Provozní řády

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
osobní visuté lanové dráhy LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ, STŘECHA, LIPENSKÁ

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
odpovědná osoba: Petr Kovářík

OBSAH:

ČÁST PRVNÍ – PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH

Kapitola I

 • Úvodní ustanovení

ČÁST DRUHÁ 

Kapitola I

 • Vznik a plnění přepravní smlouvy                                                          

Kapitola II

 • Jízdní doklad a jeho platnost                                                                               

Kapitola III

 • Podmínky pro vstup do prostor LD                                                        
 • Zvláštní pravidla                                                                            
 • Chování cestujících – základní pravidla                                     
 • Kouření                                                                                            
 • Rozhlasová zařízení                                                                       

Kapitola IV

 • Oprávnění pověřeného zaměstnance LD k prokazování 

osobních údajů, vyloučení cestujícího z přepravy                                

 • Z přepravy jsou vyloučeni                                                             
 • Ochrana osobních údajů cestujících                                                       

Kapitola V

 • Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace                

Kapitola VI

 • Omezení přepravy                                                                           
 • Přeprava jízdních kol a spoluzavazadel                                      

ČÁST TŘETÍ

Kapitola I

 • Vztahy mezi zaměstnanci LD a cestujícím                                             

Kapitola II

 • Jízdní řád                                                                             

Kapitola III

 • Stížnosti, oznámení, podněty                                                                   

Kapitola IV

 • Nalezené věci                                                                                  

ČÁST PRVNÍ

PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH

Kapitola I

Úvodní ustanovení
 1. Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. vyhlašuje tyto Smluvní a přepravní podmínky osobní visuté lanové dráhy LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ, STŘECHA a LIPENSKÁ (dále SPP LD) podle § 36 odst. 1 písm. a) a § 37 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění, dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále přepravní řád), v platném znění.

Jde o základní předpis pro provozování LD, s nímž musí být všechny ostatní vnitřní předpisy a normy LD, které se dotýkají organizování drážní dopravy, v souladu. Smluvní přepravní podmínky osobní visuté lanové dráhy LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ, STŘECHA a LIPENSKÁ jsou závazné pro všechny organizační složky a pracovníky LD. Z jejich znalosti musí být přezkoušen každý pracovník před prvním nástupem do samostatného výkonu služby a dále periodicky za každé dva roky. Podmínky pro dosažení odborné způsobilosti zaměstnanců zajišťujících obsluhu dráhy a drážní dopravy, včetně přípravy k odborné zkoušce, průběh vlastní zkoušky i systém pravidelného školení stanovuje Výcvikový a zkušební řád osobní visuté lanové dráhy LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ, STŘECHA a LIPENSKÁ.

ČÁST DRUHÁ

Kapitola I

Vznik a plnění přepravní smlouvy
 1. Přepravní smlouva o přepravě osob je uzavřena nejpozději tím, že cestující nastoupí do drážního vozidla lanové dráhy nebo vstoupí do označeného prostoru nástupu nebo výstupu, přístupného jen s platným jízdním dokladem. Zakoupením jízdního dokladu vyjadřuje cestující souhlas s přepravním řádem a s přepravními podmínkami vyhlášenými ve SPP LD, které jsou cestující veřejnosti k dispozici u osobních pokladen LD, na webových stránkách www.lipno.info a na každém stanovišti LD. Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vznikne mezi společností LIPNO SERVIS s.r.o. a cestujícím na základě přepravního řádu, platného ceníku jízdného (dále též jen „tarif“) a vyhlášených SPP LD závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména:
 1. závazek společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. přepravit cestujícího z nástupní do cílové stanice řádně a včas prostřednictvím drážního vozidla lanové dráhy zveřejněnými v platném jízdním řádu za podmínek vyhlášených ve SPP LD,
 2. závazek cestujícího zaplatit za přepravu cenu dle platného tarifu a dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ve SPP LD.

Kapitola II

Jízdní doklad a jeho platnost
 1. Jízdním dokladem se rozumí:
  1. jízdenka jednoduchá – opravňuje cestujícího, aby v rámci prostorové a časové platnosti dokladu uzavřel jednu nebo více přepravních smluv na příslušné dopravní zařízení,
  2. jízdenka časová – opravňuje cestujícího, aby v rámci prostorové a časové platnosti dokladu uzavíral opakovaně přepravní smlouvy na všech dopravních zařízeních,
  3. jízdenka bodová – opravňuje cestujícího k více jízdám podle počtu bodů na jízdence a typu zvoleného dopravního zařízení.
 2. Jízdní doklady je cestující povinen předložit ke kontrole při každé výzvě pověřeného a řádně označeného  

zaměstnance LD kdykoliv během přepravy, nebo při pobytu v prostoru LD, označeného jako prostor veřejnosti přístupný s platným jízdním dokladem. Jízdní doklad je nepřenosný, pokud není společností LIPNO SERVIS s.r.o. výslovně stanoveno jinak. Ke ztotožnění cestujícího dochází při prvním použití jízdního dokladu. Ve výslovně stanovených případech zní jízdní doklad na cestujícího (časová jízdenka na stanovené období). 

 1. Jízdní doklad se nepovažuje za platný, jestliže:
  1. pro jeho použití cestující nedodržel podmínky stanovené přepravním řádem, platným ceníkem jízdného, nebo SPP  LD,
  2. je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
  3. údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny, 
  4. jízdní doklad je použit neoprávněnou osobou, tedy v rozporu s platným ceníkem jízdného,
  5. nenastala nebo uplynula doba jeho platnosti,
  6. nejde o originál.
 2. Za neoprávněně měněné a upravované jízdní doklady se náhrada neposkytuje. Duplikáty jízdních dokladů LD se v tomto případě nevydávají. V případě, že dojde k poškození, znečištění, ztrátě či odcizení jízdního dokladu, a cestující tuto skutečnost oznámí LIPNO SERVIS s.r.o. a doloží úhradu ceny jízdního dokladu v podobě vydané účtenky při jeho zakoupení, vydá LIPNO SERVIS s.r.o. cestujícímu duplikát jízdního dokladu za podmínek stanovených v platném ceníku jízdného.

Kapitola III

Podmínky pro vstup do prostor LD
 1. Všechna místa v obvodu LD jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou prostor určených pro veřejnost. Prostory určené pro veřejnost jsou:
 1. prostory přístupné bez omezení (např. odbavovací prostor před pokladními přepážkami, informační centra atd.) k zakoupení dokladů, získání informací o přepravě apod.,
 2. prostory přístupné pouze s platným jízdním dokladem
 1. Do prostor určených pro veřejnost není povolen vstup osobám nebo cestujícím, a to ani s platným jízdním dokladem:
 1. zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
 2. pokud mohou ohrozit bezpečnost a plynulost dopravy, veřejný pořádek nebo mohou způsobit sobě či jiným škodu,
 3. vzbuzujícím veřejné pohoršení a odpor nebo pro nemoc ohrožujícím ostatní osoby, cestující a zaměstnance LD,
 4. žebrajícím.
 1. Pokud se v prostorách určených pro veřejnost pohybuje osoba nebo cestující se psem, musí mít pes nasazen 

       bezpečný náhubek a musí být veden na vodítku nakrátko nebo musí být umístěn ve zcela uzavřené schránce.

      Toto ustanovení neplatí pro vodící psy nevidomého, asistenční psy a služebné psy policistů při plnění úkolů 

      podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zvláštní pravidla
 1. Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem, kdy doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s ní přepravovaným nezbytnou pomoc a je povinna nad přepravovanými dětmi po celou dobu přepravy vykonávat dohled. Za řazení a rozmístění účastníků lyžařské školy Lipno.skischool pro přepravu na LD je odpovědný instruktor (vedoucí skupiny) LŠ. Skupina musí být řádně označena, děti menší než 1,25 m budou viditelně označené červenou kartou v prsní kapse vestičky. Takto označené děti nesmí být přepravovány bez doprovodu.
 2. Cestující smí vstupovat do nástupního prostoru pouze tehdy, jsou-li přítomni provozní pracovníci LD.
 3. Před nastupováním na LD musí cestující vytáhnout své ruce z poutek lyžařských holí, ale hole musí držet.
 4. Cestující, který nebyl schopen řádně nastoupit, se nesmí držet sedačky, ale musí se jí ihned pustit.
 5. Pojistná zábrana musí být podle značek otevřená nebo zavřená, každý cestující musí dávat pozor na další

       cestující na téže sedačce.

 1. Je zakázáno skákat ze sedačky i v případě déle trvajícího zastavení zařízení.
 2. V zimním provozu se přeprava cestujících provádí výhradně s upnutými lyžemi, skiboby, snowboardy, 

       krátkými lyžemi na nohou, přičemž lyže se zvednutými špičkami nahoru musí být drženy rovnoběžně se

       směrem jízdy a položeny na opěrkách pro nohy. 

 1. Před vystupováním se cestující musí přesvědčit, že nejsou připoutáni k sedačce.
 2. Jestliže cestující nevystoupí na výstupním místě, musí zůstat sedět na sedačce a čekat na instrukce 

       provozních pracovníků.

Chování cestujících – základní pravidla
 1. Cestující se musí chovat s ohledem na druh zařízení tak, aby neohrožovali bezpečnost vlastní ani jiných 

cestujících, bezpečnost zařízení nebo prostředí, a tak nerušili hladký provoz.

 1. K tomuto cíli se od nich zvláště požaduje aby:
  1. při nástupu do drážního vozidla lanové dráhy, pobytu v něm a při výstupu z drážního vozidla se chovali 

tak, aby neohrozili svou bezpečnost, bezpečnost jiných osob, bezpečnost a plynulost drážní dopravy, 

dbali zvýšené opatrnosti, přiměřené pro přepravu na lanové dráze, přísně dodržovali pro ně určené 

návody a označení, na které jsou upozorňováni značkami (piktogramy),

 1. vstupovali pouze do prostoru na ty části zařízení, do kterých mají dovoleno vstupovat podle ukazatelů,
 2. dodržovali stanovené cesty, nastupovali a vystupovali v místech pro to určených,
 3. plynule opouštěli prostory určené pro výstup ve směru určeném značkami, jakmile jízda byla ukončena,
 4. nezpůsobovali kývání drážních vozidel,
 5. nepoškozovali nebo neznečisťovali zařízení,
 6. nebránili plynulému provozu,
 7. nevstupovali nebo se nezdržovali v průjezdném průřezu lanové dráhy,
 8. po dobu jízdy na LD nekouřili (zákaz kouření stanoven v bodě 21. SPP LD) ani nebyly pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
 9. uposlechli slovní nebo akustickou výzvu zaměstnanců LD, dbali pokynů a příkazů pověřených 

zaměstnanců LD, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, bezpečnosti 

cestujících a ostatních cestujících,

 1. nosili ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa), bude-li tato podmínka provozu lanových drah stanovena v důsledku krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona nebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví či z důvodu jiného opatření vydaného v rámci protiepidemického systému České republiky (dále též jen „opatření státu“), a to po celou dobu čekání na drážní vozidlo a po celou dobu jízdy,
 2. dodržovali pravidla stanovená společností LIPNO SERVIS s.r.o. pro tzv. management front, tj. pravidla pro řízené a organizované seskupování osob při nástupech na dopravní zařízení.

Kouření
 1. Kouření a používání elektronických cigaret včetně zahřívaných tabákových výrobků je zakázáno ve všech 

prostorách určených pro veřejnost. Porušení zákazu kouření se považuje za porušení přepravních podmínek

dle čl. 19 SPP LD.

Rozhlasové zařízení
 1. Rozhlasové zařízení používaného v areálu LD pro informování cestujících může být použito i k odvysílání

       soukromé zprávy bezplatně.

Mimořádná opatření v souvislosti s výskytem infekční nemoci COVID-19

23.Cestující je povinen dodržovat při sjednávání přepravní smlouvy, čerpání (využívání) služeb na základě přepravní smlouvy a po celou dobu čerpání (využívání) služeb dle přepravní smlouvy veškerá pravidla a splňovat veškeré podmínky stanovené mimořádnými opatřeními či jinými nařízeními vydávanými orgány státní správy zejména v souvislosti s výskytem či šířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, která jsou k danému okamžiku platná a účinná (dále jen „Mimořádná opatření“ a veškerá pravidla a podmínky stanovené v Mimořádných opatřeních pro cestujícího dále společně jen „Pravidla a podmínky mimořádných opatření“).

24.Cestující je povinen dodržovat a splňovat Pravidla a podmínky mimořádných opatření po celou dobu jeho přítomnosti (bez ohledu na to, zda čerpá službu či nikoliv) v těch prostorách lyžařského areálu a/nebo provozoven společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., pro které Mimořádná opatření takovou povinnost stanoví (dále společně jen „Prostory lyžařského areálu“).

25.Podáním návrhu na uzavření přepravní smlouvy cestující prohlašuje, že splňuje Pravidla a podmínky mimořádných opatření účinná k okamžiku podání návrhu na uzavření přepravní smlouvy, a zavazuje se dodržovat a plnit Pravidla a podmínky mimořádných opatření po celou dobu čerpání služeb u společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. a/nebo po celou dobu přítomnosti v Prostorách lyžařského areálu, pro které Mimořádná opatření takovou povinnost stanoví, a tyto skutečnosti je povinen společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. na její výzvu prokázat. 

26. Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. je oprávněna před poskytnutím služby cestujícímu, při prodeji jízdenky či skipasu na lanovou dráhu či lyžařský vlek, kdykoliv po dobu čerpání služby cestujícím a/nebo před vstupem cestujícího do Prostor lyžařského areálu a/nebo po dobu přítomnosti cestujícího v těchto prostorách, způsobem a v rozsahu dle vlastního uvážení provádět kontrolu dodržování a plnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření, a vyžadovat od cestujících předložení dokladů prokazujících jejich dodržování a plnění. Cestující uzavřením přepravní smlouvy vyslovuje svůj souhlas s tím, aby společnost LIPNO SERVIS s.r.o. pro účely evidence prováděných kontrol uložila k archivaci listinnou či elektronickou kopii dokladu o dodržování či plnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření, předloženého jí cestujícím.

27.Osoba, která nedodržuje či nesplňuje Pravidla a podmínky mimořádných opatření nebo která není schopna dodržování či splnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření při sjednávání, před čerpáním či v průběhu čerpání služby společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. či jí určené osobě řádně prokázat, není oprávněna tuto službu využít, a společnost LIPNO SERVIS s.r.o. je oprávněna takové osobě pořízení služby či její čerpání neumožnit, popř. již probíhající čerpání služby zastavit či omezit, a to včetně zneplatnění či omezení platnosti již zakoupené jízdenky či skipasu.

28.Osoba, která nedodržuje či nesplňuje Pravidla a podmínky mimořádných opatření pro přítomnost v Prostorách lyžařského areálu nebo osoba, která není schopna dodržování a plnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření před vstupem do takových prostor či kdykoliv po dobu přítomnosti v těchto prostorách, společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. či jí určené osobě řádně prokázat, není oprávněna do takových prostor vstupovat a/nebo se v nich zdržovat, a společnost LIPNO SERVIS s.r.o. je oprávněna takové osobě vstup do takových prostor neumožnit, popř. takové osoby z těchto prostor vykázat.

29.V případě, že společnost LIPNO SERVIS s.r.o. (i) znemožní cestujícímu, který není oprávněn využít služeb, využití těchto služeb nebo (ii) cestujícímu, který není oprávněn vstoupit či se zdržovat v určitých Prostorách lyžařského areálu, ve vstupu do těchto prostor zamezí či jej z daného prostoru vykáže, nevzniká cestujícímu vůči společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. nárok na žádnou kompenzaci či jakékoliv jiné plnění ani na vrácení již zaplaceného a doposud nevyčerpaného jízdného na lanovou dráhu či lyžařský vlek.

30.Cestující odpovídá za pravost, správnost, platnost a úplnost dokladu o dodržování a splnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření předloženého společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. při kontrole prováděné společností LIPNO SERVIS s.r.o.

31.Cestující odpovídá za veškerou újmu způsobenou společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. či třetím osobám porušením Pravidel a podmínek mimořádných opatření, a to včetně případů předložení falešného, nesprávného či neúplného dokladu prokazujícího splnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření.

32. Hromadně organizovaný (či zprostředkovávaný) prodej jízdních dokladů je s ohledem na Mimořádná opatření možný jen tehdy, pokud osoba, která hromadnou objednávku skipasů za/pro jiné osoby realizuje (či prodej zprostředkovává), předloží společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. jmenný seznam osob dle formuláře dostupného na webových stránkách společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. či v tištěné podobě na pokladně lyžařského areálu, kterým jsou skipasy určeny, s uvedením jejich jména a příjmení, data narození a státní příslušnosti, a u osob u kterých to Mimořádná opatření vyžadují jako podmínku pro čerpání služby přepravy na lanových drahách a lyžařských vlecích (např. osoby starší 12 let) rovněž s předložením dokladu o splnění v čase prodeje platných a účinných podmínek Mimořádných opatření. Odpovědnost za správnost údajů uvedených ve formuláři a za pravost, platnost a správnost přiložených dokladů o splnění nese osoba, která u společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. hromadnou objednávku činí, a odpovídá tak za veškerou újmu, která případně vznikne společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. či třetím osobám v důsledku uvedení nepravdivého, nesprávného nebo neúplného údaje či dokladu. 

Kapitola IV

Oprávnění pověřeného zaměstnance LD k prokazování osobních údajů, vyloučení cestujícího z přepravy
 1. Pověřený zaměstnanec LD je oprávněn dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, 

bezpečnosti ostatních cestujících a bezpečnosti a plynulosti dopravy, jakož i pokyny k zajištění dodržování Pravidel a podmínek mimořádných opatření. Zaměstnanec LD je povinen nevyhrocovat vzniklou situaci, ale vhodnou formou oznámit cestujícímu, že se dopouští porušení zákona, přepravního řádu, těchto SPP LD či Pravidel a podmínek mimořádných opatření, a upozornit ho i na všechny kroky, které podnikne a na možné právní dopady, které mohou nastat (asistence PČR, soudní projednání, zaplacení soudních výloh, zaplacení náhrady škody apod.), pokud bude i nadále odmítat uposlechnout jeho pokynů. V případě, že cestující neuposlechne a nadále porušuje ustanovení SSP LD (čl. 19–20, odst. a) – l), čl. 23–31), vyloučí ho z přepravy nebo vykáže mimo prostory LD.

 1. Vyloučení cestujícího nesmí mít nepřiměřený vliv na plynulost provozu LD. Dojde-li k fyzickému napadení 

zaměstnance LD, pokusu o fyzické napadení zaměstnance LD nebo vyhrožování zaměstnanci LD při 

výkonu služby, je zaměstnanec povinen nahlásit tuto skutečnost neprodleně svému nadřízenému. Ten nebo

jím pověřený zaměstnanec dále postupuje v souladu s opatřením k zajištění bezpečnosti osob a svěřeného 

majetku v podmínkách LIPNO SERVIS s.r.o.

Z přepravy jsou vyloučeni
 1. Pověřený zaměstnanec LD vyloučí z přepravy cestujícího, který:
 1. poruší přepravní podmínky a odmítne nebo nemůže se prokázat platným jízdním dokladem,
 2. nedodržuje platné právní předpisy a podmínky přepravy,
 3. nepodřídí se pravidlům bezpečnosti a pořádku vydanými provozovatelem nebo jeho provozními pracovníky,
 4. pro svůj stav nebo chování ohrožují bezpečnost nebo veřejný pořádek,
 5. pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje, zejména pokud vzbuzuje u ostatních cestujících veřejné pohoršení a odpor nebo ohrožuje zdraví ostatních cestujících či zaměstnance LD,
 6. nedodržuje či nesplňuje Pravidla a podmínky mimořádných opatření pro přítomnost v Prostorách lyžařského areálu nebo osoba, která není schopna dodržování a plnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření před vstupem do takových prostor či kdykoliv po dobu přítomnosti v těchto prostorách, společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. či jí určené osobě řádně prokázat

Při vyloučení z přepravy je cestující povinen prokázat své osobní údaje k zajištění práva, pokud tak stanoví obecně závazné právní předpisy (§ 37 odst. 4, písm. d) a odst. 5 písm. b), zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění). Pokud cestující odmítne, nebo nemůže své osobní údaje prokázat, bude o pomoc požádána Policie ČR (§ 37 odst. 5, písm.), zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění), cestující na výzvu pověřené osoby tuto následuje na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo setrvá na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího. Vyloučení cestujícího z přepravy nesmí být ohrožena jeho bezpečnost a zdraví a nesmí být ohrožena ani bezpečnost dopravy. Nedoprovázené dítě mladší 15 let lze vyloučit z přepravy pouze předáním přivolanému příslušníkovi Policie ČR, př. pověřenému zaměstnanci.

Ochrana osobních údajů cestujícího
 1. Zaměstnanec LD, který přichází do styku s osobními údaji cestujícího, nesmí tyto údaje nijak používat, 

      přepisovat na jiné další tiskopisy nebo shromažďovat, výjimkou případů stanovených v § 37 odst. 9 zákona č. 

     266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění či článku 26. SPP LD.

