Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Pokračovat
Lipno.info - zážitky a ubytování pro rodiny s dětmi Provozní řády

Provozní řády

Provozní řád Skiareálu Lipno

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
odpovědná osoba: Petr Kovářík

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do Skiareálu Lipno s tímto provozním řádem a po celou dobu svého pobytu ve Skiareálu Lipno beze zbytku dodržovat jeho ustanovení.

Obsah:

 1. Všeobecné podmínky
 2. Provoz lanových drah
 3. Přepravní a tarifní podmínky
 4. Společná ustanovení

I. Všeobecné podmínky

Skiareál Lipno (dále také jen „Skiareál Lipno“, „Skiareál“ nebo „areál“) se nachází v obci Lipno nad Vltavou na pozemcích, které jsou ve vlastnictví, v nájmu či jiném užívání společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., jakožto provozovatele tohoto Skiareálu (dále též jen „provozovatel“). Ve Skiareálu Lipno se nacházejí 3 lanové dráhy LIPNO EXPRESS (v letní sezoně v provozu), PROMENÁDNÍ (v letní sezoně v provozu), a STŘECHA (v letní sezoně mimo provoz), terénní cyklistické stezky FLOUTREJL a BIKE PARK LIPNO, a stezky pro pěší návštěvníky. Pravidla provozu FLOUTREJL a BIKE PARK LIPNO jsou upravena v samostatném provozním řádu.
Ve Skiareálu Lipno se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí. Návštěvníci dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy. Provozovatel dále neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků Skiareálu Lipno, pokud budou způsobeny náhodou či chováním, které neodpovídá platným právním předpisům, tomuto provoznímu řádu či pokynům provozovatele.

Dodržování provozního řádu ve Skiareálu Lipno mohou kontrolovat k tomu oprávněné osoby (dále též jen „oprávněná osoba“). Oprávněná osoba je každý pracovník společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., který je oblečený do jednotného obleku společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. a označený logem Lipno. Skiareál, nebo pracovník společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., který se představí a sdělí svoji funkci ve společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. a prokáže své pověření průkazem vydaným společností LIPNO SERVIS s.r.o.

Návštěvník porušující platné právní předpisy, tento provozní řád, pokyny provozovatele nebo ohrožující svým chováním bezpečnost vlastní či bezpečnost ostatních návštěvníků Skiareálu může být oprávněnou osobou vykázán ze Skiareálu nebo vyloučen z přepravy, když v takovém případě mu bude zablokována jízdenka a tato jízdenka nebude dále použitelná, a to bez náhrady nominální ceny jízdenky.

V celém areálu je bez předchozího písemného souhlasu společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. nebo bez předchozí písemně uzavřené smlouvy se společností LIPNO SERVIS s.r.o. zakázáno osobám v něm se zdržujícím provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit (např. provozování občerstvovacích zařízení, prodej sportovního vybavení atd.) bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být z areálu vykázána, popř. může být vyloučena z přepravy.

Návštěvníci Skiareálu Lipno berou na vědomí, že v těchto prostorách mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky návštěvníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující návštěvníky. Návštěvníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy, na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.cz, www.skiareallipno.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.lipnoservis.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, v nichž může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí u pokladen Skiareálu či v marketingovém oddělení společnosti LIPNO SERVIS s.r.o.

II. Provoz lanových drah

Zakoupením jízdního dokladu – jízdenky (dále jen „jízdní doklad“ nebo „jízdenka“) se účastníci přepravy zavazují respektovat Přepravní a tarifní podmínky, podrobněji specifikované bodem III. tohoto provozního řádu, a tento provozní řád.

V letní sezoně jsou v provozu výlučně osobní visutá lanová dráha LIPNO EXPRESS a osobní visutá lanová dráha PROMENÁDNÍ, které jsou dráhou, určenou pro veřejnou přepravu osob v letním období pro denní provoz v obou směrech a v souladu s platným jízdním řádem též pro provoz večerní v obou směrech.

Každý účastník přepravy si ihned po zakoupení překontroluje všechny údaje na jízdence. Jakékoliv nesrovnalosti v těchto údajích je povinen nahlásit bezodkladně po zakoupení jízdenky na pokladně. Na pozdější žádost o opravu těchto údajů nebude brán zřetel.

Účastník přepravy je povinen zejména:

 • mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby se jí kdykoli prokázat,
 • před nástupem na dopravní zařízení projít kontrolním turniketem, který jízdenku zkontroluje a eviduje,
 • dbát pokynů oprávněné osoby a pokynů (značky, upozornění, výstrahy atd.) umístěných na dopravních zařízeních v okolním prostoru.

Platným jízdním dokladem je:

 • jízdenka pro jednotlivou jízdu na příslušné dopravní zařízení (dále jen „Jednorázová jízdenka“),
 • jízdenka časová, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu na všech dopravních zařízeních ve Skiareálu Lipno, která jsou v letní sezoně v provozu (dále jen „Časová jízdenka“),
 • jízdenka bodová, opravňující k více jízdám podle počtu bodů na jízdence a typu zvoleného přepravního zařízení, které je v letní sezoně v provozu.

