcí .
 • Na pokladně převezměte čisté prostěradlo a ručník. Přístup do saunového provozu je schodištěm z bazénové haly o patro níže (bezbariérový vstup je možný). Za vypůjčení prádla je vybírán poplatek.
 • Ve sprše proveďte řádnou očistu celého těla mýdlem, před vstupem do prohříváren se osušte.
 • V prohřívárně usedněte nebo ulehněte na vlastní ručník a zůstaňte tak dlouho, dokud nejste dostatečně prohřátí.
 • Po opuštění prohřívárny nejprve ve sprše opláchněte pot a poté se řádně ochlaďte ve sprše nebo v ochlazovacím bazénku.
 • Cyklus prohřátí - ochlazení provádějte přibližně třikrát, vlastní ručník si berte z prohřívárny vždy s sebou.
 • Po posledním cyklu se osprchujte, šamponem umyjte vlasy a po ochlazení využijte odpočívárnu – odpočívací lehátka na dobu cca 20 - 30 minut.
 • Tekutiny doplňujte výhradně nealkoholickými nápoji.
 • Dodržováním rad a pokynů obsluhy si vytvoříte nejvhodnější prostředí ke zdravému saunování.

V případě, že dojde mezi poskytovatelem/prodávajícím/provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy/ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Všeobecné podmínky užívání sportovní výzbroje – půjčovna koloběžek

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
odpovědná osoba: Petr Kovářík

 • Zákazník je oprávněn používat sportovní výzbroj (kola, koloběžky a příslušenství), jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě, po dobu smluvenou v nájemní smlouvě. Text nájemní smlouvy je uveden na líci této listiny. Nedílnou součástí nájemní smlouvy jsou tyto všeobecné podmínky. Zákazník není oprávněn dát pronajatou sportovní výzbroj do užívání třetí osobě.
 • Podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy je úhrada nájemného na smluvenou dobu užívání (dále jen „nájemné“), jehož výše je stanovena v souladu s ceníkem zveřejněným v půjčovně (dále jen „ceník“). Zákazník prohlašuje, že se seznámil s tímto ceníkem a akceptuje jej.
 • Nájemné je splatné před převzetím sportovní výzbroje. Maximální doba výpůjčky je 45 minut od zaplacení půjčovného.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout zapůjčit sportovní výzbroj zákazníkovi bez udání důvodů.
 • Zákazník je povinen vrátit sportovní výzbroj u nástupní stanice lanové dráhy Lipno Express obsluze lanové dráhy nebo pracovníkovi půjčovny Intersport Rent Lipno (v červenci a srpnu), ve stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určena. Vrácení koloběžky, pokud to zákazník vyžaduje a výhradně na žádost zákazníka, potvrdí obsluha lanové dráhy nebo pracovník půjčovny Intersport Rent použitím razítka – Vráceno + datum vrácení na účtenku, kterou zákazník obdržel při placení nájemného.
 • Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě či odcizení sportovní výzbroje. V případě krádeže, ztráty sportovní výzbroje či jiné události, v důsledku níž zákazník sportovní výzbroj pronajímateli nevrátí, je zákazník povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu.
 • V případě, že dojde nedbalostním jednáním zákazníka k poškození sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části, je zákazník povinen uhradit pronajímateli plnou náhradu škody, tj. zejména náklady spojené s uvedením sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části do původního stavu dle ceníku servisních prací. Plnou náhradu škody je zákazník povinen pronajímateli uhradit rovněž, dojde-li k poškození sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části v důsledku úmyslného jednání zákazníka.
 • V případě úplného znehodnocení sportovní výzbroje nebo její části je zákazník povinen uhradit pronajímateli škodu ve výši zůstatkové hodnoty sportovní výzbroje nebo její nepoužitelné části.
 • Zásady používání sportovní výzbroje:
 • Zákazník je povinen používat sportovní výzbroj pouze k účelu, ke kterému je určena, přičemž je povinen dbát, aby nebyla poškozena událostmi, které mohl předvídat.
 • Jízda na vypůjčené koloběžce je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem, na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, jiných osobách, ani za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.
 • Z bezpečnostních důvodů je zakázáno vozit děti na koloběžce.
 • Z bezpečnostních důvodů podléhá zapůjčení koloběžky dětem schválení pracovníkem půjčovny, není možné vyžadovat automatické zapůjčení koloběžky.
 • Nájemcem může být pouze osoba starší 15 let. Nošení přilby po dobu jízdy důrazně doporučujeme!
 • Na koloběžce je zakázáno provádět jakékoli změny a servis bez souhlasu provozovatele.
 • Zákazník podpisem těchto všeobecných podmínek potvrzuje, že se seznámil s textem nájemní smlouvy i s textem těchto všeobecných podmínek a nemá vůči nim žádné výhrady.
 • Zákazník souhlasí s tím, aby pronajímatel načetl z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu strojově čitelné údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu, za účelem jejich dalšího zpracování dle článku 13. všeobecných podmínek.
 • Pronajímatel zpracovává osobní údaje (zejména identifikační, kontaktní a adresné údaje a údaje o plnění této Nájemní smlouvy) fyzických osob na straně Vaší, je-li fyzickou osobou, a dále ostatních osob zapojených na plnění této Nájemní smlouvy, a to pro účely spočívající v poskytnutí zboží a služeb, pro komunikaci marketingových sdělení*, pro prezentační a propagační činnost*, pro ochranu práv*, interní administrativní a statistické účely* a plnění povinností dle zákona. Proti zpracováním označeným * lze podat námitku na adresu gdpr@lipnoservis.cz. Osobní údaje dle předchozího odstavce mohou být předávány též dalším příjemcům, a to v roli zpracovatelů či dalších správců. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektu údajů, jako jsou mj. právo na přístup a právo na námitku, jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů naší společnosti, které jsou publikovány veřejně na našich webových stránkách, www.lipnoservis.cz
 • Zákazníci půjčovny berou na vědomí, že v půjčovně mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány pronajímatelem obrazové snímky zákazníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující zákazníky. Zákazníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby pronajímatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou zákazníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.cz, www.skiareallipno.cz, zima.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.lipnoservis.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín  či v tištěných informačních materiálech vydávaných pronajímatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, ve kterých může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v marketingovém oddělení pronajímatele.
 • V případě, že dojde mezi poskytovatelem/prodávajícím/provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy/ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz (mailto:adr@coi.cz), Web: adr.coi.cz (https://adr.coi.cz/). Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Platnost těchto všeobecných obchodních podmínek je 01. 04. 2019. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných obchodních podmínek. Změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