Kapitola V

Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace
 1. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mají právo využívat služeb způsobem srovnatelným  

        s ostatními občany za podmínek uvedených ve SPP LD. Jde o cestující, pro něž je obtížné používat lanovou 

        dopravu v důsledku zdravotního postižení, věku nebo jiného faktoru.

 1. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace je prováděna naprosto individuálně podle stupně 

        zdravotního postižení cestujícího. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace neprodleně před 

        vlastní přepravou informuje o této skutečnosti zaměstnance LD, kteří těmto cestujícím věnují náležitou 

        pozornost a patřičnou pomoc. Řidič LD na požádání průvodce postiženého může chod LD zastavit.

 1. Na osobní visuté lanové dráze je vzhledem k technickým možnostem ZAKÁZÁNA přeprava osob na monoski nebo biski lyži.

Kapitola VI

Omezení přepravy
 1. V případě nepříznivého počasí nebo nadměrné rychlosti větru je provozovatel v zájmu zachování 

bezpečnosti cestujících povinen omezit přepravní kapacitu dopravních zařízení, nebo dopravní 

zařízení uzavřít bez vrácení jízdného.

Náhrada jízdného nebo jeho poměrné části se poskytuje v případě technické poruchy více, jak 50%

přepravních zařízení firmy LIPNO SERVIS s.r.o., trvající déle než dvě hodiny. Náhrada se neposkytuje v peněžní formě, nýbrž ve formě nově vystavené jízdenky, která odpovídá již dříve zakoupenému jízdnímu dokladu v den poruchy na přepravním zařízení.

 1. Osobní visutá lanová dráha:
  1. LIPNO EXPRESS je určena pro veřejnou přepravu osob 
   1. v letním období oběma směry
   2. v zimním období oběma směry za dodržení ustanovení čl. 16 SPP LD),
  2. PROMENÁDNÍ je určena pro veřejnou přepravu osob
   1. v letním i zimním období jedním (vzestupným) směrem,
  3. STŘECHA je určena pro veřejnou přepravu osob
   1. v zimním období jedním (vzestupným) směrem,
  4. LIPENSKÁ je určena pro veřejnou přepravu osob 
   1. v zimním období jedním (vzestupným) směrem,
   2. v letním období (podle potřeby, zavádí se případ od případu vydáním „dopravního opatření“).
 2. V zimním provozu je:
  1. nástupní stanicí pro lyžaře
   1. LD LIPNO EXPRESS – pohonná stanice LIPNO
   2. LD PROMENÁDNÍ – pohonná stanice KYSELOV
   3. LD SŘECHA – vratná stanice BŘEZOVICE
   4. LD LIPENSKÁ – vratná stanice STŘELNICE
  2. výstupní stanicí pro lyžaře
   1. LD LIPNO EXPRESS – vratná stanice VYHLÍDKA
   2. LD PROMENÁDNÍ – vratná stanice SLUPEČNÝ VRCH
   3. LD STŘECHA – pohonná stanice KRAMOLÍN
   4. LD LIPENSKÁ – pohonná stanice SKALKA

       V letním provozu je:

 1. výstupní i nástupní stanicí:
 1. LD LIPNO EXPRESS – pohonná stanice LIPNO - vratná stanice VYHLÍDKA
 1. nástupní stanicí:
  1. LD PROMENÁDNÍ – pohonná stanice KYSELOV
  2. LD LIPENSKÁ – vratná stanice STŘELNICE (jen po vydání „dopr. opatření“)
 2. výstupní stanicí:
  1. LD PROMENÁDNÍ – vratná stanice SLUPEČNÝ VRCH
  2. LD LIPENSKÁ – pohonná stanice SKALKA (jen po vydání „dopr. opatření“)

Přeprava jízdních kol a spoluzavazadel

Pro lanovou dráhu LIPNO EXPRESS a PROMENÁDNÍ (v případě potřeby – viz čl. 30 b SPP LD 

LIPENSKÁ) je povolena každému cestujícímu s platnou jízdenkou bezplatná přeprava spoluzavazadla,

tedy věci snadno přenosné, která svým charakterem vyžaduje umístnění na zvlášť určeném místě drážního 

vozidla (dětské kočárky, invalidní vozíky, taška, baťohy tříkolky apod.) obou směrech. V letních měsících je povolena přeprava jízdního kola, mimo kola vícemístného směrem vzestupným. Rovněž je povolena přeprava jednoho elektro-kola různých značek a druhů směrem vzestupným, s přihlédnutím k možnosti maximálního 

porozumění a vyzvání cestujícího v případech, kde je to technicky možné, o vyjmutí elektrobaterie. Ve 

sporných případech rozhodnutí přepravy spoluzavazadla nebo jeho odmítnutí z technických důvodů 

(bezpečnost) přísluší výhradně pracovníku (obsluze) lanové dráhy, jen ten může provést nakládku i 

vykládku spoluzavazadla a je odpovědný za řádné a spolehlivé uložení a zabezpečení vlastní přepravy.

Přeprava kol i elektrokol směrem sestupným je zakázána!

Spoluzavazadla nesmí přesahovat průjezdný průřez lanové dráhy, musí být zabezpečena volná průchodnost 

(stanice, trasa), bezpečný příchod a odchod cestujících a vzdálenost k zemi či pevným překážkám.

Na jednom drážním vozidle smí být přepravováno pouze jedno kolo a cestovat max. tři cestující,

(LD LIPENSKÁ jedno kolo, jeden cestující).

ČÁST TŘETÍ

Kapitola I

Vztahy mezi zaměstnanci LD a cestujícími
 1. Pracovníci LD v zájmu péče o cestující a jejich bezpečnost zajišťují:
  1. podávání informací o přepravě LD a jízdním řádu,
  2. zveřejnění základních smluvních přepravních podmínek LD,
  3. pořádek, čistotu a klid,
  4. řádně označení žáci lyžařské školy Lipno.skischool mají právo přednostního vstupu na vyhrazených přepravních zařízeních – při dodržení ustanovení čl. 10 SPP LD.

Kapitola II

Jízdní řád
 1. Pro každé roční období bude vydáván platný jízdní řád zvlášť pro letní a zvlášť pro zimní provoz. Jízdní řád 

       bude zveřejněn na všech stanicích a bude udržován v čitelném stavu

       Mimořádné jízdy nejsou povoleny!

Kapitola III

       Stížnosti, oznámení, podněty
 1. Při provozu LD po celou dobu, kdy zaměstnanci LD provádějí přepravní úkony musí být vedena Knih přání a stížností splňující tyto podmínky:
  1. pevný, svázaný sešit velikosti A 4 se samostatně očíslovanými listy, jejichž celkový počet zaznamenaný na první straně knihy,
  2. zápisy provádí cestující průpisem dvojmo, vymazávání, škrtání a vytrhávání listů je zakázáno,
  3. kniha přání a stížností se archivuje po dobu 3 let,
  4. kniha je uložena v pokladně LD, odpovědnost za řádné vedení má vedoucí pokladník LD,
  5. cestující jsou o uložení a dostupnosti Knihy přání a stížností zpraveni vývěskou,
  6. stížnost je LIPNO SERVIS, s.r.o. - LD povinna vyřídit v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne jejich podání a zaslat písemnou odpověď pisateli,
  7. připomínky a stížnosti cestujících projednává provozní ředitel LIPNO SERVIS s.r.o. - LD nebo jím pověřený zaměstnanec po náležitém přešetření. K příslušnému zápisu v Knize přání a stížností se zaznamená pořadové číslo, pod kterým je podání vedeno, údaj o odebrání zápisu z Knihy přání a stížností a podpis provozního ředitele LIPNO SERVIS, s.r.o. 
  8. V případě, že dojde mezi společností LIPNO SERVIS s.r.o. a cestujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, veb: adr.coi.cz.

Kapitola IV

Nalezené věci
 1. Věci ztracené nebo opuštěné v prostorách LD, případně předané třetí osobou, je povinen každý zaměstnanec LD odevzdat jejich vlastníku nebo tomu, kdo věc ztratil. Pokud tak nemůže učinit, má povinnost nález odevzdat v pokladně LD.
 2. Nalezenými věcmi jsou též předměty, které cestující ponechají opuštěné v obvodu LD, i když jsou uzamčené (na př. kola, motocykl apod.) Věci zcela malé hodnoty (noviny, prázdné lahve) se za nalezené věci nepovažují.
 3. Přihlásí-li se vlastník o nalezenou věc, může mu být věc vydána jen po prokázání osobních údajů, pokud přesně popíše ztracenou věc nebo její obsah.
 4. O každé nalezené věci provede náčelník LD (zástupce náčelníka) zápis do Knihy nálezů. V tomto zápisu je nutno věc popsat co nejpřesněji.
 5. Nalezené věci podléhající rychlé zkazitelnosti a které nejsou odebrány ihned se proti podpisu předají na 

Obecní úřad Lipno nad Vltavou, ostatní neodebrané věci se proti podpisu odevzdají po jednom měsíci nálezného.

Příloha č.1 ke SPP LD 

INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ

 1. Povinnost společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. zveřejnit informace – přehled právních norem
VYHLÁŠKA čís. 173 Sb.  -  Dopravní řád – druh informace Nařízeno
Jízdní řád LD § 56–58
Změny jízdního řádu § 56–58
Zákon čís., 266 Sb., zákon o drahách – druh informace Nařízeno
Označeni prostor veřejnosti nepřístupných § 22
Označení názvem stanic § 22
Zveřejnění rozsahu poskytovaných služeb § 22
Ostatní informace trvalého charakteru – informační tabule umístněná v prostorách veřejnosti přístupných
Přepravně tarifní podmínky ze Smluvních a přepravních podmínek LD)
Ceník jízdného (vývěska)
Platný jízdní řád
Kouření zakázáno
Tabule (příkazy, zákazy, vyznačení směru) piktogramy

Provozní řád a obchodní podmínky Skiareálu Lipno 

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
odpovědná osoba: Petr Kovářík

dále jen „provozní řád“

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do Skiareálu Lipno s tímto provozním řádem a po celou dobu svého pobytu ve Skiareálu Lipno beze zbytku dodržovat jeho ustanovení. 

Obsah:

 1. Všeobecné podmínky
 2. Provoz lanových drah, Smluvní přepravní podmínky osobní visuté lanové dráhy LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ, STŘECHA a LIPENSKÁ
 3. Provoz sjezdových tratí
 4. Provoz snowparku a skicrossové dráhy
 5. Provoz sjezdové tratě Školní
 6. Tarifní podmínky přepravy 
 7. Společná ustanovení

I. Všeobecné podmínky

Skiareál Lipno (dále také jen „Skiareál Lipno“, „Skiareál“ nebo „lyžařský areál“) se nachází v obci Lipno nad Vltavou na pozemcích, které jsou ve vlastnictví, v nájmu či jiném užívání společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., jakožto provozovatele tohoto Skiareálu (dále též jen „provozovatel“). 

Ve Skiareálu Lipno se nacházejí 4 lanové dráhy, 4 pojízdné koberce, sjezdové tratě, snowpark a skicrossová dráha, výukové hřiště FOX PARK. Na prostor výukového hřiště FOX PARK se tento provozní řád nevztahuje.

Ve Skiareálu Lipno se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí a berou na vědomí, že lyžování/snowboarding je sportem, jehož výkon s sebou nese riziko zranění či vzniku jiné újmy. Návštěvníci dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy. Provozovatel dále neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků Skiareálu Lipno, pokud budou způsobeny náhodou či chováním, které neodpovídá platným právním předpisům, tomuto provoznímu řádu či pokynům provozovatele. Provozovatel upozorňuje návštěvníky, že místa určená k odkládání lyží, lyžařských holí a snowboardů nejsou určena pro odkládání jiných věcí návštěvníků (např. batohů, bund, lyžařských helem apod.). Provozovatel ve smyslu § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zcizení těchto jiných věcí, které budou odloženy na místech určených k odkládání lyží, lyžařských holí a snowboardů. Pro účely odkládání těchto věcí je zřízen SKIDEPOT.

Dodržování provozního řádu ve Skiareálu Lipno mohou kontrolovat k tomu oprávněné osoby (dále též jen „oprávněná osoba“). Oprávněná osoba je každý pracovník společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., který je oblečený do jednotného zimního obleku společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. a označen logem Lipno.skiareal anebo logem Lipno.skipatrola, nebo pracovník společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., který prokáže své pověření průkazem vydaným společností LIPNO SERVIS s.r.o.

Návštěvník porušující platné právní předpisy, tento provozní řád, přepravní řád, Smluvní přepravní podmínky osobní visuté lanové dráhy LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ, STŘECHA a LIPENSKÁ, pokyny provozovatele nebo ohrožující svým chováním bezpečnost vlastní či bezpečnost ostatních návštěvníků Skiareálu může být oprávněnou osobou vykázán z lyžařského areálu nebo vyloučen z přepravy, když v takovém případě mu bude zablokována jízdenka a tato jízdenka nebude dále použitelná, a to bez náhrady nominální ceny jízdenky.

Návštěvníci se zavazují dodržovat níže uvedených deset pravidel chování na sjezdových tratích vydaných Mezinárodní lyžařskou federací (FIS). Nedodržování následujících pravidel chování na sjezdových tratích, jakož i nedodržování provozního řádu či nerespektování pokynů oprávněných osob je považováno za nedodržení provozního řádu.

 1. OHLEDUPLNOST K JINÝM – Každý lyžař nebo snowboardista se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.
 2. PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST – Každý lyžař nebo snowboardista musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím, jakož i hustotou provozu.
 3. VOLBA SMĚRU – Má-li lyžař nebo snowboardista možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem či snowboardistou, pohybujícím se na svahu pod ním.
 4. PŘEDJÍŽDĚNÍ – Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře či snowboardisty.
 5. PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY – Lyžař nebo snowboardista vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.
 6. ZASTAVENÍ – Lyžař nebo snowboardista nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař nebo snowboardista na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.
 7. STOUPÁNÍ – Lyžař nebo snowboardista stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař nebo snowboardista po sjezdovce pěšky.
 8. RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE – Všichni lyžaři nebo snowboardisti musí na sjezdovkách respektovat jejich označení a signalizaci.
 9. V PŘÍPADĚ NEHODY – Každý je povinen v případě nehody poskytnout první pomoc.
 10. IDENTIFIKACE – Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout osobní údaje o své osobě.

V celém lyžařském areálu je bez předchozího písemného souhlasu společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. nebo bez předchozí písemně uzavřené smlouvy se společností LIPNO SERVIS s.r.o. zakázáno osobám v něm se zdržujícím provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit (např. provozování občerstvovacích zařízení, prodej sportovního vybavení, provozování lyžařských škol atd.) bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být z lyžařského areálu vykázána, popř. může být vyloučena z přepravy.

V zájmu bezpečnosti ostatních uživatelů lyžařského areálu je osoba oprávněně organizující hromadný výcvik (více jak 2 žáci a instruktor) povinna předem oznámit svůj záměr provozovateli. Nesplnění této povinnosti se považuje za porušení provozního řádu s možností vykázání z lyžařského areálu nebo vyloučení z přepravy. Za takovou osobu se považuje i osoba, která je v pracovněprávním, služebním nebo v jiném obdobném vztahu k takovému organizátorovi.

Návštěvníci Skiareálu Lipno berou na vědomí, že ve Skiareálu Lipno mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky návštěvníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující návštěvníky. Návštěvníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy, na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.czwww.skiareallipno.czwww.lipno.infowww.activeparklipno.czwww.lipnoservis.czwww.stezkakorunamistromu.czwww.campinglipno.czwww.hotelelement.cz, www.stodolalipno.cz a na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín, Hotelu Element, restaurace Stodola či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám.

II. Provoz lanových drah, Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu visuté lanové dráhy LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ, STŘECHA a LIPENSKÁ 

A) Přepravní smlouva

Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. vyhlásila podle § 36 odst. 1 písm. a) a § 37 zákona č. 266/1994 Sb.  o dráhách, v platném znění, a podle § 49 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále přepravní řád), v platném znění (dále jen „přepravní řád“), Smluvní přepravní podmínky osobní visuté lanové dráhy LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ, STŘECHA a LIPENSKÁ (dále „SPP LD“). 

Přepravní řád a SPP LD upravují vznik a plnění přepravní smlouvy, práva a povinnosti společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. jako provozovatele lanových drah, práva a povinnosti cestujících a další pravidla pro přepravu osob na lanových drahách. SPP LD jsou zveřejněny na webových stránkách Skiareálu Lipno a dále jsou dostupné na místech určených pro styk provozovatele s cestujícími (osobní poklady LD, každé stanoviště LD). Vysvětlení jednotlivých ustanovení jsou na požádání povinni podat zaměstnanci provozovatele určení k obsluze lanové dráhy. 

Zakoupením jízdního dokladu vyjadřuje cestující souhlas s přepravním řádem a SPP LD.

Přepravní smlouva o přepravě osob je uzavřena nejpozději tím, že cestující nastoupí do drážního vozidla lanové dráhy nebo vstoupí do označeného prostoru nástupu nebo výstupu, přístupného jen s platným jízdním dokladem. Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob (dále jen "přepravní smlouva") vzniká mezi provozovatelem, jakožto dopravcem, a cestujícím na základě přepravního řádu, tarifu a vyhlášených SPP LD závazkový právní vztah. Jeho obsahem je zejména závazek provozovatele přepravit cestujícího z nástupní do cílové stanice řádně a včas prostřednictvím drážního vozidla lanové dráhy zveřejněnými v platném jízdním řádu za podmínek vyhlášených v SPP LD a závazek cestujícího zaplatit za přepravu cenu dle platného tarifu a dodržovat přepravní řád a SPP LD.

Uzavřením přepravní smlouvy přistupuje cestující na SPP LD.

Tarifní podmínky pro přepravu upravuje část VI. tohoto provozního řádu. Cestující je v tomto provozním řádu nazýván též „účastník přepravy“.

B) Mimořádná opatření v souvislosti s výskytem infekční nemoci COVID-19

Cestující  je povinen dodržovat při sjednávání přepravní smlouvy, čerpání (využívání) služeb na základě přepravní smlouvy a po celou dobu čerpání (využívání) služeb dle přepravní smlouvy veškerá pravidla a splňovat veškeré podmínky stanovené mimořádnými opatřeními či jinými nařízeními vydávanými orgány státní správy zejména v souvislosti s výskytem či šířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, která jsou k danému okamžiku platná a účinná (dále jen „Mimořádná opatření“ a veškerá pravidla a podmínky stanovené v Mimořádných opatřeních pro cestujícího dále společně jen „Pravidla a podmínky mimořádných opatření“).

Cestující je povinen dodržovat a splňovat Pravidla a podmínky mimořádných opatření po celou dobu jeho přítomnosti (bez ohledu na to, zda čerpá službu či nikoliv) v těch prostorách lyžařského areálu a/nebo provozoven provozovatele, pro které Mimořádná opatření takovou povinnost stanoví (dále společně jen „Prostory lyžařského areálu“).

Podáním návrhu na uzavření přepravní smlouvy cestující prohlašuje, že splňuje Pravidla a podmínky mimořádných opatření účinná k okamžiku podání návrhu na uzavření přepravní smlouvy, a zavazuje se dodržovat a plnit Pravidla a podmínky mimořádných opatření po celou dobu čerpání služeb u provozovatele a/nebo po celou dobu přítomnosti v Prostorách lyžařského areálu, pro které Mimořádná opatření takovou povinnost stanoví, a tyto skutečnosti je povinen provozovateli na jeho výzvu prokázat. 

Provozovatel je oprávněn před poskytnutím služby cestujícímu, při prodeji jízdenky či skipasu na lanovou dráhu či lyžařský vlek, kdykoliv po dobu čerpání služby cestujícím a/nebo před vstupem cestujícího do Prostor lyžařského areálu a/nebo po dobu přítomnosti cestujícího v těchto prostorách, způsobem a v rozsahu dle vlastního uvážení provádět kontrolu dodržování a plnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření, a vyžadovat od cestujících předložení dokladů prokazujících jejich dodržování a plnění. Cestující uzavřením přepravní smlouvy vyslovuje svůj souhlas s tím, aby provozovatel pro účely evidence prováděných kontrol uložil k archivaci listinnou či elektronickou kopii dokladu o dodržování či plnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření, předloženého mu cestujícím.

Osoba, která nedodržuje či nesplňuje Pravidla a podmínky mimořádných opatření nebo která není schopna dodržování či splnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření při sjednávání, před čerpáním či v průběhu čerpání služby provozovateli či jím určené osobě řádně prokázat, není oprávněna tuto službu využít, a provozovatel je oprávněn takové osobě pořízení služby či její čerpání neumožnit, popř. již probíhající čerpání služby zastavit či omezit, a to včetně zneplatnění či omezení platnosti již zakoupené jízdenky či skipasu.

Osoba, která nedodržuje či nesplňuje Pravidla a podmínky mimořádných opatření pro přítomnost v Prostorách lyžařského areálu nebo osoba, která není schopna dodržování a plnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření před vstupem do takových prostor či kdykoliv po dobu přítomnosti v těchto prostorách, provozovateli či jím určené osobě řádně prokázat, není oprávněna do takových prostor vstupovat a/nebo se v nich zdržovat, a provozovatel je oprávněn takové osobě vstup do takových prostor neumožnit, popř. takové osoby z těchto prostor vykázat.