Časová jízdenka vydaná na více než 1 den opravňuje majitele jízdenky užívat dopravní zařízení ve Skiareálu Lipno, která jsou v letní sezoně v provozu, stanovený počet dní po sobě jdoucích, nejedná-li se o Časovou jízdenku, která opravňuje majitele jízdenky využít ji 10, 20 nebo 30 dní ze sezóny. Časovou jízdenkou je též jízdenka celosezónní.

Jízdenka, není-li dále stanoveno jinak, je nepřenosná a opravňuje k užití dopravních zařízení ve Skiareálu Lipno po stanovenou dobu platnosti vždy pouze toho účastníka přepravy, který aktivoval danou jízdenku prvním projetím kontrolním turniketem (dále též jen „majitel jízdenky“). Majitel jízdenky nesmí po stanovenou dobu platnosti jízdenky umožnit třetí osobě, aby ji využila za účelem užití dopravních zařízení ve Skiareálu Lipno, nesmí ji prodat třetí osobě, půjčovat či pronajímat třetí osobě, kopírovat ji či jinak ji pozměnit (dále jen „povinnost nepřenosnosti jízdenky“). Provozovatel je oprávněn kontrolovat plnění této povinnosti majitelem jízdenky a v případě jejího porušení postupovat dle pravidel dále v tomto provozním řádu stanovených.

Povinnost nepřenosnosti jízdenky se nevztahuje na tyto druhy jízdenek: Jednorázová jízdenka, Bodová jízdenka, Časová jízdenka, která opravňuje majitele jízdenky využít ji 10, 20 nebo 30 dní ze sezóny. Pravidla používání Czech Skipass včetně pravidla nepřenosnosti Czech Skipassu jsou upravena ve Všeobecných obchodních podmínkách Czech Skipass. Provozovatel upozorňuje účastníky přepravy na to, že z důvodu kontroly plnění povinnosti nepřenosnosti jízdenky je při prvním projití a první aktivaci jízdenky kontrolními turnikety pořízena fotografie majitele jízdenky (dále jen „referenční fotografie“). Kontrolní turnikety jsou za tímto účelem automaticky vybaveny kamerou. Účastník přepravy projitím kontrolního turniketu dává provozovateli souhlas k pořizování fotografií jeho osoby. Tato referenční fotografie je osobou pověřenou provozovatelem průběžně porovnávána s fotografiemi pořízenými při dalším procházení kontrolními turnikety účastníky provozu (dále jen „kontrolní fotografie“). Kontrolní fotografie je automaticky mazána každou další kontrolní fotografií, pořízenou vždy při každém dalším průchodu majitele jízdenky kontrolním turniketem.

V případě, že je zjištěna neshoda referenční a kontrolní fotografie, je provozovatel oprávněn zablokovat jízdenku a tato jízdenka nebude dále použitelná, a to bez náhrady nominální ceny jízdenky. Majitel jízdenky je v takovém případě oprávněn řešit důvody zablokování jízdenky na reklamační pokladně Skiareálu Lipno. Reklamační pokladna bude provozovatelem takto výslovně označena.

V případě celosezónní jízdenky je provozovatel oprávněn vedle shora uvedené kontroly pomocí pořízených referenčních a kontrolních fotografií kontrolovat, zda je celosezónní jízdenka užívána majitelem jízdenky, též vizuálně přímo při průchodu osoby užívající celosezónní jízdenku kontrolními turnikety. Oprávněná osoba v takovém případě vyzve majitele jízdenky, aby se identifikovat (např. sundal helmu, kuklu, čepici apod.) či aby jiným způsobem prokázal, že je majitelem jízdenky.

Náhrada jízdného nebo jeho části se poskytuje v případě technické poruchy více jak 50 % přepravních zařízení ve Skiareálu Lipno, která jsou v provozu v letní sezoně, trvající nepřetržitě po dobu delší než dvě hodiny. Náhrada se poskytuje ve formě nové jízdenky, která odpovídá svými parametry parametrům jízdenky, jejíž využití bylo v den poruchy přepravních zařízení touto poruchou znemožněno či omezeno, a to v rozsahu tohoto znemožnění či omezení.

Skupinové slevy platí pro organizované skupiny. Při uplatnění slevy musí být předložen jmenný seznam všech členů skupiny s razítkem školy nebo organizace.

Oprávněná osoba má právo znehodnotit jízdenku bez náhrady nominální ceny vstupenky zejména v případech, že:

 • jízdenka je úmyslně poškozena,
 • jízdenka je použita neoprávněnou osobou,
 • jízdenka je z jiného důvodu neplatná,
 • účastník přepravy hrubě porušuje provozní řád

Na přepravních zařízeních je zakázáno kouřit a užívat jich pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Z přepravy budou vyloučeny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky Skiareálu. Vyloučení z přepravy má právo provést oprávněná osoba.

Nástup na lanovou dráhu pro veřejnost je denně dle platného jízdního řádu, který je zveřejněn u pokladny lanové dráhy a na všech zastávkách lanové dráhy. Poslední jízda z dolní a horní stanice lanové dráhy je vždy 20 minut před plánovaným ukončením provozu.

Přeprava jízdních kol a spoluzavazadel
Pro lanovou dráhu LIPNO EXPRESS a PROMENÁDNÍ je povolena každému cestujícímu s platnou jízdenkou přepravit jako spoluzavazadlo věci snadno přenosné, které svým charakterem vyžadují umístnění na zvlášť určeném místě drážního vozidla ( dětské kočárky, invalidní vozíky, taška, baťohy a pod., v letních měsících jízdní  kolo a elektrokolo s maximální vahou 20kg, mimo kola vícemístného, tříkolky a pod.). Elektrokola se přepravují pouze s vyjmutou baterií.

Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem, doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s ní přepravovaným nezbytnou pomoc a je povinna nad přepravovanými dětmi po celou dobu přepravy vykonávat dohled. Přeprava skupin dětí může být předmětem zvláštního ustanovení.

Nástup na lanové dráhy pro veřejnost je denně:

III. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY

OSOBNÍ VISUTÉ LANOVÉ DRÁHY LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ, STŘECHA

V souladu s § 49 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., ze dne 15. června 2000, o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, v platném znění, zveřejňuje LIPNO SERVIS s.r.o. podstatnou část ze Smluvních přepravních podmínek osobní visuté dráhy LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ, STŘECHA (dále též jen „SPP LD“).

Vysvětlení jednotlivých ustanovení jsou na požádání povinni podat zaměstnanci provozovatele určení k obsluze lanové dráhy, kteří také umožní nahlédnout do SPP LD.

Základním dokumentem je zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění.

Podle § 37 uvedeného zákona vyhlásilo ministerstvo dopravy a spojů vyhl. č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, (dále přepravní řád), v platném znění, přepravní řád pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále též jen „přepravní řád“). Podle § 49 vyhl. č. 175/2000 Sb., LIPNO SERVIS s.r.o. vyhlásil s účinností od 05. prosince 2008 vlastní smluvní přepravní podmínky jako SPP LD.

Přepravní smlouva a jízdní doklady:

Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob (dále jen "přepravní smlouva") vzniká mezi provozovatelem, jakožto dopravcem, a cestujícím na základě přepravního řádu, tarifu a vyhlášených SPP LD závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek provozovatele přepravit cestujícího z nástupní do cílové stanice řádně a včas prostřednictvím drážního vozidla lanové dráhy dle platného jízdního řádu a závazek cestujícího zaplatit za přepravu cenu dle platného tarifu a dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ve SPP LD.

 1. Přeprava se provádí v rámci smlouvy mezi provozovatelem a cestujícími. Smlouva je vyjádřena ve formě jízdenky. SPP LD jsou nedílnou součástí smlouvy a cestující je povinen je dodržovat. Zakoupením jízdního dokladu - jízdenky se cestující zavazuje respektovat přepravní řád a SPP LD, ve všech jejich ustanoveních. SSP LD platí od okamžiku vstupu do dopravního zařízení do okamžiku, kdy ho cestující opouští.
 2. Jízdní doklady se prodávají u pokladny lanové dráhy. Cestující je povinen předložit jízdní doklad ke kontrole při každé výzvě pověřeného a řádně označeného zaměstnance provozovatele určeného k obsluze lanové dráhy, kdykoliv během přepravy, nebo při pobytu v prostoru lanové dráhy, označeného jako prostor veřejnosti přístupný s platným jízdním dokladem.
 3. Jízdní doklad je nepřenosný, pokud není provozovatelem výslovně stanoveno jinak.

Jízdní doklad je neplatný, pokud:

 • pro jeho použití cestující nedodržel podmínky stanovené přepravním řádem nebo SPP LD,
 • je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
 • údaje na něm neodpovídají skutečnosti, byly neoprávněně pozměněny,
 • jízdní doklad je užit neoprávněnou osobou, v rozporu s platným Ceníkem jízdného,
 • uplynula doba jeho platnosti,
 • nejde o originál.
 1. Za ztracené nebo odcizené jízdní doklady se náhrada neposkytuje, ani se nevystavují duplikáty jízdních dokladů.
 2. Platnost jízdního dokladu je závislá podle typu jízdného v den vyznačení na jízdence.
 3. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace je prováděna naprosto individuálně podle stupně zdravotního postižení cestujícího Cestující neprodleně před vlastní přepravou informuje o této skutečnosti zaměstnance provozovatele určené k obsluze lanové dráhy, kteří těmto cestujícím věnují náležitou pozornost a patřičnou pomoc a na požádání mohou chod lanové dráhy zpomalit, případně i zastavit.
 4. Kouření a používání elektronických cigaret včetně zahřívaných tabákových výrobků je zakázáno ve všech prostorách určených pro veřejnost. Porušení zákazu kouření se považuje za porušení přepravních podmínek dle čl. 19 SPP LD.

Zvláštní pravidla přepravy na lanové dráze:

 1. Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem, doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s ní přepravovaným nezbytnou pomoc. Přeprava skupin dětí může být předmětem zvláštního ustanovení.
 2. Cestující smí vstupovat do nástupního prostoru pouze tehdy, jsou-li přítomni provozní pracovníci provozovatele určení k obsluze lanové dráhy.
 3. Cestující, který nebyl schopen řádně nastoupit, se nesmí držet sedačky, ale musí se jí ihned pustit.
 4. Otevírání a zavírání pojistné brány se řídí značkami umístěnými v prostoru lanové dráhy. Každý cestující musí dávat pozor na své spolucestující z téže sedačky.
 5. Je zakázáno skákat ze sedačky i v případě déle trvajícího zastavení zařízení.
 6. Pro cestující u lanové dráhy LIPNO EXPRESS a PROMENÁDNÍ je:
  • nástupní stanicí: LIPNO, KYSELOV
  • výstupní stanicí: VYHLÍDKA, SLUPEČNÝ VRCH
 7. Před vystupováním ze sedačky jsou cestující povinni přesvědčit se, že nejsou připoutáni k sedačce.
 8. Jestliže cestující nevystoupí na výstupní stanici, musí zůstat na sedačce a čekat na instrukce provozních pracovníků.