Petr Kovářík – jednatel
 

Petr Kovářík – jednatel

Provozní řád Aquaworld

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
Se sídlem Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
Odpovědná osoba: Antonín Kolář

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do Aquaworldu Lipno s tímto provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNU

Aby si každý z nás užil návštěvu Aquaworldu Lipno, je nutné dodržovat určitá pravidla, která napomohou tomu, aby Vaše zážitky z návštěvy našeho vodního ráje byly co nejkrásnější.

Vstup

 • Vstup do bazénu pouze s platnou vstupenkou
 • Zaplacením vstupného do bazénu návštěvník stvrzuje, že se seznámil s návštěvním řádem bazénu, který je k dispozici na recepci,  a souhlasí s ním.
 • Děti do 10-ti let vstup pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
 • Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách.
 • V případě naplnění kapacity krytého bazénu (91 osob) bude vstup do bazénu do doby uvolnění kapacity uzavřen 

Vyloučení

 • Zákaz vstupu do bazénu mají osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek a dále osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob.
 • Zákaz vstupu se zvířaty.
 • Z bazénu bude vykázán návštěvník, který přes napomenutí nedodrží ustanovení návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců, a to bez nároku na vrácení vstupného.

Provozní pokyny

 • Návštěvník je povinen:
  • zakoupit si vstupenku
  • převléknout se v převlékací kabině
  • uložit věci do šatní skříňky a uzamknout ji
  • řádně se vysprchovat a umýt s pomocí mýdla
  • uposlechnout pokyny plavčíka
  • dodržovat stanovenou provozní dobu
  • doplatit překročený časový limit
 • Za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu zapůjčených předmětů je každý návštěvník osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit (nákupní cenou předmětu nebo cenou, jež bude vyčíslena zaměstnanci krytého bazénu)
 • Za ztrátu peněz a cenných předmětů nenese provozovatel odpovědnost.
 • Maximální doba pobytu ve whirpoolu je 20 minut.
 • Přání a stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců krytého plaveckého bazénu mohou návštěvníci uplatňovat v pokladně a u plavčíka.
 • Návštěvníci berou na vědomí, že v bazénu mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky návštěvníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující návštěvníky. Návštěvníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.cz, www.skiareallipno.cz, zima.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz,  www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín  či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, ve kterých může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v marketingovém oddělení společnosti Lipno Servis s.r.o. 

Zakázané činnosti

 • V prostoru bazénu je zakázáno: 
  • běhat
  • dělat zbytečný hluk
  • vzájemně se potápět
  • srážet druhé osoby do bazénu
  • skákat do bazénu 
  • jakýmkoliv jiným způsobem rušit pořádek v bazénu.
 • Je přísně zakázáno močit do vody, používat jakékoliv masti a krémy před a při koupání a jakýmkoli jiným způsobem znečišťovat vodu.
 • Ve všech prostorách bazénu je zákaz kouření.
 • V prostorách bazénu je zakázáno čištění nebo praní prádla.
 • Je zakázáno brát s sebou do bazénu předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků. 
 • Je zakázáno žvýkat a odhazovat žvýkačky ve všech prostorách bazénu.

V případě, že dojde mezi poskytovatelem/prodávajícím/provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy/ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vaše zážitky

Králičí ostrov jedna z perfektních atrakcí na Lipně. Na Lipně umí udělat super dovolenou jak v zimě tak i v létě .

Radek Mareš

Na Lipno jsem jezdila jako malá holka na prázdniny, potom na sportovní kurzy s fakultou, po nějaké době i jako maminka s dětmi, které se tady ve FOX parku naučily lyžovat a před rokem jsem tady potkala někoho, s kým jsem objela Lipno na kole a doufám, že si to každý rok zopakujeme. Milovníkům cyklistiky a Lipna tento trip doporučuji.

Lucie Kličková

Na Lipno jezdíme každý rok, jak v létě , tak v zimě. Máme to tam moc rádi, každý den je možnost nějaké jiné aktivity. Letos zase přijedeme, už se moc těšíme na pořádnou lyžovačku .

Petra Kábrtová

Po 20 letech jsem se u vás znovu stoupl na lyže a dokonce jsem naučil i dceru lyžovat. A rádi se zase v této sezóně k vám vrátíme.

Martin Kala

Lipno - můj milovaný rodný kraj. Vždy si zajezdíme na bobové dráze, dáme trasu na in-linech kolem přehrady, dáme padleboarding, vyšlápneme do korun stromů. Jsou tam super cyklo trasy. Ráda se na Lipno vracím.

Bára Hejpetrová

Partneři

Obec Lipno nad Vltavou
Lipno Card
Innogy
Stezka korunami stromů Lipno
Turistický spolek Lipensko
Kooperativa
Vyrobil FT SunFT Sun