V případě, že provozovatel (i) znemožní cestujícímu, který není oprávněn využít služeb, využití těchto služeb nebo (ii) cestujícímu, který není oprávněn vstoupit či se zdržovat v určitých Prostorách lyžařského areálu, ve vstupu do těchto prostor zamezí či jej z daného prostoru vykáže, nevzniká cestujícímu vůči provozovateli nárok na žádnou kompenzaci či jakékoliv jiné plnění ani na vrácení již zaplaceného a doposud nevyčerpaného jízdného na lanovou dráhu či lyžařský vlek.

Cestující odpovídá za pravost, správnost, platnost a úplnost dokladu o dodržování a splnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření předloženého provozovateli při kontrole prováděné provozovatelem.

Cestující odpovídá za veškerou újmu způsobenou provozovateli či třetím osobám porušením Pravidel a podmínek mimořádných opatření, a to včetně případů předložení falešného, nesprávného či neúplného dokladu prokazujícího splnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření. 

III. Provoz sjezdových tratí

Sjezdové tratě jsou v provozu v době provozu lanových drah. Aktuální stav sjezdových tratí informující o jejich provozu, o provozu lanových drah a vleků je znázorněn na elektronické mapě, umístěné u pokladen.

Večerní lyžování je denně na sjezdové trati č. 7 JEZERNÍ v době 18.00 – 21.00 hodin, je-li v provozu lanová dráha.

Na upravené sjezdové trati se lyžaři a snowboardisté pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků.

Pěším turistům a sáňkařům je pohyb po sjezdových tratích zakázán.

V zájmu bezpečnosti ostatních uživatelů lyžařského areálu je zakázán pohyb po sjezdových tratích v podobě více jak 3 osob jedoucích za sebou (tzv. vláčky). Výjimku z tohoto zákazu může v odůvodněných případech (např. organizování výcvikového kurzu) povolit provozovatel lyžařského areálu. Osoby takto se pohybující jsou však vždy povinny použít dostatečně rozlišující výstrojové doplňky (reflexní vesty apod.) schválené provozovatelem lyžařského areálu. Nesplnění této povinnosti se považuje za porušení provozního řádu s možností vykázání z lyžařského areálu nebo vyloučení z přepravy.

Nedodržování zejména některé z následujících podmínek chování na sjezdových tratích je vždy nedodržením provozního řádu:

 • každý návštěvník je povinen vždy přizpůsobit volbu tratě a rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti, vytíženosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti;
 • předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran, za bezpečné předjetí vždy ručí předjíždějící;
 • je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí;
 • bez předchozího souhlasu společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. je zakázáno stavět na sjezdových tratích jakékoliv překážky nebo sněhové tvary (např. slalomy, sněhové můstky apod.);
 • každý návštěvník je povinen poskytnout zraněnému pomoc a neprodleně ohlásit úraz pracovníkům společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. nebo Horské službě;
 • každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob a pracovníků Horské služby. Při porušování těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na dopravních zařízeních a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli lyžařského areálu či třetím osobám takto způsobí;
 • je zakázáno pohybovat se po sjezdových tratích v podnapilém stavu nebo pod vlivem jiných omamných látek.

Úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu dopravních zařízení. Z toho důvodu jsou sjezdové tratě po skončení provozu v době od 16.15 hodin uzavřeny a platí přísný zákaz vstupu na sjezdové tratě vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku úrazu.

S ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky může dojít i za provozu Skiareálu:

 • k úpravě sjezdových tratí sněhovými vozidly. Ta jsou v tomto případě označena výstražným světlem.
 • k zasněžování sjezdovek technickým sněhem. Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena oplůtkem nebo sítí. Při provozu sněhových děl musí účastník provozu na sjezdové trati přizpůsobit rychlost jízdy pro bezpečné projetí zasněžovaného úseku a neohrožovat při tom další lyžaře či snowboardisty. Je přísně zakázáno manipulovat se sněhovými děly.

Společnost LIPNO SERVIS s. r. o. si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů na některé sjezdové trati Skiareálu Lipno. Návštěvníci budou o této situaci informováni formou písemného sdělení vyvěšeného u pokladny. Takto budou seznámeni s dobou tréninku nebo závodu a sjezdovou tratí nebo její částí, která k tomu bude využita. Určená sjezdová trať nebo její část bude organizátorem tréninku nebo závodu zřetelně uzavřena a označena. Na takto uzavřenou a označenou sjezdovou trať platí přísný zákaz vstupu pro návštěvníky.

Při výuce lyžování odpovídá příslušný pedagogický pracovník zejména za to, že:

 • pro výuku zvolí sjezdovou trať s přiměřeným stupněm obtížnost,
 • organizace výuky bude odpovídat aktuálnímu provozu na sjezdových tratích.

IV. Provoz Snowparku a Skicrossové dráhy

Všichni návštěvníci Snowparku a Skicrossové dráhy jsou povinni nad rámec ostatních povinností plynoucích jim z provozního řádu dodržovat tato zvláštní ustanovení pro provoz Snowparku a Skicrossové dráhy, a to po celou dobu svého pobytu v areálu Snowparku a Skicrossové dráhy:

 • jízda a pohyb po snowparku a skicrosové dráze je výhradně na vlastní nebezpečí;
 • snowboardový park slouží pouze pro snowboarding a freestyle lyžování, jiná činnost je zde zakázána;
 • skicrossová dráha je určena všem lyžařům, kteří mají odpovídající lyžařské schopnosti pro její bezpečné projetí;
 • v celém areálu Snowparku a Skicrossové dráhy platí přísný zákaz přenášení nebo jiné manipulace s překážkami. Tuto činnost má výhradně na starosti správce snowparku a skicrossové dráhy;
 • jezdci nesmí přeceňovat své možnosti, schopnosti a síly a jsou povinni dbát osobní bezpečnosti a používat chrániče a helmu po celou dobu svého pobytu v areálu Snowparku a Skicrossové dráhy;
 • provozovatel areálu nenese žádnou odpovědnost za úrazy a zranění vzniklá ve snowparku a na skicrossové dráze;
 • návštěvníci jsou povinni udržovat ve Snowparku a jeho okolí, resp. na Skicrossové dráze pořádek a svým chováním nesmí ohrožovat bezpečnost dalších návštěvníků;
 • v době úpravy rolbou je jízda ve Snowparku a Skicrossové dráze zakázána;
 • všichni návštěvníci Snowparku a Skicrossové dráhy jsou povinni respektovat pokyny a nařízení správce Snowparku a Skicrossové dráhy, při nerespektování těchto pokynů a nařízení mohou být návštěvníci z prostor Snowparku a Skicrossové dráhy s okamžitou platností správcem vykázáni;
 • oprávněná osoba je oprávněna vykázat ze Snowparku a Skicrossové dráhy kohokoliv, kdo bude narušovat tento provozní řád.

V. Provoz Sjezdové tratě Školní

Všichni návštěvníci Skiareálu Lipno jsou povinni nad rámec ostatních povinností plynoucích jim z provozního řádu dodržovat tato zvláštní ustanovení pro provoz sjezdové tratě Školní, a to po celou dobu svého pobytu v areálu:

 • Sjezdová trať Školní byla vybudována za účelem provozování lyžařské školy Lipno.skischool (provozní jednotka společnosti LIPNO SERVIS s. r. o.) a za tímto účelem je provozovatelem také provozována. Prostor Sjezdové tratě Školní je označen a jednoznačně oddělen od veřejných sjezdových tratí.
 • Sjezdová trať Školní je určena k výuce osob – klientů lyžařské školy Lipno.skischool, které se na Sjezdové trati Školní pohybují zpravidla v doprovodu instruktora lyžařské školy Lipno.skischool.
 • Na Sjezdové trati Školní se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků. Provozovatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům a provoznímu řádu.
 • Provoz na Sjezdové trati Školní řídí oprávněná osoba, která má oprávnění vykázat osoby, které budou porušovat provozní řád Sjezdové trati Školní, a je též oprávněna těmto osobám odepřít další přístup na Sjezdovou trať Školní. Osoby pohybující se na Sjezdové trati Školní jsou povinny se řídit pokyny oprávněné osoby.
 • Vstup na Sjezdovou trať Školní je umožněn pouze osobám, které se prokážou zakoupením lyžařského kurzu u lyžařské školy Lipno.skischool.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout, že Sjezdová trať Školní bude po provozovatelem stanovené období zimní sezony či po určitou část kteréhokoliv dne přístupna všem návštěvníkům Skiareálu Lipno. Takové rozhodnutí provozovatele bude návštěvníkům Skiareálu oznámeno. V tomto případě se povinnosti pro provoz sjezdové tratě Školní zakotvené v tomto článku nepoužijí.

VI. TARIFNÍ PODMÍNKY PŘEPRAVY 

A)

Každý účastník přepravy si ihned po zakoupení překontroluje všechny údaje na jízdence. Jakékoliv nesrovnalosti v těchto údajích je povinen nahlásit bezodkladně po zakoupení jízdenky na pokladně. Na pozdější žádosti o opravu těchto údajů nebude brán zřetel.

Účastník přepravy je povinen zejména:

 • mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby se jí kdykoli prokázat, tedy předložit jízdní doklad ke kontrole při každé výzvě pověřeného a řádně označeného zaměstnance provozovatele určeného k obsluze lanové dráhy, kdykoliv během přepravy, nebo při pobytu v prostoru lanové dráhy, označeného jako prostor veřejnosti přístupný s platným jízdním dokladem,
 • před nástupem na dopravní zařízení projít kontrolním turniketem, který jízdenku zkontroluje a eviduje,
 • dbát pokynů oprávněné osoby a pokynů (značky, upozornění, výstrahy atd.) umístěných na dopravních zařízeních v okolním prostoru

Platným jízdním dokladem je:

 • jízdenka časová, opravňující účastníka přepravy, aby v rámci prostorové a časové platnosti dokladu uzavřel jednu nebo více přepravních smluv na všech dopravních zařízeních ve Skiareálu Lipno (dále jen „časová jízdenka“),
 • jízdenka bodová, opravňující účastníka přepravy k více jízdám podle počtu bodů na jízdence a typu zvoleného přepravního zařízení.

Časová jízdenka vydaná na více než 1 den opravňuje účastníka přepravy užívat dopravní zařízení ve Skiareálu Lipno stanovený počet dní po sobě jdoucích, nejedná-li se o časovou jízdenku, která opravňuje účastníka přepravy využít ji 10, 20 nebo 30 dní ze sezóny. Časovou jízdenkou je též jízdenka celosezónní a společná sezónní lyžařská jízdenka Czech Skipass.

Celosezónní jízdenku je nezbytné po jejím zakoupení vyzvednout na pokladně Skiareálu Lipno osobně účastníkem přepravy, pro kterého je celosezónní jízdenka vydávána. Při vyzvednutí celosezónní jízdenky bude pořízena fotografie účastníka přepravy, pro kterého je celosezónní jízdenka vydávána. Vyzvednout celosezónní jízdenku je možné nejdříve v den oficiálního zahájení zimní sezóny.

Jízdenka, není-li dále stanoveno jinak, je nepřenosná a opravňuje k užití dopravních zařízení ve Skiareálu Lipno po stanovenou dobu platnosti vždy pouze toho účastníka přepravy, který aktivoval danou jízdenku prvním projetím kontrolním turniketem. Účastník přepravy nesmí po stanovenou dobu platnosti jízdenky umožnit třetí osobě, aby ji využila za účelem užití dopravních zařízení ve Skiareálu Lipno, nesmí ji prodat třetí osobě, půjčovat či pronajímat třetí osobě, kopírovat ji či jinak ji pozměnit (dále jen „povinnost nepřenosnosti jízdenky“). Provozovatel je oprávněn kontrolovat plnění této povinnosti účastníkem přepravy a v případě jejího porušení postupovat dle pravidel dále v tomto provozním řádu stanovených.

Povinnost nepřenosnosti jízdenky se nevztahuje na tyto druhy jízdenek: bodová jízdenka, časová jízdenka, která opravňuje účastníka přepravy využít ji 10, 20 nebo 30 dní ze sezóny. Pravidla používání Czech Skipass včetně pravidla nepřenosnosti Czech Skipassu jsou upravena ve Všeobecných obchodních podmínkách Czech Skipass. Provozovatel upozorňuje účastníky přepravy na to, že z důvodu kontroly plnění povinnosti nepřenosnosti jízdenky je při prvním projití a první aktivaci jízdenky kontrolními turnikety pořízena fotografie účastníka přepravy (dále jen „referenční fotografie“). Kontrolní turnikety jsou za tímto účelem automaticky vybaveny kamerou. Účastník přepravy projitím kontrolního turniketu dává provozovateli souhlas k pořizování fotografií jeho osoby. Tato referenční fotografie je osobou pověřenou provozovatelem průběžně porovnávána s fotografiemi pořízenými při dalším procházení kontrolními turnikety účastníky přepravy (dále jen „kontrolní fotografie“). Kontrolní fotografie je automaticky mazána každou další kontrolní fotografií, pořízenou vždy při každém dalším průchodu účastníka přepravy kontrolním turniketem.

V případě, že je zjištěna neshoda referenční a kontrolní fotografie, je provozovatel oprávněn zablokovat jízdenku a tato jízdenka nebude dále použitelná, a to bez náhrady nominální ceny jízdenky.  Účastník přepravy je v takovém případě oprávněn řešit důvody zablokování jízdenky na reklamační pokladně Skiareálu Lipno. Reklamační pokladna bude provozovatelem takto výslovně označena.

V případě celosezónní jízdenky je provozovatel oprávněn vedle shora uvedené kontroly pomocí pořízených referenčních a kontrolních fotografií kontrolovat, zda je celosezónní jízdenka užívána účastníkem přepravy, též vizuálně přímo při průchodu osoby užívající celosezónní jízdenku kontrolními turnikety. Oprávněná osoba v takovém případě vyzve účastníka přepravy, aby se identifikovat (např. sundal lyžařskou helmu, kuklu, čepici apod.) či aby jiným způsobem prokázal, že je oprávněným účastníkem přepravy.

Hromadně organizovaný (či zprostředkovávaný) prodej skipasů je s ohledem na Mimořádná opatření možný jen tehdy, pokud osoba, která hromadnou objednávku skipasů za/pro jiné osoby realizuje (či prodej zprostředkovává), předloží provozovateli jmenný seznam osob dle formuláře dostupného na webových stránkách provozovatele či v tištěné podobě na pokladně lyžařského areálu, kterým jsou skipasy určeny, s uvedením jejich jména a příjmení, data narození a státní příslušnosti, a u osob u kterých to Mimořádná opatření vyžadují jako podmínku pro čerpání služby přepravy na lanových drahách a lyžařských vlecích (např. osoby starší 12 let) rovněž s předložením dokladu o splnění v čase prodeje platných a účinných podmínek Mimořádných opatření  Odpovědnost za správnost údajů uvedených ve formuláři a za pravost, platnost a správnost přiložených dokladů o splnění  nese osoba, která u provozovatele hromadnou objednávku činí, a odpovídá tak za veškerou újmu, která případně vznikne provozovateli či třetím osobám v důsledku uvedení nepravdivého, nesprávného nebo neúplného údaje či dokladu.

B)

Náhrada jízdného v případě uzavření Skiareálu Lipno výlučně z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona nebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu jiného opatření vydaného v rámci protiepidemického systému České republiky (dále též jen „Uzavření Skiareálu Lipno v důsledku opatření státu“):

 1. Časová jízdenka, s výhradou jízdenky opravňující účastníka přepravy využít ji určitý počet dnů ze zimní sezóny, celosezónní jízdenky, společné sezónní lyžařské jízdenky Czech Skipass (pro tyto druhy jízdenek se použijí články 2., 3.  nebo 5. uvedené níže v této části provozního řádu) 
 • Provozovatel vrátí za podmínek stanovených v tomto provozním řádu účastníkovi přepravy poměrnou část ceny časové jízdenky, kterou nemohl účastník přepravy výlučně z důvodu Uzavření Skiareálu Lipno v důsledku opatření státu vyčerpat v plném rozsahu. 
 • Vrácená částka bude určena dle tohoto výpočtu: celková cena časové jízdenky / počet dní, na který byla zakoupena * počet dní, po které nemohl účastník přepravy z důvodu Uzavření Skiareálu Lipno v důsledku opatření státu čerpat služby provozovatele. 
 • Vrácení poměrné částky ceny časové jízdenky z důvodu Uzavření Skiareálu Lipno v důsledku opatření státu je podmíněno dále těmito podmínkami:
  1. Písemná žádost účastníka přepravy doručená na adresu info@lipnocard.cz, jejíž obsahem je:
   1. Kopie účtenky, kterou účastník přepravy obdržel při zaplacení časové jízdenky, ze které musí být zřejmé datum nákupu časové jízdenky, číslo účtenky a WTP (unikátní identifikační číslo) časové jízdenky;
   2. Číslo účtu, na které účastník přepravy požaduje vrátit peníze.
  2. Účastník přepravy musí žádost zaslat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dojde k Uzavření Skiareálu Lipno v důsledku opatření státu.
  3. Provozovatel má 30 dnů na vyřízení žádosti účastníka přepravy.

 1. Časová jízdenka, opravňující účastníka přepravy využít ji určitý počet dnů ze zimní sezóny
 • Provozovatel vrátí za podmínek stanovených v tomto provozním řádu účastníkovi přepravy poměrnou část ceny časové jízdenky, opravňující účastníka přepravy využít ji určitý počet dnů ze zimní sezóny, kterou nemohl účastník přepravy vyčerpat výlučně z důvodu Uzavření Skiareálu Lipno v důsledku opatření státu v plném rozsahu. 
 • Vrácená částka bude určena dle těchto pravidel:
  1. V případě, že bude Skiareál Lipno v průběhu zimní sezóny výlučně z důvodu Uzavření Skiareálu Lipno v důsledku opatření státu v provozu po dobu kratší než 30 dnů, vrátí provozovatel za podmínek stanovených v tomto provozním řádu účastníkovi přepravy cenu nespotřebovaných dní na časové jízdence. Cena jednoho nespotřebovaného dne se určí takto: cena jízdenky / počet dnů, na který byla časová jízdenka vystavena. 
 • Vrácení poměrné částky ceny časové jízdenky je podmíněno dále těmito podmínkami:
  1. Písemná žádost účastníka přepravy doručená na adresu info@lipnocard.cz, jejíž obsahem je:
   1. Kopie účtenky, kterou účastník přepravy obdržel při zaplacení časové jízdenky, ze které musí být zřejmé datum nákupu časové jízdenky, číslo účtenky a WTP (unikátní identifikační číslo) časové jízdenky;
   2. Číslo účtu, na které účastník přepravy požaduje vrátit peníze.
  2. Účastník přepravy musí žádost zaslat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dojde k Uzavření Skiareálu Lipno v důsledku opatření státu. 
  3. Provozovatel má 30 dnů na vyřízení žádosti účastníka přepravy.

 1. Celosezónní jízdenka
 • Provozovatel vrátí za podmínek stanovených v tomto provozním řádu účastníkovi přepravy poměrnou část ceny celosezónní jízdenky, kterou nemohl účastník přepravy poté, co si celosezónní jízdenku osobně vyzvedl na pokladně Skiareálu Lipno, vyčerpat výlučně z důvodu Uzavření Skiareálu Lipno v důsledku opatření státu v plném rozsahu. 
 • Vrácená částka bude určena dle těchto pravidel:
  1. Provozovatel vrátí za podmínek stanovených v tomto provozním řádu účastníkovi přepravy 1/8 pořizovací ceny celosezónní jízdenky, pokud nemohl účastník přepravy po oficiálním zahájení zimní sezóny čerpat jízdné výlučně z důvodu Uzavření Skiareálu Lipno v důsledku opatření státu po dobu delší než 15 kalendářních dnů.
  2. Za každých dalších uplynulých 15 kalendářních dnů, kdy výše uvedený důvod Uzavření Skiareálu Lipno v důsledku opatření státu trvá, má účastník přepravy nárok na vrácení další 1/8 pořizovací ceny celosezónní jízdenky.
  3. Dny, po které bude Skiareál Lipno z důvodu Uzavření Skiareálu Lipno v důsledku opatření státu uzavřen, se sčítají.
 • Vrácení poměrné částky ceny celosezónní jízdenky je podmíněno dále těmito podmínkami:
  1. Písemná žádost účastníka přepravy doručená na adresu info@lipnocard.cz, jejíž obsahem je:
   1. Kopie účtenky, kterou účastník přepravy obdržel při zaplacení celosezónní jízdenky, ze které musí být zřejmé datum nákupu celosezónní jízdenky, číslo účtenky a WTP (unikátní identifikační číslo) celosezónní jízdenky;
   2. Číslo účtu, na které účastník přepravy požaduje vrátit peníze.
 • Účastník přepravy může žádost podat nejdříve první den po oficiálním ukončení zimní sezóny ve Skiareálu Lipno. Žádost musí zaslat nejpozději do 15 dnů od ukončení zimní sezóny ve Skiareálu Lipno, maximálně však do 20. 4. daného roku, ve kterém končí příslušná zimní sezóna.
 • Provozovatel má 30 dnů na vyřízení žádosti účastníka přepravy.