Chování cestujících na lanové dráze – základní pravidla:

 1. Cestující se musí chovat s ohledem na druh zařízení tak, aby neohrožovali vlastní bezpečnost, bezpečnost zařízení ani jiných cestujících nebo prostředí, a tak nerušili hladký provoz lanové dráhy.
 2. K tomuto cíli se od nich zvláště požaduje aby:
  • při nástupu do drážního vozidla lanové dráhy, pobytu v něm a při výstupu z drážního vozidla se chovali tak, aby neohrozili svou bezpečnost, bezpečnost jiných osob, bezpečnost a plynulost drážní dopravy, dbali zvýšené opatrnosti, přiměřené pro přepravu na lanové dráze, přísně dodržovali pro ně určené návody a označení, na které jsou upozorňováni značkami (piktogramy),
  • vstupovali pouze do prostoru na ty části zařízení, do kterých mají podle ukazatelů dovoleno vstupovat,
  • dodržovali stanovené cesty, nastupovali a vystupovali v místech k tomu určených,
  • ihned po ukončení jízdy plynule opouštěli prostor určený pro výstup ve směru určeném značkami,
  • nezpůsobovali kývání sedaček lanové dráhy,
  • nepoškozovali, nebo neznečišťovali zařízení lanové dráhy,
  • nebránili plynulému provozu,
  • nevstupovali nebo se nezdržovali v průjezdném průřezu lanové dráhy,
  • po dobu jízdy na lanové dráze nekouřili,
  • uposlechli slovní nebo akustickou výzvu zaměstnanců lanové dráhy, dbali pokynů a příkazů pověřených zaměstnanců lanové dráhy, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, bezpečnosti cestujícího a ostatních cestujících.

Z přepravy jsou vyloučeny:

 • Osoby, které porušují přepravní podmínky a odmítnou nebo nemohou se prokázat platným jízdním dokladem,
 • Osoby, které nedodržují platné právní předpisy a podmínky přepravy,
 • Osoby, které se nepodřídí pravidlům bezpečnosti a pořádku vydanými provozovatelem nebo jeho provozními pracovníky,
 • Osoby, které pro svůj stav nebo chování ohrožují bezpečnost svou nebo ostatních cestujících nebo narušují veřejný pořádek,
 • Osoby, které svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžují.

Při vyloučení z přepravy je cestující povinen prokázat své osobní údaje k zajištění práva, pokud tak stanoví obecně závazné právní předpisy. Pokud cestující odmítne nebo nemůže své osobní údaje prokázat, bude o pomoc požádána Policie ČR [§ 37 odst. 5 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění], cestující na výzvu pověřené osoby tuto následuje na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo setrvá na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího.

Stížnosti, oznámení, podněty:

Případné stížnosti, oznámení nebo podněty lze uplatnit u náčelníka lanové dráhy nebo jeho zástupce u pokladny lanové dráhy zápisem do Knihy přání a stížností, která je k dispozici v pokladně lanové dráhy. Stížnost vyřídí LIPNO SERVIS s.r.o. do 30 dnů, o výsledku šetření bude stěžovatel písemně informován.

Omezení přepravy:

 1. Pro každé roční období bude vydáván platný jízdní řád zvlášť pro letní a zvlášť pro zimní provoz. Jízdní řád bude zveřejněn na všech stanicích lanové dráhy.
 2. V případě nepříznivého počasí nebo nadměrné rychlosti větru je provozovatel v zájmu zachování bezpečnosti cestujících povinen omezit přepravní kapacitu dopravních zařízení, nebo dopravní zařízení zcela uzavřít bez vrácení jízdného. Náhrada jízdného nebo jeho poměrné části se poskytuje v případě technické poruchy, kterou je zasaženo více jak 50 % přepravních zařízení firmy LIPNO SERVIS, s.r.o., trvá-li tato porucha nepřetržitě déle než dvě hodiny. Náhrada se poskytuje ve formě nově vystaveného jízdního dokladu, který odpovídá svými parametry jízdnímu dokladu, jenž nemohl být v den poruchy na přepravním zařízení z důvodu této poruchy v rozsahu způsobeném poruchou využit, a to v rozsahu tohoto znemožnění či omezení jeho využití.
 3. Osobní visutá lanová dráha LIPNO EXPRESS a PROMENÁDNÍ jsou dráhou určenou pro veřejnou přepravu osob v letním období v obou směrech a v souladu s platným jízdním řádem též pro večerní provoz v obou směrech.
 4. Cestující s platnou jízdenkou je oprávněn přepravit jako spoluzavazadlo věci snadno přenosné, které svým charakterem vyžadují umístění na zvlášť určeném místě drážního vozidla (jízdní kolo, mimo kola vícemístného, dětské kočárky, invalidní vozíky, tašky, batohy apod.), nebude-li převzetí takové věci k přepravě odmítnuto. Rozhodnutí o přepravě spoluzavazadla nebo o odmítnutí přepravy spoluzavazadla z technologických či bezpečnostních důvodů přísluší výhradně pracovníku LIPNO SERVIS s.r.o. Jen ten může provést nakládku i vykládku spoluzavazadla a je odpovědný za řádné a spolehlivé uložení a zabezpečení vlastní přepravy spoluzavazadla. Na jednom drážním vozidle smí být přepravováno pouze jedno kolo a cestovat max. tři cestující.

IV. Společná ustanovení

Ochrana osobních údajů cestujících:

 1. Prokázání osobních údajů v případech uvedených v obecně závazných předpisech [např. § 37 odst. 4 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění] není v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s účinností od 25. 5. 2018 ani v rozporu s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“), neboť zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele. Informace o zpracování osobních údajů pro tyto případy jsou k dispozici na pokladně Skiareálu Lipno.

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 27. 04. 2018

Petr Kovářík – jednatel
 

Petr Kovářík – jednatel

Provozní řád výukového hřiště FOX PARK

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
odpovědná osoba: Petr Kovářík

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do Skiareálu Lipno s tímto provozním řádem a po celou dobu svého pobytu ve Skiareálu Lipno beze zbytku dodržovat jeho ustanovení.

 • FOX PARK byl vybudován za účelem provozování lyžařské školy SKISCHOOL (provozní jednotka společnosti LIPNO SERVIS s. r. o.) a za tímto účelem je společností LIPNO SERVIS s. r. o. také provozován.  FOX PARK je určen především pro výuku lyžování dětí mladších 15 let.
 • Kapacita FOX PARKU je omezená.
 • Vstup do FOX PARKU je omezený a je umožněn pouze osobám, které se prokážou zakoupením lyžařského kurzu u lyžařské školy SKISCHOOL. Je-li touto osobou dítě mladší 15 let, je vstup do FOX PARKU umožněn také doprovodu takové osoby (např. rodiče a jiní příbuzní starší 18 let) v počtu max. 2 osob.
 • Ve FOX PARKU se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků. Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům a provoznímu řádu.
 • Provoz ve FOX PARKU řídí určený zaměstnanec společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., který je oprávněn vykázat osoby, které budou porušovat provozní řád FOX PARKU či ohrožovat bezpečnost ostatních osob.
 • Vstup do FOX PARKU je povolen pouze s upnutými lyžemi na nohou. Pro pěší je vstup zakázán.
 • Sáňkování a bobování je zakázáno, není-li výslovně společností LIPNO SERVIS s.r.o. stanoveno jinak – v takovém případě je povoleno pouze na vybavení zapůjčeném společností LIPNO SERVIS s. r. o.
 • Vstup se snowboardem je do FOX PARKU zakázán.
 • Návštěvník ve FOX PARKU je povinen dodržovat pokyny obsluhy či instruktorů lyžařské školy, chovat se ohleduplně k ostatním a udržovat pořádek. Při nerespektování těchto svých povinností může být návštěvník z FOX PARKU vykázán oprávněnou osobou a další přístup do FOX PARKU mu může být odepřen. 
 • V celém areálu FOX PARKU je zakázáno osobám v něm se zdržujícím provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být z FOX PARKU vykázána. Tento zákaz se nevztahuje na provozování lyžařské školy SKISCHOOL Lipno.
 • Provozovatel FOX PARKU si za účelem propagace lyžařské školy SKISCHOOL Lipno a v rámci dalších marketingových aktivit vyhrazuje právo umožnit vstup do tohoto areálu také dalším osobám, a to zdarma a bez zakoupení lyžařského kurzu. Takové osoby však nemají právo na poskytování služeb lyžařské školy SKISCHOOL Lipno. Takto může být umožněn vstup všeobecně nebo konkrétně určeným osobám a dále na časově omezené období nebo denní dobu, anebo bez takového omezení, to vše v rámci provozní doby lyžařského areálu FOX PARK. V této souvislosti si provozovatel FOX PARKU dále vyhrazuje právo odvolat s okamžitou účinností své rozhodnutí o umožnění takového vstupu.  
 • Návštěvníci FOX PARKU berou na vědomí, že v těchto prostorách mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky návštěvníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující návštěvníky. Návštěvníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy, na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.cz, www.skiareallipno.cz, zima.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.lipnoservis.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín  či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, v nichž může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v marketingovém oddělení společnosti LIPNO SERVIS s.r.o.
 • Provozní doba FOX PARKU je v zimní sezóně každý den od 9.00 do 16.00 hodin a od 18.00 do 20.00 hodin (dále jen „provozní doba“), není-li provozovatelem výslovně určeno jinak. Mimo provozní dobu je do FOX PARKU vstup volný a návštěvníci se v něm pohybují zcela na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

V případě, že dojde mezi společností LIPNO SERVIS s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Platnost 1. prosince 2017

Petr Kovářík – jednatel
 

Petr Kovářík – jednatel

Provozní řád výukového hřiště SKISCHOOL PARK – BAMIBINI PARK

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
odpovědná osoba: Petr Kovářík

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do SKISCHOOL PARKU s tímto provozním řádem a po celou dobu svého pobytu ve SKISCHOOL PARKU beze zbytku dodržovat jeho ustanovení.