 1. Bodová jízdenka
 • Provozovatel vrátí za podmínek stanovených v tomto provozním řádu účastníkovi přepravy poměrnou část ceny bodové jízdenky, kterou nemohl účastník přepravy vyčerpat výlučně z důvodu Uzavření Skiareálu Lipno v důsledku opatření státu v plném rozsahu. 
 • Vrácená částka bude určena dle těchto pravidel:
  1. V případě, že bude Skiareál Lipno v průběhu zimní sezóny výlučně z důvodu Uzavření Skiareálu Lipno v důsledku opatření státu v provozu po dobu kratší než 30 dnů, vrátí provozovatel za podmínek stanovených v tomto provozním řádu účastníkovi přepravy cenu nespotřebovaných bodů. Cena jednoho bodu se určí takto: cena jízdenky / 300 bodů.
 • Vrácení poměrné částky ceny bodové jízdenky je podmíněno dále těmito podmínkami:
  1. Písemná žádost účastníka přepravy doručená na adresu info@lipnocard.cz, jejíž obsahem je:
   1. Kopie účtenky, kterou účastník přepravy obdržel při zaplacení bodové jízdenky, ze které musí být zřejmé datum nákupu bodové jízdenky, číslo účtenky a WTP (unikátní identifikační číslo) bodové jízdenky;
   2. Číslo účtu, na které účastník přepravy požaduje vrátit peníze.
 • Účastník přepravy může žádost podat nejdříve první den po oficiálním ukončení zimní sezóny ve Skiareálu Lipno. Žádost musí zaslat nejpozději do 15 dnů od ukončení zimní sezóny ve Skiareálu Lipno, maximálně však do 20. 4. daného roku, ve kterém končí příslušná zimní sezóna.
 • Provozovatel má 30 dnů na vyřízení žádosti účastníka přepravy.

 1. Společná sezónní lyžařská jízdenka Czech Skipass
 • Provozovatel vrátí účastníkovi přepravy poměrnou část ceny Společné sezónní lyžařské jízdenky Czech Skipass, kterou nemohl účastník přepravy výlučně z důvodu Uzavření Skiareálu Lipno v důsledku opatření státu vyčerpat v plném rozsahu, za podmínek stanovených ve Všeobecných obchodních podmínkách Czech Skipass.

Provozovatel výslovně upozorňuje, že výše uvedené podmínky vrácení poměrné části ceny jízdenek jsou vázány výhradně na případ, kdy dojde k Uzavření Skiareálu Lipno v důsledku opatření státu.

Provozovatel není povinen vracet poměrnou část ceny jízdenky v jiných případech, než která jsou uvedena v tomto provozním řádu, zejména např. v případě, kdy dojde k uzavření Skiareálu Lipno / jeho neotevření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.  

C)

Skupinové slevy platí pro organizované skupiny. Při uplatnění slevy musí být předložen jmenný seznam všech členů skupiny s razítkem školy nebo organizace.

D)

Poskytovaní náhrady v případě nehody, úrazu či onemocnění

V případě, že dojde na straně účastníka přepravy během platnosti časové jízdenky, která je vydaná na více než 1 den a opravňuje účastníka přepravy užívat dopravní zařízení ve Skiareálu Lipno stanovený počet dní po sobě jdoucích, prokazatelně v průběhu doby, na kterou je tato časová jízdenka vystavena, k nehodě, úrazu či onemocnění, může účastník přepravy u provozovatele žádat o vrácení poměrné části ceny časové jízdenky. 

Pro uplatnění nároku na částečné vrácení ceny časové jízdenky dle tohoto článku provozního řádu je účastník přepravy (či jeho zákonný zástupce) povinen předložit lékařské potvrzení prokazující existenci skutečnosti, na základě které o poměrné vrácení ceny časové jízdenky dle tohoto článku provozního řádu žádá, časovou jízdenku a kopii účtenky, kterou účastník přepravy obdržel při zaplacení časové jízdenky, ze které musí být zřejmé datum nákupu časové jízdenky, číslo účtenky a WTP ( unikátní identifikační číslo) časové jízdenky. 

Výše částky, na jejíž vrácení ze zaplacené ceny časové jízdenky vznikne účastníkovi přepravy nárok v souladu s tímto článkem provozního řádu, se vypočte následujícím způsobem: 

- Cena časové jízdenky / počet dní platnosti jízdenky * nevyčerpané dny platnosti jízdenky (za nevyčerpaný den platnosti jízdenky se považuje takový den, kdy nebyla jízdenka využita ani pro jednu jízdu)

VII. Společná ustanovení

Ochrana osobních údajů cestujících:

 1. Prokázání osobních údajů v případech uvedených v obecně závazných předpisech [např. § 37 odst. 4 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění] není v rozporu s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“), neboť zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele. Informace o zpracování osobních údajů pro tyto případy jsou k dispozici na pokladně Skiareálu Lipno.

Tento provozní řád se nevztahuje na výukově hřiště FOX PARK, pro něž byl provozovatelem LIPNO SERVIS s.r.o. vydán vlastní provozní řád, jímž jsou návštěvníci výukového hřiště FOX PARK povinni se řídit.

V případě, že dojde mezi společností LIPNO SERVIS s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

Provozní řád výukového hřiště FOX PARK

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do FOX PARKU s tímto provozním řádem a po celou dobu svého pobytu ve FOX PARKU beze zbytku dodržovat jeho ustanovení

 • FOX PARK byl vybudován za účelem provozování lyžařské školy SKISCHOOL (provozní jednotka společnosti LIPNO SERVIS s.r.o.) a za tímto účelem je společností LIPNO SERVIS s.r.o. také provozován. FOX PARK je určen především pro výuku lyžování dětí mladších 15 let.
 • FOX PARK je rozdělený na část pro veřejnost a na část pro provozování lyžařské školy SKISCHOOL Lipno.
 • Kapacita FOX PARKU je omezená.
 • Vstup do FOX PARKU je umožněn osobám dle platných hygienických a vládních nařízení.
 • Vstup do FOX PARKU vyhrazený pro SKISCHOOL Lipno je omezený a je umožněn pouze osobám, které se prokážou zakoupením lyžařského kurzu u lyžařské školy SKISCHOOL. Je-li touto osobou dítě mladší 15 let, je vstup do FOX PARKU umožněn také doprovodu takové osoby (např. rodiče a jiní příbuzní starší 18 let) v počtu max. 2 osob.
 • Ve FOX PARKU se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků. Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům a provoznímu řádu.
 • Provoz ve FOX PARKU řídí určený zaměstnanec společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., který je oprávněn vykázat osoby, které budou porušovat provozní řád FOX PARKU či ohrožovat bezpečnost ostatních osob.
 • Vstup do FOX PARKU je povolen pouze s upnutými lyžemi na nohou. Pro pěší je vstup zakázán.
 • Sáňkování a bobování je zakázáno, není-li výslovně společností LIPNO SERVIS s.r.o. stanoveno jinak - v takovém případě je povoleno pouze na vybavení zapůjčeném společností LIPNO SERVIS s.r.o.
 • Vstup se snowboardem je do FOX PARKU zakázán.
 • Návštěvník ve FOX PARKU je povinen dodržovat pokyny obsluhy či instruktorů lyžařské školy, chovat se ohleduplně k ostatním a udržovat pořádek. Při nerespektování těchto svých povinností může být návštěvník z FOX PARKU vykázán oprávněnou osobou a další přístup do FOX PARKU mu může být odepřen.
 • V celém areálu FOX PARKU je zakázáno osobám v něm se zdržujícím provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být z FOX PARKU vykázána. Tento zákaz se nevztahuje na provozování lyžařské školy SKISCHOOL Lipno.
 • Provozovatel FOX PARKU si za účelem propagace lyžařské školy SKISCHOOL Lipno a v rámci dalších marketingových aktivit vyhrazuje právo umožnit vstup do tohoto areálu také dalším osobám, a to zdarma a bez zakoupení lyžařského kurzu. Takové osoby však nemají právo na poskytování služeb lyžařské školy SKISCHOOL Lipno. Takto může být umožněn vstup všeobecně nebo konkrétně určeným osobám a dále na časově omezené období nebo denní dobu, anebo bez takového omezení, to vše v rámci provozní doby lyžařského areálu FOX PARKU. V této souvislosti si provozovatel FOX PARKU dále vyhrazuje právo odvolat s okamžitou účinností své rozhodnutí o umožnění takového vstupu.
 • Návštěvníci FOX PARKU berou na vědomí, že v těchto prostorách mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky návštěvníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující návštěvníky. Návštěvníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy, na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.czwww.skiareallipno.czwww.lipno.infowww.zima.lipnoservis.czwww.activeparklipno.czwww.stezkakorunamistromu.czwww.campinglipno.cz, a na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, v nichž může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v marketingovém oddělení společnosti LIPNO SERVIS s.r.o.
 • Provozní doba FOX PARKU je v zimní sezóně každý den od 9:00 do 16:30 hodin a od 18:00 do 20:00 hodin (dále jen „provozní doba“), není-li provozovatelem výslovně určeno jinak. Mimo provozní dobu je do FOX PARKU vstup volný a návštěvníci se v něm pohybují zcela na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

V případě, že dojde mezi společností LIPNO SERVIS s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Emali: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Provozní řád výukového hřiště SKISCHOOL PARK – BAMIBINI PARK

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
odpovědná osoba: Petr Kovářík

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do SKISCHOOL PARKU s tímto provozním řádem a po celou dobu svého pobytu ve SKISCHOOL PARKU beze zbytku dodržovat jeho ustanovení.

 • SKISCHOOL PARK byl vybudován za účelem provozování lyžařské školy SKISCHOOL (provozní jednotka společnosti LIPNO SERVIS s. r. o.) a za tímto účelem je společností LIPNO SERVIS s. r. o. také provozován.  SKISCHOOL PARK je určen především pro výuku lyžování dětí mladších 15 let.
 • Kapacita SKISCHOOL PARKU je omezená.
 • Vstup do SKISCHOOL PARKU je omezený a je umožněn pouze osobám, které se prokážou zakoupením lyžařského kurzu u lyžařské školy SKISCHOOL. Je-li touto osobou dítě mladší 15 let, je vstup do SKISCHOOL PARKU umožněn také doprovodu takové osoby (např. rodiče a jiní příbuzní starší 18 let) v počtu max. 2 osob.
 • Ve SKISCHOOL PARKU se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy. Účastníci provozu dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků. Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům a provoznímu řádu.
 • Provoz ve SKISCHOOL PARKU řídí určený zaměstnanec společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., který je oprávněn vykázat osoby, které budou porušovat provozní řád SKISCHOOL PARKU či ohrožovat bezpečnost ostatních osob.
 • Vstup do SKISCHOOL PARKU je povolen pouze s upnutými lyžemi na nohou. Pro pěší je vstup zakázán.
 • Sáňkování a bobování je zakázáno, není-li výslovně společností LIPNO SERVIS s.r.o. stanoveno jinak – v takovém případě je povoleno pouze na vybavení zapůjčeném společností LIPNO SERVIS s. r. o.
 • Vstup se snowboardem je do SKISCHOOL PARKU zakázán.
 • Návštěvník ve SKISCHOOL PARKU je povinen dodržovat pokyny obsluhy či instruktorů lyžařské školy, chovat se ohleduplně k ostatním a udržovat pořádek. Při nerespektování těchto svých povinností může být návštěvník ze SKISCHOOL PARKU vykázán oprávněnou osobou a další přístup do SKISCHOOL PARKU mu může být odepřen. 
 • V celém areálu SKISCHOOL PARKU je zakázáno osobám v něm se zdržujícím provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být ze SKISCHOOL PARKU vykázána. Tento zákaz se nevztahuje na provozování lyžařské školy SKISCHOOL Lipno.
 • Provozovatel SKISCHOOL PARKU si za účelem propagace lyžařské školy SKISCHOOL Lipno a v rámci dalších marketingových aktivit vyhrazuje právo umožnit vstup do tohoto areálu také dalším osobám, a to zdarma a bez zakoupení lyžařského kurzu. Takové osoby však nemají právo na poskytování služeb lyžařské školy SKISCHOOL Lipno. Takto může být umožněn vstup všeobecně nebo konkrétně určeným osobám a dále na časově omezené období nebo denní dobu, anebo bez takového omezení, to vše v rámci provozní doby lyžařského areálu SKISCHOOL PARK. V této souvislosti si provozovatel SKISCHOOL PARKU dále vyhrazuje právo odvolat s okamžitou účinností své rozhodnutí o umožnění takového vstupu.  
 • Návštěvníci SKISCHOOL PARKU berou na vědomí, že v těchto prostorách mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky návštěvníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující návštěvníky. Návštěvníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy, na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.cz, www.skiareallipno.cz, zima.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.lipnoservis.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín  či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, v nichž může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v  marketingovém oddělení společnosti LIPNO SERVIS s.r.o.
 • Provozní doba SKISCHOOL PARKU je v zimní sezóně každý den od 9.00 do 16.00 hodin (dále jen „provozní doba“), není-li provozovatelem výslovně určeno jinak. Mimo provozní dobu je do SKISCHOOL PARKU vstup volný a návštěvníci se v něm pohybují zcela na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

V případě, že dojde mezi společností LIPNO SERVIS s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Platnost 1. prosince 2017

Petr Kovářík – jednatel

Petr Kovářík – jednatel

Všeobecné obchodní podmínky půjčovny sportovní výzbroje INTERSPORT RENT Lipno (dále jen „půjčovna“)

Tyto všeobecné obchodní podmínky půjčovny sportovní výzbroje INTERSPORT RENT Lipno (dále jen „všeobecné podmínky“) vydává pronajímatel, společnost LIPNO SERVIS s.r.o., se sídlem Lipno nad Vltavou č.p. 307, PSČ 382 78, IČ 260 16 885, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229 (dále jen „pronajímatel“). Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti stran nájemní smlouvy (dále jen „nájemní smlouva“), která je uzavírána za účelem dohody o dočasném užívání sportovní výzbroje mezi pronajímatelem a nájemcem (dále jen „zákazník“). Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy.

Všeobecné podmínky jsou dostupné v elektronické podobě na stránkách https://www.lipno.info/provozni-rady.html a též v tištěné podobě na pokladně půjčovny. Zákazník má kdykoli možnost nahlédnout do všeobecných podmínek a též požádat před uzavřením nájemní smlouvy obsluhu půjčovny o jejich vytištění.

 1. Nájemní smlouva je uzavírána mezi zákazníkem a pronajímatelem ústně a za pomoci elektronických prostředků. Před uzavřením nájemní smlouvy provede zákazník v půjčovně výběr požadované sportovní výzbroje. Poté pronajímatel provede elektronickou registraci zákazníka a vytvoří pro něho jeho zákaznický účet (má-li zákazník vytvořen zákaznický účet již z předchozí návštěvy, který nebyl zrušen, bude použit tento zákaznický účet). Na zákaznický účet zákazníka pronajímatel zaeviduje typ požadované sportovní výzbroje, smluvenou dobu jejího užívání, a celkové nájemné na smluvenou dobu užívání (dále jen „nájemné“), jehož výše je stanovena v souladu s ceníkem zveřejněným v půjčovně (dále jen „ceník“). Následně je zákazník povinen uhradit na pokladně půjčovny nájemné, a to včetně příplatku dle bodu 2. těchto všeobecných podmínek (nebude-li postupováno dle bodu 3. všeobecných podmínek).  Nájemní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy zákazník uhradí nájemné na smluvenou dobu užívání. Po uzavření nájemní smlouvy vydá pronajímatel zákazníkovi na výdejním místě pronajatou sportovní výzbroj. Zákazník je poté povinen potvrdit svým podpisem na stvrzence vytištěné pronajímatelem převzetí sportovní výzbroje a skutečnost, že se před uzavřením nájemní smlouvy seznámil s těmito všeobecnými podmínkami. Zákazník je oprávněn používat pronajatou sportovní výzbroj (lyže, snowboard, lyžařské, běžecké, snowboardové boty, hole a příslušenství) po dobu smluvenou v nájemní smlouvě.  Zákazník není oprávněn dát pronajatou sportovní výzbroj do užívání třetí osobě.
 2. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s ceníkem a akceptuje jej. Zákazník je povinen, s výjimkou postupu dle bodu 3. těchto všeobecných podmínek, uhradit spolu s nájemným nevratný příplatek, který se rovná částce odpovídající 3 % z nájemného (dále jen „příplatek“) a slouží k případnému krytí škod vzniklých na sportovní výzbroji v důsledku nedbalostního jednání zákazníka způsobem stanoveným v článku 9. těchto všeobecných podmínek. Příplatek bude vypočítán z plné výše nájemného dle ceníku bez ohledu na jakékoli slevy na nájemném poskytnuté pronajímatelem zákazníkovi. Jakákoli sleva se vztahuje výlučně na nájemné a výše příplatku nebude takovou slevou jakkoli dotčena.   
 3. Zákazník je oprávněn nejpozději před zaplacením nájemného výslovně odmítnout zaplacení příplatku. V takovém případě bude v případě poškození sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části v důsledku nedbalostního jednání zákazníka postupováno dle bodu 10. těchto všeobecných podmínek.
 4. Nájemné a příplatek jsou splatné před převzetím sportovní výzbroje.
 5. Zákazník je povinen vrátit sportovní výzbroj v místě jejího převzetí, v dohodnutém termínu a ve sjednaném čase, čistou a ve stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určena.
 6. Při překročení smluvené doby užívání sportovní výzbroje se zavazuje zákazník doplatit nájemné a částku odpovídající příplatku ve výši dle ceníku za dobu, po kterou měl sportovní výzbroj ve svém užívání nad původně sjednanou dobu užívání.
 7. Při předčasném vrácení sportovní výzbroje nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části nájemného ani příplatku.
 8. Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě či odcizení sportovní výzbroje. V případě krádeže, ztráty sportovní výzbroje či jiné události, v důsledku níž zákazník sportovní výzbroj pronajímateli nevrátí, je zákazník povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu v celé její výši, a to bez ohledu na to, zda zákazník uhradil příplatek.  
 9. V případě, že zákazník uhradí v souladu s článkem 2. a 4. těchto všeobecných podmínek příplatek, smluvní strany sjednávají toto ujednání o způsobu a rozsahu náhrady škody v případě škody na sportovní výzbroji vzniklé nedbalostním jednáním zákazníka (tento způsob náhrady škody se nevztahuje na případy stanovené v článku 8., 11. a 12. těchto všeobecných podmínek): pronajímatel se zavazuje v případě, že dojde nedbalostním jednáním zákazníka k poškození sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části, použít příplatek k uspokojení svého nároku na náhradu škody, která pronajímateli takovým poškozením sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části vznikne. Uhrazením příplatku bude případný nárok pronajímatele na náhradu takto vzniklé škody zcela uspokojen. Výše škody se v tomto případě tedy tímto vůči zákazníkovi redukuje na paušálně stanovenou částku, tj. příplatek. Zákazník nemá nárok na vrácení příplatku v případě, že dojde k vrácení sportovní výzbroje bez jakéhokoli poškození. 
 10. V případě, že zákazník příplatek v souladu s článkem 3. všeobecných podmínek odmítne uhradit, a dojde nedbalostním jednáním zákazníka k poškození sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části, je zákazník povinen uhradit pronajímateli plnou náhradu škody, tj. zejména náklady spojené s uvedením sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části do původního stavu dle ceníku servisních prací.
 11. Dojde-li k poškození sportovní výzbroje nebo její části v důsledku úmyslného jednání zákazníka, je zákazník povinen pronajímateli uhradit plnou náhradu škody, a to bez ohledu na to, zda zákazník uhradil příplatek. 
 12. V případě úplného znehodnocení sportovní výzbroje nebo její části je zákazník povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu na sportovní výzbroji nebo její nepoužitelné části v celé její výši, a to bez ohledu na to, zda zákazník uhradil příplatek.
 13. Zásady používání sportovní výzbroje: Zákazník je povinen používat sportovní výzbroj pouze k účelu, ke kterému je určena, přičemž je povinen dbát, aby nebyla poškozena událostmi, které mohl předvídat (např. je zakázáno lyžovat v terénu, kde není souvislá sněhová pokrývka, sušit lyžařskou obuv na tepelných zdrojích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, kde hrozí nebezpečí tepelného poškození apod.).
 14. Sportovní výzbroj je nutno vrátit očištěnou od sněhu a hrubých nečistot.
 15. Zákazník souhlasí s tím, aby pronajímatel načetl z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu strojově čitelné údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu, za účelem jejich dalšího zpracování dle článku 16. těchto všeobecných podmínek.
 16. Pronajímatel informuje zákazníka, že v rámci uzavřené nájemní smlouvy zpracovává osobní údaje zákazníka (zejména identifikační, kontaktní a adresné údaje a údaje o plnění nájemní smlouvy) fyzických osob na straně zákazníka, je-li fyzickou osobou, a dále případně ostatních osob podílejících se na plnění dle nájemní smlouvy, a to pro účely spočívající v poskytnutí/pronájmu zboží a služeb, pro komunikaci marketingových sdělení*, pro prezentační a propagační činnost*, pro ochranu práv*, interní administrativní a statistické účely* a plnění povinností dle zákona. Proti zpracováním označeným * lze podat námitku na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů, na emailové adrese: gdpr@lipnoservis.cz. Osobní údaje dle předchozího odstavce mohou být předávány též dalším příjemcům, a to v roli zpracovatelů či dalších správců, nezbytných pro poskytování zboží a služeb pronajímatele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektu údajů, jako jsou mj. právo na přístup a právo na námitku, jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů naší společnosti, které jsou publikovány veřejně na našich webových stránkách, v sekci Osobní údaje, https://www.lipno.info/osobni-udaje.html Zákazník dále potvrzuje, že při uzavření nájemní smlouvy byl  řádně informován o všech svých právech a skutečnostech plynoucích z ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, způsobem, který ukládá pronajímateli zákazníka informovat o zpracování jeho osobních údajů nebo osob zapojených na plnění nájemní smlouvy. 
 17. Zákazníci půjčovny berou na vědomí, že v půjčovně mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány pronajímatelem obrazové snímky zákazníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující zákazníky. Zákazníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby pronajímatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou zákazníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách správců: www.lipnoservis.cz www.skiareallipno.cz, zima.lipnoservis.cz, www.lipno.infowww.activeparklipno.czwww.lipnoservis.czwww.stezkakorunamistromu.czwww.campinglipno.cz a na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín  či v tištěných informačních materiálech vydávaných pronajímatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, ve kterých může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v marketingovém oddělení pronajímatele, nebo se případně můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, dle kontaktní emailové adresy uvedené v bodě 16 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 18. V případě, že dojde mezi pronajímatelem a zákazníkem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z nájemní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz (mailto:adr@coi.cz), Web: adr.coi.cz (https://adr.coi.cz/). Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 19. Platnost těchto všeobecných obchodních podmínek je 1. 12. 2021. 
 20. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných podmínek. Změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

Všeobecné obchodní podmínky Ski School Lipno

Provozovatelem Ski School Lipno je obchodní společnost LIPNO SERVIS s.r.o., se sídlem Lipno nad Vltavou 307, 382 78 Lipno nad Vltavou, IČ 26016885, společnost vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 9229 (dále jen „provozovatel").