 • SKISCHOOL PARK byl vybudován za účelem provozování lyžařské školy SKISCHOOL (provozní jednotka společnosti LIPNO SERVIS s. r. o.) a za tímto účelem je společností LIPNO SERVIS s. r. o. také provozován.  SKISCHOOL PARK je určen především pro výuku lyžování dětí mladších 15 let.
 • Kapacita SKISCHOOL PARKU je omezená.
 • Vstup do SKISCHOOL PARKU je omezený a je umožněn pouze osobám, které se prokážou zakoupením lyžařského kurzu u lyžařské školy SKISCHOOL. Je-li touto osobou dítě mladší 15 let, je vstup do SKISCHOOL PARKU umožněn také doprovodu takové osoby (např. rodiče a jiní příbuzní starší 18 let) v počtu max. 2 osob.
 • Ve SKISCHOOL PARKU se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků. Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům a provoznímu řádu.
 • Provoz ve SKISCHOOL PARKU řídí určený zaměstnanec společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., který je oprávněn vykázat osoby, které budou porušovat provozní řád SKISCHOOL PARKU či ohrožovat bezpečnost ostatních osob.
 • Vstup do SKISCHOOL PARKU je povolen pouze s upnutými lyžemi na nohou. Pro pěší je vstup zakázán.
 • Sáňkování a bobování je zakázáno, není-li výslovně společností LIPNO SERVIS s.r.o. stanoveno jinak – v takovém případě je povoleno pouze na vybavení zapůjčeném společností LIPNO SERVIS s. r. o.
 • Vstup se snowboardem je do SKISCHOOL PARKU zakázán.
 • Návštěvník ve SKISCHOOL PARKU je povinen dodržovat pokyny obsluhy či instruktorů lyžařské školy, chovat se ohleduplně k ostatním a udržovat pořádek. Při nerespektování těchto svých povinností může být návštěvník ze SKISCHOOL PARKU vykázán oprávněnou osobou a další přístup do SKISCHOOL PARKU mu může být odepřen. 
 • V celém areálu SKISCHOOL PARKU je zakázáno osobám v něm se zdržujícím provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být ze SKISCHOOL PARKU vykázána. Tento zákaz se nevztahuje na provozování lyžařské školy SKISCHOOL Lipno.
 • Provozovatel SKISCHOOL PARKU si za účelem propagace lyžařské školy SKISCHOOL Lipno a v rámci dalších marketingových aktivit vyhrazuje právo umožnit vstup do tohoto areálu také dalším osobám, a to zdarma a bez zakoupení lyžařského kurzu. Takové osoby však nemají právo na poskytování služeb lyžařské školy SKISCHOOL Lipno. Takto může být umožněn vstup všeobecně nebo konkrétně určeným osobám a dále na časově omezené období nebo denní dobu, anebo bez takového omezení, to vše v rámci provozní doby lyžařského areálu SKISCHOOL PARK. V této souvislosti si provozovatel SKISCHOOL PARKU dále vyhrazuje právo odvolat s okamžitou účinností své rozhodnutí o umožnění takového vstupu.  
 • Návštěvníci SKISCHOOL PARKU berou na vědomí, že v těchto prostorách mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky návštěvníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující návštěvníky. Návštěvníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy, na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.cz, www.skiareallipno.cz, zima.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.lipnoservis.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín  či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, v nichž může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v  marketingovém oddělení společnosti LIPNO SERVIS s.r.o.
 • Provozní doba SKISCHOOL PARKU je v zimní sezóně každý den od 9.00 do 16.00 hodin (dále jen „provozní doba“), není-li provozovatelem výslovně určeno jinak. Mimo provozní dobu je do SKISCHOOL PARKU vstup volný a návštěvníci se v něm pohybují zcela na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

V případě, že dojde mezi společností LIPNO SERVIS s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Platnost 1. prosince 2017

Petr Kovářík – jednatel
 

Petr Kovářík – jednatel

Provozní řád letní půjčovny INTERSPORT RENT Lipno

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
odpovědná osoba: Petr Kovářík

 • Zákazník je oprávněn používat sportovní výzbroj (kola, elektrokola, motorové čluny, elektročluny, plachetnice, in line brusle a příslušenství), jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě, po dobu smluvenou v nájemní smlouvě. Text nájemní smlouvy je uveden na líci této listiny. Nedílnou součástí nájemní smlouvy jsou tyto všeobecné podmínky. Zákazník není oprávněn dát pronajatou sportovní výzbroj do užívání třetí osobě.
 • Podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy je úhrada nájemného na smluvenou dobu užívání (dále jen „nájemné“), jehož výše je stanovena v souladu s ceníkem zveřejněným v půjčovně (dále jen „ceník“). Zákazník prohlašuje, že se seznámil s tímto ceníkem a akceptuje jej. Nájemné je splatné před převzetím sportovní výzbroje.
 • Zákazník je povinen vrátit sportovní výzbroj v místě jejího převzetí, v dohodnutém termínu a ve sjednaném čase, čistou a ve stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určena.
 • Při překročení smluvené doby užívání sportovní výzbroje se zavazuje zákazník doplatit nájemné ve výši dle ceníku za dobu, po kterou měl sportovní výzbroj ve svém užívání nad původně sjednanou dobu užívání.
 • Při předčasném vrácení sportovní výzbroje nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části nájemného.
 • Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě či odcizení sportovní výzbroje. V případě krádeže, ztráty sportovní výzbroje či jiné události, v důsledku, níž zákazník sportovní výzbroj pronajímateli nevrátí, je zákazník povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu.
 • V případě, že dojde nedbalostním jednáním zákazníka k poškození sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části, je zákazník povinen uhradit pronajímateli plnou náhradu škody, tj. zejména náklady spojené s uvedením sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části do původního stavu dle ceníku servisních prací. Plnou náhradu škody je zákazník povinen pronajímateli uhradit rovněž, dojde-li k poškození sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části v důsledku úmyslného jednání zákazníka.
 • V případě úplného znehodnocení sportovní výzbroje nebo její části je zákazník povinen uhradit pronajímateli škodu ve výši zůstatkové hodnoty sportovní výzbroje nebo její nepoužitelné části.
 • Zásady používání sportovní výzbroje: Zákazník je povinen používat sportovní výzbroj pouze k účelu, ke kterému je určena, přičemž je povinen dbát, aby nebyla poškozena událostmi, které mohl předvídat. Sportovní výzbroj je nutno vrátit očištěnou hrubých nečistot.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných podmínek.
 • Zákazník podpisem těchto všeobecných podmínek potvrzuje, že se seznámil s textem nájemní smlouvy i s textem těchto všeobecných podmínek a nemá vůči nim žádné výhrady.
 • Zákazník souhlasí s tím, aby pronajímatel načetl z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu strojově čitelné údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu, za účelem jejich dalšího zpracování dle článku 17. všeobecných podmínek.
 • Zákazník podpisem nájemní smlouvy bere na vědomí, že pronajímatel je oprávněn podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOU“), popř. podle příslušného ustanovení právního předpisu ZOOU v budoucnu nahrazujícího, zpracovávat jeho osobní údaje předané pronajímateli při uzavírání nájemní smlouvy za účelem jeho řádné identifikace jako smluvní strany nájemní smlouvy a za účelem zajištění řádného plnění povinností smluvních stran z nájemní smlouvy, a to po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. V případě online rezervace bere zákazník jejím dokončením na vědomí, že pronajímatel je oprávněn podle § 5 ost. 2 písm. b) ZOOU, popř. podle příslušného ustanovení právního předpisu ZOOU v budoucnu nahrazujícího, zpracovávat jeho osobní údaje, sdělené pronajímateli při online rezervaci, za účelem jednání o uzavření smlouvy uskutečněné na návrh zákazníka jako subjektu údajů, a to po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Pronajímatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se ZOOU či právními předpisy jej v budoucnu nahrazujícími. Zákazník podpisem nájemní smlouvy či dokončením online rezervace potvrzuje, že byl řádně informován o všech povinnostech pronajímatele jako správce osobních údajů ve smyslu ZOOU a o všech skutečnostech, o kterých je pronajímatel jako správce povinen zákazníka informovat. Zákazník má zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů. Pokud se zákazník domnívá, že pronajímatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení, požadovat, aby pronajímatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka shledána oprávněnou, pronajímatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud by vznikla v důsledku zpracování osobních údajů zákazníka jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle občanského zákoníku.
 • Zákazníci půjčovny berou na vědomí, že v půjčovně mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány pronajímatelem obrazové snímky zákazníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující zákazníky. Zákazníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby pronajímatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou zákazníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.cz, www.skiareallipno.cz, zima.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.lipnoservis.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín  či v tištěných informačních materiálech vydávaných pronajímatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, v nichž může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v  marketingovém oddělení společnosti LIPNO SERVIS s.r.o.

V případě, že dojde mezi poskytovatelem/prodávajícím/provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy/ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

Platnost těchto všeobecných obchodních podmínek je 01. 04. 2018.

Petr Kovářík – jednatel
 

Petr Kovářík – jednatel

PROVOZNÍ ŘÁD terénních cyklistických stezek FLOUTREJL a BIKEPARK LIPNO ve Skiareálu Lipno

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
odpovědná osoba: Petr Kovářík

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tento provozní řád obsahuje základní ustanovení, závazné pro všechny návštěvníky Skiareálu Lipno při jejich pohybu po terénních cyklistických stezkách FLOUTREJL a BIKEPARK LIPNO (dále jen „Stezky“). Stezky jsou tvořeny tratěmi v terénu, vyznačenými provozovatelem na mapě, která je zveřejněna na internetových stránkách www.lipno.info a je k dispozici též u výstupu z lanové dráhy. Stezky jsou v provozu v letní sezoně, a to v době provozu lanových drah LIPNO EXPRESS a PROMENÁDNÍ.