Ski School Lipno je dále v těchto všeobecných obchodních podmínkách označena jako „Ski School Lipno“ nebo jako „lyžařská škola“. Lyžařská škola provozuje výuku lyžování a snowboardingu. Kancelář lyžařské školy je umístěna v areálu provozovatele v budově Hotelu Element, 382 78 Lipno nad Vltavou 330 (dále jen „kancelář“).

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami Ski School Lipno provádí provozovatel obecnou regulaci práv a povinností účastníků smlouvy, podmínky rezervace služby, platební podmínky a další náležitosti vyžadované platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Tyto všeobecné obchodní podmínky Ski School Lipno dále upravují práva a povinnosti účastníků výuky a průběh a organizaci výuky.

Všeobecné obchodní podmínky Ski School Lipno jsou dostupné v kanceláři provozovatele, na pokladně provozovatele a online na internetových stránkách provozovatele na adrese https://www.lipno.info/provozni-rady.html pod odkazem „lyžařská škola“ (dále jen „VOP“).

Provozovatel poskytuje službu výuky lyžování či výuky snowboardingu podle typu kurzu spočívající v odborné instruktáži a vedení, prováděném k tomu způsobilým instruktorem lyžování či instruktorem snowboardingu. 

A. Zápis do kurzu, zaplacení kurzovného

 1. Zápis do kurzu (dále jen „rezervace kurzu“) provede zájemce některým z následujících způsobů:
  1. online prostřednictvím internetových stránek provozovatele na adrese: https://lipno.skischool.shop kliknutím na tlačítko „dokončit rezervaci“,
  2. po telefonu na telefonní číslo provozovatele +420 731 410 812, či jiném uvedeném na pokladně provozovatele
  3. prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu provozovatele skischool@lipnoservis.cz,
  4. osobně na pokladně provozovatele.

  Rezervace kurzu provedená některým z výše uvedených způsobů je závazná.
 2. Aktuální ceník všech kurzů provozovatele pro danou sezonu je dostupný na pokladnách provozovatele a online na internetové adrese provozovatele https://www.lipno.info/lyzarska-skola.html u jednotlivých typů výuky.
 3. Úhrada kurzovného se provádí na pokladně SKI School Lipno nejpozději 20 minut před začátkem výuky, jinak rezervace kurzu propadá bez náhrady. Platbu Kurzovného lze provést v hotovosti v CZK či EUR nebo platební kartou. Zaplacením kurzovného se zájemce stává klientem lyžařské školy a mezi klientem a provozovatelem je uzavřena smlouva o poskytnutí daného kurzu (dále též jen „smlouva“). Nárok na úhradu kurzovného vzniká provedením závazné rezervace kurzu. Pokud klient zruší závazně objednaný kurz před jeho započetím, uplatní se stornopoplatky dle bodu 28 níže.
 4. Po zaplacení kurzovného obdrží klient doklad o zaplacení a dva kusy průkazu klienta lyžařské školy. Průkaz klienta lyžařské školy je nepřenosný. Zaplacením kurzovného vzniká klientovi nárok účastnit se výuky, jejíž čas a parametry jsou uvedeny na průkazu. Zaplacením kurzovného vyjadřuje klient svůj souhlas s těmito VOP.
 5. Před začátkem první výukové lekce odevzdá klient spodní část průkazu svému instruktorovi a horní část si ponechá pro případnou kontrolu, která může být provozovatelem provedena kdykoli během výuky.
 6. Klient je povinen se prokázat před započetím každé výukové lekce instruktorovi platným průkazem klienta lyžařské školy. Pokud tak neučiní, nemusí být na výuku přijat, přičemž nemá v takovém případě nárok na vrácení kurzovného.
 7. Ztrátu průkazu je klient povinen neprodleně nahlásit v kanceláři lyžařské školy, kde mu bude po předložení dokladu o zaplacení kurzovného vystaven duplikát průkazu.
 8. Nevyužité lekce lyžařské školy propadají bez náhrady, není-li dále v článku 28. VOP stanoveno jinak.

B. Realizace a průběh výuky, povinnosti klienta a provozovatele

 1. Provozovatel je povinen zajistit službu výuky lyžování či výuky snowboardingu podle typu kurzu spočívající v odborné instruktáži a vedení, prováděném k tomu způsobilým instruktorem lyžování či instruktorem snowboardingu. Výuka je zaměřena na osvojení si techniky lyžařského sportu či snowboardingu a probíhá formou kurzů, sestávajících se z jednotlivých lekcí (dále jen „výukové lekce“). Lyžováním se v těchto VOP dle okolností dále rozumí rovněž snowboarding, účastní-li se klient namísto lyžařského kurzu výuky snowboardingu. Ustanovení těchto VOP o lyžování platí obdobně pro snowboarding.
 2. Klient se účastní výuky na vlastní odpovědnost a nebezpečí, a to při vědomí toho, že lyžování je sportovní činnost, při které je zvýšené riziko úrazu. Klient nebo jeho zákonný zástupce, je-li klient nezletilý, j povinen sdělit instruktorovi před zahájením kurzu stupeň klientem již osvojených lyžařských schopností a dovedností a další důležité informace, zejména jakékoli zdravotní omezení či jiné významné skutečnosti týkající se zdravotního stavu klienta. Má se za to, že provozovatel vynaložil veškerou péči, kterou po něm lze požadovat za účelem zabránění vzniku škod, pokud před praktickou částí výuky s přihlédnutím ke stupni klientem již osvojených lyžařských schopností a dovedností tomuto podá teoretický výklad, a v závislosti na lyžařských schopnostech osvojených doposud klientem povede odbornou instruktáž zaměřenou na osvojení si techniky lyžařského sportu.  Provozovatel, pokud neporuší své zákonné povinnosti, neodpovídá za vznik škody způsobené při výuce na zdraví či majetku klienta či třetích osob, vzniklé ať již náhodou, způsobené klientem samotným, či vnější událostí. Zákonní zástupci nezletilých klientů jsou povinni zajistit, aby tito respektovali pokynů instruktora. Klient nebo jeho zákonný zástupce, je-li klient nezletilý, odpovídá za vhodné oblečení, požadované sportovní vybavení a zdravotní stav klienta. Klient, jenž je na výuku zřejmě nevhodně oblečen, vybaven či je ve zdravotním stavu, jenž mu evidentně neumožňuje se výuky účastnit, nemusí být do výuky přijat, přičemž nemá v takovém případě nárok na vrácení kurzovného.
 3. V případě, že klient během výuky utrpí úraz či jakoukoli jinou újmu na zdraví, je povinen to ihned po zjištění újmy, nejpozději však po skončení výuky, ohlásit instruktorovi.
 4. V případě, že se klient nedostaví na výuku maximálně 10 minut po začátku lekce, nemusí být s ohledem na průběh výuky a metodické zásady na lekci přijat, přičemž nemá v takovém případě nárok na vrácení kurzovného.
 5. Po celou dobu výuky je klient povinen respektovat pokyny a doporučení instruktora. Klient je povinen po celou dobu trvání výuky dbát vlastní bezpečnosti a bezpečnosti třetích osob. Klient, jenž nerespektuje pokyny instruktora, může být z jednotlivé výukové lekce či z celé výuky bez nároku na vrácení kurzovného či jeho části vyloučen. Klient je po celou dobu výuky povinen dodržovat pravidla Mezinárodní lyžařské federace (FIS) pro chování lyžařů a snowboardistů na sjezdových tratích. Tato pravidla Mezinárodní lyžařské federace jsou umístěna na nástupní stanici lanové dráhy Lipno Express.
 6. V případě, že se klient chová při výuce zjevně nevhodně (tj. v rozporu s dobrými mravy či způsobem, který ohrožuje klienta, instruktora, ostatní účastníky výuky či třetí osoby), bude z výukové lekce vyloučen bez nároku na vrácení uhrazeného kurzovného či jeho části. V případě opakovaného nevhodného chování klienta bude tento z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení uhrazeného kurzovného či jeho části.
 7. Klient musí být z důvodu bezpečnosti označen speciální vestou nebo rozlišovací páskou lyžařské školy. Děti do 15 let musí po celou dobu výuky nosit speciální vestu lyžařské školy, kterou si klient vyzvedne na pokladně Ski School Lipno před první výukovou lekcí, a též lyžařskou helmu. Pro osoby starší 15 let se nošení lyžařské helmy po dobu výuky důrazně doporučuje. Z bezpečnostních důvodů je v průběhu výuky možné používat výhradně vesty lyžařské školy, klient neoznačený touto vestou nebo klient mladší 15 let, který nebude mít lyžařskou helmu, nebude do výuky přijat.
 8. Vracení peněz za nevyužitou výuku v souladu se storno podmínkami, uvedenými v těchto VOP, či vrácení peněz při odstoupení od smlouvy dle těchto VOP, bude vždy realizováno stejným platebním způsobem, jímž byla realizována původní platba, v případě platby kartou bude vrácení kauce nebo peněz za nevyužitou výuku realizováno opět na platební kartu. Při platbě kartou není možné požadovat vrácení peněz v hotovosti.

C. Jednotlivé typy kurzů

 1. Provozovatel nabízí zejména následující způsoby výuky: skupinová, privátní a rodinná výuka. Provozovatel pořádá kurzy, jejichž úplný výčet, včetně ceny a parametrů každého jednotlivého kurzu, je obsažen v ceníku lyžařské školy platném pro rok, v němž je výuka realizována. Ceník všech kurzů provozovatele pro danou sezonu je dostupný na pokladnách provozovatele a online na internetové adrese provozovatele https://www.lipno.info/lyzarska-skola.html u jednotlivých typů výuky. Mezi závazné parametry každého jednotlivého kurzu patří stanovení minimální věkové hranice klienta, přičemž kurzu se může účastnit pouze osoba, která věkem tuto hranici splňuje. Minimální věková hranice je vždy provozovatelem uvedena u jednotlivého typu nabízeného kurzu. Klient, resp. jeho zákonný zástupce, je-li klient nezletilý, je povinen vždy pravdivě sdělit provozovateli věk klienta, přičemž provozovatel je oprávněn kdykoli za účelem kontroly splnění minimální věkové hranice vyžadovat předložení dokladu prokazujícího výši věku klienta. Pokud klient nesplňuje provozovatelem stanovenou věkovou hranici pro jím zvolený kurz a provozovatel tuto skutečnost zjistí až po zahájení kurzu, může být klient z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení uhrazeného kurzovného či jeho části. V individuálních případech může provozovatel na základě schopnosti daného klienta udělit výjimku a povolit účast na kurzu i klientovi, jehož věk nedosahuje věkové hranice stanovené pro daný typ kurzu, to však vždy s výhradou práva provozovatele ukončit kdykoli účast takového klienta na kurzu v případě jakýchkoli problémů, a to bez nároku na vrácení kurzovného nebo jeho části. 
 2. Způsob výuky a konkrétní kurz z nabídky provozovatele si zájemce závazně volí před zaplacením výuky. Změny časů, popř. způsobu výuky po zaplacení výuky lze uskutečnit pouze v kanceláři, je-li provedení klientem požadované změny pro provozovatele s ohledem na jeho kapacitu realizovatelné.
 3. V případě, že provozovatel není z kapacitních důvodů schopen pokrýt všechny požadavky na privátní výuku, nabídne zájemci tuto výuku v jiném než zájemcem požadovaném čase, popř. nabídne zájemci skupinovou výuku namísto výuky individuální. Skupinová výuka je organizována v souladu s ustanoveními těchto VOP o skupinové výuce.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech (nemoc instruktora apod.) klienta přeřadit do jiného kurzu se srovnatelným způsobem výuky a srovnatelnou výkonnostní úrovní. V případě, že nebude přeřazení klienta z kapacitních nebo jiných důvodů možné, vrátí provozovatel klientovi kurzovné či jeho poměrnou část za výukové lekce, jež nebyly klientem z důvodu na straně provozovatele vyčerpány.
 5. Klient má po dobu trvání výukové lekce (tj. v čase, kdy jeho výuka probíhá), zajištěn volný vstup do Foxparku a Skischool Lipno parku.
 6. Klient je povinen si na dobu každé jednotlivé výukové lekce zakoupit skipas, jinak nebude na výuku přijat. Výjimku tvoří výuka, která je realizovaná výhradně ve Foxparku, pro kterou není nutné skipas zakoupit.
 7. Provozovatel neposkytuje kompenzaci za nerealizovanou výuku, jež neproběhla z důvodu vyšší moci, zejména z důvodu špatných povětrnostních podmínek či v příčinné souvislosti s omezením provozu přepravního zařízení v důsledku nepřízně počasí. V případě uzavření Skiareálu Lipno z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona nebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále též jen „Uzavření Skiareálu Lipno v důsledku opatření státu“) se na kompenzaci za nerealizovanou výuku uplatní stornopodmínky dle příslušných ustanovení těchto VOP obdobně.

D. Skupinová výuka

 1. Skupinová výuka se koná pouze v případě, že je v dané skupině minimálně 5 klientů. Nenaplní-li se skupina, bude zájemci nabídnut jiný čas konání výuky (jiný kurz srovnatelných parametrů), případně jiný způsob výuky.
 2. Při prodlužování skupinové výuky se cena vypočítává rozdílem ceny nového kurzu a původního kurzu tak, že klient rozdíl cen doplatí tak, aby cena odpovídala ceně nového kurzu dle ceníku.

E. Práva z vadného plnění, reklamace

 1. Klient je povinen reklamaci kurzu či jednotlivé výukové lekce uplatnit osobně bez zbytečného odkladu po skončení kurzu či výukové lekce. Reklamace se uplatňuje v kanceláři provozovatele. Každá jednotlivá reklamace bude s klientem řešena individuálně bezprostředně po jejím uplatnění. Práva klienta se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Podle okolností je klient zejména oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kurzovného či od smlouvy odstoupit.

F. Odstoupení od smlouvy

 1. Po započetí výuky nelze od smlouvy odstoupit, není-li výslovně stanoveno v těchto VOP jinak. Klient je oprávněn od smlouvy po započetí výuky odstoupit v následujících případech:
 2. Klient není schopen pokračovat v kurzu z důvodu zranění či nemoci, předloží-li zároveň provozovateli potvrzení od lékaře, z nějž plyne, že klient není schopen se výuky účastnit pro zranění nebo nemoc, či potvrzení o pozitivním PCR testu na nemoc Covid-19 či rozhodnutí příslušné hygienické stanice o tom, že mu byla nařízena karanténa. Pokud z tohoto důvodu klient kurz neabsolvuje ani zčásti, je klientovi vrácena úplata ve výši uhrazeného kurzovného. Pokud jej z části absolvuje, je mu vrácena poměrná výše kurzovného odpovídající nevyčerpané části.
 3. Klient uplatnil oprávněně reklamaci kurzu způsobem podle bodu 26. těchto VOP a jako nárok z vadného plnění uplatnil odstoupení od smlouvy. Klientovi je v tomto případě vrácena poměrná výše kurzovného odpovídající nevyčerpané části kurzu.

G. Stornopodmínky

 1. Pokud klient zruší závazně objednaný kurz před jeho započetím, popř. pokud před započetím kurzu od smlouvy odstoupí, uplatní se tyto stornopoplatky a manipulační poplatky: 
  • Zrušení nebo změna zaplacené privátní, rodinné nebo skupinové výuky před zahájením první lekce
   • 0% storno poplatek
    • zrušení výuky více než 12 hodin před začátkem první lekce.
    • zrušení výuky méně než 12 hodin před začátkem první lekce při předložení potvrzení od lékaře o zranění nebo nemoci.
   • Manipulační poplatek – 0,- Kč
    • Změna již zaplacené výuky – navýšení počtu klientů (privátní a rodinná výuka) nebo prodloužení doby výuky.
   • Manipulační poplatek 500,- Kč
    • Zrušení výuky méně než 12 hodin před začátkem první lekce bez předložení potvrzení od lékaře o zranění nebo nemoci.
    • Změna zaplacené výuky – snížení počtu osob, zkrácení doby výuky.
  • Zrušení nebo změna zaplacené privátní nebo rodinné výuky po zahájení výuky
   • 0 % storno poplatek
    • zrušení nevyužitých lekcí při předložení potvrzení od lékaře o zranění nebo nemoci či potvrzení o pozitivním PCR testu na nemoc Covid-19 či rozhodnutí příslušné hygienické stanice o tom, že mu byla nařízena karanténa.
   • 50 % storno poplatek z ceny první lekce
    • zrušení 1. lekce v případě, kdy byla lekce zrušena před uplynutím 50 % času lekce (hodinová lekce – 25 minut / dvouhodinová lekce – 50 minut). Cena za ostatní nevyužité lekce je vrácena v plné výši.
   • 100 % storno poplatek z ceny první lekce
    • zrušení 1. lekce v případě, kdy byla lekce zrušena po uplynutím 50 % času lekce (hodinová lekce – 25 minut / dvouhodinová lekce – 50 minut). Cena za ostatní nevyužité lekce je vrácena v plné výši.
   • Manipulační poplatek – 0,- Kč
    • Změna již zaplacené výuky – navýšení počtu klientů nebo prodloužení doby výuky
   • Manipulační poplatek 500,- Kč
    • zrušení nevyužitých lekcí bez předložení potvrzení od lékaře o zranění nebo nemoci či potvrzení o pozitivním PCR testu na nemoc Covid-19 či rozhodnutí příslušné hygienické stanice o tom, že mu byla nařízena karanténa
    • Změna zaplacené výuky – snížení počtu osob, zkrácení doby výuky
  • Zrušení nebo změna zaplacené jednodenní skupinové výuky po zahájení výuky
   • 0 % storno poplatek
    • zrušení nevyužité lekce při předložení potvrzení od lékaře o zranění nebo nemoci či potvrzení o pozitivním PCR testu na nemoc Covid-19 či rozhodnutí příslušné hygienické stanice o tom, že mu byla nařízena karanténa.
   • 50 % storno poplatek z ceny lekce
    • zrušení lekce v případě, kdy byla lekce zrušena před uplynutím 50 % času lekce (hodinová lekce – 25 minut / dvouhodinová lekce – 50 minut). 
   • 100 % storno poplatek z ceny lekce
    • zrušení lekce v případě, kdy byla lekce zrušena po uplynutím 50 % času lekce (hodinová lekce – 25 minut / dvouhodinová lekce – 50 minut). 
   • Manipulační poplatek – 0,- Kč
    • Změna již zaplacené výuky – navýšení počtu klientů nebo prodloužení doby výuky
   • Manipulační poplatek 500,- Kč
    • zrušení nevyužité lekce bez předložení potvrzení od lékaře o zranění nebo nemoci či potvrzení o pozitivním PCR testu na nemoc Covid-19 či rozhodnutí příslušné hygienické stanice o tom, že mu byla nařízena karanténa
    • Změna zaplacené výuky – snížení počtu osob, zkrácení doby výuky
  • Zrušení nebo změna zaplacené vícedenní skupinové výuky po zahájení výuky
   • 0 % storno poplatek z ceny nevyužitých lekcí
    • Zrušení nevyužitých lekcí v průběhu vícedenní skupinové výuky. 
   • Manipulační poplatek – 0,- Kč
    • Změna již zaplacené výuky – navýšení počtu klientů nebo prodloužení doby výuky
   • Manipulační poplatek 500,- Kč
    • Změna zaplacené výuky – snížení počtu osob, zkrácení doby výuky
  • Změna on-line rezervace na přepážce Lipno.Skischool
   • Sleva 15 % za online rezervaci je klientovi ponechána
    • Změna rezervované výuky – navýšení počtu klientů nebo prodloužení doby výuky
   • Sleva 15 % za online rezervaci je klientovi odebrána
    • Změna rezervované výuky – snížení počtu klientů nebo zkrácení doby výuky
    • Rozdělení původně rezervované vícedenní výuky na jednotlivé dny a platba po jednotlivých dnech

H. Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje [zejména identifikační, kontaktní a adresné údaje a údaje o plnění rezervace nebo on-line objednávky výuky (dále jen „výuky“) lyžařské školy a snowboardingu]fyzických osob na straně klienta, je-li fyzickou osobou, a dále ostatních osob zapojených na plnění rezervace nebo on-line objednávky výuky, a to pro účely spočívající v rezervaci, objednání, zaplacení a poskytnutí služeb, pro komunikaci marketingových sdělení*, pro prezentační a propagační činnost*, pro ochranu práv*, interní administrativní a statistické účely* a plnění povinností dle zákona. Proti zpracováním označeným * lze podat námitku na adresu gdpr@lipnoservis.cz.