PROVOZ STEZEK

 • Na trasy Stezek je zakázán vstup pro chodce.
 • V období letní sezony a provozu lanových drah je možno využívat upravené Stezky výlučně pro sjíždění na kolech. Návštěvníci využívající Stezky k jízdě na kolech jsou dále označováni jen jako „jezdci“.
 • Jezdci mohou využívat jen vyznačené tratě, není dovoleno vyjíždět z vyznačených tratí a pohybovat se volně mimo ně.
 • Při vjezdu na Stezky je každý jezdec povinen se seznámit s Provozním řádem Skiareálu Lipno a s tímto provozním řádem a řídit se jejich ustanoveními.
 • Jezdci dbají na bezpečnost vlastní, dalších jezdců i ostatních návštěvníků Skiareálu Lipno a Stezek.
 • Každý jezdec vstupuje na jednotlivé Stezky a tyto užívá na vlastní nebezpečí a vstupem na Stezky bere na vědomí, že jízda na kole po Stezkách je sportem, jehož výkon s sebou nese riziko zranění či vzniku jiné újmy.
 • Provozovatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků Skiareálu Lipno, pokud budou způsobeny náhodou či chováním, které neodpovídá platným právním předpisům, tomuto provoznímu řádu či pokynům provozovatele.
 • Vyznačené tratě Stezek jsou rozděleny podle stupně stanovené obtížnosti. Každá trať je určena pouze jezdcům, kteří mají odpovídající schopnosti umožňující její bezpečné projetí. Každý jezdec je povinen přizpůsobit rychlost jízdy a volbu tratě svým schopnostem, obtížnosti, vytíženosti a stavu tratě, povětrnostním podmínkám a viditelnosti. V případě, že doprovází nezletilé osoby, je zodpovědný za jejich pohyb po trati a vyhodnocení jejich schopností vzhledem k obtížnosti trati.
 • Předjíždění na vyznačené trati je povoleno z obou stran, za bezpečné předjetí vždy odpovídá předjíždějící.
 • Je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích vyznačené trati.
 • Bez předchozího souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na vyznačené trati jakékoliv překážky nebo jiné tvary, jakož i platí přísný zákaz přenášení nebo jiné manipulace s překážkami. Tuto činnost má výhradně na starosti provozovatel.
 • Každý jezdec bere na vědomí, že se pohybuje v lesním prostředí, kde mohou vznikat nebezpečí pádu stromů nebo jejich částí.
 • Každý jezdec je povinen poskytnout v případě potřeby první pomoc zraněnému jezdci a ohlásit úraz Horské službě tel. +420 380 736 081 nebo na linku 112, popřípadě provozovateli na tel. +420 731 656 154 s uvedení místa, kde se zraněný nachází.
 • V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek (silný vítr, kdy se odlamují větve, bouřka, přívalové deště, vznik námrazy, sněhová pokrývka apod.) je jezdec povinen jízdu ukončit a v nejbližším možném místě trať opustit. Při těchto podmínkách je zakázáno vjíždět na Stezky.
 • Každý jezdec je povinen dbát ustanovení tohoto provozního řádu a pokynů oprávněných osob provozovatele. Při porušení tohoto provozního řádu, Provozního řádu Skiareálu Lipno či pokynů provozovatele může být jezdec vykázán ze Stezek či vyloučen z přepravy na dopravních zařízeních a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli či třetím osobám takto způsobí.
 • Provozovatel Stezek má právo v případě potřeby na přechodnou dobu Stezky uzavřít oznámením na centrální mapě a na jednotlivých navigačních tabulích – OTEVŘENO/ZAVŘENO. V případě uzavření není dovoleno vjíždět na Stezky.
 • Zájemci o jízdu na Stezkách musí toto uzavření respektovat.

STÍŽNOST, OZNÁMENÍ, PODNĚTY

 • Případné stížnosti, oznámení nebo podněty lze uplatnit zápisem do Knihy přání a stížností, která je k dispozici v pokladně lanové dráhy. Stížnost bude vyřízena do 30 dnů, o výsledku šetření bude stěžovatel vyrozuměn písemně.
 • V případě zjištění závadného stavu Stezky nebo překážky na ní či jiné okolnosti ohrožující bezpečnost při pohybu na Stezkách je jezdec povinen neprodleně kontaktovat provozovatele na tel. +420 731 656 154 nebo obsluhu lanové dráhy na místě s uvedením místa a popisu závady či nebezpečí.

V případě, že dojde mezi provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 27. 04. 2018

Petr Kovářík – jednatel
 

Petr Kovářík – jednatel

Vaše zážitky

Nejlepší zážitek byla stezka korunami stromů nahorů jsme jeli lanovkou a dolů na koloběžkách to bylo nejlepší. Byla jsem tam s rodinou.

Adéla Hrazdírová

Dobrý den..Dnešní dopolední lyžování bylo nejkrásnější jaké jsme kdy na Lipně zažili.Ráno 10 cm čerstvého prašanu,sněhová vánice,bílá tma.modrá obloha.Sjezdovky fantastické,upravené částečně takže kdo chtěl do prašanu tak si také užil.Sjezdovky poloprázdné,bez front na lanovkách. Poté oběd na Chatě Lanovka,byl výborný a personál milí a ochotný.Ceny v normálu.

Jan Cais

Krásná příroda, super zážitky, s rodinou už jinam nejezdíme.

Jana Černá

Na Stezku korunami stromů se chystáme za týden.... Jedeme na Lipno na dovolenou s vnučkou,tak se moc těšíme :-)

Marcela Vránová

Na Lipně jsme zažili mnoho zážitků. Lanovkou do Stezky korunami stromů nás zastihla bouřka. Jízda dolů byla úžasná. Či chytání ryb mého syna bylo kouzelné, velký úspěch měl úhoř a sumec byl vrcholný okamžik. Těšíme se na další zážitky

Jana Filipi

Partneři

Obec Lipno nad Vltavou
Lipno Card
Innogy
Stezka korunami stromů Lipno
Turistický spolek Lipensko