  Osobní údaje dle předchozího odstavce mohou být předávány též dalším příjemcům, a to v roli zpracovatelů či dalších správců.

  Klient zaplacením kurzovného či dokončením online rezervace potvrzuje, že byl řádně informován o všech svých právech a o všech skutečnostech, o kterých je provozovatel jako správce povinen klienta informovat.

  Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektu údajů, jako jsou mj. právo na přístup a právo na námitku, jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů naší společnosti, které jsou publikovány veřejně na našich webových stránkách, https://www.lipno.info/osobni-udaje.html.

I. Další podmínky

Klienti lyžařské školy berou na vědomí, že z důvodu mimořádných opatření či jiných nařízeními vydávanými orgány státní správy zejména v souvislosti s výskytem infekční nemoci COVID-19 (dále jen „mimořádná opatření“) mohou být těmito mimořádnými opatřeními a Provozním řádem a obchodními podmínkami Skiareálu Lipno stanoveny fyzickým osobám (návštěvníkům Skiareálu Lipno) povinnosti v rámci jejich pohybu ve Skiareálu Lipno a na lanových drahách v něm se vyskytujících. Klienti lyžařské školy jsou povinni seznámit se s těmito povinnosti a tyto dodržovat. V případě, že provozovatel zjistí porušení těchto povinností, má právo ukončit kdykoli účast takového klienta na kurzu, a to bez nároku na vrácení kurzovného nebo jeho části.

z důvodu Klienti lyžařské školy berou na vědomí, že mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky klientů či obrazové a zvukové záznamy zachycující klienty. Klienti souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou klienti vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webovýchstránkách www.lipnoservis.cz, www.skiareallipno.cz, zima.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, ve kterých může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v marketingovém oddělení společnosti LIPNO SERVIS s.r.o.

V případě, že dojde mezi poskytovatelem/prodávajícím/provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy/ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz (mailto:adr@coi.cz), Web: adr.coi.cz (https://adr.coi.cz/). Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

J. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky Ski School Lipno nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 12. 2021.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných obchodních podmínek. Změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

PROVOZNÍ ŘÁD terénních cyklistických stezek FLOUTREJL a BIKEPARK LIPNO ve Skiareálu Lipno

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
odpovědná osoba: Petr Kovářík

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tento provozní řád obsahuje základní ustanovení, závazné pro všechny návštěvníky Skiareálu Lipno při jejich pohybu po terénních cyklistických stezkách FLOUTREJL a BIKEPARK LIPNO (dále jen „Stezky“). Stezky jsou tvořeny tratěmi v terénu, vyznačenými provozovatelem na mapě, která je zveřejněna na internetových stránkách www.lipno.info a je k dispozici též u výstupu z lanové dráhy. Stezky jsou v provozu v letní sezoně, a to v době provozu lanových drah LIPNO EXPRESS a PROMENÁDNÍ.

PROVOZ STEZEK

 • Na trasy Stezek je zakázán vstup pro chodce.
 • V období letní sezony a provozu lanových drah je možno využívat upravené Stezky výlučně pro sjíždění na kolech. Návštěvníci využívající Stezky k jízdě na kolech jsou dále označováni jen jako „jezdci“.
 • Jezdci mohou využívat jen vyznačené tratě, není dovoleno vyjíždět z vyznačených tratí a pohybovat se volně mimo ně.
 • Při vjezdu na Stezky je každý jezdec povinen se seznámit s Provozním řádem Skiareálu Lipno a s tímto provozním řádem a řídit se jejich ustanoveními.
 • Jezdci dbají na bezpečnost vlastní, dalších jezdců i ostatních návštěvníků Skiareálu Lipno a Stezek.
 • Každý jezdec vstupuje na jednotlivé Stezky a tyto užívá na vlastní nebezpečí a vstupem na Stezky bere na vědomí, že jízda na kole po Stezkách je sportem, jehož výkon s sebou nese riziko zranění či vzniku jiné újmy.
 • Provozovatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků Skiareálu Lipno, pokud budou způsobeny náhodou či chováním, které neodpovídá platným právním předpisům, tomuto provoznímu řádu či pokynům provozovatele.
 • Vyznačené tratě Stezek jsou rozděleny podle stupně stanovené obtížnosti. Každá trať je určena pouze jezdcům, kteří mají odpovídající schopnosti umožňující její bezpečné projetí. Každý jezdec je povinen přizpůsobit rychlost jízdy a volbu tratě svým schopnostem, obtížnosti, vytíženosti a stavu tratě, povětrnostním podmínkám a viditelnosti. V případě, že doprovází nezletilé osoby, je zodpovědný za jejich pohyb po trati a vyhodnocení jejich schopností vzhledem k obtížnosti trati.
 • Předjíždění na vyznačené trati je povoleno z obou stran, za bezpečné předjetí vždy odpovídá předjíždějící.
 • Je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích vyznačené trati.
 • Bez předchozího souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na vyznačené trati jakékoliv překážky nebo jiné tvary, jakož i platí přísný zákaz přenášení nebo jiné manipulace s překážkami. Tuto činnost má výhradně na starosti provozovatel.
 • Každý jezdec bere na vědomí, že se pohybuje v lesním prostředí, kde mohou vznikat nebezpečí pádu stromů nebo jejich částí.
 • Každý jezdec je povinen poskytnout v případě potřeby první pomoc zraněnému jezdci a ohlásit úraz Horské službě tel. +420 380 736 081 nebo na linku 112, popřípadě provozovateli na tel. +420 731 656 154 s uvedení místa, kde se zraněný nachází.
 • V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek (silný vítr, kdy se odlamují větve, bouřka, přívalové deště, vznik námrazy, sněhová pokrývka apod.) je jezdec povinen jízdu ukončit a v nejbližším možném místě trať opustit. Při těchto podmínkách je zakázáno vjíždět na Stezky.
 • Každý jezdec je povinen dbát ustanovení tohoto provozního řádu a pokynů oprávněných osob provozovatele. Při porušení tohoto provozního řádu, Provozního řádu Skiareálu Lipno či pokynů provozovatele může být jezdec vykázán ze Stezek či vyloučen z přepravy na dopravních zařízeních a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli či třetím osobám takto způsobí.
 • Provozovatel Stezek má právo v případě potřeby na přechodnou dobu Stezky uzavřít oznámením na centrální mapě a na jednotlivých navigačních tabulích – OTEVŘENO/ZAVŘENO. V případě uzavření není dovoleno vjíždět na Stezky.
 • Zájemci o jízdu na Stezkách musí toto uzavření respektovat.

STÍŽNOST, OZNÁMENÍ, PODNĚTY

 • Případné stížnosti, oznámení nebo podněty lze uplatnit zápisem do Knihy přání a stížností, která je k dispozici v pokladně lanové dráhy. Stížnost bude vyřízena do 30 dnů, o výsledku šetření bude stěžovatel vyrozuměn písemně.
 • V případě zjištění závadného stavu Stezky nebo překážky na ní či jiné okolnosti ohrožující bezpečnost při pohybu na Stezkách je jezdec povinen neprodleně kontaktovat provozovatele na tel. +420 731 656 154 nebo obsluhu lanové dráhy na místě s uvedením místa a popisu závady či nebezpečí.

V případě, že dojde mezi provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 27. 04. 2018

Petr Kovářík – jednatel

Petr Kovářík – jednatel

Provozní řád Sauny

Zásady chování

 • Návštěvník sauny je povinen uposlechnout pokynů obsluhovatele sauny.
 • V průběhu vlastní lázně je návštěvník zásadně nahý (z hygienických a fyziologických důvodů).
 • Návštěvník dbá na udržování hygieny prostředí. 
 • V prohřívárně a v odpočívárně (odpočívací lehátka – celkem 8 ks před ochlazovacím bazénkem) používá návštěvník zásadně přidělený ručník a prostěradlo.
 • V prostorách sauny se návštěvník pohybuje bos.
 • V sauně je zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek.
 • Při saunové lázni je nutno zachovávat klid.

Umístění lékárničky

Lékárnička je umístěna u vstupu do saunového provozu, místnost pro první pomoc je o patro výše.

Použití sauny

 • Lázeň v sauně je určena zdravým osobám a každý návštěvník ji podstupuje na vlastní odpovědnost.
 • K lázni v sauně nemají přístup osoby, které zjevně trpí příznaky akutního onemocnění (horečka, kašel, rýma, průjem apod.) a přenosnými záněty horních cest dýchacích. Totéž se týká osob, které trpí nemocemi projevujícími se kožní vyrážkou, otevřenými hnisajícími nebo krvácejícími ranami. Vstup dále není povolen osobám, které jsou bacilonosiči střevních chorob a též členům rodiny, jejíž členové trpí některou infekční chorobou.
 • Nemocní, trpící jinými chorobami než jaké jsou uvedeny, berou lázeň na vlastní odpovědnost, i když si vyžádali radu lékaře.
 • Zásadně není povolen vstup do sauny osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek..

Správný postup v sauně

 • V šatně (společná pro saunu i bazén) odložte obuv a oděv. Šperky a drahé věci osobní potřeby (mobilní telefon, peníze, osobní doklady aj.) zanechte v sejfu v pokladně nebo u obsluhy sauny. Na pokladně nemáme zaveden trezor. Vše si návštěvníci odkládají do skříněk. Za odcizené osobní věci odložené na místě určeném odpovídá provozovatel zařízení pouze do výše 5 000,-- Kč, a to včetně šperků a drahých osobních věcí .
 • Na pokladně převezměte čisté prostěradlo a ručník. Přístup do saunového provozu je schodištěm z bazénové haly o patro níže (bezbariérový vstup je možný). Za vypůjčení prádla je vybírán poplatek.
 • Ve sprše proveďte řádnou očistu celého těla mýdlem, před vstupem do prohříváren se osušte.
 • V prohřívárně usedněte nebo ulehněte na vlastní ručník a zůstaňte tak dlouho, dokud nejste dostatečně prohřátí.
 • Po opuštění prohřívárny nejprve ve sprše opláchněte pot a poté se řádně ochlaďte ve sprše nebo v ochlazovacím bazénku.
 • Cyklus prohřátí - ochlazení provádějte přibližně třikrát, vlastní ručník si berte z prohřívárny vždy s sebou.
 • Po posledním cyklu se osprchujte, šamponem umyjte vlasy a po ochlazení využijte odpočívárnu – odpočívací lehátka na dobu cca 20 - 30 minut.
 • Tekutiny doplňujte výhradně nealkoholickými nápoji.
 • Dodržováním rad a pokynů obsluhy si vytvoříte nejvhodnější prostředí ke zdravému saunování.

V případě, že dojde mezi poskytovatelem/prodávajícím/provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy/ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Provozní řád Aquaworld

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
Se sídlem Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
Odpovědná osoba: Antonín Kolář

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do Aquaworldu Lipno s tímto provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNU

Aby si každý z nás užil návštěvu Aquaworldu Lipno, je nutné dodržovat určitá pravidla, která napomohou tomu, aby Vaše zážitky z návštěvy našeho vodního ráje byly co nejkrásnější.

Vstup

 • Vstup do bazénu pouze s platnou vstupenkou
 • Zaplacením vstupného do bazénu návštěvník stvrzuje, že se seznámil s návštěvním řádem bazénu, který je k dispozici na recepci,  a souhlasí s ním.
 • Děti do 10-ti let vstup pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
 • Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách.
 • V případě naplnění kapacity krytého bazénu (91 osob) bude vstup do bazénu do doby uvolnění kapacity uzavřen 

Vyloučení

 • Zákaz vstupu do bazénu mají osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek a dále osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob.
 • Zákaz vstupu se zvířaty.
 • Z bazénu bude vykázán návštěvník, který přes napomenutí nedodrží ustanovení návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců, a to bez nároku na vrácení vstupného.

Provozní pokyny

 • Návštěvník je povinen:
  • zakoupit si vstupenku
  • převléknout se v převlékací kabině
  • uložit věci do šatní skříňky a uzamknout ji
  • řádně se vysprchovat a umýt s pomocí mýdla
  • uposlechnout pokyny plavčíka
  • dodržovat stanovenou provozní dobu
  • doplatit překročený časový limit
 • Za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu zapůjčených předmětů je každý návštěvník osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit (nákupní cenou předmětu nebo cenou, jež bude vyčíslena zaměstnanci krytého bazénu)
 • Za ztrátu peněz a cenných předmětů nenese provozovatel odpovědnost.
 • Maximální doba pobytu ve whirpoolu je 20 minut.
 • Přání a stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců krytého plaveckého bazénu mohou návštěvníci uplatňovat v pokladně a u plavčíka.
 • Návštěvníci berou na vědomí, že v bazénu mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky návštěvníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující návštěvníky. Návštěvníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.cz, www.skiareallipno.cz, zima.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz,  www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín  či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, ve kterých může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v marketingovém oddělení společnosti Lipno Servis s.r.o. 

Zakázané činnosti

 • V prostoru bazénu je zakázáno: 
  • běhat
  • dělat zbytečný hluk
  • vzájemně se potápět
  • srážet druhé osoby do bazénu
  • skákat do bazénu 
  • jakýmkoliv jiným způsobem rušit pořádek v bazénu.
 • Je přísně zakázáno močit do vody, používat jakékoliv masti a krémy před a při koupání a jakýmkoli jiným způsobem znečišťovat vodu.
 • Ve všech prostorách bazénu je zákaz kouření.
 • V prostorách bazénu je zakázáno čištění nebo praní prádla.
 • Je zakázáno brát s sebou do bazénu předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků. 
 • Je zakázáno žvýkat a odhazovat žvýkačky ve všech prostorách bazénu.

V případě, že dojde mezi poskytovatelem/prodávajícím/provozovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy/ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Provozní řád a obchodní podmínky areálu Lipno – letní sezóna

Provozovatel: LIPNO SERVIS s.r.o.
se sídlem: Lipno nad Vltavou 307, PSČ 382 78
IČ: 260 16 885
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229
odpovědná osoba: Petr Kovářík

dále jen „provozní řád“

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu Lipno s tímto provozním řádem a po celou dobu svého pobytu ve areálu Lipno beze zbytku dodržovat jeho ustanovení.

Obsah:

 1. Všeobecné podmínky
 2. Provoz lanových drah, Smluvní přepravní podmínky osobní visuté lanové dráhy LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ, STŘECHA a LIPENSKÁ
 3. Tarifní podmínky přepravy 
 4. Společná ustanovení

I. Všeobecné podmínky

Areál Lipno (dále také jen „Areál Lipno“ nebo „areál“) se nachází v obci Lipno nad Vltavou na pozemcích, které jsou ve vlastnictví, v nájmu či jiném užívání společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., jakožto provozovatele tohoto Areálu (dále též jen „provozovatel“). 

Ve Areálu Lipno se nacházejí 4 lanové dráhy.

Ve Areálu Lipno se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí. Návštěvníci dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené povětrnostními a klimatickými vlivy. Provozovatel dále neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků Areálu Lipno, pokud budou způsobeny náhodou či chováním, které neodpovídá platným právním předpisům, tomuto provoznímu řádu či pokynům provozovatele. Provozovatel upozorňuje návštěvníky, že místa určená k odkládání kol nejsou určena pro odkládání jiných věcí návštěvníků (např. batohů apod.). Provozovatel ve smyslu § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zcizení těchto jiných věcí, které budou odloženy na místech určených k odkládání kol. Pro účely odkládání těchto věcí je zřízen DEPOT v půjčovně Intersport.

Dodržování provozního řádu ve Areálu Lipno mohou kontrolovat k tomu oprávněné osoby (dále též jen „oprávněná osoba“). Oprávněná osoba je každý pracovník společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., který je oblečený do jednotného obleku společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. a označen logem Lipno.skiareal, nebo pracovník společnosti LIPNO SERVIS s.r.o., který prokáže své pověření průkazem vydaným společností LIPNO SERVIS s.r.o.

Návštěvník porušující platné právní předpisy, tento provozní řád, přepravní řád, Smluvní přepravní podmínky osobní visuté lanové dráhy LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ, STŘECHA a LIPENSKÁ, pokyny provozovatele nebo ohrožující svým chováním bezpečnost vlastní či bezpečnost ostatních návštěvníků Areálu může být oprávněnou osobou vykázán z areálu nebo vyloučen z přepravy, když v takovém případě mu bude zablokována jízdenka a tato jízdenka nebude dále použitelná, a to bez náhrady nominální ceny jízdenky.

V celém areálu je bez předchozího písemného souhlasu společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. nebo bez předchozí písemně uzavřené smlouvy se společností LIPNO SERVIS s.r.o. zakázáno osobám v něm se zdržujícím provozování podnikatelských a jiných výdělečných aktivit (např. provozování občerstvovacích zařízení, prodej sportovního vybavení, atd.) bez ohledu na to, zda má taková osoba oprávnění k podnikatelské činnosti či nikoliv a bez ohledu na to, zda taková aktivita má soustavný, nahodilý nebo jednorázový charakter. Za takovou osobu se považuje i zaměstnanec vykonávající svoji činnost pro fyzickou nebo právnickou osobu provozující podnikatelskou nebo jinou výdělečnou aktivitu, popř. osoba, která vykonává svoji činnost pro takovou fyzickou nebo právnickou osobu na základě jiného právního důvodu za úplatu nebo i bezplatně. Osoba porušující toto ustanovení může být z areálu vykázána, popř. může být vyloučena z přepravy. 

Návštěvníci Areálu Lipno berou na vědomí, že ve Areálu Lipno mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky návštěvníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující návštěvníky. Návštěvníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy, na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách www.lipnoservis.cz, www.skiareallipno.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.lipnoservis.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz, www.hotelelement.cz, www.stodolalipno.cz a na facebookové profily Areál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín, Hotelu Element, restaurace Stodola či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám.

II. Provoz lanových drah, Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu visuté lanové dráhy LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ, STŘECHA a LIPENSKÁ 

Společnost LIPNO SERVIS s.r.o. vyhlásila podle § 36 odst. 1 písm. a) a § 37 zákona č. 266/1994 Sb.  o dráhách, v platném znění, a podle § 49 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále přepravní řád), v platném znění (dále jen „přepravní řád“), Smluvní přepravní podmínky osobní visuté lanové dráhy LIPNO EXPRESS, PROMENÁDNÍ, STŘECHA a LIPENSKÁ (dále „SPP LD“). 

Přepravní řád a SPP LD upravují vznik a plnění přepravní smlouvy, práva a povinnosti společnosti LIPNO SERVIS s.r.o. jako provozovatele lanových drah, práva a povinnosti cestujících a další pravidla pro přepravu osob na lanových drahách. SPP LD jsou zveřejněny na webových stránkách Areálu Lipno a dále jsou dostupné na místech určených pro styk provozovatele s cestujícími (osobní poklady LD, každé stanoviště LD). Vysvětlení jednotlivých ustanovení jsou na požádání povinni podat zaměstnanci provozovatele určení k obsluze lanové dráhy. 

Zakoupením jízdního dokladu vyjadřuje cestující souhlas s přepravním řádem a SPP LD.

Přepravní smlouva o přepravě osob je uzavřena nejpozději tím, že cestující nastoupí do drážního vozidla lanové dráhy nebo vstoupí do označeného prostoru nástupu nebo výstupu, přístupného jen s platným jízdním dokladem. Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob (dále jen "přepravní smlouva") vzniká mezi provozovatelem, jakožto dopravcem, a cestujícím na základě přepravního řádu, tarifu a vyhlášených SPP LD závazkový právní vztah. Jeho obsahem je zejména závazek provozovatele přepravit cestujícího z nástupní do cílové stanice řádně a včas prostřednictvím drážního vozidla lanové dráhy zveřejněnými v platném jízdním řádu za podmínek vyhlášených v SPP LD a závazek cestujícího zaplatit za přepravu cenu dle platného tarifu a dodržovat přepravní řád a SPP LD.

Uzavřením přepravní smlouvy přistupuje cestující na SPP LD.

Tarifní podmínky pro přepravu upravuje část VI. tohoto provozního řádu. Cestující je v tomto provozním řádu nazýván též „účastník přepravy“.

III. TARIFNÍ PODMÍNKY PŘEPRAVY 

A)

Každý účastník přepravy si ihned po zakoupení překontroluje všechny údaje na jízdence. Jakékoliv nesrovnalosti v těchto údajích je povinen nahlásit bezodkladně po zakoupení jízdenky na pokladně. Na pozdější žádosti o opravu těchto údajů nebude brán zřetel.

Účastník přepravy je povinen zejména:

 • mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby se jí kdykoli prokázat, tedy předložit jízdní doklad ke kontrole při každé výzvě pověřeného a řádně označeného zaměstnance provozovatele určeného k obsluze lanové dráhy, kdykoliv během přepravy, nebo při pobytu v prostoru lanové dráhy, označeného jako prostor veřejnosti přístupný s platným jízdním dokladem,
 • před nástupem na dopravní zařízení projít kontrolním turniketem, který jízdenku zkontroluje a eviduje,
 • dbát pokynů oprávněné osoby a pokynů (značky, upozornění, výstrahy atd.) umístěných na dopravních zařízeních v okolním prostoru

Platným jízdním dokladem je:

 • jízdenka jednoduchá, opravňující účastníka přepravy, aby v rámci prostorové a časové platnosti dokladu uzavřel jednu nebo více přepravních smluv na příslušné dopravní zařízení,
 • jízdenka časová, opravňující účastníka přepravy, aby v rámci prostorové a časové platnosti dokladu uzavřel jednu nebo více přepravních smluv na všech dopravních zařízeních ve Areálu Lipno (dále jen „časová jízdenka“),
 • jízdenka bodová, opravňující účastníka přepravy k více jízdám podle počtu bodů na jízdence a typu zvoleného přepravního zařízení.

Časová jízdenka vydaná na více než 1 den opravňuje účastníka přepravy užívat dopravní zařízení ve Areálu Lipno stanovený počet dní po sobě jdoucích. Časovou jízdenkou je též jízdenka celosezónní – bikepas.

Celosezónní jízdenku je nezbytné po jejím zakoupení vyzvednout na pokladně Areálu Lipno osobně účastníkem přepravy, pro kterého je celosezónní jízdenka vydávána. Při vyzvednutí celosezónní jízdenky bude pořízena fotografie účastníka přepravy, pro kterého je celosezónní jízdenka vydávána. Vyzvednout celosezónní jízdenku je možné nejdříve v den oficiálního zahájení letní sezóny. 

Celosezónní jízdenka, není-li dále stanoveno jinak, je nepřenosná a opravňuje k užití dopravních zařízení ve Areálu Lipno po stanovenou dobu platnosti vždy pouze toho účastníka přepravy, který aktivoval danou jízdenku prvním projetím kontrolním turniketem. Účastník přepravy nesmí po stanovenou dobu platnosti jízdenky umožnit třetí osobě, aby ji využila za účelem užití dopravních zařízení ve Areálu Lipno, nesmí ji prodat třetí osobě, půjčovat či pronajímat třetí osobě, kopírovat ji či jinak ji pozměnit (dále jen „povinnost nepřenosnosti jízdenky“). Provozovatel je oprávněn kontrolovat plnění této povinnosti účastníkem přepravy a v případě jejího porušení postupovat dle pravidel dále v tomto provozním řádu stanovených.

Povinnost nepřenosnosti jízdenky se nevztahuje na tyto druhy jízdenek: bodová jízdenka. Provozovatel upozorňuje účastníky přepravy na to, že z důvodu kontroly plnění povinnosti nepřenosnosti jízdenky je při prvním projití a první aktivaci jízdenky kontrolními turnikety pořízena fotografie účastníka přepravy (dále jen „referenční fotografie“). Kontrolní turnikety jsou za tímto účelem automaticky vybaveny kamerou. Účastník přepravy projitím kontrolního turniketu dává provozovateli souhlas k pořizování fotografií jeho osoby. Tato referenční fotografie je osobou pověřenou provozovatelem průběžně porovnávána s fotografiemi pořízenými při dalším procházení kontrolními turnikety účastníky přepravy (dále jen „kontrolní fotografie“). Kontrolní fotografie je automaticky mazána každou další kontrolní fotografií, pořízenou vždy při každém dalším průchodu účastníka přepravy kontrolním turniketem.

V případě, že je zjištěna neshoda referenční a kontrolní fotografie, je provozovatel oprávněn zablokovat jízdenku a tato jízdenka nebude dále použitelná, a to bez náhrady nominální ceny jízdenky.  Účastník přepravy je v takovém případě oprávněn řešit důvody zablokování jízdenky na reklamační pokladně Areálu Lipno, v Klientském informačním centru. 

V případě celosezónní jízdenky je provozovatel oprávněn vedle shora uvedené kontroly pomocí pořízených referenčních a kontrolních fotografií kontrolovat, zda je celosezónní jízdenka užívána účastníkem přepravy, též vizuálně přímo při průchodu osoby užívající celosezónní jízdenku kontrolními turnikety. Oprávněná osoba v takovém případě vyzve účastníka přepravy, aby se identifikovat (např. sundal helmu apod.) či aby jiným způsobem prokázal, že je oprávněným účastníkem přepravy.

B)

Náhrada jízdného v případě uzavření Areálu Lipno výlučně z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona nebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu jiného opatření vydaného v rámci protiepidemického systému České republiky (dále též jen „Uzavření Areálu Lipno v důsledku opatření státu“):

 1. Celosezónní jízdenka
 • Provozovatel vrátí za podmínek stanovených v tomto provozním řádu účastníkovi přepravy poměrnou část ceny celosezónní jízdenky, kterou nemohl účastník přepravy poté, co si celosezónní jízdenku osobně vyzvedl na pokladně Areálu Lipno, vyčerpat výlučně z důvodu Uzavření Areálu Lipno v důsledku opatření státu v plném rozsahu. 
 • Vrácená částka bude určena dle těchto pravidel:
  1. Provozovatel vrátí za podmínek stanovených v tomto provozním řádu účastníkovi přepravy 1/8 pořizovací ceny celosezónní jízdenky, pokud nemohl účastník přepravy po oficiálním zahájení zimní sezóny čerpat jízdné výlučně z důvodu Uzavření Areálu Lipno v důsledku opatření státu po dobu delší než 15 kalendářních dnů.
  2. Za každých dalších uplynulých 15 kalendářních dnů, kdy výše uvedený důvod Uzavření Areálu Lipno v důsledku opatření státu trvá, má účastník přepravy nárok na vrácení další 1/8 pořizovací ceny celosezónní jízdenky.
  3. Dny, po které bude Areál Lipno z důvodu Uzavření Areálu Lipno v důsledku opatření státu uzavřen, se sčítají.
 • Vrácení poměrné částky ceny celosezónní jízdenky je podmíněno dále těmito podmínkami:
  1. Písemná žádost účastníka přepravy doručená na adresu info@lipnocard.cz, jejíž obsahem je:
   1. Kopie účtenky, kterou účastník přepravy obdržel při zaplacení celosezónní jízdenky, ze které musí být zřejmé datum nákupu celosezónní jízdenky, číslo účtenky a WTP (unikátní identifikační číslo) celosezónní jízdenky;
   2. Číslo účtu, na které účastník přepravy požaduje vrátit peníze.
 • Účastník přepravy může žádost podat nejdříve první den po oficiálním ukončení letní sezóny ve Areálu Lipno. Žádost musí zaslat nejpozději do 15 dnů od ukončení letní sezóny ve Areálu Lipno, maximálně však do 20. 11. daného roku, ve kterém končí příslušná letní sezóna.
 • Provozovatel má 30 dnů na vyřízení žádosti účastníka přepravy.

 1. Bodová jízdenka
 • Provozovatel vrátí za podmínek stanovených v tomto provozním řádu účastníkovi přepravy poměrnou část ceny bodové jízdenky, kterou nemohl účastník přepravy vyčerpat výlučně z důvodu Uzavření Areálu Lipno v důsledku opatření státu v plném rozsahu. 
 • Vrácená částka bude určena dle těchto pravidel:
  1. V případě, že bude Areál Lipno v průběhu zimní sezóny výlučně z důvodu Uzavření Areálu Lipno v důsledku opatření státu v provozu po dobu kratší než 30 dnů, vrátí provozovatel za podmínek stanovených v tomto provozním řádu účastníkovi přepravy cenu nespotřebovaných bodů. Cena jednoho bodu se určí takto: cena jízdenky / příslušný počet bodů zakoupené jízdenky.
 • Vrácení poměrné částky ceny bodové jízdenky je podmíněno dále těmito podmínkami:
  1. Písemná žádost účastníka přepravy doručená na adresu info@lipnocard.cz, jejíž obsahem je:
   1. Kopie účtenky, kterou účastník přepravy obdržel při zaplacení bodové jízdenky, ze které musí být zřejmé datum nákupu bodové jízdenky, číslo účtenky a WTP (unikátní identifikační číslo) bodové jízdenky;
   2. Číslo účtu, na které účastník přepravy požaduje vrátit peníze.
 • Účastník přepravy může žádost podat nejdříve první den po oficiálním ukončení letní sezóny ve Areálu Lipno. Žádost musí zaslat nejpozději do 15 dnů od ukončení letní sezóny ve Areálu Lipno, maximálně však do 20. 11. daného roku, ve kterém končí příslušná zimní sezóna.
 • Provozovatel má 30 dnů na vyřízení žádosti účastníka přepravy.

Provozovatel výslovně upozorňuje, že výše uvedené podmínky vrácení poměrné části ceny jízdenek jsou vázány výhradně na případ, kdy dojde k Uzavření Areálu Lipno v důsledku opatření státu.

Provozovatel není povinen vracet poměrnou část ceny jízdenky v jiných případech, než která jsou uvedena v tomto provozním řádu, zejména např. v případě, kdy dojde k uzavření Areálu Lipno / jeho neotevření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.  

C)

Skupinové slevy platí pro organizované skupiny. Při uplatnění slevy musí být předložen jmenný seznam všech členů skupiny s razítkem školy nebo organizace.

D)

Poskytovaní náhrady v případě nehody, úrazu či onemocnění

V případě, že dojde na straně účastníka přepravy během platnosti jízdenky, která opravňuje účastníka přepravy užívat dopravní zařízení ve Areálu Lipno stanovený počet dní po sobě jdoucích, prokazatelně v průběhu doby, na kterou je tato časová jízdenka vystavena, k nehodě, úrazu či onemocnění, může účastník přepravy u provozovatele žádat o vrácení poměrné části ceny časové jízdenky. 

Pro uplatnění nároku na částečné vrácení ceny časové jízdenky dle tohoto článku provozního řádu je účastník přepravy (či jeho zákonný zástupce) povinen předložit lékařské potvrzení prokazující existenci skutečnosti, na základě které o poměrné vrácení ceny časové jízdenky dle tohoto článku provozního řádu žádá, časovou jízdenku a kopii účtenky, kterou účastník přepravy obdržel při zaplacení časové jízdenky, ze které musí být zřejmé datum nákupu časové jízdenky, číslo účtenky a WTP ( unikátní identifikační číslo) časové jízdenky. 

Výše částky, na jejíž vrácení ze zaplacené ceny časové jízdenky vznikne účastníkovi přepravy nárok v souladu s tímto článkem provozního řádu, se vypočte následujícím způsobem: 

- Cena časové jízdenky / počet dní platnosti jízdenky * nevyčerpané dny platnosti jízdenky (za nevyčerpaný den platnosti jízdenky se považuje takový den, kdy nebyla jízdenka využita ani pro jednu jízdu)

VII. Společná ustanovení

Ochrana osobních údajů cestujících:

 1. Prokázání osobních údajů v případech uvedených v obecně závazných předpisech [např. § 37 odst. 4 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění] není v rozporu s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“), neboť zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele. Informace o zpracování osobních údajů pro tyto případy jsou k dispozici na pokladně Areálu Lipno.

V případě, že dojde mezi společností LIPNO SERVIS s.r.o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

Všeobecné obchodní podmínky půjčovny sportovní výzbroje INTERSPORT RENT Lipno
(dále jen „půjčovna“)

Tyto všeobecné obchodní podmínky půjčovny sportovní výzbroje INTERSPORT RENT Lipno (dále jen „všeobecné podmínky“) vydává pronajímatel, společnost LIPNO SERVIS s.r.o., se sídlem Lipno nad Vltavou č.p. 307, PSČ 382 78, IČ 260 16 885, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229 (dále jen „pronajímatel“). Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti stran nájemní smlouvy (dále jen „nájemní smlouva“), která je uzavírána za účelem dohody o dočasném užívání sportovní výzbroje mezi pronajímatelem a nájemcem (dále jen „zákazník“). Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy.

Všeobecné podmínky jsou dostupné v elektronické podobě na stránkách https://www.lipno.info/provozni-rady.html a též v tištěné podobě na pokladně půjčovny. Zákazník má kdykoli možnost nahlédnout do všeobecných podmínek a též požádat před uzavřením nájemní smlouvy obsluhu půjčovny o jejich vytištění.

 1. Nájemní smlouva je uzavírána mezi zákazníkem a pronajímatelem ústně a za pomoci elektronických prostředků. Před uzavřením nájemní smlouvy provede zákazník v půjčovně výběr požadované sportovní výzbroje. Poté pronajímatel provede elektronickou registraci zákazníka a vytvoří pro něho jeho zákaznický účet (má-li zákazník vytvořen zákaznický účet již z předchozí návštěvy, který nebyl zrušen, bude použit tento zákaznický účet). Na zákaznický účet zákazníka pronajímatel zaeviduje konkrétní zapůjčovanou sportovní výzbroj, a to pomocí unikátního kódu výzbroje, smluvenou dobu jejího užívání, a celkové nájemné na smluvenou dobu užívání (dále jen „nájemné“), jehož výše je stanovena v souladu s ceníkem zveřejněným v půjčovně (dále jen „ceník“). Následně je zákazník povinen uhradit na pokladně půjčovny nájemné. Nájemní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy zákazník uhradí nájemné na smluvenou dobu užívání. Zákazník je poté povinen potvrdit svým podpisem na stvrzence vytištěné pronajímatelem převzetí sportovní výzbroje a skutečnost, že se před uzavřením nájemní smlouvy seznámil s těmito všeobecnými podmínkami. Po uzavření nájemní smlouvy vydá pronajímatel zákazníkovi na výdejním místě pronajatou sportovní výzbroj.
 2. Zákazník je oprávněn používat pronajatou sportovní výzbroj (kola, elektrokola, in line brusle, koloběžky, elektročluny, motorové čluny, šlapadla, veslice, paddleboardy, plachetnice a další vybavení a příslušenství (po dobu smluvenou v nájemní smlouvě.
 3. Zákazník není oprávněn dát pronajatou sportovní výzbroj do užívání třetí osobě.
 4. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s ceníkem a akceptuje jej.
 5. Nájemné je splatné před převzetím sportovní výzbroje.
 6. Zákazník je povinen vrátit sportovní výzbroj v místě jejího převzetí, v dohodnutém termínu a ve sjednaném čase, čistou a ve stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určena.
 7. Při překročení smluvené doby užívání sportovní výzbroje se zavazuje zákazník doplatit nájemné ve výši dle ceníku za dobu, po kterou měl sportovní výzbroj ve svém užívání nad původně sjednanou dobu užívání.
 8. Při předčasném vrácení sportovní výzbroje nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části nájemného.
 9. Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě či odcizení sportovní výzbroje. V případě krádeže, ztráty sportovní výzbroje či jiné události, v důsledku, níž zákazník sportovní výzbroj pronajímateli nevrátí, je zákazník povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu v celé její výši, a to bez ohledu na to, zda zákazník uhradil příplatek.
 10. Dojde-li k poškození sportovní výzbroje nebo její části v důsledku úmyslného jednání zákazníka, je zákazník povinen pronajímateli uhradit plnou náhradu škody.
 11. V případě úplného znehodnocení sportovní výzbroje nebo její části je zákazník povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu na sportovní výzbroji nebo její nepoužitelné části v celé její výši.
 12. Zásady používání sportovní výzbroje: Zákazník je povinen používat sportovní výzbroj pouze k účelu, ke kterému je určena, přičemž je povinen dbát, aby nebyla poškozena událostmi, které mohl.
 13. Pronajímatel neodpovídá za vnesené věci, předměty či dokumenty (včetně dokladů) na palubu pronajaté sportovní výzbroje ani za škody na nich vzniklé ani za případnou újmu vzniklou zákazníkovi či ostatním osobám zdržujícím se na najatém plavidle; stejně tak neodpovídá za škody či újmu způsobené zákazníkem nebo ostatními osobami na jím najaté sportovní výzbroji třetím osobám.
 14. Zákazník souhlasí s tím, aby pronajímatel načetl z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu strojově čitelné údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu, za účelem jejich dalšího zpracování dle článku 16. těchto všeobecných podmínek.
 15. Pronajímatel informuje zákazníka, že v rámci uzavřené nájemní smlouvy zpracovává osobní údaje zákazníka (zejména identifikační, kontaktní a adresné údaje a údaje o plnění nájemní smlouvy) fyzických osob na straně zákazníka, je-li fyzickou osobou, a dále případně ostatních osob podílejících se na plnění dle nájemní smlouvy, a to pro účely spočívající v poskytnutí/pronájmu zboží a služeb, pro komunikaci marketingových sdělení*, pro prezentační a propagační činnost*, pro ochranu práv*, interní administrativní a statistické účely* a plnění povinností dle zákona. Proti zpracováním označeným * lze podat námitku na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů, na emailové adrese: gdpr@lipnoservis.cz. Osobní údaje dle předchozího odstavce mohou být předávány též dalším příjemcům, a to v roli zpracovatelů či dalších správců, nezbytných pro poskytování zboží a služeb pronajímatele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektu údajů, jako jsou mj. právo na přístup a právo na námitku, jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů naší společnosti, které jsou publikovány veřejně na našich webových stránkách, v sekci Osobní údaje, https://www.lipno.info/osobni-udaje.html Zákazník dále potvrzuje, že při uzavření nájemní smlouvy byl řádně informován o všech svých právech a skutečnostech plynoucích z ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, způsobem, který ukládá pronajímateli zákazníka informovat o zpracování jeho osobních údajů nebo osob zapojených na plnění nájemní smlouvy.
 16. Zákazníci půjčovny berou na vědomí, že v půjčovně mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány pronajímatelem obrazové snímky zákazníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující zákazníky. Zákazníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby pronajímatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou zákazníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách správců: www.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.kralovstvilesa.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín či v tištěných informačních materiálech vydávaných pronajímatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, ve kterých může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v marketingovém oddělení pronajímatele, nebo se případně můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, dle kontaktní emailové adresy uvedené v bodě 16 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 17. V případě, že dojde mezi pronajímatelem a zákazníkem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z nájemní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz (mailto:adr@coi.cz), Web: adr.coi.cz (https://adr.coi.cz/). Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 18. Platnost těchto všeobecných obchodních podmínek je 1. 4. 2022.
 19. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných podmínek. Změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

Všeobecné obchodní podmínky půjčovny sportovní výzbroje INTERSPORT RENT Lipno
(dále jen „půjčovna“)

Tyto všeobecné obchodní podmínky půjčovny sportovní výzbroje INTERSPORT RENT Lipno (dále jen „všeobecné podmínky“) vydává pronajímatel, společnost LIPNO SERVIS s.r.o., se sídlem Lipno nad Vltavou č.p. 307, PSČ 382 78, IČ 260 16 885, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229 (dále jen „pronajímatel“). Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti stran nájemní smlouvy (dále jen „nájemní smlouva“), která je uzavírána za účelem dohody o dočasném užívání sportovní výzbroje mezi pronajímatelem a nájemcem (dále jen „zákazník“). Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy.

Všeobecné podmínky jsou dostupné v elektronické podobě na stránkách https://www.lipno.info/provozni-rady.html a též v tištěné podobě na pokladně půjčovny. Zákazník má kdykoli možnost nahlédnout do všeobecných podmínek a též požádat před uzavřením nájemní smlouvy obsluhu půjčovny o jejich vytištění.

 1. Nájemní smlouva je uzavírána mezi zákazníkem a pronajímatelem ústně a za pomoci elektronických prostředků. Před uzavřením nájemní smlouvy provede zákazník v půjčovně výběr požadované sportovní výzbroje. Poté pronajímatel provede elektronickou registraci zákazníka a vytvoří pro něho jeho zákaznický účet (má-li zákazník vytvořen zákaznický účet již z předchozí návštěvy, který nebyl zrušen, bude použit tento zákaznický účet). Na zákaznický účet zákazníka pronajímatel zaeviduje konkrétní zapůjčovanou sportovní výzbroj, a to pomocí unikátního kódu výzbroje, smluvenou dobu jejího užívání, a celkové nájemné na smluvenou dobu užívání (dále jen „nájemné“), jehož výše je stanovena v souladu s ceníkem zveřejněným v půjčovně (dále jen „ceník“). Následně je zákazník povinen uhradit na pokladně půjčovny nájemné. Nájemní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy zákazník uhradí nájemné na smluvenou dobu užívání. Zákazník je poté povinen potvrdit svým podpisem na stvrzence vytištěné pronajímatelem převzetí sportovní výzbroje a skutečnost, že se před uzavřením nájemní smlouvy seznámil s těmito všeobecnými podmínkami. Po uzavření nájemní smlouvy vydá pronajímatel zákazníkovi na výdejním místě pronajatou sportovní výzbroj.
 2. Zákazník je oprávněn používat pronajatou sportovní výzbroj (kola, koloběžky a příslušenství) po dobu smluvenou v nájemní smlouvě.
 3. Zákazník není oprávněn dát pronajatou sportovní výzbroj do užívání třetí osobě.
 4. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s ceníkem a akceptuje jej.
 5. Nájemné je splatné před převzetím sportovní výzbroje.
 6. Maximální doba výpůjčky je 45 minut od zaplacení půjčovného.
 7. Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout zapůjčit sportovní výzbroj zákazníkovi bez udání důvodů.
 8. Zákazník je povinen vrátit sportovní výzbroj u nástupní stanice lanové dráhy Lipno Express obsluze lanové dráhy nebo pracovníkovi půjčovny Intersport Rent Lipno (v červenci a srpnu), ve stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určena. Vrácení koloběžky, pokud to zákazník vyžaduje a výhradně na žádost zákazníka, potvrdí obsluha lanové dráhy nebo pracovník půjčovny Intersport Rent použitím razítka – Vráceno + datum vrácení na účtenku, kterou zákazník obdržel při placení nájemného.
 9. Při překročení smluvené doby užívání sportovní výzbroje se zavazuje zákazník doplatit nájemné ve výši dle ceníku za dobu, po kterou měl sportovní výzbroj ve svém užívání nad původně sjednanou dobu užívání.
 10. Při předčasném vrácení sportovní výzbroje nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části nájemného.
 11. Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě či odcizení sportovní výzbroje. V případě krádeže, ztráty sportovní výzbroje či jiné události, v důsledku, níž zákazník sportovní výzbroj pronajímateli nevrátí, je zákazník povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu v celé její výši, a to bez ohledu na to, zda zákazník uhradil příplatek.
 12. Dojde-li k poškození sportovní výzbroje nebo její části v důsledku úmyslného jednání zákazníka, je zákazník povinen pronajímateli uhradit plnou náhradu škody.
 13. V případě úplného znehodnocení sportovní výzbroje nebo její části je zákazník povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu na sportovní výzbroji nebo její nepoužitelné části v celé její výši.
 14. Zásady používání sportovní výzbroje: Zákazník je povinen používat sportovní výzbroj pouze k účelu, ke kterému je určena, přičemž je povinen dbát, aby nebyla poškozena událostmi, které mohl.
 15. Zásady používání sportovní výzbroje:
  1. Jízda na vypůjčené koloběžce je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem, na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, jiných osobách, ani za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.
  2. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno vozit děti na koloběžce.
  3. Z bezpečnostních důvodů podléhá zapůjčení koloběžky dětem schválení pracovníkem půjčovny, není možné vyžadovat automatické zapůjčení koloběžky.
  4. Nájemcem může být pouze osoba starší 15 let. Nošení přilby po dobu jízdy důrazně doporučujeme!
  5. Na koloběžce je zakázáno provádět jakékoli změny a servis bez souhlasu provozovatele.
 16. Zákazník souhlasí s tím, aby pronajímatel načetl z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu strojově čitelné údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu, za účelem jejich dalšího zpracování dle článku 16. těchto všeobecných podmínek.
 17. Pronajímatel informuje zákazníka, že v rámci uzavřené nájemní smlouvy zpracovává osobní údaje zákazníka (zejména identifikační, kontaktní a adresné údaje a údaje o plnění nájemní smlouvy) fyzických osob na straně zákazníka, je-li fyzickou osobou, a dále případně ostatních osob podílejících se na plnění dle nájemní smlouvy, a to pro účely spočívající v poskytnutí/pronájmu zboží a služeb, pro komunikaci marketingových sdělení*, pro prezentační a propagační činnost*, pro ochranu práv*, interní administrativní a statistické účely* a plnění povinností dle zákona. Proti zpracováním označeným * lze podat námitku na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů, na emailové adrese: gdpr@lipnoservis.cz. Osobní údaje dle předchozího odstavce mohou být předávány též dalším příjemcům, a to v roli zpracovatelů či dalších správců, nezbytných pro poskytování zboží a služeb pronajímatele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektu údajů, jako jsou mj. právo na přístup a právo na námitku, jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů naší společnosti, které jsou publikovány veřejně na našich webových stránkách, v sekci Osobní údaje, https://www.lipno.info/osobni-udaje.html Zákazník dále potvrzuje, že při uzavření nájemní smlouvy byl řádně informován o všech svých právech a skutečnostech plynoucích z ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, způsobem, který ukládá pronajímateli zákazníka informovat o zpracování jeho osobních údajů nebo osob zapojených na plnění nájemní smlouvy.
 18. Zákazníci půjčovny berou na vědomí, že v půjčovně mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány pronajímatelem obrazové snímky zákazníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující zákazníky. Zákazníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby pronajímatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou zákazníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách správců: www.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.kralovstvilesa.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín či v tištěných informačních materiálech vydávaných pronajímatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, ve kterých může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v marketingovém oddělení pronajímatele, nebo se případně můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, dle kontaktní emailové adresy uvedené v bodě 16 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 19. V případě, že dojde mezi pronajímatelem a zákazníkem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z nájemní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz (mailto:adr@coi.cz), Web: adr.coi.cz (https://adr.coi.cz/). Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 20. Platnost těchto všeobecných obchodních podmínek je 1. 4. 2022.
 21. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných podmínek. Změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

Všeobecné obchodní podmínky půjčovny sportovní výzbroje INTERSPORT RENT Lipno
(dále jen „půjčovna“)

Tyto všeobecné obchodní podmínky půjčovny sportovní výzbroje INTERSPORT RENT Lipno (dále jen „všeobecné podmínky“) vydává pronajímatel, společnost LIPNO SERVIS s.r.o., se sídlem Lipno nad Vltavou č.p. 307, PSČ 382 78, IČ 260 16 885, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9229 (dále jen „pronajímatel“). Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti stran nájemní smlouvy (dále jen „nájemní smlouva“), která je uzavírána za účelem dohody o dočasném užívání sportovní výzbroje mezi pronajímatelem a nájemcem (dále jen „zákazník“). Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy.

Všeobecné podmínky jsou dostupné v elektronické podobě na stránkách https://www.lipno.info/provozni-rady.html a též v tištěné podobě na pokladně půjčovny. Zákazník má kdykoli možnost nahlédnout do všeobecných podmínek a též požádat před uzavřením nájemní smlouvy obsluhu půjčovny o jejich vytištění.

 1. Nájemní smlouva je uzavírána mezi zákazníkem a pronajímatelem ústně a za pomoci elektronických prostředků. Před uzavřením nájemní smlouvy provede zákazník v půjčovně výběr požadované sportovní výzbroje. Poté pronajímatel provede elektronickou registraci zákazníka a vytvoří pro něho jeho zákaznický účet (má-li zákazník vytvořen zákaznický účet již z předchozí návštěvy, který nebyl zrušen, bude použit tento zákaznický účet). Na zákaznický účet zákazníka pronajímatel zaeviduje konkrétní zapůjčovanou sportovní výzbroj, a to pomocí unikátního kódu výzbroje, smluvenou dobu jejího užívání, a celkové nájemné na smluvenou dobu užívání (dále jen „nájemné“), jehož výše je stanovena v souladu s ceníkem zveřejněným v půjčovně (dále jen „ceník“). Následně je zákazník povinen uhradit na pokladně půjčovny nájemné. Nájemní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy zákazník uhradí nájemné na smluvenou dobu užívání. Zákazník je poté povinen potvrdit svým podpisem na stvrzence vytištěné pronajímatelem převzetí sportovní výzbroje a skutečnost, že se před uzavřením nájemní smlouvy seznámil s těmito všeobecnými podmínkami. Po uzavření nájemní smlouvy vydá pronajímatel zákazníkovi na výdejním místě pronajatou sportovní výzbroj.
 2. Zákazník je oprávněn používat pronajatou sportovní výzbroj (kola, elektrokola, in line brusle, koloběžky, elektročluny, motorové čluny, šlapadla, veslice, paddleboardy, plachetnice a další vybavení a příslušenství (po dobu smluvenou v nájemní smlouvě.
 3. Zákazník není oprávněn dát pronajatou sportovní výzbroj do užívání třetí osobě.
 4. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s ceníkem a akceptuje jej.
 5. Nájemné je splatné před převzetím sportovní výzbroje.
 6. Zákazník je povinen vrátit sportovní výzbroj v místě jejího převzetí, v dohodnutém termínu a ve sjednaném čase, čistou a ve stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určena.
 7. Při překročení smluvené doby užívání sportovní výzbroje se zavazuje zákazník doplatit nájemné ve výši dle ceníku za dobu, po kterou měl sportovní výzbroj ve svém užívání nad původně sjednanou dobu užívání.
 8. Při předčasném vrácení sportovní výzbroje nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části nájemného.
 9. Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě či odcizení sportovní výzbroje. V případě krádeže, ztráty sportovní výzbroje či jiné události, v důsledku, níž zákazník sportovní výzbroj pronajímateli nevrátí, je zákazník povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu v celé její výši, a to bez ohledu na to, zda zákazník uhradil příplatek.
 10. Dojde-li k poškození sportovní výzbroje nebo její části v důsledku úmyslného jednání zákazníka, je zákazník povinen pronajímateli uhradit plnou náhradu škody.
 11. V případě úplného znehodnocení sportovní výzbroje nebo její části je zákazník povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu na sportovní výzbroji nebo její nepoužitelné části v celé její výši.
 12. Zásady používání sportovní výzbroje: Zákazník je povinen používat sportovní výzbroj pouze k účelu, ke kterému je určena, přičemž je povinen dbát, aby nebyla poškozena událostmi, které mohl.
 13. Pronajímatel neodpovídá za vnesené věci, předměty či dokumenty (včetně dokladů) na palubu pronajaté sportovní výzbroje ani za škody na nich vzniklé ani za případnou újmu vzniklou zákazníkovi či ostatním osobám zdržujícím se na najatém plavidle; stejně tak neodpovídá za škody či újmu způsobené zákazníkem nebo ostatními osobami na jím najaté sportovní výzbroji třetím osobám.
 14. Doplňkové podmínky pro nájem elektročlunů, plachetnic a motorových člunů:
  1. Zákazník přebírá loď vždy v nepoškozeném stavu a kompletním vybavením. Pokud tomu tak není, je povinen na to upozornit pracovníky půjčovny. Pokud loď vrací jakýmkoli způsobem poškozenou (trup lodi, motor, vybavení, plachty, řízení) nebo s chybějícím vybavením (pádla atd.), je povinen vzniklou škodu uhradit ze složené kauce – jistiny.
  2. Zákazník užívající elektročlun, motorový člun nebo plachetnici je povinen dodržovat minimální bezpečnou vzdálenost 50 m (elektročlun, motorový člun) nebo 50 m (plachetnice) od břehu jezera/ostrova a 100 m od přehradní hráze
  3. V případě porušení této podmínky – zejména při přistání na ostrově či břehu mimo oficiální přístavy je společnost LIPNO SERVIS s.r.o. oprávněna klientovi naúčtovat sankční poplatek ve výši složené kauce – jistiny
  4. Zákazník užívající plachetnici rovněž svým podpisem stvrzuje, že byl řádně proškolen k jejímu ovládání, jak ovládat kormidlo a případně motor, jak používat plachty a otěže, jak jednat v případě pocitu ohrožení. Použití motoru je omezeno pro manipulaci s lodí v přístavu – vjetí a vyjetí z přístavu a pro případ nouze. Není dovoleno používat motor plachetnice v jiných než výše uvedených případech, jako základní pohon plachetnice slouží plachty, ne motor.
  5. Pokud zákazník porušením některé z výše uvedených podmínek vyvolá záchrannou akci (uvíznutí na mělčině, poškození motoru, kormidla, trupu, spotřebování paliva v motoru plachetnice z důvodu bezdůvodného používání, apod), je společnost LIPNO SERVIS s.r.o. oprávněna klientovi naúčtovat poplatek ve výši 1.000 Kč za uskutečnění záchranné akce + sankční poplatek ve výši složené kauce (vyjma spotřebování paliva).
 15. Zákazník souhlasí s tím, aby pronajímatel načetl z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu strojově čitelné údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu, za účelem jejich dalšího zpracování dle článku 16. těchto všeobecných podmínek.
 16. Pronajímatel informuje zákazníka, že v rámci uzavřené nájemní smlouvy zpracovává osobní údaje zákazníka (zejména identifikační, kontaktní a adresné údaje a údaje o plnění nájemní smlouvy) fyzických osob na straně zákazníka, je-li fyzickou osobou, a dále případně ostatních osob podílejících se na plnění dle nájemní smlouvy, a to pro účely spočívající v poskytnutí/pronájmu zboží a služeb, pro komunikaci marketingových sdělení*, pro prezentační a propagační činnost*, pro ochranu práv*, interní administrativní a statistické účely* a plnění povinností dle zákona. Proti zpracováním označeným * lze podat námitku na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů, na emailové adrese: gdpr@lipnoservis.cz. Osobní údaje dle předchozího odstavce mohou být předávány též dalším příjemcům, a to v roli zpracovatelů či dalších správců, nezbytných pro poskytování zboží a služeb pronajímatele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektu údajů, jako jsou mj. právo na přístup a právo na námitku, jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů naší společnosti, které jsou publikovány veřejně na našich webových stránkách, v sekci Osobní údaje, https://www.lipno.info/osobni-udaje.html Zákazník dále potvrzuje, že při uzavření nájemní smlouvy byl řádně informován o všech svých právech a skutečnostech plynoucích z ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, způsobem, který ukládá pronajímateli zákazníka informovat o zpracování jeho osobních údajů nebo osob zapojených na plnění nájemní smlouvy.
 17. Zákazníci půjčovny berou na vědomí, že v půjčovně mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány pronajímatelem obrazové snímky zákazníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující zákazníky. Zákazníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby pronajímatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou zákazníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách správců: www.lipnoservis.cz, www.lipno.info, www.activeparklipno.cz, www.kralovstvilesa.cz, www.stezkakorunamistromu.cz, www.campinglipno.cz a na facebookové profily Skiareál Lipno, Active park Lipno, Camping Lipno Modřín či v tištěných informačních materiálech vydávaných pronajímatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám. Seznam informačních materiálů, ve kterých může být záznam uveřejněn, je k dispozici k nahlédnutí v marketingovém oddělení pronajímatele, nebo se případně můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, dle kontaktní emailové adresy uvedené v bodě 16 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 18. V případě, že dojde mezi pronajímatelem a zákazníkem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z nájemní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz (mailto:adr@coi.cz), Web: adr.coi.cz (https://adr.coi.cz/). Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 19. Platnost těchto všeobecných obchodních podmínek je 1. 4. 2022.
 20. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných podmínek. Změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ – P1

PROVOZOVATEL: LIPNO SERVIS s.r.o., 382 78 Lipno nad Vltavou 307, IČO: 260 16 885, DIČ: CZ 260 16 885

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Osoba využívající parkoviště je pro účely tohoto provozního řádu nazývána též jako „návštěvník“.
 2. Smluvní vztah mezi provozovatelem parkoviště a návštěvníkem vzniká vjezdem na parkoviště, přičemž návštěvník vjezdem na parkoviště souhlasí s provozním řádem parkoviště.
 3. Parkoviště nemá charakter hlídaného parkoviště. Provozovatel ani obsluha pověřená provozovatelem nezajišťuji ochranu a ostrahu zaparkovaných automobilů. Přítomná obsluha zajišťuje pouze provoz, ochranu a ostrahu majetku provozovatele. Provozovatel ani obsluha neodpovídá za parkující vozidla, nebo jejich obsah.
 4. Provozovatel parkoviště neodpovídá za případné škody způsobené odcizením vozidla nebo jeho části, odcizením příslušenství nebo věcí odložených ve vozidle ani za škody na vozidle.
 5. Provozovatel parkoviště neodpovídá za případné škody způsobené vyšší mocí, zejména pak zhoršení kvality povrchu parkovací plochy související se změnou počasí nebo sněžením během provozu parkoviště.
 6. Parkování je povoleno pouze pro osobní automobily do 3,5t celkové hmotnosti soupravy. Výjimku může udělit provozovatel parkoviště návštěvníkovi vystavením „Povolení k zvláštnímu užívání parkoviště“
 7. Provozní doba parkoviště je každý den NON-STOP/24 hod. Cena za vjezd na parkoviště a užití parkoviště je první hodina zdarma a dále 15 Kč za každou započatou hodinu. Platba za parkování se provádí prostřednictvím platebních automatů umístěných u Klientského informačního centra, případně u výjezdu z parkoviště. Automat přijímá bankovky v nominální hodnotě 100, 200, 500 Kč, mince pouze v nominální hodnotě 5,10, 20, 50 Kč. Platba kartou je možná. Po zaplacení je 30 minut zdarma na výjezd z parkoviště. Úhrada za zničený, ztracený nebo poškozený lístek je 900 Kč. 
 8. Návštěvník je povinen dodržovat své povinnosti vyplývající z č.III tohoto provozního řádu. Neplnění povinností návštěvníka je považováno za porušení provozního řádu a vozidlo může být vykázáno z parkoviště, případně odtaženo na náklady vlastníka vozidla.

UŽÍVÁNÍ PARKOVIŠTĚ

 1. Systém obsluhy je zajištěn pověřenými pracovníky provozovatele parkoviště. Návštěvník se řídí pokyny obsluhy parkoviště.
 2. V celém areálu parkoviště jsou všichni návštěvníci povinni při jízdě, zastavení, stání a couvání dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a zejména respektovat:
  1. dopravní značení,
  2. dbát pokynů obsluhy parkoviště a navigátorů v případě jejich přítomnosti,
 3. Je zakázáno blokovat ostatní vozidla a přístupové a obslužné komunikace.
 4. Návštěvník odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla v areálu parkoviště a na majetku provozovatele, či na vozidlech jiných klientů, a to v plné výši,
 5. Pokud se vozidlo stane nepojízdným, je návštěvník povinen neprodleně zajistit na vlastní náklady jeho odtah. Pokud tak neučiní, může provozovatel zajistit odtah vozidla sám na náklady vlastníka vozidla.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat vjezd na parkoviště a využití parkoviště nákladním automobilům, obytným vozům, osobním automobilům s obytným i jiným přívěsem a motocyklům.

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKA

 1. Návštěvník je povinen:
  1. seznámit se a dodržovat provozní řád parkoviště,
  2. bezvýhradně dbát pokynů obsluhy parkoviště,
  3. zaparkovat dopravní prostředek pouze na místech, která jsou pro parkování určena a to přesně na konkrétní parkovací místo, které určí obsluha parkoviště,
  4. dodržovat rozestupy mezi vozidly tak, jak je určí obsluha parkoviště,
  5. chovat se na parkovišti slušně a korektně, zejména se vyvarovat poškozování majetku a zařízení parkoviště a okolo parkujících vozidel, či napadání a obtěžování obsluhy pověřené provozovatelem,
  6. umístit a zabezpečit vozidlo tak, aby nevzniklo žádné nebezpečí a aby nepřekáželo jinému vozidlu v parkování, provozu či manipulaci a aby byl zajištěn volný pohyb vozidel IZS,
  7. neprovádět na parkovišti opravy, seřizování, čištění, mytí a jiné úpravy vozidla, včetně manipulace s PHM a oleji,
  8. respektovat a dodržovat dopravní značení parkoviště
  9. na vyžádání obsluhy parkoviště předložit technický průkaz vozidla k prokázání celkové hmotnosti vozidla

PRÁVA A POVINNOST PROVOZOVATELE

 1. Provozovatel odpovídá za:
  1. dopravní značení a organizaci provozu na parkovišti,
  2. viditelné umístění označení parkoviště, provozní doby a provozního řádu parkoviště u vjezdu na parkoviště,
  3. zajištění přítomnosti obsluhy parkoviště, vyžaduje-li to zvýšený provoz na parkovišti.
 2. Provozovatel a obsluha parkoviště má právo:
  1. požadovat po návštěvnících plnění jejich povinností vyplývajících z tohoto provozního řádu,
  2. vydávat návštěvníkům pokyny související s parkováním na parkovišti ve smyslu tohoto provozního řádu a to zejména:
   1. určovat rozestupy mezi vozidly
   2. určovat a přidělovat jednotlivým návštěvníkům konkrétní parkovací místa pro jednotlivá parkující vozidla, tak aby byla plocha parkoviště optimálně využita. Míru optimálního využití parkovací plochy určuje obsluha pověřená provozovatelem,
   3. odmítnout k parkování vozidlo při plném obsazení parkovacích míst,
   4. zakázat vjezd vozidlu na parkoviště,
   5. odmítnout jednání s osobami podnapilými či agresivními,
  3. přivolat odtahovou službu pro zajištění odtažení vozidla návštěvníka, který nerespektuje provozní řád parkoviště, a to na náklady vlastníka vozidla,
  4. odmítnout k parkování vozidlo, které není řádně zabezpečeno proti odcizení nebo nemá viditelně umístěnu registrační značku vozidla, nebo ze kterého unikají provozní kapaliny, či jinak ohrožuje čistotu či bezpečnost na parkovišti.

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. V případě porušení tohoto řádu je provozovatel oprávněn provést opatření potřebná k nápravě nežádoucího stavu a případně žádat náhradu škody.
 2. Platnost tohoto provozního řádu je na dobu neurčitou a veškeré změny musí být prováděny písemnou formou.

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 12. 2022